Samferdselsministres tro på den magiske streken i asfalten @ketilso @KAHareide @abidraja

WCRW_6903_DxO_rawBåde i for­ri­ge og i den­ne stor­tings­pe­rioden har det blitt frem­met repre­sen­tant­for­slag i Stor­tin­get, om å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Beg­ge gan­ger har det blant annet blitt fore­slått å inn­føre en minste­av­stand på 1,5 meter ved forbi­kjø­ring av syklister.

Beg­ge gan­ge­ne har for­sla­ge­ne blitt ned­stemt av fler­tal­let i Trans­port­ko­mi­te­en. Man har som van­lig sagt ja til ufor­plik­ten­de prat, men stemt ned kon­kre­te for­slag. Og beg­ge gan­ge­ne har de sit­ten­de sam­ferd­sels­mi­nist­re, Magn­hild Mel­tveit Klep­pa og Ketil Sol­vik Olsen, kom­met med svar som tyder på at de er ster­ke i tro­en når det gjel­der den beskyt­ten­de virk­nin­gen av en malt strek på asfalten.

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­mi­nist­res tro på den magis­ke stre­ken i asfal­ten @ketilso @KAHareide @abidraja

I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak

Foto på top­pen: Kje­til Ree. Wiki­me­dia com­mon, CC BY-SA 3.0.

Over­skrif­ten er hen­tet fra ingres­sen i Oslo­bys artik­kel om Sæter­krys­set, om hvor­dan man nok en gang har klart å plan­leg­ge et kryss uten å plan­leg­ge for sykling.

Da regu­le­rings­pla­nen for Sæter­krys­set på Nord­strand ble ved­tatt i 2013, var ikke syk­kel på moten. Nå håper poli­ti­ker­ne å gjø­re om på pla­ne­ne, for å få plass til sykkelfelt.

- Pro­ble­met vårt nå er at vi arbei­der etter en god­kjent plan. Behand­lin­gen tok lang tid, og nå må vi for­sø­ke å hol­de frem­drifts­pla­nen, sier Yng­var Titterud.

-Plut­se­lig fant byde­len ut at det mang­let et syk­kel­felt. I plan­leg­gin­gen var det ikke viktig,”

Det stem­mer nok at man­ge fort­satt igno­rer­te syk­kel i plan­leg­gin­gen i 2013. Men det får være gren­ser for hvor­dan man skal kun­ne skyl­de på his­to­ri­en. Her er det noen utbyg­ge­re som har sovet dypt i sin eksos­søvn. Et par små påmin­nel­ser om den nære syk­kel­his­to­rie i Oslo kan være på sin plass.

Con­ti­nue read­ing I 2013 var ikke syk­kel en stor poli­tisk sak

Skal Oslo bli en sykkelby må bilister, fotgjengere, politiet, politikere og byråkrater oppdras

Det er vår i luf­ten, og man­ge fin­ner fram syk­ke­len. Noen av oss brukt den hele vin­te­ren, og det blir sta­dig fler av oss hel­års­syk­lis­ter. Et like sik­kert vår­tegn som at folk fin­ner fram syk­le­ne, er kla­ger på syk­lis­ter, som inn­leg­get i Aften­pos­ten av Dag Brat­lid, Aas­mund Ber­ner: “Skal Oslo bli en syk­kel­by, må syk­lis­te­ne opp­dras”. Det er mye i Oslos syk­kel­kul­tur som kan bli bed­re. Men morals­ke peke­fing­re er ikke vei­en dit.

Det jeg opp­le­ver som den størs­te for­skjel­len mel­lom å syk­le i Nor­ge og i land som Dan­mark og Neder­land, som frem­he­ves i inn­leg­get, er at i Dan­mark og Neder­land blir syk­lis­ter respek­tert  i tra­fik­ken, både av fotj­gen­ge­re og bilis­ter. Det blir man ikke i Nor­ge. I Nor­ge er folk som syk­ler tra­fik­kens pariakaste.

Sta­dig fle­re rei­ser kol­lek­tivt i Oslo. Det er utmer­ket. Men kol­lek­tiv­net­tet er sprengt. Det er i prak­sis ikke mulig å få fle­re T‑banetog gjen­nom sen­trum, og det er hel­ler ikke mulig å få fle­re tog gjen­nom jern­bane­tun­ne­len. Skal kapa­si­te­ten byg­ges ut så det mon­ner, trengs ny T‑banetunnel og ny jern­bane­tun­nel, i til­legg til å gjen­nføre byg­ging av For­nebu­ba­nen, få på plass mer moder­ne trik­ker, osv. Det­te lig­ger gans­ke langt inn i frem­ti­den. Nye tun­ne­ler kan visst være på plass rundt 2030, om poli­ti­ker­ne får ut fin­gern og set­ter pro­sjek­te­ne i gang.

Con­ti­nue read­ing Skal Oslo bli en syk­kel­by må bilis­ter, fot­gjen­ge­re, poli­ti­et, poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter opp­dras

Vis oss pisken, Hallstein Bjercke

Et man­tra for Venst­res Hall­stein Bjercke har blitt at man må bru­ke mer gul­rot og mind­re pisk i miljø­po­li­tik­ken i Oslo. Det er en vel­klin­gen­de, men akk så inn­holdstom reto­rikk. Det blir som den reto­ris­ke figu­re­ne “sli­te­ren”, som fra tid til annen duk­ker opp i poli­tis­ke debat­ter. Jeg har for­søkt å spør­re hvem dis­se “sli­ter­ne” er, men ingen har til nå klart å gi et godt svar.

Nå går spørs­må­let til Venst­re og Hall­stein Bjercke: Legg fram pis­ken, eller gi oss i det mins­te kon­kre­te eksemp­ler på bruk av pisk i Oslos miljø­po­li­tikk, som Venst­re og Hall­stein Bjercke er mot­stan­der av. Poli­tik­ken inne­hol­der alt for mye gene­rell reto­risk og inn­holds­løs sva­da. Vær kon­kret, Hall­stein Bjercke, slik at vi kan se hva du egent­lig mener.

For­tell oss også hvil­ke gul­røt­ter du vil dele ut.

Con­ti­nue read­ing Vis oss pis­ken, Hall­stein Bjercke

Elyseum: Endelig en ny norsk opera som fungerer!

Det er ikke ofte det kom­po­ne­res nye ope­ra­er. Når nykom­po­ner­te ope­ra­er set­tes opp i Oslo, prø­ver jeg å få det med meg. Som regel har jeg blitt skuf­fet. Men: Den som intet våger, intet vin­ner. Man må våge å bestil­le nye ope­ra­er, også fra kom­po­nis­ter som ikke tid­li­ge­re har kom­po­nert ope­ra (som Rolf Wallin). Hvis ingen våger å være den førs­te, vil det ikke bli noen som får mulig­he­ten til å bestil­le fra en kom­po­nist som alle­re­de har kom­po­nert en ope­ra eller tre.

I en ope­ra for­tel­les det mes­te gjen­nom musik­ken, ikke gjen­nom teks­ten. Det er ikke uten grunn at man sier at “Figa­ros Bryl­lup” er en ope­ra av Wolf­gang Mozart, med libret­to (tekst) av Loren­zo Da Pon­te. Ingen sier at det er en ope­ra av Loren­zo Da Pon­te med musikk av Wolf­gang Mozart. Ope­ra er ikke sun­get tea­ter. I det mes­te jeg har sett av nykom­po­ner­te nors­ke ope­ra­er, har man ikke tatt sjan­sen på at musik­ken bærer. Man har lagt for mye inn i teks­ten, og gjort det som musik­ken sier best, over­ty­de­lig gjen­nom teks­ten. Men i Rolf Wallins “Elyse­um” fun­ger­te det.

Con­ti­nue read­ing Elyse­um: Ende­lig en ny norsk ope­ra som fun­ge­rer!

Oslo saboterer fortsatt syklister

Det har blitt bed­re å syk­le i Oslo i de sene­re åre­ne. Men mye står igjen. Ved bygge­ar­bei­der sabo­te­res syk­lis­te­ne gans­ke kon­se­kvent. Nå er det bygge­ar­bei­der i Torg­gata, mel­lom Youngs­tor­get og Arbei­der­sam­fun­nets plass. Syk­kel­vei­en er for en stor del sper­ret av på grunn av det­te. Jeg plas­ser­te syk­ke­len der, for å få en måle­stokk på hvor­dan det er nå.

SIMG_2486_DxO

Con­ti­nue read­ing Oslo sabo­te­rer fort­satt syk­lis­ter

Økokrims beslag i domenet popcorn-time.no

Øko­krim har tatt beslag i dome­net popcorn-time.no. Beslut­nin­gen om beslag lig­ger på nett­ste­det. Men jeg sto­ler ald­ri på at sli­ke doku­men­ter blir lig­gen­de der, så jeg har las­tet det ned og lag­ret det selv.

Den­ne saken drei­er seg vel så mye om straffe­rett og straffe­pro­sess som opp­havs­rett, og jeg må bare inn­røm­me at straffe­rett og straffe­pro­sess ikke er retts­om­rå­der jeg arbei­der mye med, eller er sær­lig for­tro­lig med. Så her er jeg på tynn is, og må gå for­sik­tig og ha liv­line ved å ta for­be­hold om dette.

Beslut­nin­gen er fore­tatt i med­hold av straffe­pro­sess­lo­ven § 205 førs­te ledd, hvor det står:

Beslag av ting som besit­te­ren ikke vil utle­ve­re fri­vil­lig, beslut­tes av påtale­myn­dig­he­ten. Beslut­nin­gen skal så vidt mulig være skrift­lig og opp­ly­se om hva saken gjel­der, for­må­let med besla­get og hva det skal omfat­te.

Con­ti­nue read­ing Øko­krims beslag i dome­net popcorn-time.no

Bydelsutvalget på Frogner skal ikke drive politisk sensur!

Bydels­ut­valg Frog­ner liker ikke poli­tis­ke ytrin­ger som kan vir­ke pro­vo­se­ren­de på rikin­ger. Amne­sty har, med til­la­tel­se, satt opp en benk i par­ken neden­for Sau­di Ara­bias ambassade.

SIMG_1015_DxO-1

Det er den­ne ben­ken som bydels­ut­val­get i bydel Frog­ner nå tru­er med å fjer­ne. Huset i bak­grun­nen rom­mer Sau­di-Ara­bias ambassade.

Det­te kan vi lese i Dagens Nærings­liv:

Bydels­ut­val­get i Frog­ner bydel i Oslo tru­er med å fjer­ne en benk Amne­sty Inter­na­tio­nal fikk til­la­tel­se til å set­te opp foran Sau­di-Ara­bias ambas­sa­de i desember.

Ben­ken står i den lil­le par­ken foran Sau­di-Ara­bias ambas­sa­de, der Amne­sty det sis­te året har holdt jevn­li­ge mar­ke­rin­ger for å pro­te­ste­re mot fengs­lin­gen og pis­kin­gen av den saudi­ara­bis­ke blog­ge­ren Raif Badawi.

Amne­sty Inter­na­tio­nal har satt en liten pla­kett på ben­ken, med teks­ten «Ytrings­fri­he­tens benk». Det vil ikke Bydels­ut­val­get i Frog­ner ha noe av.

Bydels­ut­val­get kre­ver at teks­ten på pla­ket­ten blir skif­tet ut til det nøy­tra­le «Donert av Amne­sty Inter­na­tio­nal» og tru­er med å fjer­ne ben­ken om så ikke skjer.”

Con­ti­nue read­ing Bydels­ut­val­get på Frog­ner skal ikke dri­ve poli­tisk sen­sur!

Åtte nye byruter for sykkel

I “Byplan Oslo” pre­sen­te­res åtte nye byru­ter for syk­kel. Til sam­men plan­leg­ges 53 km. Om jeg har for­stått fol­ke­ne i Syk­kel­pro­sjek­tet rett, så er det­te hva de mener det vil være rea­lis­tisk å få til i løpet av inne­væ­ren­de byrådspe­riode. Det er ikke et uttrykk for mer lang­sik­ti­ge ambi­sjo­ner. Kla­rer de å gjen­nom­føre det­te innen 2019, har de gjort mye mer enn noen av sine for­gjen­ge­re. Det kan vi ikke kla­ge på, selv om vi øns­ker oss mer.

Noen prio­ri­te­rin­ger er jeg ikke enig i. Det står i pre­sen­ta­sjo­ne­ne av planen:

– Vi skal behol­de p‑plasser for funk­sjons­hem­me­de og for lading av elbiler.”

Con­ti­nue read­ing Åtte nye byru­ter for syk­kel

Når et minnekort begynner å krangle. Om redningsaksjoner og back up

Tre gan­ger i løpet av ca tre måen­der har jeg opp­levd at et minne­kort i kame­ra­et har begynt å krang­le. Det har vært tre uli­ke minne­kort, og to uli­ke kameraer.Jeg har hatt noen digi­tal­ka­me­ra­er og en god del fler minne­kort de sis­te 12 åre­ne, og har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de. Så jeg set­ter det på kon­to­en for uflaks som har klum­pet seg sammen.

Sym­pto­me­ne har vært slik:

Jeg set­ter minne­kor­tet i en kort­le­ser kob­let til min PC. Jeg får opp en over­sikt over file­ne på kor­tet. Men når jeg star­ter over­fø­rin­gen til PC, får jeg en feil­mel­ding om at filen ikke lar seg kopiere eller flyt­te. Går jeg til­ba­ke til fil­over­sik­ten for kor­tet, vises intet. Jeg får en feil­mel­ding om at kor­tet må for­ma­te­res. Om jeg set­ter det til­ba­ke i kame­ra­et, kan file­ne hel­ler ikke leses. Og jeg får mel­din­gen om at kor­tet må for­ma­te­res. Når det er bil­der på kor­tet som man ikke har and­re ste­der, er slikt mildt sagt frustrerende.

Etter førs­te kort­ha­va­rai, goog­let jeg litt og end­te det med å kjø­pe pro­gram­met Card­Recovery. Det fant en del av file­ne på kor­tet, men ikke alle. Fle­re av file­ne som ble gjen­vun­net var ska­det, og det had­de pro­ble­mer med å gjen­vin­ne RAW-file­ne. Jeg tok med meg kor­tet til Scan­di­na­vi­an Photo. De gjor­de en recovery på kor­tet, og fikk et langt bed­re resul­tat enn jeg had­de fått. De tok også minne­kor­tet til­ba­ke, og jeg fikk et nytt. Og de fikk nok en gang en for­nøyd kunde.

Con­ti­nue read­ing Når et minne­kort begyn­ner å krang­le. Om red­nings­ak­sjo­ner og back up