Å redusere gulrotforsyningen er ikke å svinge pisken

Oppo­si­sjo­nen vil ha bed­re mil­jø, fle­re gul­røt­ter og mind­re pisk”, kun­ne vi nylig lese i Oslo­by. “Så langt opp­le­ver jeg at de bru­ker for mye pisk og for lite gul­rot” sa Venst­res Hall­stein Bjercke. Som om det ikke har blitt delt ut nok gul­røt­ter. Man har f.eks. kun­net bru­ke omtrent halve gate­area­let til par­ke­ring, stort sett gra­tis, til hin­der for kol­lek­tiv­tra­fikk og vare­le­ve­ring, til hin­der og fare for syk­lis­ter, og til fare for fot­gjen­ge­re. Sta­ten pøser på med gul­røt­ter ved at bilis­ter kan få en stor skatte­fri for­del fra arbeids­gi­ver, ved at arbeids­gi­ver beta­ler par­ke­ring. (Nei­da, den er ikke gra­tis selv om bilis­ten slip­per å beta­le. Den beta­les av noen, og skatte­reg­le­ne gjør at mye av den reg­nin­gen også hav­ner hos fellesskapet.)

I til­legg har det vært brukt mil­li­ar­der på tun­ne­ler og sto­re vei­pro­sjek­ter som skal gjø­re at bilis­ter kom­mer for­te­re fram. Pro­ble­met er ikke at det ikke har vært brukt gul­røt­ter. Pro­ble­met er at det har vært brukt alt for man­ge og for sto­re gul­røt­ter. Men de har blitt for­delt helt feil.

Om dagens oppo­si­sjon mener at det f.eks. har gått for sent med å etab­le­re beboer­par­ke­ring, så kan man bare min­ne dagens oppo­si­sjon at had­de byråd i for­ri­ge peri­ode, som tok slutt for under et halvt år siden. Det var vel Høyre/FrP som i sin tid avvik­let det som fan­tes av beboer­par­ke­ring i Oslo. Etter man­ge år med feil­prio­ri­te­rin­ger has­ter det å få gjort noe, og det er bra at dagens byråd gjør noe med det man tid­li­ge­re bare snak­ket om i fest­ta­ler.

Jeg hen­ter den­ne snart 40 år gam­le til­stands­be­skri­vel­sen fra sam­men­dra­get i NOU 1977:40A, på s. 9:

Fot­gjen­gere og syk­lis­ter er trengt vekk fra et veg­nett de for ikke så len­ge siden had­de utstrakt råde­rett over. Sam­fun­net har imid­ler­tid ikke gitt dis­se tra­fi­kant­grup­per noe annet alter­na­tiv. Det er for­bun­det med fare og ube­hag å gå og syk­le langs de sterkt tra­fi­kerte bil­ve­ger. I plan­leg­gin­gen er det hel­ler ikke lagt vekt på fot­gjen­ger­nes spe­si­elle behov for kor­te for­bin­del­ser til vik­tige mål i nær­mil­jøet og tett­ste­det forøvrig.”

(…)

Tett­steds­mil­jøet pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­kerte biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor
del av de offent­lige ute­area­ler som tid­li­gere ble bruk t til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­serte utfoldelsesmuligheter.”

Etter alt­for man­ge år med Høyre/FrP-sty­re i Oslo, har for­hol­de­ne blitt ver­re enn det som beskri­ves her. Det er et resul­tat av at de ga alt­for man­ge gul­røt­ter til bilistene.

Egent­lig er det feil å kal­le alt som er gitt til bilis­ter for gul­røt­ter. Gurøt­ter er tross alt sunt. Det er mer spørs­mål om byut­vik­lings­mes­sig junk-food, som bidrar til infarkt.

Om man nå begyn­ner å skjæ­re litt ned på bilis­te­nes rasjo­ner og omfor­de­le gode­ne, da er det noe helt annet enn  å svin­ge pisken.

Å fjer­ne gate­par­ke­ring inne­bæ­rer at man gir vik­ti­ge “gul­røt­ter”. Det betyr bed­re frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­tra­fik­ken, bed­re frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for folk som syk­ler og bed­re sik­ker­het for fot­gjen­ge­re. Og det er bed­re for vare­le­ve­ring. Det må bli slutt på at bilis­ter får “pis­ke” kol­lek­tiv­rei­sen­de, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Skal man få bed­re trans­port til det fler­tal­let som ikke bru­ker bil, må man sør­ge for frem­kom­me­lig­het. Den ensi­di­ge sat­sin­gen på pri­vat­bil gjen­nom lang tid har ført til tra­fikk­in­farkt. Det som hind­rer frem­kom­me­lig­het, gate­par­ker­te biler, må fjernes.

Lite tyder på at bilis­ter fri­vil­lig gir fra seg noe av det de har kar­ret til seg. Bilis­te­ne rea­ge­rer omtrent som små barn som får høre at nå får de god­te­ri bare i hel­ge­ne, og synes det er urett­fer­dig når de må dele med and­re. Der­for trengs det også “pisk”. Bilis­ter som f.eks. par­ke­rer i syk­kel­felt bør “pis­kes” ofte­re og har­de­re i form av langt hyp­pi­ge­re kon­trol­ler, høy­ere gebyr og ras­ke­re bort­au­ing, enn det som er prak­sis i dag. Her er noen som bur­de fått sma­ke mer og har­de­re “pisk”.

WIMG_3364_DxO

Det enk­le bud­ska­pet til bilis­ter er: Hvis du skal ha bil, da må du også, på egen kost­nad, skaf­fe deg garasje/parkeringsplass til den bilen. Det er selv­sagt mer kre­ven­de og der­med dyre­re om man vil bo sen­tralt i stør­re byer. Men vil man ha både i pose og sekk, da må man også beta­le både for posen og for sek­ken. Synes man det blir for dyrt om man må beta­le for bolig, bil og par­ke­ring, da må man gjø­re et valg. Enten får man flyt­te til et sted hvor pri­sen både for bolig og par­ke­ring er lave­re, eller så får man drop­pe bilen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email