Åtte nye byruter for sykkel

I “Byplan Oslo” pre­sen­te­res åtte nye byru­ter for syk­kel. Til sam­men plan­leg­ges 53 km. Om jeg har for­stått fol­ke­ne i Syk­kel­pro­sjek­tet rett, så er det­te hva de mener det vil være rea­lis­tisk å få til i løpet av inne­væ­ren­de byrådspe­riode. Det er ikke et uttrykk for mer lang­sik­ti­ge ambi­sjo­ner. Kla­rer de å gjen­nom­føre det­te innen 2019, har de gjort mye mer enn noen av sine for­gjen­ge­re. Det kan vi ikke kla­ge på, selv om vi øns­ker oss mer.

Noen prio­ri­te­rin­ger er jeg ikke enig i. Det står i pre­sen­ta­sjo­ne­ne av planen:

– Vi skal behol­de p‑plasser for funk­sjons­hem­me­de og for lading av elbiler.”

Con­ti­nue read­ing Åtte nye byru­ter for syk­kel