Når et minnekort begynner å krangle. Om redningsaksjoner og back up

Tre gan­ger i løpet av ca tre måen­der har jeg opp­levd at et minne­kort i kame­ra­et har begynt å krang­le. Det har vært tre uli­ke minne­kort, og to uli­ke kameraer.Jeg har hatt noen digi­tal­ka­me­ra­er og en god del fler minne­kort de sis­te 12 åre­ne, og har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de. Så jeg set­ter det på kon­to­en for uflaks som har klum­pet seg sammen.

Sym­pto­me­ne har vært slik:

Jeg set­ter minne­kor­tet i en kort­le­ser kob­let til min PC. Jeg får opp en over­sikt over file­ne på kor­tet. Men når jeg star­ter over­fø­rin­gen til PC, får jeg en feil­mel­ding om at filen ikke lar seg kopiere eller flyt­te. Går jeg til­ba­ke til fil­over­sik­ten for kor­tet, vises intet. Jeg får en feil­mel­ding om at kor­tet må for­ma­te­res. Om jeg set­ter det til­ba­ke i kame­ra­et, kan file­ne hel­ler ikke leses. Og jeg får mel­din­gen om at kor­tet må for­ma­te­res. Når det er bil­der på kor­tet som man ikke har and­re ste­der, er slikt mildt sagt frustrerende.

Etter førs­te kort­ha­va­rai, goog­let jeg litt og end­te det med å kjø­pe pro­gram­met Card­Recovery. Det fant en del av file­ne på kor­tet, men ikke alle. Fle­re av file­ne som ble gjen­vun­net var ska­det, og det had­de pro­ble­mer med å gjen­vin­ne RAW-file­ne. Jeg tok med meg kor­tet til Scan­di­na­vi­an Photo. De gjor­de en recovery på kor­tet, og fikk et langt bed­re resul­tat enn jeg had­de fått. De tok også minne­kor­tet til­ba­ke, og jeg fikk et nytt. Og de fikk nok en gang en for­nøyd kunde.

Con­ti­nue read­ing Når et minne­kort begyn­ner å krang­le. Om red­nings­ak­sjo­ner og back up