Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum

Slik kan et bil­fritt Oslo sen­trum bli” skrev Oslo­by nylig, og omtal­te Grin­da­ker Land­skaps­ar­ki­tek­ters for­slag fra kon­kur­ran­sen «Get a Bike, Break Free!». Når sant skal sies, så hand­let den kon­kur­ran­sen ikke om hvor­dan man kun­ne gjø­re sen­trum bil­fritt, men om syk­kel­løs­nin­ger. Så det er ikke et direk­te svar på utford­rin­gen om hvor­dan leg­ge til ret­te for et bil­fritt sen­trum. Men siden det er den sam­men­hen­gen det nå har blitt satt i, vil jeg kom­men­te­re det med det utgangs­punk­tet. Nå kan vi lese at også Oslo Høy­re støt­ter det­te for­sla­get. Jeg er litt ambi­va­lent til det­te. Betyr det at Høy­re har kom­met på bed­re tan­ker, eller betyr det at man bør være skep­tisk til forslaget?

Det kan være et inn­spill i dis­ku­sjo­nen. Skal man vur­de­re for­sla­get, bør man se på selve kon­kur­ranse­for­sla­get, ikke bare på medie­om­ta­len av det. En av grunn­tan­ke­ne er et sam­men­hen­gen­de bil­fritt områ­de. I dag er ikke engang gåga­ten i Karl Johans gt sam­men­hen­gen­de, for­di den sta­dig avbry­tes av krys­sen­de bil­tra­fikk. Det pekes på at det i dag er for mye gjen­nom­kjø­ring gjen­nom sen­trum, noe jeg selv har påpekt tid­li­ge­re. For­sla­get er basert på at bilis­ter skal kjø­re rundt sen­trum, ikke gjen­nom, Det er en modell som er tatt i bruk med hell i man­ge byer, f.eks. Gro­nin­gen. Det­te er ingen ny tan­ke, hel­ler ikke i Oslo. I  NOU 1977:40A Norsk vei­plan II, Tra­fikk og bymil­jø, kan vi lese det­te på s. 107–108:

Gate­bruks­pla­nen for Oslo fra 1971 [64] inne­hol­der skje­ma­tis­ke tra­fikk­sa­ne­rings­pla­ner for hele det sen­tra­le byom­rå­de. Pla­nen er av kom­mune­sty­ret i prin­sip­pet ved­tatt gjen­nom ført. I Norsk Veg­plan II for Oslo er også ytre sone fore­slått inn­delt i 112 enkla­ver, som er beteg­nel­sen for et natur­lig sam­men­hen­gen­de om råde som kan skjer­mes for gjennomgangstrafikk.”

Utred­nin­gen viser til pla­ner og ved­tak om soner uten gjen­nom­kjø­ring, som nå er 45 år gam­le. Jeg mener å hus­ke at en del av det også ble gjen­nom­ført, i kom­bi­na­sjon med beboer­par­ke­ring. I dag ser vi fort­satt resul­ta­tet av det­te på Ruse­løk­ka, hvor det er mulig å kjø­re inn i, men ikke gjen­nom områ­det. Slik bør det være man­ge ste­der. Jeg har selv pekt på Grü­ner­løk­ka, i til­legg til sen­trum. Men det bør bare være en begynnelse.

Beboer­par­ke­rin­gen har for­svun­net. Høy­re bærer et hoved­an­svar for at de frem­tids­ret­te­de pla­ne­ne fra 1970-tal­let ble stan­set og utvik­lin­gen satt i revers. Rik­tig ille ble det kan­skje da Høy­res onde fet­ter, FrP, kom inn i sty­rin­gen av byen. Men her har jeg ikke under­søkt his­to­ri­en. Det bur­de kun­ne være tema for en masteroppgave.

Grin­da­ker vil fjer­ne gate­par­ke­ring, noe som er en selv­føl­ge når områ­det skal være bil­fritt. Men jeg mer­ker med med inter­es­se det de skri­ver om areal­bruk. 6500 kvad­rat­me­ter, eller 6,5 mål av gate­area­let bru­kes i dag til par­ke­ring. Det er så popu­lært å måle i fot­ball­ba­ner. Det­te area­let til­sva­rer omtrent en fot­ball­bane. “En fot­ball­bane” i Oslo sen­trum bru­kes til gate­par­ke­ring. Det er en van­vit­tig arealprioritering.

Grin­da­ker  vil ha en par­ke­rings­ring rundt det bil­frie områ­det, også en gans­ke vel­kjent modell. Den gjør det ikke umu­lig å kjø­re inn til sen­trum, men gjør at man ikke kan kjø­re inn i sen­trum. Men når målet også er å redu­se­re bil­tra­fik­ken i Oslo gene­relt, bør også mulig­he­ten til å kjø­re inn til sen­trum begrenses.

På det kar­tet som er gjen­gitt i media, er det fore­slått ett nytt par­ke­rings­hus, under Youngs­tor­get. Men i kon­kur­ranse­for­sla­get er det fore­slått fire nye par­ke­rings­hus. Så len­ge dagens par­ke­rings­hus stort sett står halv­tom­me, og har plass til alle gate­par­ker­te biler, er det vans­ke­lig å se noen grunn til å byg­ge noen nye par­ke­rings­hus.  På kar­tet gjen­gitt i media er to par­ke­rings­hus av liten betyd­ning for pub­li­kum, men av stor poli­tisk betyd­ning ute­latt: Par­ke­rings­ga­ra­sjen på Stor­tin­get og på Råd­hu­set. Vi må reg­ne med å høre man­ge vika­ri­e­ren­de argu­men­ter hvis poli­ti­ker­ne og topp­by­rå­kra­ter risi­ke­rer å mis­te sine privilegier.

På det kar­tet som er gjen­gitt i media er det teg­net inn noen “ruter til par­ke­rings­hus”. En slik rute går gjen­nom Råd­hus­ga­ten og Dron­ning Mauds gt. Det­te er ikke i sam­svar med kon­kur­ranse­for­sla­get. Der fore­slås det å kut­te Råd­hus­ga­ten i to, ved at strek­nin­gen langs Kon­tra­skjæ­ret i det mins­te sten­ges for tra­fikk. Det står føl­gen­de om Råd­hus­ga­ten i konkurranseforslaget:

Final­ly, Rad­hus­gata will be cut in two those pass­sing through
the city cent­re from east to west (or weast to east) on the south
side, need to take the ring road via Ope­ra­tun­ne­len. This will
serious­ly redu­ce the trhough-traf­fic in this part of the city-centre.”

I kon­kur­ranse­for­sla­get er Råd­hus­gt en av seks syk­kel­ru­ter gjen­nom byen. Hvor­for det nå er lagt inn en adkomst­vei for biler til par­ke­rings­hus gjen­nom hele gaten, er for meg ufor­ståe­lig. Dagens tra­fikk i Råd­hus­gt viser at hvis det er mulig å kjø­re gjen­nom, da gjør man­ge det. Der­for er det vik­tig at det ikke blir mulig å kjø­re gjen­nom. Å sten­ge strek­nin­gen langs Kon­tra­skjæ­ret for bil­tra­fikk, samt å gjø­re Chris­tia­nia torg til et (bil­fritt) torg og ikke en gjen­nom­kjø­rings­vei, vil, som det står i kon­kur­ranse­for­sla­get, kraf­tig redu­se­re gjen­nom­gangs­tra­fik­ken i den­ne delen av sen­trum. Skal sen­trum være bil­fritt, bør Råd­hus­ga­ten sten­ges helt for biler.

De fore­slår fle­re syk­kel­vei­er gjen­nom sen­trum, og de fles­te nord-syd gate­ne i sen­trum blir bil­frie. Da blir omsi­der også Karl Johans gt en ordent­lig gågate, hvor fot­gjen­ger­ne ikke len­ger bli hind­ret krys­sen­de biler. Det er på høy tid at det gjøres.

Et hoved­pro­blem i for­sla­get er alle rute­ne til par­ke­rings­hus. Hva er hen­sik­ten med å lede en slik rute gjen­nom Møl­lergt til Gren­sen, Grubbe­gt, Høy­este­retts plass , Apo­tek­gt og Munchs gt for å kom­me til et par­ke­rings­hus som har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1? Til det fore­slåt­te nye par­ke­rings­hu­set under Youngs­tor­get for­slås en bil­sløy­fe Møl­lergt — Eva Kol­stads gate — Cal­mey­ers gt til Hausmannsgt.

Den­ne ruten til to par­ke­rings­hus, skal etter pla­nen gå sam­men med syk­kel­vei i Møl­lergt. Slip­pes bilis­te­ne til, er det lite som tyder på at nors­ke bilis­ter aksep­te­rer rol­len som gjest i gater ment for annen tra­fikk. De kjø­rer som om det er vei for bilis­ter, og for­tren­ger and­re. Noe vi ser tenden­ser til i Torggt. Møl­lergt bør være bil­fri sykkelrute.

Det er at man også vil leg­ge til ret­te for litt bil­kjø­ring, som til­ta­ler Høy­re, noe som ikke bør over­ras­ke. Erling Lae Sol­berg sier til Osloby:

De har også laget et nytt par­ke­rings­hus under bak­ken og en tverr­gå­en­de bilgate.”

Vide­re:

Men han er spe­si­elt begeist­ret for de enveis­kjør­te sløy­fe­ne som skal slu­se biler ned i par­ke­rings­hus under bak­ken innen­for Ring 1.

Dis­se sløy­fe­ne sik­rer at inn­byg­ge­re kan kjø­re inn i sen­trum og få utført de æren­de­ne de har der, når de har behov for å bru­ke bilen. Sam­ti­dig sik­rer vi at butik­ke­ne innen­for det bil­frie områ­det behol­der et godt kunde­grunn­lag. Med par­ke­rings­hu­se­ne under bak­ken innen­for Ring 1 sik­rer man også at man­ge av bile­ne for­svin­ner fra gate­plan og gir bed­re plass for gåen­de og syklende. ”

Jeg er ikke helt sik­ker på hvil­ken tverr­gå­en­de bil­ga­te han sik­ter til. Den enes­te jeg kan se på det kar­tet, er Råd­hus­ga­ten, som abso­lutt ikke bør åpnes for gjen­nom­kjø­ring med bil. Man bør også sør­ge for å fri­gjø­re poten­sia­let til Frid­tjof Nan­sens plass som en bil­fri plass, slik at Råd­hu­set ikke bare er omkran­set av bil­tra­fikk og par­ker­te biler.

Det kan se ut som om Erling Lae Sol­berg for­ut­set­ter at det byg­ges nye par­ke­rings­hus innen­for Ring 1. Hoved­mo­del­len bør være at par­ke­rings­hus lig­ger i en ring uten­for sen­trum, ikke inne i sen­trum. Jeg har tid­li­ge­re skis­sert et utgans­punkt for hvor­dan man kan få til­gang til dis­se par­ke­rings­hu­se­ne, også Stor­tin­get og Råd­hu­set, med en begren­set bil­tra­fikk i langt fær­re gater enn i Grin­da­kers forslag.

Det er ikke noe som tyder på at butik­ker i bil­frie områ­der ikke har et godt kunde­grunn­lag. Det man van­lig­vis ser, er at han­de­len øker når bil­tra­fik­ken for­svin­ner og det blir en mer men­neske­venn­lig by.

Men at bil­par­ti­et Høy­re først og fremt klam­rer seg til mulig­he­te­ne for å kjø­re bil, bør ikke over­ras­ke noen.

Han {Erling Lae Sol­berg] mener kom­bi­na­sjo­nen av trikke­ga­ter, syk­kel­ga­ter, kom­bi­ner­te gater der fle­re grup­per deler plas­sen er gode.”

Det er visst faen­ska­pet “kaos­om­rå­de”, også kalt “shared space” som Erling Lae Sol­berg og Høy­re vil ha. Det som har vært for­søkt av Shared Space i Oslo er totalt mis­lyk­ket, så som gjen­nom­kjø­rings­vei­en Chris­tia­nia “torg”.

Det ser til å være en helt umu­lig tan­ke for Høy­re at det skal være gater for syk­lis­ter, uten at man skal måt­te blan­de man­ge tra­fi­kant­grup­per. Det trengs en ordent­lig syk­kel­for­bin­del­se øst/vest i Oslo. Den må gå over Råd­hus­plas­sen, og vide­re øst­over er det bare to mulig­he­ter: Råd­hus­ga­ten og rundt Vippe­tan­gen. Det må være en syk­kel­vei uten biler, uten bus­ser, uten trikk og uten fotgjengere.

Jeg er skep­tisk til kom­bi­ner­te trik­ke- og syk­kel­ga­ter. Men går vi til Grin­da­kers for­slag, for­ut­set­ter de at trik­kens has­tig­het redu­se­res til 18 km/t med elekt­ro­nisk sper­re i sli­ke gater (og til­sva­ren­de for bus­ser, der det er kom­bi­nert syk­kel og kol­lek­tiv­gate), samt at trikke­skin­ne­ne fyl­les med gum­mi slik at man ikke risi­ke­rer å få syk­kel­hju­le­ne ned i dem.

Hvis den sis­te løs­nin­gen viser seg å fun­ge­re, bør det gjø­re alle ste­der hvor trik­ken går i gate med blan­det tra­fikk. Men det må tes­tes ut i prak­sis ført. Vi må være sik­re på at en slik løs­ning tåler et kli­ma hvor det både kan være kal­de vin­tre og var­me som­re. Hvis gum­mi­en i trikke­skin­ne­ne går i opp­løs­ning, kan det ikke bru­kes. Det betyr at det må lig­ge minst ett, helst et par år. Det er ingen grunn til å ven­te med å star­te for­søk. Prøv det ut, f.eks. på Råd­hus­plas­sen og i Bogstadveien.

Grin­da­kers for­slag tar ikke med Akers­hus og Vippe­tan­gen. Så len­ge ferge­tra­fik­ken går fra Vippe­tan­gen, må det være adkomst med bil dit. Men det er ingen grunn til å til­la­te mer bil­tra­fikk enn tra­fikk til og fra fer­je­ne, som så slu­ses ned i tun­ne­len ved Havne­la­ge­ret, sånn omtrent. Cruise­pas­sa­sje­rer har helt sik­kert godt av å måt­te gå et par hund­re meter til sight see­ing bus­se­ne. Egent­lig bur­de ikke cruise­bå­te­ne få lig­ge ved Akers­hus­stran­den. Styg­ge, fly­ten­de bolig­blok­ker som sten­ger utsik­ten til og fra Akers­hus fest­ning, det skjem­mer byen. Dess­uten for­uren­ser cruise­bå­te­ne mye, og cruise­tu­ris­ter bidrar lite til byens nærings­liv eller byen forøvrig.

Oslos his­to­ris­ke sen­trum har i man­ge år vært så druk­net i biler at folk har glemt at byen har et his­to­risk sen­trum. Oslo kan i så måte ikke måle seg med vir­ke­lig gam­le byer, siden bebyg­gel­sen (bort­sett fra selve Akers­hus fest­ning) ikke er eld­re enn fra 1600-tal­let. Men det er fak­tisk omtrent da dagens Oslos his­to­rie star­ter. Rik­tig­nok er man­ge av byg­ge­ne ikke sær­lig inn­by­den­de på gate­plan. Fle­re boli­ger i kvad­ra­tu­ren vil sik­kert hjel­pe. Men før man får bort bil­tra­fik­ken, vil det uan­sett ikke være noe attrak­tivt område.

Det er noen hvi­te stre­ker på kar­tet: Karl Johans gt mel­lom Eger­tor­get og Fre­de­riks gate, samt Uni­ver­si­tets­gt — Roald Amund­sens gate. Har Grin­da­ker gått i den van­li­ge fel­len og satt bil­tra­fikk som default-ver­di i sin plan­leg­ging, slik at der intet annet er angitt skal det være­åpent for bil­kjø­ring? Det er i alle fall ikke mulig å lese ut fra det som er gjen­gitt i Oslo­by hva de har tenkt her.

Jeg har tid­li­ge­re pre­sen­tert et for­slag til gater hvor begren­set bil­kjø­ring bør være til­latt (i til­legg til vare­le­ve­ring, som kan orga­ni­se­res på uli­ke måter). Jeg mener at det er et bed­re utgangs­punkt enn Grin­da­kers for­slg. Jeg klip­per inn det forslaget:

Vi kan leke litt med hvil­ke gater det egent­lig er nød­ven­dig å til­la­te kjø­ring med bil.

Men kan enveis­kjø­re Kris­ti­an Augusts gt (dog ikke for trik­ken) fra Fre­de­riks gate til C J Ham­bros plass (Ting­hu­set). Tra­fik­ken ut kan gå gjen­nom Kris­ti­an IVs gate, som hol­des enveis­kjørt som i dag — men helt fram til Fre­de­riks gate. Bred­den kan med for­del redu­se­res til ett kjørefelt.

Rosen­krantz gate kan ha toveis­tra­fikk ned til Råhus­plas­sen, med en vende­sløy­fe med den gate­stub­ben som fak­tisk heter “Råd­hus­plas­sen”, Hie­ro­ny­mus Hey­er­dahls gate og Otto Sverd­rups­gate. Det­te vil sik­re adkomst til Hotel Bris­tol, Grand Hotel, med en mulig avstik­ker til Hotel Nobel, Stor­tin­get, stor­tings­ga­ra­sjen Cha­teau Ben­kow, og Råd­hu­set. Man kan selv­føl­ge­lig sør­ge for at Karl Johans gt åpnes for bil­kor­te­sje når Kon­gen skal åpne Stor­tin­get, og and­re høy­ti­de­li­ge anledninger.

Hotel Con­ti­nen­tal kan få adkomst via Stortingsgt/Klingeberggt.

Fra inn- og utkjø­rin­ge­ne til/fra Ope­ra­tun­ne­len i Råd­hus­gt og Lang­kaia, kan man lage en kjøre­rute gjen­nom f.eks. Grev Wedels Plass, som vil dek­ke Nor­ges Bank og forsvars/departementsbyggene på Akers­hus. Man kan fak­tisk også få adkomst til par­ke­rings­hu­set på Bank­plas­sen. For egen del har jeg ingen pro­ble­mer med at folk kan kjø­re bil gans­ke direk­te til et par­ke­rings­hus, så len­ge vi slip­per å ha alle bile­ne reken­de rundt i bygatene.

Med sam­me utgangs­punkt kan man leg­ge opp en rute til Vippe­tan­gen med fer­je­ter­mi­na­le­ne, Fiske­hal­len og cruise­hav­na, og til Oslo S og Ope­ra­en. Her­fra vil man kun­ne nå både Pale­et par­ke­rings­hus og par­ke­rings­hu­set ved Oslo S. På den and­re siden av Oslo S vil det ikke være noe pro­blem å behol­de adkomst via rund­kjø­rin­gen ved Spekt­rum. Men skal man her­fra til and­re deler av sen­trum, må man rutes ut, rundt eller under, og inn fra en annen kant.

Adkomst til Regje­rings­kvar­ta­let må man løse i for­bin­del­se med plan­leg­ging av nytt regje­rings­kvar­tal, så det er det ingen grunn til å se på nå.

Gater hvor det ikke er lagt opp til bil­kjø­ring kan regu­le­res som “shard space”, men da med “shared space” slik det i prak­sis er laget i den nord­re delen av Torggt. De må møb­le­res slik at bilis­te­ne blir tyde­lig min­net om at de bare er på besøk i dis­se gate­ne, og mulig­he­ten for å bru­ke dem til gjen­nom­kjø­ring må sten­ges, for å hind­re at de bru­kes som snar­vei­er. Nors­ke tra­fikk- og skilt­reg­ler har sto­re mang­ler for å kun­ne lage en slik regu­le­ring. Jeg er ikke så vel­dig opti­mis­tisk når det gjel­der posi­ti­ve end­rin­ger fra den sit­ten­de regje­rin­gen, men de kom­mer ikke til å sit­te evig.

WIMG_6776_DxOI Paris er man­ge gater skil­tet på den­ne måten. Det må bety noe slikt som “shared space”. Det lig­ner til for­veks­ling på vårt skilt for “gate­tun”, men mang­ler leken­de barn. Og det har skilt med farts­gren­se 20 km/t. Den­ne farts­be­grens­nin­gen bur­de vært en del av nors­ke gate­tun­skilt også, og man bur­de i mye stør­re grad skil­te bolig­ga­ter i sen­trums­nære byom­rå­der som “gate­tun”. Men de leken­de bar­na pas­ser ikke så godt inn i sen­trums­ga­te­ne. Vi tren­ger et slikt skilt for “shared space” i Norge.

Med et slikt utgangs­punkt vil alle insti­tu­sjo­ner som jeg kla­rer å kom­me på, hvor det er vik­tig å adkomst med bil, ha slik adkomst. Det kan også inklu­de­re de to par­ke­rings­hu­se­ne av noen betyd­ning, som lig­ger innen­for Ring 1. Det mes­te annet vil det være mulig å nå med bil for nød­ven­dig kjø­ring. Men byen vil ikke invi­te­re til bil­kjø­ring. Byen vil ikke bli helt bil­fri, men jeg er gans­ke sik­ker på at det vil bety en sterk reduk­sjon av bil­kjø­ring i byen — og den vil opp­fat­tes som til­nær­met bil­fri. Det vil ikke være vans­ke­li­ge­re å kom­me til byen med bil, enn det er i dag, men det vil være fær­re områ­der hvor man fritt kan kjø­re bil. Bilis­te­ne må kjø­re rett til et par­ke­rings­hus, og ta seg vide­re der­fra til fots, med bysyk­kel eller kol­lek­tiv­trans­port. Om det­te skul­le gjø­re det mind­re fris­ten­de å vel­ge bilen når man skal til byen, er det bare positivt.”

Jeg har mer­ket meg at det i syk­kel­lan­det Neder­land ikke er til­latt å syk­le i gåga­ter. Det var i alle fall mitt inn­trykk da jeg syk­let der sist som­mer. Folk på syk­kel gikk av syk­le­ne og tril­let dem når de kom til en gågate. Det er utmer­ket at gåga­ter er for­be­holdt fot­gjen­ge­re. Men det for­ut­set­ter at det fin­nes man­ge nok og gode nok syk­kel­ru­ter i byen. Noe slikt fin­nes ikke i Nor­ge, i alle fall ikke i Oslo. Her er alt basert på at syk­lis­ter skal blan­des med annen tra­fikk, slik at man kan ska­pe kon­flik­ter mel­lom uli­ke trafikantgrupper.

Man kan godt ha enkel­te gater med blan­det syk­kel- og fot­gjen­ger­tra­fikk i byen. Men det­te bør ikke være hoved­syk­kel­ru­ter. Og de bør være tyde­lig skil­tet, for­trinns­vis med mer­king som viser hva som er for fot­gjen­ge­re og hva som er for syk­lis­ter. Noen har fun­net ut at vi ikke kan skil­le tra­fikk på den måten i Nor­ge. Men det fun­ge­rer i vel­dig man­ge and­re euro­pe­is­ke land, så jeg kan ikke se hvor­for det ikke skal kun­ne fun­ge­re hos oss. Noen er red­de for at det skal gi syk­lis­ter “ret­tig­he­ter”, og “ret­tig­he­ter for syk­lis­ter” er en tan­ke som utlø­ser panikk hos nors­ke vei­myn­dig­he­ter. Men også på sli­ke områ­der gjel­der at man skal ta hen­syn og at far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne. Den enes­te “ret­tig­het” syk­lis­ter vil få om tra­fikk skil­les på den måten, er at vi med god sam­vit­tig­het kan plin­ge på fot­gjen­ge­re som går på syk­kel­om­rå­det og be dem hol­de seg på fot­gjen­ger­om­rå­det. Kan­skje nors­ke fot­gjen­ge­re også en gang lærer, slik de har gjort i Dan­mark og Neder­land. Det­te er også et områ­de hvor nors­ke reg­ler er mod­ne for skraphaugen.

En god bief­fekt av å gjø­re sen­trum bil­fritt, er at det da ikke len­ger blir noe poeng å kjø­re bil i Dron­ning Eufe­mias gate. En vir­ke­lig bonus!

Billob­by­en har, ikke over­ras­ken­de, mobi­li­sert mot restrik­sjo­ner på bil­kjø­ring og par­ke­ring, slik de gjor­de da Karl Johans gt, Torggt og Folke­tea­ter­pas­sa­sjen ble bil­frie. De har blin­ket ut MDG som skyte­ski­ve, og later som om det­te bare er MDGs og ikke byrå­dets poli­tikk. Jeg håper at MDG og byrå­det står av den­ne fris­ke bri­sen. (Land­krab­ber har en tendens til å kal­le det storm når det kna­pt er mer enn frisk bris.) MDG får for tiden litt juling på meningsmålingene.

Det er len­ge til nes­te valg, og vel­dig mye kan skje innen den tid. Det vik­tigs­te er at byrå­det bør gjen­nom­føre sine pla­ner så fort som mulig. Det blir mye støy. Men bil­fritt sen­trum vil bli popu­lært når det først er etab­lert og folk har blitt vant til det, akku­rat som gåga­ten på Karl Johan. Ingen øns­ker bil­tra­fik­ken til­ba­ke dit. Ved kom­mune­val­get i 2019 vil det da ikke være spørs­mål om hvem som skal få skyl­den for det som gjø­res, men om hvem som skal ta æren for det. Arbei­der­par­ti­et og SV vil, med ret­te, hev­de at det­te er noe som byårds­par­ti­ene sto sam­men om. Venst­re vil si at når det ble bil­fritt med vis­se modi­fi­ka­sjo­ner, som det kom­mer til å bli, så har det blitt akku­rat slik Venst­re hele tiden har øns­ket at det skul­le være. Høy­re vil si at de også har øns­ket redu­sert bil­tra­fikk i sen­trum, men vil nok ellers gå gans­ke stil­le i døre­ne. Bare FrP kom­mer til å være for å åpne opp for mer bil­kjø­ring. Men det kom­mer de til å være ale­ne om.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email