Økokrims beslag i domenet popcorn-time.no

Øko­krim har tatt beslag i dome­net popcorn-time.no. Beslut­nin­gen om beslag lig­ger på nett­ste­det. Men jeg sto­ler ald­ri på at sli­ke doku­men­ter blir lig­gen­de der, så jeg har las­tet det ned og lag­ret det selv.

Den­ne saken drei­er seg vel så mye om straffe­rett og straffe­pro­sess som opp­havs­rett, og jeg må bare inn­røm­me at straffe­rett og straffe­pro­sess ikke er retts­om­rå­der jeg arbei­der mye med, eller er sær­lig for­tro­lig med. Så her er jeg på tynn is, og må gå for­sik­tig og ha liv­line ved å ta for­be­hold om dette.

Beslut­nin­gen er fore­tatt i med­hold av straffe­pro­sess­lo­ven § 205 førs­te ledd, hvor det står:

Beslag av ting som besit­te­ren ikke vil utle­ve­re fri­vil­lig, beslut­tes av påtale­myn­dig­he­ten. Beslut­nin­gen skal så vidt mulig være skrift­lig og opp­ly­se om hva saken gjel­der, for­må­let med besla­get og hva det skal omfat­te.

Con­ti­nue read­ing Øko­krims beslag i dome­net popcorn-time.no