Økokrims beslag i domenet popcorn-time.no

Øko­krim har tatt beslag i dome­net popcorn-time.no. Beslut­nin­gen om beslag lig­ger på nett­ste­det. Men jeg sto­ler ald­ri på at sli­ke doku­men­ter blir lig­gen­de der, så jeg har las­tet det ned og lag­ret det selv.

Den­ne saken drei­er seg vel så mye om straffe­rett og straffe­pro­sess som opp­havs­rett, og jeg må bare inn­røm­me at straffe­rett og straffe­pro­sess ikke er retts­om­rå­der jeg arbei­der mye med, eller er sær­lig for­tro­lig med. Så her er jeg på tynn is, og må gå for­sik­tig og ha liv­line ved å ta for­be­hold om dette.

Beslut­nin­gen er fore­tatt i med­hold av straffe­pro­sess­lo­ven § 205 førs­te ledd, hvor det står:

Beslag av ting som besit­te­ren ikke vil utle­ve­re fri­vil­lig, beslut­tes av påtale­myn­dig­he­ten. Beslut­nin­gen skal så vidt mulig være skrift­lig og opp­ly­se om hva saken gjel­der, for­må­let med besla­get og hva det skal omfat­te.

Opp­lys­nin­ge­ne om hva saken gjel­der og for­må­let er i bes­te fall tynn. Det er opp­lyst at besla­get er tatt hos IMCASREG8. IMASREG8 er regist­rert som en forening/lag/innregning i Fore­taks­re­gis­te­ret, org nr 895 466 492. Om vir­som­he­ten står det:

Tverr­fag­lig inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for dome­ne­in­ter­es­ser­te ved IMCA­Sog skal arbei­de for å gjø­re det let­te­re å regist­re­re dome­ner i Norge.”

Styre­le­der er Mor­ten Emil Erik­sen og styre­med­lem er Hil­de Camil­la Has­sel. For­ret­nings­fø­rer er Hil­de Camil­la Has­sel. Som nett­side er opp­gitt imcas.no, som til­hø­rer et sel­skap som heter IMC AS, og som etter eget utsagn  “er en norsk PC / nett­verks leve­ran­dør som til­byr PC’er, ser­ve­re, lag­rings­sys­te­mer og peri­feri­ut­styr. Samt høy­has­tig­hets­lin­jer og egen inter­nett til­gang.IMC er en for­kor­tel­se for INTERNET MARKETING CONSULT AS, med fore­taks­num­mer 984 835 353. Styrel­der, med­lem og regn­skaps­fø­rer er som for IMCASREG8.

I beslut­nin­gen heter det at for­må­let med besla­get er å sik­re gjen­stan­der som kan inn­dras etter straffe­lo­ven § 69. I med­hold av den­ne kan man blant annet inn­dra ting som “har vært brukt eller bestemt til bruk ved straff­bar hand­ling”.  Det frem­går av annet ledd at “ret­tig­he­ter, for­drin­ger og elekt­ro­nisk lag­ret infor­ma­sjon” reg­nes som ting i den­ne bestemmelsen.

Et pro­blem med det­te grunn­la­get, er at inn­drag­ning er en av de straffe­retts­li­ge sank­sjo­ner etter straffe­lo­ven § 30, bostav e. Om jeg har for­stått det­te rett, er det en sank­sjon man even­tu­elt kan bli idømt i den straffe­sak. Det er ikke et etter­forsk­nings­til­tak. Beslut­nin­gen om beslag opp­ly­ser ikke noe om noen ver­se­ren­de straffe­sak, hvil­ket straff­bart for­hold man mener fore­lig­ger, hvil­ket straffe­bud som menes over­trådt, eller hvem som er sik­tet. Ved beslag får den mis­tenk­te sta­tus som sik­tet etter straffe­pro­sess­lo­ven § 82. Men hvem det­te er, ut over for­enin­gen, nev­nes ikke.

Når straffe­retts­li­ge sank­sjo­ner iverk­set­tes på den­ne måten, må det inne­bære at Øko­krim iverk­set­ter en straff før det fore­lig­ger noen dom, og også uten at det er opp­lyst noe i besla­get om hva slags straff­bart for­hold det­te gjelder.

Etter straffe­pro­sess­lo­ven § 203 kan poli­ti­et ta beslag i

Ting som antas å ha betyd­ning som bevis, kan beslag­leg­ges inn­til retts­kraf­tig dom fore­lig­ger i saken.

Når det ikke er opp­lyst noe i beslut­nin­gen om beslag om hva saken gjel­der, er det ikke mulig å vur­de­re om besla­gets betyd­ning som bevis. Men hvis det man vil sik­re bevis for, er hvor­dan nett­ste­det så ut og hva som var gjort til­gjen­ge­lig der, bur­de det være mer enn til­strek­ke­lig å las­te ned en kopi av nett­ste­det. Selve dome­ne­nav­net popcorn-time.no tje­ner nep­pe til å bevi­se noe som helst. Ved å ta beslag i det, hind­rer man til­gang til nett­ste­det. Men å hind­re til­gang kan ikke begrun­nes med bevissikring.

Det heter vide­re i sam­me bestem­mel­se at beslag kan fore­tas av:

… ting som antas å kun­ne inn­dras eller å kun­ne kre­ves utle­vert av for­nær­me­de.

Man kan alt­så ta beslag i noe som antas å kun­ne inn­dras. Jeg leser det­te som et beslag for å hind­re at det som kan beslag­leg­ges unn­dras beslag. Men fort­satt er det en straffe­retts­lig sank­sjon som for­skut­te­res. En ret­tig­het som admi­ni­stre­res gjen­nom en tredje­part (regist­rar), kan vans­ke­lig ten­kes å unn­dras på den­ne måten. Det bur­de i alle fall være til­strek­ke­lig å sik­re at den ikke kan overføres.

Vi kan også mer­ke oss at det i straffe­lo­ven § 69 står:

Iste­den­for tin­gen kan hele eller deler av tin­gens ver­di inndras.”

Popcorn-time.no er, eller var et nett­sted som omtal­te og len­ket til nett­ste­det popcorn-time, som indi­rek­te gir til­gang til fil­mer, TV-seri­er m.m. som man kan se på (strøm­me). Om noen vil se hvor­dan popcorn-time.no så ut pr 18. febru­ar i år, lig­ger det en arki­vert ver­sjon her. De gjør ikke sær­lig mye mer enn hva man­ge nett­avi­ser har gjort, når de har omtalt den­ne type tjenester.

Som nevnt opp­ly­ses det ikke hva de er sik­tet for og hvil­ket straffe­bud det­te skul­le ram­mes av. Det enes­te jeg kan ten­ke meg, er ånds­verk­lo­ven § 54, jf § 2, ved at de har med­vir­ket til and­res ulov­li­ge til­gjenge­lig­gjø­ring av opp­havs­retts­lig ver­ne­de verk.

Straffe­ram­men for det­te er bøter eller feng­sel i inn­til tre måne­der, even­tu­elt bøter eller feng­sel i inn­til tre år der­som det fore­lig­ger sær­lig skjer­pen­de omsten­dig­he­ter. Jeg er ikke i stand til å se at det kan fore­lig­ge noen skjer­pen­de omsten­dig­he­ter når man len­ker til vel­kjen­te, om enn ikke lov­li­ge tjenester.

Det er på ingen måte opp­lagt at den virk­som­het popcorn-time.no drev var ulov­lig. Vi har to avgjø­rel­ser om slik med­virk­ning. Den førs­te er den såkla­te napster.no-saken. Jeg gjen­gir beskri­vel­sen av tje­nes­ten i dom­men, i og med at det var den­ne beskri­vel­sen Høy­este­rett la til grunn for sin avgjørelse:

Nett­ste­det var basert på at bru­ker­ne skul­le opp­ly­se om weba­dres­ser til musikk­fi­ler, som så kun­ne leg­ges inn på napster.no. På for­si­den var det en len­ke kalt «Legg til en mp3», der bru­ke­ren kun­ne skri­ve inn blant annet artist, tit­tel og weba­dres­sen til den aktu­el­le musikk­fi­len. Ved hjelp av et data­pro­gram — et «script» — vil­le det da auto­ma­tisk bli opp­ret­tet en ny side under napster.no med en len­ke til musikk­fi­len. Av og til vir­ket ikke scrip­tet, og len­ke­ne ble da lagt inn manu­elt. Saken gjel­der len­ker opp­ret­tet i tids­rom­met august — novem­ber 2001, og det er lagt til grunn at nett­ste­det da på det mes­te inne­holdt len­ker til ca. 170 musikk­fi­ler. Alle musikk­fi­le­ne var lag­ret på uten­lands­ke servere.

Når len­ke­ne var lagt inn, kun­ne nett­ste­det benyt­tes til ned­las­ting av musikk i mp3-for­mat fra Inter­nett. Mp3 er beteg­nel­se på en kom­pri­me­rings­tek­nikk som gjør det ras­ke­re å las­te ned en fil enn ved ned­las­ting i opp­rin­ne­lig for­mat. Når bru­ke­ren klik­ket på en av len­ke­ne, fikk han val­get mel­lom å la musik­ken avspil­le umid­del­bart eller å lag­re den på egen pc for sene­re bruk, even­tu­elt kun­ne pro­ses­sen avbrytes.”

Det var ikke bestridt at den musik­ken det ble las­tet opp len­ker til, var gjort til­gjen­ge­lig i strid med ånds­verk­lo­ven. Han som drev tje­nes­ten ble dømt til å beta­le erstat­ning for å ha med­vir­ket til and­res ulov­li­ge til­gjenge­lig­gjø­ring av musikk, men han ble ikke idømt straff.

Den and­re saken er den svens­ke Pirate Bay dom­men. Også i den dom­men ble per­sone­ne bak tje­nes­ten dømt for med­virk­ning til and­res ulov­li­ge til­gjenge­lig­gjø­ring ved hjelp av tje­nes­ten PirateBay.

Både napster.no og Pirate­Bay len­ket til musikk­fi­ler, eller “tor­rents” som gjor­de at man fikk til­gang til sli­ke filer. Ingen av tje­nes­te­ne lag­ret sli­ke filer selv. Popcorn-time.no len­ker ikke til fil­mer eller TV-seri­er, ei hel­ler til tor­rents som gir til­gang til sli­ke. Man kan hel­ler si at Popcorn-time.no len­ket til nett­ste­der som er sam­men­lign­ba­re med napster.no og Pirate­Bay. Popcorn-time var såle­des et trinn len­ger unna den ulov­li­ge til­gjenge­lig­gjø­rin­gen, om vi sam­men­lig­ner med napster.no og PirateBay.

Napster.no og Pirate Bay til­bød tje­nes­ter som gjor­de at man kun­ne fin­ne musikk m.m. som var gjort ulov­lig til­gjen­ge­lig. Det gjor­de ikke popcorn-time.no. De len­ket til den­ne type tje­nes­ter, uten å til­by dem selv.

Jeg under­stre­ker at jeg sier at det ikke er opp­lagt at virk­som­he­ten til popcorn-time.no er ulov­lig. Jeg påstår ikke at den er lov­lig. Men når det er høyst dis­ku­ta­belt om virk­som­he­ten er ulov­lig eller ikke, da blir det etter min mening helt uak­sep­ta­belt at Øko­krim fore­tar et beslag som nep­pe har betyd­ning for bevis­sik­ring, og som først og fremst må ha til hen­sikt å hind­re til­gang til tjenesten.

I straffe­pro­sess­lo­ven § 170a heter det om bruk av tvangs­mil­der gene­relt, her­under beslag:

Et tvangs­mid­del kan bru­kes bare når det er til­strek­ke­lig grunn til det. Tvangs­mid­let kan ikke bru­kes når det etter sakens art og for­hol­de­ne ellers vil­le være et ufor­holds­mes­sig inn­grep.

Det er god grunn til å spør­re om det et til­strek­ke­lig grunn til å anven­de tvangs­mid­de­let beslag når det er høyst dis­ku­ta­belt om popcorn-time.no har gjort noe straff­bart, og det er vans­ke­lig å se at det sik­rer bevis av betyd­ning. At det de even­tu­elt kan straf­fes for har en lav straffe­ram­me, til­si­er også var­som­het ved bruk av sli­ke tvangsmidler.

Man kan si at ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring av fil­mer og TV-seri­er, og med­virk­ning til det­te, har stor øko­no­misk betyd­ning. Men når man vur­de­rer det­te i straffe­retts­lig sam­men­heng, vil det bare være et straff­ut­må­lings­mo­ment innen­for en gans­ke begren­set strafferamme.

Hvis man vil sik­re ret­tig­hets­ha­ver­nes øko­no­mis­ke inter­es­ser og hind­re frem­ti­dig tap, da hører ikke saken hjem­me hos Øko­krim eller and­re enhe­ter i poli­ti­et. Da er det en sivil sak, og bør behand­les som det. Ret­tig­hets­ha­ver­ne vil da kun­ne kre­ve en mid­ler­ti­dig for­føy­ning om stans av tjens­ten. For det­te vil­le det ikke være nød­ven­dig å beslag­leg­ge noe dome­ne­navn, men å kre­ve at len­ker til ulov­li­ge tje­nes­ter fjernes.

Det heter i straffe­pro­sess­lo­ven § 208:

Enhver som ram­mes av besla­get, kan straks eller sene­re kre­ve brakt inn for ret­ten spørs­må­let om det skal opp­rett­hol­des. Påtale­myn­dig­he­ten sør­ger for at han blir gjort kjent med den­ne rett.

Jeg håper de som har blitt ram­met av det­te besla­get gjør bruk av den­ne retten.

Print Friendly, PDF & Email