Mobbing av gateparkerende bilister???

Kraf­tig reak­sjon på nye par­ke­rings­be­stem­mel­ser i Oslo” kan vi lese i Oslo­by. Eller som det står langt mer tenden­siøst i papir­ut­ga­ven: “Oslo mob­ber bil­ei­ere”.

SIMG_1618_DxO

Hva er så rea­li­te­ten i den­ne “mob­bin­gen”? Oslo kom­mu­ne har utvi­det den tiden hvor man må beta­le for å par­ke­re i gate­ne, slik at man må beta­le fram til kl. 20.00. Tenk noe så for­fer­de­lig: Man kan ikke hen­set­te bilen gra­tis på fel­les­area­le­ne like len­ge som man kun­ne før.

Con­ti­nue read­ing Mob­bing av gate­par­ke­ren­de bilis­ter???