Mobbing av gateparkerende bilister???

Kraf­tig reak­sjon på nye par­ke­rings­be­stem­mel­ser i Oslo” kan vi lese i Oslo­by. Eller som det står langt mer tenden­siøst i papir­ut­ga­ven: “Oslo mob­ber bil­ei­ere”.

SIMG_1618_DxO

Hva er så rea­li­te­ten i den­ne “mob­bin­gen”? Oslo kom­mu­ne har utvi­det den tiden hvor man må beta­le for å par­ke­re i gate­ne, slik at man må beta­le fram til kl. 20.00. Tenk noe så for­fer­de­lig: Man kan ikke hen­set­te bilen gra­tis på fel­les­area­le­ne like len­ge som man kun­ne før.

Vi får en sut­re­te his­to­rie om kafe­ei­er Hege Mentzo­ni Jan­kow­sky  som dri­ver kafe­en “Lil­le Spi­se­ri”, som lig­ger i Ulle­våls­vei­en 81 på Adam­stu­en. Angi­ve­lig må hun ut fire gan­ger om dagen for å fin­ne ny par­ke­rings­plass. Snakk om å være lite løs­nings­ori­en­tert. Et par hund­re meter fra kafe­en lig­ger Adam­stu­en Gara­sjer.

På sine nett­si­der skri­ver de at de har ledi­ge plas­ser til 1725 kr/måned. Det må være mye bil­li­ge­re enn å beta­le for avgifts­par­ke­ring i områ­det. Da kan Hege Mentzo­ni Jan­kow­sky ha bilen sin stå­en­de der hele dagen, unn­tatt når hun er ute for å hen­te ost, grøn­sa­ker og glu­ten­frie baker­va­rer. Det står at hun bor på St, Hans­hau­gen. Da kan hun ha bilen fast stå­en­de i gara­sjen, og gå mel­lom hjem og kafé. Pro­blem solved! Men hun bur­de ha skaf­fet seg par­ke­ring før hun gikk til avi­sen for å blott­stil­le sin mang­len­de evne til å løse pro­ble­met. For de har ikke så vel­dig man­ge plasser.

Slik beskri­ves den fore­fer­de­li­ge utvik­lin­gen i byen.

For to og et halvt år siden flyt­tet hun til St, Hans­hau­gen etter fle­re år uten­lands. Den gang var det gra­tis par­ke­ring i områ­det rundt kafe­en. Nå er det beta­lings­sone eller beboerparkering.”

Ver­den har gått frem­over. Den som base­rer seg på at det som måt­te fin­nes av gra­tis par­ke­ring i nær­he­ten vil kom­me til å for­bli slik i frem­ti­den, tar en bety­de­lig risi­ko. Skal man ha bil, må man også sør­ge for å ha par­ke­ring, og beta­le det selv. Er man på besøk, må man beta­le. I en over­gangs­fase kan det være beboerparkering.

Hun har tyde­lig­vis sat­set på at kafe­gjes­te­ne kom­mer med bil også:

Hun er bekym­ret for at gjes­ter kom­mer til å for­la­te kafe­en tid­li­ge­re enn plan­lagt eller vel­ger å ikke duk­ke opp i det hele tatt for­di de må ut å flyt­te på bile­ne sine.”

Feil­sat­sing. For to og et halvt år siden var teg­ning rime­lig klar. Bilen had­de ikke en lysen­de frem­tid i byen, ei hel­ler de som sat­set på kun­der som bru­ker bil i byen.

Jeg blir frust­rert av å ikke ha mulig­het til å gjø­re noe. Det vir­ker som om vi ikke har noe vi skul­le ha sagt.

Hun får i alle fall stor plass å si det på i Oslo­by. Ellers er det ikke godt å vite hva hun mener med ikke ha noe hun skul­le ha sagt. Vil hun ha veto­rett når det gjel­der demo­kra­tisk fat­te­de ved­tak i byen? Vi er man­ge som er frust­re­te. Selv vil­le jeg gjer­ne ha lagt ned veto mot gjen­nom­kjø­rin­gen i Bygd­øy Allé, om jeg had­de hatt noen jeg skul­le ha sagt i den bety­nin­gen Hege Mentzo­ni Jan­kow­sky synes å leg­ge i det. Jeg er også frust­rert over at vi ikke kan fjer­ne alle gate­par­ker­te biler som gjør frem­kom­me­lig­he­ten i byen dår­lig for kol­lek­tiv­trans­port og syk­lis­ter, og over at alle “skal bare” bilis­te­ne som par­ke­rer i syk­kel­felt ikke blir tau­et bort umid­del­bart. And­re er sik­kert frust­rert over noe annet. Sånn er livet, og livet må man lære seg å leve med.

men jeg kan ikke syk­le med 20 kilo pote­ter, melk, egg også vide­re, sier Jankowsky.”

Feil! Skaff deg rik­tig syk­kel, gjer­ne en elek­tri­fi­sert vare­syk­kel­mo­dell, og det går utmer­ket. Sann­syn­lig­vis går det for­te­re enn med bil. Les f.eks. den­ne “Rie­se & Mül­ler Load: En pap­pas for­tel­ling”.  Merk f.eks.  bil­led­teks­ten til dette :

Transportsykler

Foto: Geir Anders Rybak­ken Ørslien

PLUTSELIG TO: På vår syk­kel­tur langs Akers­elva tok vi en pau­se på Vul­kan. Bak et hjør­ne duk­ket det plut­se­lig fram noe kjent – det var nok en knall­gul Load! Ombord satt Chris­to­pher Gjer­de, utstil­lings­tek­ni­ker ved Nasjo­nal­mu­se­et. Han kun­ne for­tel­le at muse­et har kjøpt inn fire Load-syk­ler, som de ansat­te med stor begeist­ring bru­ker som trans­port­kjøre­tøy­er og vare­frak­te­re mel­lom de fire uli­ke vis­nings­ste­de­ne de har i Oslo: Nasjo­nal­gal­le­ri­et, Muse­et for sam­tids­kunst, Nasjonalmuseet–Arkitektur samt Kunst­in­du­stri­mu­se­et. Mye kjap­pe­re og smi­di­ge­re enn firma­bi­ler – og ikke minst mye morsommere!”

Men Hege Mentzo­ni Jan­kow­sky er ikke ale­ne om å klage.

Noen gan­ger er jeg hjem­me fra jobb klok­ken 17 Da må jeg beta­le 50 kro­ner for å par­ke­re to timer uten­for går­den. Klok­ken 19 må jeg ut å flyt­te bilen, og beta­le for en time til. Lør­dag, spør du? Jeg els­ker å gå på ski, men kan bare være borte i to timer, for da må bilen flyt­tes, skri­ver en oslo­mann på Facebook.”

Han bor åpen­bart i byen, og bru­ker bil til jobb. En dår­lig kom­bi­na­sjon. Det er bare å aksep­te­re at utgif­ter til par­ke­ring er en del av kost­na­de­ne ved å ha bil. Hvis man synes det blir for dyrt, må man gjø­re et valg. Det er er det­te som for alle and­re enn poli­ti­ke­re kal­les å prio­ri­te­re. Enten blir man boen­de i byen uten bil, eller man flyt­ter til et sted hvor man kan par­ke­re. Man kan ikke all­tid reg­ne med å få både i pose og sekk, sær­lig ikke når man for­ut­set­ter at det skal være gra­tis. Selv valg­te vi å kvit­te oss med bilen. Vi vil­le nok ha hatt råd til å ha bil fort­satt. Men med nær 3.000 kr/måned i gara­sje­leie i til­legg til alt det and­re en bil kos­ter, da syn­tes vi ikke at det var verdt prisen.

Her­man Gje­itan­ger, styre­le­der i Bolig­sam­ei­et i Kirke­vei­en (det står ikke hvor i Kirke­vei­en, den er lang), kla­ger også sin nød over at han ikke len­ger kan par­ke­re sin kjæ­re bil gratis.

Det ram­mer alle som bor her og som er avhen­gig av bil. ”

sier Gje­itan­ger. Det kan godt hen­de at noen er avhen­gig av bil. Men ikke på langt nær så man­ge man tror, eller som tror det selv. Det er ofte en “kjekt å ha” vane. Hvis bare de som vir­ke­lig tren­ger bil i byen had­de hatt bil, da had­de det nep­pe vært noe problem.

I 2011 var det bare ca 1/3 av hus­stan­de­ne i de sen­trums­nære byde­le­ne som had­de bil. 2/3 klar­te seg godt uten. Det er grunn til å tro at ande­len med bil har sun­ket siden da.

Høy­re er og har all­tid vært et bil­par­ti. Rune Aale-Han­sen, med­lem av Oslo Høy­res repre­sen­tant­skap, rea­ge­rer på sam­ferd­sels­po­li­tik­ken byrå­det nå inn­fø­rer. Han sier:

Det er ude­mo­kra­tisk, sier han, og leg­ger til at han synes det vises liten for­stå­el­se for van­li­ge folks hverdagsliv.”

Jeg vet ikke hva Rune Aale-Han­sen mener med “demo­kra­ti”. At Hege Mentzo­ni Jan­kow­sky ikke har veto­rett? At 1/3 av befolk­nin­gen leg­ger beslag på det aller mes­te av fel­les­area­le­ne, til for­treng­sel for de øvri­ge 2/3? Eller aksep­te­rer ikke Rune Aale-Han­sen, valg­ne­der­la­get, og mener at alt annet enn høyre­po­li­tikk i Oslo er udemokratisk?

Det­te er en slags mob­bing av bil­ei­ere, sier Jan­kow­sky

Vi har hørt noe lig­nen­de før. Spo­ler vi tiden ca 12 år til­ba­ke, til da tobakkska­de­lo­ven ble skjer­pet inn, slik at ser­ve­rings­ste­der mis­tet sitt unn­tak fra for­bu­det mot å røy­ke i fel­les­area­ler, slik at det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på ser­ve­rings­ste­der, da var det man­ge som kla­get på at det var mob­bing av røy­ker­ne at de ikke len­ger fritt kun­ne pla­ge and­re med sin røy­king. Nå har bilis­te­ne over­tatt røy­ker­nes rol­le, som får sin “fri­het” begren­set for­di den i alt­for stor grad går ut over and­res fri­het, slik som fri­he­ten til å gå og syk­le trygt, og ikke minst: Fri­he­ten til å kun­ne pus­te en luft som ikke er helse­ska­de­lig. Rea­li­te­ten er at det er alle de som bidrar til at det er far­lig å pus­te i Oslo­luf­ten, som mob­ber and­re. Vi har også alle de bilis­te­ne som mob­ber and­re ved å par­ke­re i syk­kel­felt. Her er en typisk mobber:

WIMG_3123_DxO

I lik­het med røy­ker­ne, har bilis­te­ne tatt seg til ret­te. Man har sett det som en selv­føl­ge at man skal kun­ne kjø­re og hen­set­te bilen hvor som helst. Utro­lig nok er det nød­ven­dig å set­te opp sli­ke skilt ved kirkegården.

SIMG_5165_DxO

Rege­len for par­ke­ring er dess­ver­re slik som rege­len for røy­king fra fram til 1997 (med en gene­rell dis­pen­sa­sjon for ser­ve­rings­ste­der fram til 2004, på vil­kår som de ald­ri opp­fyl­te): Hvis det ikke er mer­ket et klart for­bud, da er det tillatt.

For røy­king tok man til for­nuft i 1997 og 2004. Nå er det bare til­latt å røy­ke der det uttryk­ke­lig er angitt at røy­king er til­latt, noe det hel­dig­vis ikke er man­ge ste­der. Man bør gjø­re det sam­me for par­ke­ring: Det er bare til­latt å par­ke­re der det er skil­tet at par­ke­ring er til­latt. I dag er gate­pa­re­ring i Oslo man­ge ste­der til­latt for­di det bil­els­ke­de Oslo­po­li­ti­et mis­bruk­te sin­skilt­myn­dig­het, og nek­tetå skil­te par­ke­rings­for­bud. Speil­ven­der man rege­len, må polit­ker­ne ta stil­ling til hvor det skal være til­latt å par­ke­re, ikke hvor det skal være for­budt å par­ke­re. Det kan være begyn­nel­sen til noe bedre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email