Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum

Slik kan et bil­fritt Oslo sen­trum bli” skrev Oslo­by nylig, og omtal­te Grin­da­ker Land­skaps­ar­ki­tek­ters for­slag fra kon­kur­ran­sen «Get a Bike, Break Free!». Når sant skal sies, så hand­let den kon­kur­ran­sen ikke om hvor­dan man kun­ne gjø­re sen­trum bil­fritt, men om syk­kel­løs­nin­ger. Så det er ikke et direk­te svar på utford­rin­gen om hvor­dan leg­ge til ret­te for et bil­fritt sen­trum. Men siden det er den sam­men­hen­gen det nå har blitt satt i, vil jeg kom­men­te­re det med det utgangs­punk­tet. Nå kan vi lese at også Oslo Høy­re støt­ter det­te for­sla­get. Jeg er litt ambi­va­lent til det­te. Betyr det at Høy­re har kom­met på bed­re tan­ker, eller betyr det at man bør være skep­tisk til forslaget?

Det kan være et inn­spill i dis­ku­sjo­nen. Skal man vur­de­re for­sla­get, bør man se på selve kon­kur­ranse­for­sla­get, ikke bare på medie­om­ta­len av det. En av grunn­tan­ke­ne er et sam­men­hen­gen­de bil­fritt områ­de. I dag er ikke engang gåga­ten i Karl Johans gt sam­men­hen­gen­de, for­di den sta­dig avbry­tes av krys­sen­de bil­tra­fikk. Det pekes på at det i dag er for mye gjen­nom­kjø­ring gjen­nom sen­trum, noe jeg selv har påpekt tid­li­ge­re. For­sla­get er basert på at bilis­ter skal kjø­re rundt sen­trum, ikke gjen­nom, Det er en modell som er tatt i bruk med hell i man­ge byer, f.eks. Gro­nin­gen. Det­te er ingen ny tan­ke, hel­ler ikke i Oslo. I  NOU 1977:40A Norsk vei­plan II, Tra­fikk og bymil­jø, kan vi lese det­te på s. 107–108:

Gate­bruks­pla­nen for Oslo fra 1971 [64] inne­hol­der skje­ma­tis­ke tra­fikk­sa­ne­rings­pla­ner for hele det sen­tra­le byom­rå­de. Pla­nen er av kom­mune­sty­ret i prin­sip­pet ved­tatt gjen­nom ført. I Norsk Veg­plan II for Oslo er også ytre sone fore­slått inn­delt i 112 enkla­ver, som er beteg­nel­sen for et natur­lig sam­men­hen­gen­de om råde som kan skjer­mes for gjennomgangstrafikk.”

Con­ti­nue read­ing Grin­da­kers for­slag til “bil­fritt” sen­trum