Å redusere gulrotforsyningen er ikke å svinge pisken

Oppo­si­sjo­nen vil ha bed­re mil­jø, fle­re gul­røt­ter og mind­re pisk”, kun­ne vi nylig lese i Oslo­by. “Så langt opp­le­ver jeg at de bru­ker for mye pisk og for lite gul­rot” sa Venst­res Hall­stein Bjercke. Som om det ikke har blitt delt ut nok gul­røt­ter. Man har f.eks. kun­net bru­ke omtrent halve gate­area­let til par­ke­ring, stort sett gra­tis, til hin­der for kol­lek­tiv­tra­fikk og vare­le­ve­ring, til hin­der og fare for syk­lis­ter, og til fare for fot­gjen­ge­re. Sta­ten pøser på med gul­røt­ter ved at bilis­ter kan få en stor skatte­fri for­del fra arbeids­gi­ver, ved at arbeids­gi­ver beta­ler par­ke­ring. (Nei­da, den er ikke gra­tis selv om bilis­ten slip­per å beta­le. Den beta­les av noen, og skatte­reg­le­ne gjør at mye av den reg­nin­gen også hav­ner hos fellesskapet.)

I til­legg har det vært brukt mil­li­ar­der på tun­ne­ler og sto­re vei­pro­sjek­ter som skal gjø­re at bilis­ter kom­mer for­te­re fram. Pro­ble­met er ikke at det ikke har vært brukt gul­røt­ter. Pro­ble­met er at det har vært brukt alt for man­ge og for sto­re gul­røt­ter. Men de har blitt for­delt helt feil.

Om dagens oppo­si­sjon mener at det f.eks. har gått for sent med å etab­le­re beboer­par­ke­ring, så kan man bare min­ne dagens oppo­si­sjon at had­de byråd i for­ri­ge peri­ode, som tok slutt for under et halvt år siden. Det var vel Høyre/FrP som i sin tid avvik­let det som fan­tes av beboer­par­ke­ring i Oslo. Etter man­ge år med feil­prio­ri­te­rin­ger has­ter det å få gjort noe, og det er bra at dagens byråd gjør noe med det man tid­li­ge­re bare snak­ket om i fest­ta­ler.

Con­ti­nue read­ing Å redu­se­re gul­rot­for­sy­nin­gen er ikke å svin­ge pis­ken