Bydelsutvalget på Frogner skal ikke drive politisk sensur!

Bydels­ut­valg Frog­ner liker ikke poli­tis­ke ytrin­ger som kan vir­ke pro­vo­se­ren­de på rikin­ger. Amne­sty har, med til­la­tel­se, satt opp en benk i par­ken neden­for Sau­di Ara­bias ambassade.

SIMG_1015_DxO-1

Det er den­ne ben­ken som bydels­ut­val­get i bydel Frog­ner nå tru­er med å fjer­ne. Huset i bak­grun­nen rom­mer Sau­di-Ara­bias ambassade.

Det­te kan vi lese i Dagens Nærings­liv:

Bydels­ut­val­get i Frog­ner bydel i Oslo tru­er med å fjer­ne en benk Amne­sty Inter­na­tio­nal fikk til­la­tel­se til å set­te opp foran Sau­di-Ara­bias ambas­sa­de i desember.

Ben­ken står i den lil­le par­ken foran Sau­di-Ara­bias ambas­sa­de, der Amne­sty det sis­te året har holdt jevn­li­ge mar­ke­rin­ger for å pro­te­ste­re mot fengs­lin­gen og pis­kin­gen av den saudi­ara­bis­ke blog­ge­ren Raif Badawi.

Amne­sty Inter­na­tio­nal har satt en liten pla­kett på ben­ken, med teks­ten «Ytrings­fri­he­tens benk». Det vil ikke Bydels­ut­val­get i Frog­ner ha noe av.

Bydels­ut­val­get kre­ver at teks­ten på pla­ket­ten blir skif­tet ut til det nøy­tra­le «Donert av Amne­sty Inter­na­tio­nal» og tru­er med å fjer­ne ben­ken om så ikke skjer.”

Da jeg les­te det­te, måt­te jeg ta en tur ned og se på “ytrings­fri­he­tens benk” og ta noen bil­der. Det vil­le ha vært synd om bydels­ut­val­get klar­te å fjer­ne den før jeg fikk sett den.

Det er alt­så ikke ben­ken i seg selv, som bydels­ut­val­get i Frog­ner vil ha bort. De vil bare få bort påmin­nel­sen om ytrings­fri­he­ten, en fri­het som hos oss har vært grunn­lovs­fes­tet siden 1814, og som er en bære­bjel­ke i menneskerettighetene.

Ytringsfrihetens benk

Det­te er poli­tisk sen­sur, og et for­søk på et ulov­lig inn­grep fra bydels­ut­val­get i Frog­ner. Føl­gen­de står i Grunn­lo­ven § 100, førs­te til tred­je ledd:

Ytrings­fri­het bør fin­ne sted.

Ingen kan hol­des retts­lig ansvar­lig for å ha med­delt eller mot­tatt opp­lys­nin­ger, ide­er og bud­skap med mind­re det lar seg for­sva­re holdt opp imot ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­dets frie menings­dan­nel­se. Det retts­li­ge ansvar bør være fore­skre­vet i lov.

Fri­mo­di­ge ytrin­ger om stats­sty­ret og hvil­ken som helst annen gjen­stand er til­latt for enhver. Det kan bare set­tes klart defi­ner­te gren­ser for den­ne rett der sær­lig tungt­vei­en­de hen­syn gjør det for­svar­lig holdt opp imot ytrings­fri­he­tens begrunnelser.”

Et slikt inn­grep må kun­ne for­sva­res ut fra “ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­dets frie menings­dan­nel­se”. Det skal bli inter­es­sant å høre hvor­dan bydels­ut­val­get vil begrun­ne det­te inn­gre­pet ut fra ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­dets frie meningsdannelse. 

Tred­je ledd, om fri­mo­di­ge ytrin­ger om stats­sty­ret, er en under­stre­king av poli­tis­ke ytrin­ger har et sær­lig sterkt vern, og det skal sær­lig tungt­vei­en­de grun­ner til for å kun­ne fore­ta inn­grep i dis­se. Det er det­te som Cars­ten Smith en gang kal­te “ytrings­fri­he­tens indre­fi­lét”, om min hukom­mel­se stem­mer. Hvil­ke “sær­lig tungt­vei­en­de grun­ner” er det bydels­ut­val­get i Frog­ner bydel kan anfø­re for å fjer­ne det­te skiltet?

Vi kan også ta en liten sving inn­om Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen. Ytrings­fri­he­ten fast­slås i art. 10. Etter den­nes annet ledd aksep­te­res bare inn­skrenk­nin­ger i ytrings­fri­he­ten “som er nød­ven­di­ge i et demo­kra­tisk sam­funn av hen­syn til den nasjo­na­le sik­ker­het, ter­ri­to­ria­le integri­tet eller offent­li­ge trygg­het, for å fore­byg­ge uor­den eller kri­mi­na­li­tet, for å beskyt­te helse eller moral, for å ver­ne and­res omdøm­me eller ret­tig­he­ter, for å fore­byg­ge at for­tro­li­ge opp­lys­nin­ger blir røpet, eller for å beva­re dom­sto­le­nes auto­ri­tet og upartiskhet.”

Så bydels­ut­val­get i Frog­ner bydel kan for­sø­ke å kom­me med en begrun­nel­se for hvor­for det er nød­ven­dig i et demo­kra­tisk sam­funn å fjer­ne et skilt som dette.

Gitt at omta­len i Dagens Nærings­liv er noen­lun­de kor­rekt, er det ikke ben­ken, men ytrin­gen som står på ben­ken bydels­ut­val­get vil ha vekk. De vil ikke tole­re­re at det står “Ytrings­frih­tens benk” på ben­ken. Det er et sole­klart inn­grep i ytrings­fri­he­ten. Det nyt­ter ikke nå å koke i hop and­re, vika­ri­e­ren­de argu­men­ter for å få ben­ken fjer­net likevel.

Sau­di Ara­bia er ikke kjent som en til­hen­ger av ytrings­fri­het. Og ikke and­re men­neske­ret­tig­he­ter hel­ler, selv om de iro­nisk nok er med­lem av FNs men­neske­retts­ut­valg. De må ha betalt mye olje­pen­ger for stem­me­ne som har brakt dem i den posi­sjo­nen. Blant annet har Stor­bri­tan­nia gjort en hem­me­lig avta­le med Sau­di-Ara­bia, som bidro til å sik­re dem den­ne posi­sjo­nen. Er det nok pen­ger med i spil­let, viser det seg fort at prin­sip­per ikke er så mye verdt.

Vi tren­ger fle­re sli­ke ben­ker, uten­for ambas­sa­der til land som ikke respek­te­rer ytrings­fri­he­ten og and­re men­neske­ret­tig­he­ter, som Kina, Russ­land, Tyr­kia m.fl.

Print Friendly, PDF & Email