Når et minnekort begynner å krangle. Om redningsaksjoner og back up

Tre gan­ger i løpet av ca tre måen­der har jeg opp­levd at et minne­kort i kame­ra­et har begynt å krang­le. Det har vært tre uli­ke minne­kort, og to uli­ke kameraer.Jeg har hatt noen digi­tal­ka­me­ra­er og en god del fler minne­kort de sis­te 12 åre­ne, og har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de. Så jeg set­ter det på kon­to­en for uflaks som har klum­pet seg sammen.

Sym­pto­me­ne har vært slik:

Jeg set­ter minne­kor­tet i en kort­le­ser kob­let til min PC. Jeg får opp en over­sikt over file­ne på kor­tet. Men når jeg star­ter over­fø­rin­gen til PC, får jeg en feil­mel­ding om at filen ikke lar seg kopiere eller flyt­te. Går jeg til­ba­ke til fil­over­sik­ten for kor­tet, vises intet. Jeg får en feil­mel­ding om at kor­tet må for­ma­te­res. Om jeg set­ter det til­ba­ke i kame­ra­et, kan file­ne hel­ler ikke leses. Og jeg får mel­din­gen om at kor­tet må for­ma­te­res. Når det er bil­der på kor­tet som man ikke har and­re ste­der, er slikt mildt sagt frustrerende.

Etter førs­te kort­ha­va­rai, goog­let jeg litt og end­te det med å kjø­pe pro­gram­met Card­Recovery. Det fant en del av file­ne på kor­tet, men ikke alle. Fle­re av file­ne som ble gjen­vun­net var ska­det, og det had­de pro­ble­mer med å gjen­vin­ne RAW-file­ne. Jeg tok med meg kor­tet til Scan­di­na­vi­an Photo. De gjor­de en recovery på kor­tet, og fikk et langt bed­re resul­tat enn jeg had­de fått. De tok også minne­kor­tet til­ba­ke, og jeg fikk et nytt. Og de fikk nok en gang en for­nøyd kunde.

Nylig opp­lev­de jeg det sam­me igjen, men et nytt kame­ra og et nytt minne­kort. Jeg kjør­te mitt Card­Recovery, men det pro­gram­met fant ingen ting. Igjen tok jeg turen til Scan­di­na­vi­an Photo. Jeg gjor­de som de anbe­fal­te. Jeg tok et minne­kort fra et annet kame­ra, for­ma­ter­te det i det kame­ra­et hvor kor­tet skul­le bru­kes, men de for­søk­te å hen­te bil­de­ne ut fra mitt kort. Like­vel opp­lev­de jeg de sam­me pro­ble­me­ne når jeg skul­le hen­te bil­de­ne fra kor­tet. Hel­ler ikke den­ne gang klar­te Card­Recovery å hen­te noe ut av kortet.

Å skan­ne og gjen­vin­ne filer fra et minne­kort på 128 Gb tar tid. Jeg lever­te kor­tet på fre­dag, og deres PC arbei­det gjen­nom hel­gen. På man­dag var det klart. De fant igjen de “tap­te” file­ne på kortet.

Jeg kan ikke fort­set­te å ta turen til Scan­di­na­vi­an Photo hver gang jeg skal hen­te ut bil­der. Så jeg spur­te dem hvil­ket pro­gram de bru­ker. Det er Lex­ar Ima­ge Res­cue. Pro­gram­met kos­ter $ 33.99, som er en rime­lig pris å beta­le for å kun­ne red­de til­syne­la­ten­de tap­te bil­der. Dess­uten: Å inves­te­re i et slikt pro­gram er sik­kert en grei for­sik­ring mot at jeg igjen blir ram­met av pro­ble­met. Litt over­tro­isk må man kun­ne være når det gjel­der tin­ge­nes iboen­de djevelskap.

Jeg instal­ler­te pro­gram­met, og fikk hen­tet ut alle bil­de­ne på det krang­le­te minnekortet.

Jeg har fått det råd å for­ma­te­re kor­tet i det kame­ra hvor det skal bru­kes, hver gang jeg har tømt det. Pro­ble­mer med minne­kort skyl­des ofte at tabel­le­ne har blitt rotet til når det har vært brukt på ulikt utstyr, som kame­ra og PC, iføl­ge fol­ke­ne på ser­vice­av­de­lin­gen hos Scan­di­na­vi­an Photo. Det had­de ingen for­talt meg før, og jeg had­de ikke gjort det. De skal jeg gjø­re for fremtiden.

Min ruti­ne har vært slik: Jeg flyt­ter RAW-file­ne over på min PC gans­ke snart etter at jeg har tatt bil­de­ne. Jeg kjø­rer bil­de­ne gjen­nom DxO Optics Pro, som bear­bei­der bil­de­ne, blant ved å få mye mer ut av mør­ke områ­der samt redu­se­re bil­led­støy. Pro­gram­met gene­re­rer jpg-filer. Med ikke helt jev­ne mel­lom­rom har jeg tatt back-up. Jpg-file­ne har jeg latt være på minne­kor­tet i kame­ra­et, til jeg har tatt back-up til en disk som lig­ger uten­for huset.

Jeg har bed­ret mine back-up ruti­ner. En takk til Jør­gen Fog, som gjor­de meg opp­merk­som på pro­gram­met All­way­Sync. Jeg syn­kro­ni­se­rer alle dis­ker på min PC til en eks­tern disk. Pro­gram­met syn­kro­ni­se­rer auto­ma­tisk nye og end­re­de filer. I til­legg sykro­ni­se­rer jeg bilde­fi­le­ne til en annen eks­tern disk, som jeg igjen syn­kro­ni­se­rer mot back up dis­ker uten­for huset. All­way­Sync syn­kro­ni­se­rer auto­ma­tisk til den­ne dis­ken når den kob­les til, og syn­kro­ni­se­rer alle end­rin­ger så len­ge den er til­kob­let. Alle vet at man bør ta back up. Men like­vel kan vi lese om folk som har tapt fle­re års arbeid ved at deres lap­top har blitt stjå­let, uten at de har hatt back up. Jeg gjør hel­ler ikke all­tid det jeg vet at jeg bør gjø­re. Back up må auto­ma­ti­se­res for å fun­ge­re, i alle fall for meg.

File­ne syn­kro­ni­se­res ukom­pri­mer­te. Back-up dis­ke­ne kan kob­let rett til en annen PC og bru­kes med den­ne, uten at jeg må ha til­gang til det back-up pro­gram­met som ble brukt. Min erfa­ring med back-up pro­gram­mer, er at det ikke er så enkelt som de vil ha det til, om man har behov for å gjen­opp­ret­te file­ne. I alle fall om de skal gjen­opp­ret­tes til en annen PC enn der de opp­rin­ne­lig var lag­ret. Den sis­te dis­ken jeg kjøp­te, er en 8 TB eks­tern disk som jeg bru­ker til back up. Den kos­tet ca 2.800 kr, som blir ca 350 kr/Tb. Lag­rings­me­di­er kos­ter i dag så lite, at det ikke er bry­et verdt å kom­pri­me­re filer for å spa­re lag­rings­plass. Det var noe annet den gang vi tok back up til CDer, eller til dis­ket­ter for de som hus­ker det.

Det­te opp­set­tet sik­rer meg ved tek­nis­ke pro­ble­mer. Men det sik­rer meg ikke ved f.eks. brann, for da vil også mine back-up dis­ker gå med. Folk som har opp­levd ordent­lig brann, hvor man har mis­tet alt, sier ofte at det ver­ste er at alle bil­de­ne har brent opp. For der­med er deres per­son­li­ge his­to­rie vis­ket ut. Selv om sel­skap som IBAS  kan red­de  filer fra hardt (brann)skadde dis­ker, begyn­ner slikt å kos­te vel­dig mye pen­ger. Men er kata­stro­fen et fak­tum, kan det være verdt å beta­le noen tusen. Kan­skje dek­kes  det av for­sik­rin­gen ved brann­ska­de, noe jeg hel­dig­vis ald­ri har hatt behov for å undersøke.

Ved ikke helt jev­ne mel­lom­rom kopie­rer jeg bil­led­fi­le­ne til en disk på mitt kon­tor. Og når jeg er i Frank­ri­ke kopie­rer jeg dem over på en disk som står der. Hvis det skul­le skje noe som med­fø­rer at dis­ke­ne hjem­me, på kon­to­ret og i vår lei­lig­het i Frank­ri­ke skul­le gå duk­ken sam­ti­dig, da har vi et langt stør­re pro­blem enn øde­lag­te bil­der og mang­len­de back-up. Sli­ke kata­stro­fe­sce­na­ri­er kan man ikke gar­de­re seg mot.

Alle mine manu­skrip­ter, både fer­di­ge og utkast, lig­ger i Drop­box. De sykro­ni­se­res på tre PCer, og Drop­box-kata­lo­gen er med i min fas­te back-up, i til­legg til Drop­box’ egne back-up ruti­ner. Så jeg reg­ner med at dis­se er rime­lig tryg­ge. Det betyr også at jeg all­tid har til­gang til mine filer, så sant jeg har nett­for­bin­del­se. Jeg nøy­er meg ikke med gra­tis­ut­ga­ven av Drop­box, og beta­ler for 1 TB lag­rings­plass. Det er mer enn til­strek­ke­lig til det jeg bru­ker deres tje­nes­te til.

En god mulig­het for back up av bil­der, er Flickr. Der får man 1 TB lag­rings­plass gra­tis. Ulem­pen med Flickr er at man ikke kan lag­re RAW-filer hos dem. Dess­uten går det gans­ke tregt å las­te opp bil­der til Flickr. Men man sik­rer i alle fall bil­de­ne i jpg-for­mat, om kata­stro­fen skul­le ram­me. Jeg las­ter opp de fles­te bil­der til Flickr, men har ikke så gode ruti­ner som jeg bur­de ha. For back up for­mål har jeg uan­sett alle bil­der tatt fram til midt­en av febru­ar i år lag­ret på fle­re ste­der. En annen for­del med Flickr er at bil­de­ne all­tid er til­gjen­ge­lig så len­ge man har nettil­gang. Akku­rat nå leter jeg etter et pro­gram som kan syn­kro­ni­se­re min Flickrkon­to med min PC, slik at bil­der på min PC auto­ma­tisk las­tes opp til Flickr, og bil­der jeg las­ter opp på Flickr med and­re appli­ka­sjo­ner auto­ma­tisk las­tes ned på min PC. Hvis noen har gode for­slag, er jeg takknemlig.

Det fin­nes også and­re lag­rings­tje­nes­ter på nett. F.eks. til­byr Goog­le lag­ring av bil­der. Men jeg vil ikke las­te opp mine bil­der til Goog­le uten å ha lest deres vil­kår gans­ke nøye, noe jeg ikke har gjort. Jeg sto­ler ikke på at man ikke må gi Goog­le man­ge ret­tig­he­ter hvis man skal bru­kes deres tje­nes­te. Så len­ge pri­sen er rime­lig, beta­ler jeg gjer­ne for de pro­gram­mer og tje­nes­ter jeg bru­ker, for ikke å beta­le ved å gi fra med ret­tig­he­ter eller omfat­ten­de per­son­opp­lys­nin­ger, eller å få alt for mye reklame.

Jeg har også en sys­t­em­back-up, laget med det back-up pro­gram­met som føl­ger med Win­dows, på min back-up disk, samt en opp­start-DVD om min PC skul­le låse seg helt.

Print Friendly, PDF & Email