Sabotøren Oslo Politikammer

Oslo Politi­kam­mer har i åre­vis vært en sabo­tør når det gjel­der å få en mer men­neske­venn­lig by. Sis­te sabo­ta­sje­ak­sjon fra Oslo­po­li­ti­et er at de hel­ler vil “infor­me­re enn å gebyr­leg­ge die­sel-syn­der­ne”.

Len­ge mis­bruk­te poli­ti­et i Oslo sin skilt­myn­dig­het til å sabo­te­re demo­kra­tisk ved­tat­te regu­le­rin­ger i Oslo. Poli­ti­et vil­le hel­ler leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for bilis­ter, og det vil de åpen­bart nå også.

Det er endel utford­rin­ger knyt­tet til det­te. Vi må for eksem­pel være sik­re på at de som kjø­rer, er kjent med for­bu­det og at de kjø­rer på en kom­mu­nal vei. Vi vil i førs­te omgang infor­me­re folk om det­te, sier Sjøvold.”

Det kre­ver ikke mer res­sur­ser fra poli­ti­et å infor­me­re, enn å skri­ve ut fore­legg til folk som kjø­rer ulov­lig. Og lærings­ef­fek­ten er nok mye stør­re av et fore­legg enn av litt løst til­snakk. Dess­uten har det­te fått så mye opp­merk­som­het at de som ikke har fått med seg det­te kna­pt bur­de få lov til å kjø­re i det hele tatt.

Poli­ti­et må åpen­bart mene at bilis­ter er used­van­lig tre­ge i opp­fat­tel­sen, siden de tren­ger så lang tid på å skjøn­ne trafikkreguleringer.

Vi hus­ker også at poli­ti­et valg­te å se det an, da bilis­ter ga blaf­fen i for­bu­det mot å kjø­re i Finn­marks­gata. Og vi hus­ker at poli­ti­et sabo­ter­te miljø­farts­gren­se­ne. For poli­ti­et i Oslo er det åpen­bart vik­ti­ge­re at bilis­ter kan kjø­re i byen, enn å ta var på folks liv og helse.

Det er vik­tig at bilis­te­ne opp­le­ver at det blir en for­sik­tig start på kon­trol­ler, leg­ger Sjø­v­old til.”

Kan noen gi noen som helst rasjo­nell grunn til at det er vik­tig at opp­le­ver at det blir en for­sik­tig start på kon­trol­ler? Er det en gene­rell hold­ning i Oslo­po­li­ti­et at det må være en for­sik­tig start med å hånd­heve lover og regler?

SLF Oslo had­de i desem­ber en aksjon om bruk av lys på syk­kel. Vi del­te ut lyk­ter til syk­lis­ter som mang­let det­te. Vi øns­ket å sam­ar­bei­de med blant annet Oslo politi­kam­mer. Men det vil­le det syk­kel­fiendt­li­ge bil­po­li­ti­et i Oslo ikke. Hvis man skul­le være med, da kun­ne man ikke la være å skri­ve ut fore­legg til syk­lis­ter som mang­let lys, var hold­nin­gen der. Det var ikke noen form for “for­sik­tig start på kon­trol­ler” når det gjaldt å få folk til å bru­ke lys. Men det gjaldt jo tross alt syk­lis­ter, som Oslo­po­li­ti­et all­tid har øns­ket å pres­se ut av byen. I Trond­heim har SLF hatt et godt sam­ar­beid med poli­ti­et i til­sva­ren­de aksjo­ner. Aksjo­nen ble gjen­nom­ført i Oslo, men uten poli­ti­et. I ste­det had­de vi et utmer­ket sam­ar­beid med Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo kom­mu­ne og Trygg Tra­fikk. Det er nok en type aksjon vi kom­mer til å gjen­ta, men det er bort­kas­tet tid å for­sø­ke å involve­re poli­ti­et i Oslo.

Poli­ti­et må selv­sagt prio­ri­te­re sin res­surs­bruk, selv om det er all grunn til å dis­ku­te­re hvor­dan poli­ti­et prio­ri­te­rer. Men å gå ut og si at et for­bud ikke vil bli hånd­he­vet, det er sabo­ta­sje og sivil uly­dig­het fra Oslo­po­li­ti­ets side. Det blir som om de skul­le ha sagt at vi vil ikke hånd­heve for­bu­det mot å bru­ke hånd­holdt mobil­te­le­fon når man kjø­rer bil.

Poli­ti­et i Oslo har åpen­bart mis­for­stått hvil­ken rol­le poli­ti­et har i et demo­kra­tisk sam­funn. Poli­ti­et skal ikke over­prø­ve og set­te til side demo­kra­tisk fat­te­de, lov­li­ge ved­tak, ved ikke å hånd­heve dem.

Hel­dig­vis har poli­ti­et mis­tet skilt­myn­dig­he­ten i Oslo. Nå er det på tide at man også fra­tar dem hånd­he­vin­gen av and­re tra­fikk­re­gu­le­rin­ger, slik at de ikke kan sabo­te­re det­te. Vi kan ikke leve med at poli­ti­et hever seg over lov­gi­ven­de myn­dig­he­ter og sabo­te­rer sli­ke vedtak.

Et mer effek­tivt til­tak vil kan­skje være en kraf­tig økning av bom­pen­ge­ne på dager med høy for­urens­ning. Alle­re­de i dag må bom­pas­se­rin­ger sjek­kes mot kjøre­tøy­re­gis­te­ret for å få navn og adres­se til eier, og der er det vel også regist­rert om det f.eks. er en die­sel­bil, og bom­pen­ger kan til­pas­ses det­te. I ste­det for å ha bru­ke infor­ma­sjons­tav­le­ne over vei­en til en høf­lig anmod­ning om ikke å kjø­re bil pga høy for­urens­ning, kan man gi mel­ding om økte bom­pen­ger. Et slikt til­tak vil poli­ti­et ikke kun­ne sabotere.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email