Åtte nye byruter for sykkel

I “Byplan Oslo” presenteres åtte nye byruter for sykkel. Til sammen planlegges 53 km. Om jeg har forstått folkene i Sykkelprosjektet rett, så er dette hva de mener det vil være realistisk å få til i løpet av inneværende byrådsperiode. Det er ikke et uttrykk for mer langsiktige ambisjoner. Klarer de å gjennomføre dette innen 2019, har de gjort mye mer enn noen av sine forgjengere. Det kan vi ikke klage på, selv om vi ønsker oss mer.

Noen prioriteringer er jeg ikke enig i. Det står i presentasjonene av planen:

“– Vi skal beholde p-plasser for funksjonshemmede og for lading av elbiler.”

Parkering for funksjonshemmede, må man finne plass til. El-bil har blitt en hellig ku for politikere av alle farger. En gateparkert el-bil tar akkurat like mye plass som andre biler. Å satse på el-bil i en by som Oslo er et blindspor. Oslo kommune har prioritert el-biler ved å sette opp ladestasjoner i det som skulle vært hovedsykkelveier. Tilrettelegging for sykkel, det har man ikke funnet plass til i det som skulle bli et hovedsykkelveinett. Men tilrettelegging for elbilister, det er det plass til. De politikerne som styrer byen liker åpenbart å leke med biler.

Neuberggt. Dette skulle være en del av hovedsykkelveinettet. Men man har prioritert gateparkering. Deneneste nye tilrettelegging, i hovedsykkelveinettet, er for elbil. Ikke sykkel.
Neuberggt. Dette skulle være en del av hovedsykkelveinettet. Men man har prioritert gateparkering. Deneneste nye tilrettelegging, i hovedsykkelveinettet, er for elbil. Ikke sykkel.

Jeg har noen innvendinger mot presentasjonen av planen. Kartet, i alle fall slik det er presentert i “Byplan Oslo” har liten målestokk. Det er derfor ikke mulig å se presist hvilke veier man foreslår.  Noen kommentarer vil derfor være basert på gjetninger ut fra kartet. Jeg synes også det er en svakhet at eksisterende sykkelruter ikke er tegnet inn, slik at kartet ikke gir en oversikt over hvordan det vil bli når dette arbeidet er ferdig.

Kart bysykkelruter

De åtte byrutene er:

 1. Torshov–Vippetangen
 2. Smestad–Tøyen/Galgeberg
 3. Rådhusplassen–Dælenenga/ring 2
 4. Frogner–Tiedemannsjordet
 5. Frognerparken–Galgeberg
 6. Skøyen–Carl Berners plass
 7. Gaustad–Storo
 8. Nydalen–St. Olavs plass

Dette må ses i sammenheng med planene for bilfritt sentrum, slik at biltrafikk og gateparkering i all hovedsak vil være borte innenfor ring 1.

Det hele ser kanskje ut som nye planer. Men ikke alt er nytt. Mye av dette er det samme som ble vedtatt i den reviderte gatebruksplanen som bystyret (som vel ikke har skiftet navn til Bystortinget, eller Halvstortinget eller noe slikt) 28. september 2011. Som vanlig er spørsmålet om dette nå blir fulgt opp i praksis. Planer har Oslo hatt mer enn nok av.

1. Torshov – Vippetangen (blå rute på kartet)

Den ser ut til å følge Sanakerveien, Øvrefoss, Markveien, Torggt, tilsynelatende parallelt Torggt og deler av Møllgert, videre Kongens gt og Kirkegt, og Kongens gt helt til Akershus.

Deler av denne faller sammen med det som er rute 2a i gatebruksplanen fra 2011:

“2.b. Det etableres dessuten følgende hovedtrase for sykkel i nord/sør-retning: – Uelands gate – Maridalsveien – Møllergata – Kongens gate – Vippetangen”

Gitt at trikken går i Vogts gt, er nok Sandakerveien et bedre valg enn Vogts gt på Torshov. Om min hukommelse stemmer, var det da folk fra Sykkelprosjektet ble spurt om hvorfor ruten ikke var forlenget opp til Storo, at de sa at det var dette de mente det var realistisk å få til i innebærende byrådsperiode.

Jeg sykler ikke så veldig mye på Grünerløkka. Jeg mener at Toftesgt  bør stenges for gjennomkjøring og at gateparkering bør fjernes. Men Toftesgt inngår i rute 3, Råhusplassen – Dælenenga. Så da blir det vel bedre i Toftesgt også.

Jeg mener at Møllergt vil være en bedre sykkelrute enn Torgt, fra Hausmannsgt. Torggt er et eksempel på hvordan en moderne bygate kan være, selv om man ikke har lyktes med å redusere biltrafiken så mye som man burde gjøre. Men den er ikke så godt egnet som en slags hovedsykkelrute.

2. Smestad–Tøyen/Galgeberg (rød rute)

Monolittveien og fortsettelsen gjennom Frognerparken er ikke noen god hovedsykkelrute. Særlig gjennom Frognerparken må man regne med mye konflikter med gående.

Dette er dagens hovedsykkelvei, og en del av den foreslåtte byruten.
Dette er dagens hovedsykkelvei, og en del av den foreslåtte byruten.

Løsningen for en hovedsykkelrute her, bør være Sørkedalsveien. Det er i dag en meningsløs firefeltsvei. Å ha motorvei fra Smestad til Majorstuen er helt meningsløst. To kjørefelt bør fjernes, og gjøres om til høykvalitets sykkelveier med gode fortau. Monolittveien/Frognerparken bør bare være en midlertidig løsning.

Det synes som om trasevalget fra Frognerparken til Slottsparken er endret, sammenlignet med hovedsykkelveiplanen. De vil legge ruten gjennom Majorstuveien i stedet for Professor Dahls gt. Og så videre Uranienborgveien til Slottsparken, som etter den gamle planen. Verken Majorstuveien eller Professor Dahls gt er ideelle traseer, da de går over Hegdehaugen, som gir ekstra motbakke.

Men når det som en del av rute 5, Frognerparken – Galgeberg foreslås en sykkelrute gjennom Gyldenløves gt, vil det uansett bli bedre å sykle mellom Frognerparken og Sentrum.

Ruten synes å følge Kristian IVs gt inn i sentrum. Den deler seg ved krysset Universitetsgt. En rute følger Universitetsgt / Roald Amundsens gt ned til Rådhusplassen. Det er vanskelig å lese det detaljerte veivalget ut av kartet. Videre Rådhusgaten(ser det ut til) ned til Skippergt. Her mangler forbindelsen ned til Langkaia, men det er kanskje en av de eksisterende ruter som er utelatt på kartet. Den ser ut til å fortsette Grønland, til den deler seg med en rute gjennom Tøyengt til Tøyen, og en gjennom Åkebergveien og Finnmarksgt til Galgeberg.

I dette området savner jeg en sykkelrute i Nylandsveien, Vahls gt og Lakkegt, mellom Bjørvika og Botanisk hage. Man bør hente fram det som står i Områdeplan for Oslo-S området fra 2010, og bygge ned “motorveien” mellom Botanisk hage og Operaen til menneskevennlige dimensjoner, med tilrettelegging for sykling.

3. Rådhusplassen–Dælenenga/ring 2 (brun rute)

Fra Rådhusplassen til Kristian IVs gt går den sammen med rute 2. Den fortsetter Universitetsgt opp til St Olavs plass, St Olavs gt til Ullevålsveien, Thor Olsens gt og Fredensborveien til Maridalsveien, Møllerveien og Nordregt til Toftes gt. Dette er en rute jeg tidligere har argumentert for som sykkelrute, herunder å stenge Fredensborgveien/Thor Olsens gt for gjennomkjøring. Jeg har ikke endret mening om den.

Mye sammenfaller med rute 2a i gatebruksplanen fra 2011:

“2.a. Det etableres følgende hovedtraseer for sykkel i nord/sør-retning:
– Ankerbrua – Torggata – Kirkegata- Ullevålsveien – St. Olavs plass – Universitetsgata – Roald Amundsens gate – FridtjofNansens plass – Rådhusgata”

Den fortsetter opp Toftesgt. Dette er en gate som bør stenges for gjennomkjøring, og gateparkeringen på innsiden av sykkelfeltene bør fjernes. Fortsettelsen til Dælenenga følger dagens rute.

Jeg mener det bør etableres en lenke mellom Grünerløkka og Tøyen, gjennom Herslebs gt og Jens Bjelkes gt. Legger man til rette for sykling i Nylandsveien, vil det også gi en god forbindelse mellom Grünerløkka og Bjørvika.

4. Frogner–Tiedemannsjordet (mørkegrønn rute)

Dette er en rute som starter ganske nær der jeg bor, så det er et område hvor jeg sykler mye. Hvis jeg skulle ha syklet hjemmefra til Ensjø, ville jeg ikke ha valgt den ruten. Som en forbindelse mellom vest og øst, er det ikke en god trasé. Men delstrekninger kan være utmerkede lenker i andre ruter.

Den synes å starte fra Thomas Heftyes plass, og følge Elisenbergveien og Løvenskiolds gt til Briskeby brannstasjon. Videre litt av Industrigt, Daas gt og Jørgen Moes gt og Eilert Sundts gt  til Professor Dahls gt og Hegdehaugsveien.

Hvis man skal gjøre nødvendig opprydding langs denne ruten, håper jeg at Bymiljøetaten omsider begynner å håndheve at det i krysset Industrigt / Daasgt er fortau, ikke kjørefelt. Her står det til enhver tid parkerte biler på fortauet, og Bymiljøetatens trafikkbetjenter synes ikke å bry seg. Det er gjerne de samme bilene som står der hele tiden, så de har funnet et fortau å parkere på som Bymiljøetatens trafikkbetjenter ikke bryr seg om.

SIMG_8884_DxO

Jeg sykler ofte denne ruten. Eilert Sundts gt er enveiskjørt. Men min sivile ulydighet i trafikken er at det bryr jeg meg ikke om. Jeg sykler mye heller mot enveiskjøring i Eilert Sundts gt fremfor i trikkeskinnene i Holtegt.

Eilert Sundts gt

Igjen er det vanskelig å lese eksakt gatevalg ut av kartet. Men det kan se ut som om man har valgt Underhaugs gt fra Hegdehaugsveien til Bislett. Selv pleier jeg alltid å sykle Sporveisgt i dette området, og det kommer jeg nok til å fortsette å gjøre. En grunn er at jeg vanligvis skal videre Sofies gt når jeg sykler denne veien. En annen grunn er at Underhaugs gt leder en ut i rundkjøringen ved Bislett, som ikke er et godt sted å sykle. Men skal man videre Bislettgata, som ruten legger opp til, er det kanskje et greit valg, hvis man klarer å løse utfordringen med den rundkjøringen på en god måte.

Jeg synes også det bør lages en lenke gjennom Louises gt. Det vi gi forbindelse med rute 8 og med dagens ruter i Ullevålsveien og Collets gt.

Det kan synes som om man har valgt Bjerregaards gate mellom Ullevålsveien og Maridalsveien, eventuelt Casparis gate siste biten. Her er det bratt mot Maridalsveien, slik at det ikke gir en god sykkeltrasé. Den fortsetter så ned Uelandsgt/Maridalsveien, og krysser over Akerselven i Møllerveien/Nordre gt. Den burde ha fortsatt langs Sannergt/Mailundveien til Torshovdalen og Sinsen. Uelandsgt oppover er tilrettelagt for sykling, og burde ha vært tegnet inn på kartet for oversiktens skyld.

Ruten fortsetter så opp Toftesgt, går inn Helgesens gt og fortsetter gjennom Tøyenparken mot Ensjø.

Som jeg kommenterte til rute 3, mener jeg det bør være en forbindelse Herslebs gt / Jens Bjelkes gt.

5. Frognerparken–Galgeberg (gul rute)

Jeg liker at man planlegger sykkelrute i Gyldenløves gate. Midtrabatten med trær, om den kan kalles det, ble opprinnelig laget som en ridesti fra Slottsparken til Frognerparken. Det er ikke mange som rir på hest her, men desto fler sykkelryttere. Dette er en gate med god plass, men hvor plassen er okkupert til parkering. Det er på høy tid å få ryddet opp i dette.

Gyldenløves gt

Det er bra at man vil ha sykkelrute i Parkveien. Jeg mener man bør legg inn en rute til i dette området, mellom rute 4 og 5, nærmere bestemt i Oscars gt. I dag velger jeg Oscars gt når jeg skal den veien. Den er klart bedre enn alternative ruter.

Oscars gt

Det er en gate som er regulert slik man gjorde da man brukte enveiskjøring for trafikksanering, dessverre helt uten tanke på syklister. Noen kvartaler er enveiskjørt i en retning, andre i motsatt retning, slik at (lovlig) gjennomkjøring ikke er mulig. Men på sykkel bryr jeg meg ikke om det, så jeg sykler her. De som er redde for å gjøre noe ulovlig, kan sykle noen kvartaler på fortauet (som jeg synes er en dårlig løsning). Oscars gate vil gi en god forbindelse mellom Frognerveien og Pilestredet. En god begynnelse ville i alle fall være at man sørger for at enveiskjøringen ikke gjelder for sykister.

Omsider ser det ut til at man har innsett at sykkelruten bør gå Henrik Ibsens til Sentrum, og ikke ned Observatoriegt, som var valget i den gamle hovedsykkelveiplanen. Men sykkelveiene på Ruseløkka/Skillebekk er likevel viktige. De finnes ikke lenger noe kommunalt kart, men de finnes i alle fall delvis i terrenget. Som skolevei for mange barn på Ruseløkka skole, er dette viktige sykkelveier.

Jeg savner her sykkelrute i Bygdøy Allé.

Det vil også være bra med en sykkelrute Løkkeveien – Dronning Mauds gt. Rute 2 er lagt gjennom Rådhusgt, og da er det bra at denne legges rundt Vippetangen. Det bør legges til rette for sykling i begge disse rutene.

Og selvfølgelig må det gjøres en grundig opprydding i Bjørvika. St Hallvards gt fortjener en grundig oppgradering. I dag er den noen totalt ubrukelige “sykelfelt” der, som ikke gjør annet enn å gjøre hele veien smalere.

6. Skøyen–Carl Berners plass

Dette er ring 2. Her bør det legges til rette for sykling hele veien. Her gjenstår mye arbeid. Ruten i denne planen stopper på Carl Berner. Kanskje fordi det er en slags tilrettelegging videre til Galgeberg. Igjen blir kartet uoversiktlig fordi eksisterende ruter ikke er tegnet inn.

Det er bra at det legges opp til en rute parallelt med Kirkeveien fra Bogstadveien til Ullevålsveien.

7. Gaustad–Storo (lysegrønn rute)

Dette er en del av det som ofte kalles “Grønnrute”.

Jeg har ingen andre kommentarer til trasévalget her enn at det er bra at man vil legge til rette for sykling i Hans Nielsens Hauges gt. Her har jeg etterlyst tilrettelegging tidligere, da de bygget om gaten.

 

8. Nydalen–St. Olavs plass

Jeg savner en lenke gjennom Sagene, mellom denne og rute 7. Det bør være Arendals gt, Maridalsveien, Brochmans gt, osv. Arendals gt var en av de gater hvor det tidligere H/FrP-byrådet laget “Miljøgate”, som i praksis er ekstra påkostede parkeringslommer, noen trær og ingen tilrettelgging for sykling. Ordet “Miljøgate” ble tømt for innhold under det byrådet.

Det som mangler

Jeg vet at dette bare er en plan for ganske kortsiktige løsning. Jeg har også allerede nevnt noen strekninger jeg mener mangler:

 • Bygdøy Allé
 • Oscars gt
 • Louises gt
 • Sannergt
 • Herslebs gt
 • Jens Bjelkes gt
 • Nylandsveien / vahls gt / Lakkegt

Men vi kan ta med noen fler.

Men det som er særlig slående, er hvor lite som er planlagt østover. Fra sentrum er det ingen sykkelruter mot Hovinbyen og videre mot Groruddalen.

Det er ikke noen rute mot Ryen, for å nevne to.

Man om det ikke blir med planene, men at de faktisk klarer å bygge dette innen 2019, skal vi ikke klage veldig mye. Det er ikke særlig imponerende sammenlignet med hva man får til i andre byer utenfor Norge. Men det vil være fint om man kommer ordentlig i gang, og får et momentum.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.