Sabotøren Oslo Politikammer

Oslo Politikammer har i årevis vært en sabotør når det gjelder å få en mer menneskevennlig by. Siste sabotasjeaksjon fra Oslopolitiet er at de heller vil “informere enn å gebyrlegge diesel-synderne”.

Lenge misbrukte politiet i Oslo sin skiltmyndighet til å sabotere demokratisk vedtatte reguleringer i Oslo. Politiet ville heller legge forholdene til rette for bilister, og det vil de åpenbart nå også.

“Det er endel utfordringer knyttet til dette. Vi må for eksempel være sikre på at de som kjører, er kjent med forbudet og at de kjører på en kommunal vei. Vi vil i første omgang informere folk om dette, sier Sjøvold.”

Det krever ikke mer ressurser fra politiet å informere, enn å skrive ut forelegg til folk som kjører ulovlig. Og læringseffekten er nok mye større av et forelegg enn av litt løst tilsnakk. Dessuten har dette fått så mye oppmerksomhet at de som ikke har fått med seg dette knapt burde få lov til å kjøre i det hele tatt.

Politiet må åpenbart mene at bilister er usedvanlig trege i oppfattelsen, siden de trenger så lang tid på å skjønne trafikkreguleringer.

Vi husker også at politiet valgte å se det an, da bilister ga blaffen i forbudet mot å kjøre i Finnmarksgata. Og vi husker at politiet saboterte miljøfartsgrensene. For politiet i Oslo er det åpenbart viktigere at bilister kan kjøre i byen, enn å ta var på folks liv og helse.

“Det er viktig at bilistene opplever at det blir en forsiktig start på kontroller, legger Sjøvold til.”

Kan noen gi noen som helst rasjonell grunn til at det er viktig at opplever at det blir en forsiktig start på kontroller? Er det en generell holdning i Oslopolitiet at det må være en forsiktig start med å håndheve lover og regler?

SLF Oslo hadde i desember en aksjon om bruk av lys på sykkel. Vi delte ut lykter til syklister som manglet dette. Vi ønsket å samarbeide med blant annet Oslo politikammer. Men det ville det sykkelfiendtlige bilpolitiet i Oslo ikke. Hvis man skulle være med, da kunne man ikke la være å skrive ut forelegg til syklister som manglet lys, var holdningen der. Det var ikke noen form for “forsiktig start på kontroller” når det gjaldt å få folk til å bruke lys. Men det gjaldt jo tross alt syklister, som Oslopolitiet alltid har ønsket å presse ut av byen. I Trondheim har SLF hatt et godt samarbeid med politiet i tilsvarende aksjoner. Aksjonen ble gjennomført i Oslo, men uten politiet. I stedet hadde vi et utmerket samarbeid med Sykkelprosjektet i Oslo kommune og Trygg Trafikk. Det er nok en type aksjon vi kommer til å gjenta, men det er bortkastet tid å forsøke å involvere politiet i Oslo.

Politiet må selvsagt prioritere sin ressursbruk, selv om det er all grunn til å diskutere hvordan politiet prioriterer. Men å gå ut og si at et forbud ikke vil bli håndhevet, det er sabotasje og sivil ulydighet fra Oslopolitiets side. Det blir som om de skulle ha sagt at vi vil ikke håndheve forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon når man kjører bil.

Politiet i Oslo har åpenbart misforstått hvilken rolle politiet har i et demokratisk samfunn. Politiet skal ikke overprøve og sette til side demokratisk fattede, lovlige vedtak, ved ikke å håndheve dem.

Heldigvis har politiet mistet skiltmyndigheten i Oslo. Nå er det på tide at man også fratar dem håndhevingen av andre trafikkreguleringer, slik at de ikke kan sabotere dette. Vi kan ikke leve med at politiet hever seg over lovgivende myndigheter og saboterer slike vedtak.

Et mer effektivt tiltak vil kanskje være en kraftig økning av bompengene på dager med høy forurensning. Allerede i dag må bompasseringer sjekkes mot kjøretøyregisteret for å få navn og adresse til eier, og der er det vel også registrert om det f.eks. er en dieselbil, og bompenger kan tilpasses dette. I stedet for å ha bruke informasjonstavlene over veien til en høflig anmodning om ikke å kjøre bil pga høy forurensning, kan man gi melding om økte bompenger. Et slikt tiltak vil politiet ikke kunne sabotere.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.