Åtte nye byruter for sykkel

I “Byplan Oslo” pre­sen­te­res åtte nye byru­ter for syk­kel. Til sam­men plan­leg­ges 53 km. Om jeg har for­stått fol­ke­ne i Syk­kel­pro­sjek­tet rett, så er det­te hva de mener det vil være rea­lis­tisk å få til i løpet av inne­væ­ren­de byrådspe­riode. Det er ikke et uttrykk for mer lang­sik­ti­ge ambi­sjo­ner. Kla­rer de å gjen­nom­føre det­te innen 2019, har de gjort mye mer enn noen av sine for­gjen­ge­re. Det kan vi ikke kla­ge på, selv om vi øns­ker oss mer.

Noen prio­ri­te­rin­ger er jeg ikke enig i. Det står i pre­sen­ta­sjo­ne­ne av planen:

– Vi skal behol­de p‑plasser for funk­sjons­hem­me­de og for lading av elbiler.”

Par­ke­ring for funk­sjons­hem­me­de, må man fin­ne plass til. El-bil har blitt en hel­lig ku for poli­ti­ke­re av alle far­ger. En gate­par­kert el-bil tar akku­rat like mye plass som and­re biler. Å sat­se på el-bil i en by som Oslo er et blind­spor. Oslo kom­mu­ne har prio­ri­tert el-biler ved å set­te opp lade­sta­sjo­ner i det som skul­le vært hoved­syk­kel­vei­er. Til­rette­leg­ging for syk­kel, det har man ikke fun­net plass til i det som skul­le bli et hoved­syk­kel­vei­nett. Men til­rette­leg­ging for elbi­lis­ter, det er det plass til. De poli­ti­ker­ne som sty­rer byen liker åpen­bart å leke med biler.

Neuberggt. Dette skulle være en del av hovedsykkelveinettet. Men man har prioritert gateparkering. Deneneste nye tilrettelegging, i hovedsykkelveinettet, er for elbil. Ikke sykkel.
Neu­berggt. Det­te skul­le være en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet. Men man har prio­ri­tert gate­par­ke­ring. Dene­nes­te nye til­rette­leg­ging, i hoved­syk­kel­vei­net­tet, er for elbil. Ikke sykkel.

Jeg har noen inn­ven­din­ger mot pre­sen­ta­sjo­nen av pla­nen. Kar­tet, i alle fall slik det er pre­sen­tert i “Byplan Oslo” har liten måle­stokk. Det er der­for ikke mulig å se pre­sist hvil­ke vei­er man fore­slår.  Noen kom­men­ta­rer vil der­for være basert på gjet­nin­ger ut fra kar­tet. Jeg synes også det er en svak­het at eksis­te­ren­de syk­kel­ru­ter ikke er teg­net inn, slik at kar­tet ikke gir en over­sikt over hvor­dan det vil bli når det­te arbei­det er ferdig.

Kart bysykkelruter

De åtte byru­te­ne er:

 1. Torshov–Vippetangen
 2. Smestad–Tøyen/Galgeberg
 3. Rådhusplassen–Dælenenga/ring 2
 4. Frogner–Tiedemannsjordet
 5. Frognerparken–Galgeberg
 6. Skøyen–Carl Ber­ners plass
 7. Gaustad–Storo
 8. Nydalen–St. Olavs plass

Det­te må ses i sam­men­heng med pla­ne­ne for bil­fritt sen­trum, slik at bil­tra­fikk og gate­par­ke­ring i all hoved­sak vil være borte innen­for ring 1.

Det hele ser kan­skje ut som nye pla­ner. Men ikke alt er nytt. Mye av det­te er det sam­me som ble ved­tatt i den revi­der­te gate­bruks­pla­nen som bysty­ret (som vel ikke har skif­tet navn til Bystor­tin­get, eller Halv­stor­tin­get eller noe slikt) 28. sep­tem­ber 2011. Som van­lig er spørs­må­let om det­te nå blir fulgt opp i prak­sis. Pla­ner har Oslo hatt mer enn nok av.

1. Torshov — Vippetangen (blå rute på kartet)

Den ser ut til å føl­ge Sana­ker­vei­en, Øvre­foss, Mark­vei­en, Torggt, til­syne­la­ten­de paral­lelt Torggt og deler av Møll­gert, vide­re Kon­gens gt og Kirkegt, og Kon­gens gt helt til Akershus.

Deler av den­ne fal­ler sam­men med det som er rute 2a i gate­bruks­pla­nen fra 2011:

2.b. Det etab­le­res dess­uten føl­gen­de hoved­tra­se for syk­kel i nord/­sør-ret­ning: — Uelands gate – Mari­dals­vei­en – Møl­ler­gata – Kon­gens gate – Vippetangen”

Gitt at trik­ken går i Vogts gt, er nok Sand­a­ker­vei­en et bed­re valg enn Vogts gt på Tors­hov. Om min hukom­mel­se stem­mer, var det da folk fra Syk­kel­pro­sjek­tet ble spurt om hvor­for ruten ikke var for­len­get opp til Storo, at de sa at det var det­te de men­te det var rea­lis­tisk å få til i inne­bæ­ren­de byrådsperiode.

Jeg syk­ler ikke så vel­dig mye på Grü­ner­løk­ka. Jeg mener at Tof­tes­gt  bør sten­ges for gjen­nom­kjø­ring og at gate­par­ke­ring bør fjer­nes. Men Tof­tes­gt inn­går i rute 3, Råhus­plas­sen — Dæle­n­enga. Så da blir det vel bed­re i Tof­tes­gt også.

Jeg mener at Møl­lergt vil være en bed­re syk­kel­rute enn Torgt, fra Haus­manns­gt. Torggt er et eksem­pel på hvor­dan en moder­ne bygate kan være, selv om man ikke har lyk­tes med å redu­se­re bil­tra­fi­ken så mye som man bur­de gjø­re. Men den er ikke så godt egnet som en slags hovedsykkelrute.

2. Smestad–Tøyen/Galgeberg (rød rute)

Mono­litt­vei­en og fort­set­tel­sen gjen­nom Frog­ner­par­ken er ikke noen god hoved­syk­kel­rute. Sær­lig gjen­nom Frog­ner­par­ken må man reg­ne med mye kon­flik­ter med gående.

Dette er dagens hovedsykkelvei, og en del av den foreslåtte byruten.
Det­te er dagens hoved­syk­kel­vei, og en del av den fore­slåt­te byruten.

Løs­nin­gen for en hoved­syk­kel­rute her, bør være Sørke­dals­vei­en. Det er i dag en menings­løs fire­felts­vei. Å ha motor­vei fra Sme­stad til Major­stu­en er helt menings­løst. To kjøre­felt bør fjer­nes, og gjø­res om til høy­kva­li­tets syk­kel­vei­er med gode for­tau. Monolittveien/Frognerparken bør bare være en mid­ler­ti­dig løsning.

Det synes som om trase­val­get fra Frog­ner­par­ken til Slotts­par­ken er end­ret, sam­men­lig­net med hoved­syk­kel­vei­pla­nen. De vil leg­ge ruten gjen­nom Major­stu­vei­en i ste­det for Pro­fes­sor Dahls gt. Og så vide­re Ura­nien­borg­vei­en til Slotts­par­ken, som etter den gam­le pla­nen. Ver­ken Major­stu­vei­en eller Pro­fes­sor Dahls gt er ide­el­le tra­se­er, da de går over Hegde­hau­gen, som gir eks­tra motbakke.

Men når det som en del av rute 5, Frog­ner­par­ken — Galge­berg fore­slås en syk­kel­rute gjen­nom Gyl­den­lø­ves gt, vil det uan­sett bli bed­re å syk­le mel­lom Frog­ner­par­ken og Sentrum.

Ruten synes å føl­ge Kris­ti­an IVs gt inn i sen­trum. Den deler seg ved krys­set Uni­ver­si­tets­gt. En rute føl­ger Uni­ver­si­tets­gt / Roald Amund­sens gt ned til Råd­hus­plas­sen. Det er vans­ke­lig å lese det detal­jer­te vei­val­get ut av kar­tet. Vide­re Rådhusgaten(ser det ut til) ned til Skip­pergt. Her mang­ler for­bin­del­sen ned til Lang­kaia, men det er kan­skje en av de eksis­te­ren­de ruter som er ute­latt på kar­tet. Den ser ut til å fort­set­te Grøn­land, til den deler seg med en rute gjen­nom Tøy­engt til Tøy­en, og en gjen­nom Åke­berg­vei­en og Finn­marks­gt til Galgeberg.

I det­te områ­det sav­ner jeg en syk­kel­rute i Nylands­vei­en, Vahls gt og Lakkegt, mel­lom Bjør­vi­ka og Bota­nisk hage. Man bør hen­te fram det som står i Område­plan for Oslo‑S områ­det fra 2010, og byg­ge ned “motor­vei­en” mel­lom Bota­nisk hage og Ope­ra­en til men­neske­venn­li­ge dimen­sjo­ner, med til­rette­leg­ging for sykling.

3. Rådhusplassen–Dælenenga/ring 2 (brun rute)

Fra Råd­hus­plas­sen til Kris­ti­an IVs gt går den sam­men med rute 2. Den fort­set­ter Uni­ver­si­tets­gt opp til St Olavs plass, St Olavs gt til Ulle­våls­vei­en, Thor Olsens gt og Fre­dens­bor­vei­en til Mari­dals­vei­en, Møl­ler­vei­en og Nord­regt til Tof­tes gt. Det­te er en rute jeg tid­li­ge­re har argu­men­tert for som syk­kel­rute, her­under å sten­ge Fredensborgveien/Thor Olsens gt for gjen­nom­kjø­ring. Jeg har ikke end­ret mening om den.

Mye sam­men­fal­ler med rute 2a i gate­bruks­pla­nen fra 2011:

2.a. Det etab­le­res føl­gen­de hoved­tra­se­er for syk­kel i nord/­sør-ret­ning:
— Anker­brua – Torg­gata – Kirke­gata- Ulle­våls­vei­en – St. Olavs plass – Uni­ver­si­tets­gata – Roald Amund­sens gate – Frid­tjof­Nan­sens plass – Rådhusgata”

Den fort­set­ter opp Tof­tes­gt. Det­te er en gate som bør sten­ges for gjen­nom­kjø­ring, og gate­par­ke­rin­gen på inn­si­den av syk­kel­fel­te­ne bør fjer­nes. Fort­set­tel­sen til Dæle­n­enga føl­ger dagens rute.

Jeg mener det bør etab­le­res en len­ke mel­lom Grü­ner­løk­ka og Tøy­en, gjen­nom Her­slebs gt og Jens Bjel­kes gt. Leg­ger man til ret­te for syk­ling i Nylands­vei­en, vil det også gi en god for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka og Bjørvika.

4. Frogner–Tiedemannsjordet (mørkegrønn rute)

Det­te er en rute som star­ter gans­ke nær der jeg bor, så det er et områ­de hvor jeg syk­ler mye. Hvis jeg skul­le ha syk­let hjem­me­fra til Ensjø, vil­le jeg ikke ha valgt den ruten. Som en for­bin­del­se mel­lom vest og øst, er det ikke en god tra­sé. Men del­strek­nin­ger kan være utmer­ke­de len­ker i and­re ruter.

Den synes å star­te fra Tho­mas Heftyes plass, og føl­ge Eli­sen­berg­vei­en og Løven­skiolds gt til Briske­by brann­sta­sjon. Vide­re litt av Indu­strigt, Daas gt og Jør­gen Moes gt og Eilert Sundts gt  til Pro­fes­sor Dahls gt og Hegdehaugsveien.

Hvis man skal gjø­re nød­ven­dig opp­ryd­ding langs den­ne ruten, håper jeg at Bymiljø­eta­ten omsi­der begyn­ner å hånd­heve at det i krys­set Indu­strigt / Daas­gt er for­tau, ikke kjøre­felt. Her står det til enhver tid par­ker­te biler på for­tau­et, og Bymiljø­eta­tens tra­fikk­be­tjen­ter synes ikke å bry seg. Det er gjer­ne de sam­me bile­ne som står der hele tiden, så de har fun­net et for­tau å par­ke­re på som Bymiljø­eta­tens tra­fikk­be­tjen­ter ikke bryr seg om.

SIMG_8884_DxO

Jeg syk­ler ofte den­ne ruten. Eilert Sundts gt er enveis­kjørt. Men min sivi­le uly­dig­het i tra­fik­ken er at det bryr jeg meg ikke om. Jeg syk­ler mye hel­ler mot enveis­kjø­ring i Eilert Sundts gt frem­for i trikke­skin­ne­ne i Holtegt.

Eilert Sundts gt

Igjen er det vans­ke­lig å lese eksakt gate­valg ut av kar­tet. Men det kan se ut som om man har valgt Under­haugs gt fra Hegde­haugs­vei­en til Bis­lett. Selv plei­er jeg all­tid å syk­le Spor­veis­gt i det­te områ­det, og det kom­mer jeg nok til å fort­set­te å gjø­re. En grunn er at jeg van­lig­vis skal vide­re Sofies gt når jeg syk­ler den­ne vei­en. En annen grunn er at Under­haugs gt leder en ut i rund­kjø­rin­gen ved Bis­lett, som ikke er et godt sted å syk­le. Men skal man vide­re Bis­lett­gata, som ruten leg­ger opp til, er det kan­skje et greit valg, hvis man kla­rer å løse utford­rin­gen med den rund­kjø­rin­gen på en god måte.

Jeg synes også det bør lages en len­ke gjen­nom Loui­ses gt. Det vi gi for­bin­del­se med rute 8 og med dagens ruter i Ulle­våls­vei­en og Col­lets gt.

Det kan synes som om man har valgt Bjer­re­gaards gate mel­lom Ulle­våls­vei­en og Mari­dals­vei­en, even­tu­elt Caspa­ris gate sis­te biten. Her er det bratt mot Mari­dals­vei­en, slik at det ikke gir en god syk­kel­tra­sé. Den fort­set­ter så ned Uelandsgt/Maridalsveien, og krys­ser over Akers­el­ven i Møllerveien/Nordre gt. Den bur­de ha fort­satt langs Sannergt/Mailundveien til Tors­hov­da­len og Sin­sen. Uelands­gt opp­over er til­rette­lagt for syk­ling, og bur­de ha vært teg­net inn på kar­tet for over­sik­tens skyld.

Ruten fort­set­ter så opp Tof­tes­gt, går inn Hel­ge­sens gt og fort­set­ter gjen­nom Tøyen­par­ken mot Ensjø.

Som jeg kom­men­ter­te til rute 3, mener jeg det bør være en for­bin­del­se Her­slebs gt / Jens Bjel­kes gt.

5. Frognerparken–Galgeberg (gul rute)

Jeg liker at man plan­leg­ger syk­kel­rute i Gyl­den­lø­ves gate. Midt­ra­bat­ten med trær, om den kan kal­les det, ble opp­rin­ne­lig laget som en ride­sti fra Slotts­par­ken til Frog­ner­par­ken. Det er ikke man­ge som rir på hest her, men desto fler syk­kel­ryt­te­re. Det­te er en gate med god plass, men hvor plas­sen er okku­pert til par­ke­ring. Det er på høy tid å få ryd­det opp i dette.

Gyldenløves gt

Det er bra at man vil ha syk­kel­rute i Park­vei­en. Jeg mener man bør legg inn en rute til i det­te områ­det, mel­lom rute 4 og 5, nær­me­re bestemt i Oscars gt. I dag vel­ger jeg Oscars gt når jeg skal den vei­en. Den er klart bed­re enn alter­na­ti­ve ruter.

Oscars gt

Det er en gate som er regu­lert slik man gjor­de da man bruk­te enveis­kjø­ring for tra­fikk­sa­ne­ring, dess­ver­re helt uten tan­ke på syk­lis­ter. Noen kvar­ta­ler er enveis­kjørt i en ret­ning, and­re i mot­satt ret­ning, slik at (lov­lig) gjen­nom­kjø­ring ikke er mulig. Men på syk­kel bryr jeg meg ikke om det, så jeg syk­ler her. De som er red­de for å gjø­re noe ulov­lig, kan syk­le noen kvar­ta­ler på for­tau­et (som jeg synes er en dår­lig løs­ning). Oscars gate vil gi en god for­bin­del­se mel­lom Frog­ner­vei­en og Pile­stre­det. En god begyn­nel­se vil­le i alle fall være at man sør­ger for at enveis­kjø­rin­gen ikke gjel­der for sykister.

Omsi­der ser det ut til at man har inn­sett at syk­kel­ru­ten bør gå Hen­rik Ibsens til Sen­trum, og ikke ned Obser­va­to­riegt, som var val­get i den gam­le hoved­syk­kel­vei­pla­nen. Men syk­kel­vei­ene på Ruseløkka/Skillebekk er like­vel vik­ti­ge. De fin­nes ikke len­ger noe kom­mu­nalt kart, men de fin­nes i alle fall del­vis i ter­ren­get. Som skole­vei for man­ge barn på Ruse­løk­ka sko­le, er det­te vik­ti­ge sykkelveier.

Jeg sav­ner her syk­kel­rute i Bygd­øy Allé.

Det vil også være bra med en syk­kel­rute Løkke­vei­en — Dron­ning Mauds gt. Rute 2 er lagt gjen­nom Råd­hus­gt, og da er det bra at den­ne leg­ges rundt Vippe­tan­gen. Det bør leg­ges til ret­te for syk­ling i beg­ge dis­se rutene.

Og selv­føl­ge­lig må det gjø­res en grun­dig opp­ryd­ding i Bjør­vi­ka. St Hall­vards gt for­tje­ner en grun­dig opp­gra­de­ring. I dag er den noen totalt ubru­ke­li­ge “sykel­felt” der, som ikke gjør annet enn å gjø­re hele vei­en smalere.

6. Skøyen–Carl Berners plass

Det­te er ring 2. Her bør det leg­ges til ret­te for syk­ling hele vei­en. Her gjen­står mye arbeid. Ruten i den­ne pla­nen stop­per på Carl Ber­ner. Kan­skje for­di det er en slags til­rette­leg­ging vide­re til Galge­berg. Igjen blir kar­tet uover­sikt­lig for­di eksis­te­ren­de ruter ikke er teg­net inn.

Det er bra at det leg­ges opp til en rute paral­lelt med Kirke­vei­en fra Bog­stad­vei­en til Ullevålsveien.

7. Gaustad–Storo (lysegrønn rute)

Det­te er en del av det som ofte kal­les “Grønn­rute”.

Jeg har ingen and­re kom­men­ta­rer til trasé­val­get her enn at det er bra at man vil leg­ge til ret­te for syk­ling i Hans Nielsens Hau­ges gt. Her har jeg etter­lyst til­rette­leg­ging tid­li­ge­re, da de byg­get om gaten.

 

8. Nydalen–St. Olavs plass

Jeg sav­ner en len­ke gjen­nom Sage­ne, mel­lom den­ne og rute 7. Det bør være Aren­dals gt, Mari­dals­vei­en, Broch­mans gt, osv. Aren­dals gt var en av de gater hvor det tid­li­ge­re H/FrP-byrå­det laget “Miljø­gate”, som i prak­sis er eks­tra påkos­te­de par­ke­rings­lom­mer, noen trær og ingen til­rettelg­ging for syk­ling. Ordet “Miljø­gate” ble tømt for inn­hold under det byrådet.

Det som mangler

Jeg vet at det­te bare er en plan for gans­ke kort­sik­ti­ge løs­ning. Jeg har også alle­re­de nevnt noen strek­nin­ger jeg mener mangler:

 • Bygd­øy Allé
 • Oscars gt
 • Loui­ses gt
 • San­nergt
 • Her­slebs gt
 • Jens Bjel­kes gt
 • Nylands­vei­en / vahls gt / Lakkegt

Men vi kan ta med noen fler.

Men det som er sær­lig slå­en­de, er hvor lite som er plan­lagt øst­over. Fra sen­trum er det ingen syk­kel­ru­ter mot Hovin­byen og vide­re mot Groruddalen.

Det er ikke noen rute mot Ryen, for å nev­ne to.

Man om det ikke blir med pla­ne­ne, men at de fak­tisk kla­rer å byg­ge det­te innen 2019, skal vi ikke kla­ge vel­dig mye. Det er ikke sær­lig impo­ne­ren­de sam­men­lig­net med hva man får til i and­re byer uten­for Nor­ge. Men det vil være fint om man kom­mer ordent­lig i gang, og får et momentum.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email