Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå star­ter kam­pen om plas­sen, skri­ver Aften­pos­tens Hil­de Lund­gaard i ingres­sen til sin kom­men­tar “Når syk­ke­len blir hel­lig ku”. Hun bom­mer grovt. Det er bilen som har vært en hel­lig ku alt for len­ge., og kam­pen om plas­sen star­tet for len­ge siden. Det som utløs­te dis­ku­sjo­nen og tutin­gen den­ne gan­gen, var at Bymiljø­eta­ten prio­ri­ter­te syk­lis­ter ved snø­ryd­ding. Gate­par­ker­te biler hind­rer snø­ryd­ding i gate­ne, og gjør det i prak­sis umu­lig å ryd­de syk­kel­felt på en god måte. Der­for må man gjor­de som man nå tes­tet for førs­te gang: Ved vars­let snø­fall set­ter man ut skilt med par­ke­ring for­budt, slik at det er mulig å ryd­de gaten ordent­lig. Det ble da vans­ke­li­ge­re for eier­ne å par­ke­re de hel­li­ge kyr­ne sine, og da star­tet rautingen.

Hil­de Lund­gaard skriver:

Man­ge syk­lis­ter eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bru­ke den. I ind­re by er kam­pen om dis­se ste­de­ne som kjent alle­re­de en ope­ra­sjon som ikke bidrar til sin­nets munterhet.”

Det er mulig du tren­ger et sted å set­te fra deg bilen når du ikke bru­ker den. Men mener du, Hil­de Lund­gaard, at det er kom­mu­nens opp­ga­ve å stil­le en slik plass gra­tis til din dis­po­si­sjon? Og at ditt behov for å set­te fra deg din bil gra­tis skal få foran beho­vet for god og sik­ker frem­kom­me­lig­het for folk som syk­ler? Under­teks­ten i det du skri­ver er at du sva­rer ja på beg­ge dis­se spørs­må­le­ne. Du opp­høy­er bilen din til en hel­lig ku, og deg selv som bil­ei­er til noe nes­ten like hellig.

Høy­res Erik Lae Sol­berg ryk­ket ut og ratu­et sin støt­te til de hel­li­ge bil­kyr­ne. For en høyre­po­li­ti­ker er det uhørt at hel­li­ge kyr må set­tes på bås av hen­syn til and­re tra­fi­kant­grup­per, de som Høy­re i alle år har behand­let som paria­kas­te. Nylig var det Rune Aale-Han­sen, med­lem av Oslo Høy­res repre­sen­tant­skap, som ryk­ket ut til støt­te for bilis­ter på Adam­stu­en. Høy­res hel­li­ge bil­kyr må kun­ne hen­set­tes gra­tis hvor som helst. Man kan ikke risi­ke­re et bil­ei­ere skal måt­te gå et par hund­re meter, og enda ver­re: Selv måt­te beta­le for plass til å opp­be­va­re den hel­li­ge bilen.

Vi hus­ker også at Høy­res Øystein Sund­lin rau­tet bilis­te­nes sak, og vil­le set­te byut­vik­lin­gen i revers da man vil­le bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for trik­ken i The­re­ses gt. Stør­re par­ke­rings­lom­mer var hans løs­ning. Mer fel­les­are­al til hver bilist, slik at klø­ne­te bilis­ter let­te­re skul­le kun­ne par­ke­re sine for sto­re biler. At en hånd­full bilis­ter der­med for­sin­ker hundre­vis, om ikke tusen­vis av rei­sen­de med kol­lek­tiv­trans­port, betød ikke noe for Høy­re. Bilen er hel­lig, kol­lek­tiv­trans­port er for pleb­sen. Trik­ken må til­pas­se seg, kun­ne vi lese, men det kom tross alt ikke fra en høyre­po­li­ti­ker. For det mindre­tal­let som vil par­ke­re sine biler er selv­sagt vik­ti­ge­re enn det sto­re fler­tal­let som rei­ser kol­lek­tivt, syk­ler eller går.

Skal man fin­ne kron­ek­sem­pe­let på idiot­løs­nin­ger for å sik­re en hånd­full par­ke­rings­plas­ser for de hel­li­ge bil­ku­ene, kan man se på Kirke­vei­en. Her har Høy­re, muli­gens med hjelp av FrP, satt hen­syn til alle and­re, kol­lek­tiv­tra­fikk, fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter til side, for å skivse inn et titall par­ke­rings­plas­ser på gaten, kan­skje et par hund­re meter fra et par­ke­rings­hus. Det er også Høy­re, sam­men med FrP, som har gjort Bog­stad­vei­en til et bil­hel­ve­te, uten å gjø­re noe som helst for å leg­ge til ret­te for å syk­le i området.

Men det var Ulle­våls­vei­en og snø­ryd­ding den­ne gan­gen. Før vi går vide­re, kan vi ta en titt på hvor­dan Ulle­våls­vei­en plei­de å se ut om vin­te­ren, da Høy­re styr­te byen.

WIMG_6152_DxO

WIMG_6149_DxO

WIMG_6150_DxO

WIMG_6139_DxO

WIMG_6138_DxO

WIMG_6136_DxO

Som enhver kan se, var den dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen for syk­kel totalt ubru­ke­lig for­di snø­en ikke var ryd­det. Snø­ryd­ding var gjort umu­lig av gate­par­ker­te biler. Er det slik du vil ha det, Hil­de Lund­gaard? Er det vik­ti­ge­re at dis­se bilis­te­ne kan par­ke­re sine hel­li­ge kyr i gaten, enn at syk­kel­fel­te­ne blir ryd­det for snø? Hvis ja, da kan du like godt mel­de deg inn i FrP eller Høy­re med en gang. Hvis nei: Det er ikke mulig å ryd­de bort snø­en så len­ge det står biler par­kert der. Skal man da ven­te noen uker eller måne­der, og håpe på at vår­en gjør job­ben, slik som var prak­sis? Eller skal man ryd­de med en gang? Skal man i så fall ven­te til snø­en har lagt seg og la det blir noen dager hvor det er ufrme­kom­me­lig for de som vil syk­le, eller skal man gjø­re seg klar når det er meldt snø?

Jeg er ikke i tvil om at en “føre var” løs­ning er å fore­trek­ke, selv om det betyr at man kan skil­te med par­ke­rings­for­bud en gang eller to hvor det ikke kom­mer snø. Ven­ter man til snø­en har lagt seg, blir det par­ke­rings­for­bud like ofte — men syk­kel­fel­te­ne blir ubru­ke­li­ge i peri­oder hver gang.

Kam­pen om plas­sen, om man ser på for­hol­det bil/sykkel, star­tet for len­ge siden  — sånn omtrent midt på 1970-tal­let. Egent­lig star­tet den før, men bilis­te­ne kun­ne da gans­ke mot­stands­løst okku­pe­re area­let, basert på “den ster­kes­tes rett” og med støt­te i en tro på at bilen repre­sen­ter­te fremskrittet.

Når jeg sier at kam­pen star­ted midt på 1970-tal­let, er det for­di det var da man erkjen­te at bilis­te­ne had­de tatt for mye, og at det­te ikke kun­ne fort­set­te. Det begyn­te da å bli en mar­kert mot­stand mot at bilen skul­le for­tren­ge alle and­re fra fel­les­area­le­ne. Det var da vi i Nor­ge fikk doku­men­tet med den gans­ke så byrå­kra­tis­ke og usexy tit­te­len  NOU 1977:40A Norsk vei­plan II, Tra­fikk og bymil­jø. Det var da bil­do­mi­ner­te byer som Amster­dam og Køben­havn fak­tisk begyn­te å gjø­re noe med pro­ble­met, og star­tet rei­sen mot å bli ver­dens bes­te sykkelbyer.

I Nor­ge er som kjent pla­ner til for å revi­de­res, ikke for å gjen­nom­fø­res. Så her var det ikke mye som ble fulgt opp i prak­sis. Der­for har Nor­ge blitt hen­gen­de langt etter i alle fall res­ten av Euro­pa, som syk­kel­land, og Oslo hav­ner langt nede på lis­ten over ver­dens syk­kel­byer. Copen­ha­ge­nize kårer jevn­lig ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer. Oslo har ald­ri vært blant de 20. Jeg spur­te en gang Mikael Cole­vil­le-Ander­sen om hvor­dan Oslo plas­ser­te seg der. Han sa at de bare ran­ge­rer de 20 bes­te. Men Oslo hav­ner et sted midt på blant de 150 byer som er vur­dert, og er i alle fall bed­re enn Jakar­ta — som om det skul­le være en målestokk.

Jeg hen­ter føl­gen­de fra sam­men­dra­get i NOU 1977:40A, på s. 9:

Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er trengt vekk fra et veg­nett de for ikke så len­ge siden had­de utstrakt råde­rett over. Sam­fun­net har imid­ler­tid ikke gitt dis­se tra­fi­kant­grup­per noe annet alter­na­tiv. Det er for­bun­det med fare og ube­hag å gå og syk­le langs de sterkt tra­fi­ker­te bil­ve­ger. I plan­leg­gin­gen er det hel­ler ikke lagt vekt på fot­gjen­ger­nes spe­si­el­le behov for kor­te for­bin­del­ser til vik­ti­ge mål i nær­mil­jø­et og tett­ste­det forøvrig.”

Vide­re:

Tett­steds­mil­jø­et pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­ker­te biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor
del av de offent­li­ge ute­area­ler som tid­li­ge­re ble bruk t til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­ser­te utfoldelsesmuligheter.”

Jeg kan nok ha sagt noe lig­nen­de enkel­te gan­ger. Men det­te er ikke mine ord. Det ble skre­vet av et regje­ring­sopp­nevnt utvalg for snart 40 år siden. Det er inter­es­sant å lese hva de tenk­te den gan­gen, og sam­ti­dig depri­me­ren­de å ten­ke på hvor lite av det­te som er fulgt opp i prak­tisk politikk.

For meg er nett­opp 1977 et inter­es­sant år. Det var det­te året jeg flyt­tet til Oslo. Da ble det sagt, anta­ge­lig­vis som en opp­føl­ging av NOU 1977:40, at om fem år vil det være et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo. Det fikk vi som kjent ikke. Og siden har det vær­te slik: Hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le all­tid være fer­dig om ca fem år. Noen gan­ger litt len­ger tid, noen gan­ger litt kor­te­re. Men det var sta­dig maña­na, maña­na. Det har vært 40 år med poli­tisk svik og brut­te løf­ter. I den­ne prioden har det bare vært fem år hvor Høy­re ikke har styrt byen, så det er åpen­bart hvor ansva­ret lig­ger. Ende­lig har vi fått et byråd som fak­tisk vil gjø­re noe med det! Jeg berøm­mer gjer­ne også Guri Mel­bys inn­sats på det­te områ­det. Men lite tydet på at hun had­de den hel­hjer­te­de støt­ten i byrå­det som var nødvendig.

Det som skjer nå, er at bilen og bilis­te­ne ikke len­ger får et like lett spill som de had­de før. Man vil gans­ke enkelt ikke len­ger fin­ne seg i at bilis­te­ne først leg­ger beslag på halve gaten til å kjø­re i, og der­et­ter kre­ver å få den and­re halv­par­ten til par­ke­ring — til for­treng­sel sær­lig for folk som øns­ker å gå og syk­le, og til hin­der for kol­lek­tiv­trans­port. Kam­pen star­ter ikke nå. Men nå er bilis­te­ne i ferd med å mis­te over­ta­ket i den­ne kam­pen, og begyn­ner måt­te gi fra seg noe av det are­al de har til­ra­net seg. Bilis­te­ne er en krav­stor grup­pe som har vært vant til å få det som dem vil, og de rau­ter stygt når de omsi­der møter motstand.

Høy­re for­nek­ter seg ikke. De kjem­per for den bil­eien­de mino­ri­te­ten. Skal vi tro Rune Aale-Han­sen, er det visst ude­mo­kra­tisk når det demo­kra­tisk valg­te fler­tal­let i Oslo ikke fører høyre­po­li­tikk, og noen bilis­ter av den grunn blir sure. Rune Aale-Han­sen, har visst ikke inn­sett at Høy­re tap­te val­get i 2015, og at det fak­tisk var et demo­kra­tisk valg.

Vi må få noen enk­le fak­ta på plass. Bare ca 1/3 av hus­stan­de­ne i de sen­trums­nære byde­le­ne har bil. I Oslo som helet er det litt under halv­par­ten. De sis­te til­gjen­ge­li­ge tal­le­ne er fra 2011. Det var da en klar ned­gang i andel hus­stan­der som had­de bil sam­men­lig­net med tal­le­ne fra 2001, men dis­se tal­le­ne var ikke brudt ned på byde­le­ne. Det er grunn til å tro at ande­len hus­stan­der med bil har sun­ket siden 2011, men det fore­lig­ger så vidt jeg vet ikke sta­ti­stikk for det­te. Den nes­te fol­ke- og bolig­tel­lin­gen kom­mer anta­ge­lig i 2021, og først da får vi svaret.

Byde­le­ne Frog­ner, Sage­ne, Grü­ner­løk­ka og Gam­le Oslo strek­ker seg langt uten­for det man kan kal­le sen­trum. Jeg vil tro at ande­len hus­stan­der med bil øker jo len­ger fra Sen­trum man kom­mer, og at ande­len hus­stan­der med bil i sen­trums­nære områ­der er bety­de­lig lave­re enn det dis­se tal­le­ne viser. Men så vidt jeg vet, fin­nes det ikke tall som kan bekref­te eller avkref­te en slik anta­gel­se. Og det er alt­så ikke mer enn det­te: En anta­gel­se fra min side.

Tren­den er vel­dig klar, også inter­na­sjo­nalt: Folk som bor i by har i sta­dig mind­re grad bil. Det­te for­ster­kes ved at unge, i alle fall urba­ne unge, ikke er opp­tatt av bil. Jeg opp­lev­de den­ne tenden­sen for førs­te gang i New York på 1980-tal­let. Folk i byen valg­te ikke å eie bil, og lei­de bil når de had­de behov for det. Noe som blant annet før­te til at det kun­ne være vans­ke­lig å få leie­bil i hel­ge­ne. I Hel­sin­ki har man laget en plan for at det i løpet av ti år skal bli unød­ven­dig å eie bil. Man kan ikke beskyl­de den tid­li­ge­re pro­gram­le­de­ren i “Top Gear”, Jere­my Clarcs­ton, for å være en bil­ha­ter. Men det er ikke len­ge siden han skrev det­te: “Get rid of your car, you don’t need it”.

At den mino­ri­tet som har bil skal få leg­ge beslag på en så stor del av fel­les­area­let, er uri­me­lig og ude­mo­kra­tisk. Det er det­te sta­dig fle­re har inn­sett, og vi har nå fått et byråd som vil ta kon­se­kven­se av det.

I de sis­te 40 åre­ne har det vært pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­ling. I doku­men­tet NOU 1977:40B Norsk veg­plan II. Ved­legg: Loka­le pla­ner, kan vi blant annet lese det­te om Oslos mål­set­tin­ger på s. 50:

Over­ord­net: Prio­ri­te­re det veg­plan­ar­bei­det som lig­ger e tter,
dvs. hoved­sa­ke­lig gang-/syk­kel, der­nest ko llektivtrafikk.

Gang-/syk­kel­net­tet: Sam­men­hen­gen­de nett i hele byen,
mest mulig a ts k ilt fra biltrafikken.

Par­ke­ring: P‑hus i sen­trum, restrik­sjo­ner på langtidsparkering
i ind­re by (sone­par­ke­ring).”

Jeg reg­ner med at man med “sone­par­ke­ring” men­te beboerparkering.

Men pla­ne­ne har ald­ri blitt gjen­nom­ført. Grun­nen til at syk­kel­pla­ne­ne ikke er gjen­nom­ført, er enkel: Høy­re har ikke vil­let gjen­nom­føre dem. Det vil Høy­re sik­kert benek­te, og kom­me med de gam­le unn­skyld­nin­ge­ne om sma­le gater og annet tøv. I prin­sip­pet og i fest­ta­ler har nok Høy­re vært for bed­re for­hold for syk­lis­ter. Det vil­le ha vært fint, også for Høy­re, om byen var god å syk­le i. Men når det har kom­met til kon­kre­te prio­ri­te­rin­ger, har bilen all­tid vun­net. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. For Høy­re har gate­par­ke­ring all­tid vært vik­ti­ge­re enn til­rette­leg­ging for syk­ling. Der­for har det vært, og er fort­satt lagt til ret­te for gate­par­ke­ring i gater som inn­går i det som skul­le vært et hoved­syk­kel­vei­nett. Syk­ling er det ikke lagt til ret­te for, for­di Høy­re har prio­ri­tert bil og gate­par­ke­ring.

Når det nå kla­ges over vans­ke­li­ge par­ke­rings­for­hold, spil­les kor­tet “beboer­par­ke­ring” inn på uli­ke måter. Noen, åpen­bart folk som ikke bor der og ikke vil­le ha fått beboer­kort, synes det er et pro­blem at det er beboer­par­ke­ring. And­re mener det er et pro­blem at det ikke er beboerparkering.

Oslo had­de en gang beboer­par­ke­ring. Jeg har ikke vært i stand til, eller egent­lig ikke sett noen grunn til å bru­ke mye tid på å fin­ne ut når beboer­par­ke­rin­gen i Oslo ble avvik­let. Kan­skje var det da Høy­res onde fet­ter, Frem­skritts­par­ti­et kom inn i sty­rin­gen av byen. Oslo Frem­skritts­par­ti­et er mot beboer­par­ke­ring. Det var noe av det de gikk til valg på i 2015. Deres poli­tikk er å fyl­le byen med biler. Men som vi vet: Kort­sik­tig dum­het er selve grunn­mu­ren i FrPs politikk.

Syk­kel­felt ser ikke ut til å ha vært en del av voka­bu­la­ret da utval­get avga sin inn­stil­ling i 1977. Det var gang- og syk­kel­vei­er man var opp­tatt av. Men alle­re­de for 40 år siden had­de man inn­sett betyd­nin­gen av godt vin­ter­ved­li­ke­hold. På s. 76 i inn­stil­lin­gen kan vi lese:

Ved­li­ke­hold av for­tau­er og gang/sykkelbaner er vik­tig både for fram kom­me­lig­het og triv­sel. Mang­len­de eller sen snø­brøy­ting er et bety­de­lig pro­blem sær­lig i de mer peri­fe­re dele­ne av tettstedene.”

Og vi kan leg­ge til: Det er også et pro­blem i de mer sen­tra­le dele­ne av byen, som f.eks. Ulle­våls­vei­en, som nå har kom­met i fokus. Det­te bil­det er fra Wer­ge­lands­vei­en, tatt 25. janu­ar i år, noen dager etter sis­te snø­fall, og viser klart at snø­ryd­din­gen, også inne­væ­ren­de vin­ter, har vært for dårlig:

SIMG_0738_DxO-1

Når det gjel­de Ulle­våls­vei­en kon­kret, kan man si at par­ke­rings­lom­me­ne innen­for syk­kel­fel­tet ald­ri bur­de ha vært der. Det er en far­lig løs­ning, som fra­rå­des i Sta­tens veg­ve­sens syk­kel­hånd­bok. Dess­uten for­ut­set­ter det eks­tra bred­de og en sik­ker­hets­sone, som Oslo til nå ikke har vilet set­te av plass til.

Par­ke­rings­lom­me­ne har det tid­li­ge­re Høyre/FrP-byrå­det brukt til å juk­se med bud­sjet­te­ne. Da man skul­le anleg­ge syk­kel­felt i en del av Ulle­våls­vei­en, ble det sam­ti­dig byg­get par­ke­rings­lom­mer. Dis­se kos­tet selv­sagt mye mer enn selve syk­kel­fel­tet, og svek­ket dess­uten ver­di­en av syk­kel­fel­tet. Og for å gjø­re skan­da­len total, ble byg­gin­gen av dis­se par­ke­rings­lom­me­ne belas­tet syk­kel­bud­sjet­tet. Par­ke­rings­lom­mer var “en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å anleg­ge syk­kel­felt”, sa Oslo kom­mu­ne den gan­gen. Det var selv­sagt for­ut­set­nin­ger som det sam­me fler­tal­let had­de beslut­tet. Der­med kun­ne det davæ­ren­de byrå­det vise til at de bevil­get pen­ger til syk­kel­for­mål, mens de i rea­li­te­ten bruk­te en stor del av pen­ge­ne til par­ke­rings­plas­ser for biler. Det er ikke over­ras­ken­de at syk­kel­løs­nin­ger til­syne­la­ten­de blir dyre når man trik­ser slik med pen­ge­ne, og at det ikke blir byg­get man­ge meter syk­kel­vei eller sykkelfelt.

Jeg håper at det sit­ten­de byrå­det kan si klart og tyde­lig: Det skal ikke være par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­felt, og det skal ikke være gate­par­ke­ring i gater med kol­lek­tiv­tra­fikk. Det kan hen­de man må gjø­re noen kom­pro­mis­ser for å fin­ne løs­nin­ger for vare­le­ve­ring. Men par­ke­ring er ikke vare­le­ve­ring. Beho­vet for vare­le­ve­ring legi­ti­me­rer ikke på noen måte gate­par­ke­ring for pri­vat­bi­ler, selv om noen for­sø­ker å argu­men­te­re som om det gjør det. Gate­par­ke­ring hind­rer vare­le­ve­ring.

Det vi så i Ulle­våls­vei­en bør mar­ke­re star­ten på en ny stan­dard for vin­ter­ved­li­ke­hold for syk­lis­ter. Vi vet at ved­li­ke­holds­stan­dar­den er vik­tig for om folk vel­ger syk­kel, også om vin­te­ren. At man kan ha noen inn­kjø­rings­pro­ble­mer når en ny ord­ning inn­fø­res, det må man bare reg­ne med. Byens bilis­ter må bare ven­ne seg til at man ikke kan par­ke­re i gater som inn­går i en syk­kel­rute når det er ven­tet snøfall.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email