Oslo saboterer fortsatt syklister

Det har blitt bed­re å syk­le i Oslo i de sene­re åre­ne. Men mye står igjen. Ved bygge­ar­bei­der sabo­te­res syk­lis­te­ne gans­ke kon­se­kvent. Nå er det bygge­ar­bei­der i Torg­gata, mel­lom Youngs­tor­get og Arbei­der­sam­fun­nets plass. Syk­kel­vei­en er for en stor del sper­ret av på grunn av det­te. Jeg plas­ser­te syk­ke­len der, for å få en måle­stokk på hvor­dan det er nå.

SIMG_2486_DxO

Det blir selv­føl­ge­lig enda ver­re ved at det i Oslo er man­ge idio­tis­ke fot­gjen­ge­re som er ute av stand til å fat­te at syk­kel­vei er for syk­lis­ter, og at for­gjen­ge­re skal hol­de seg på fortauet.

SIMG_2492_DxO

Jeg van­lig­vis hen­syns­full over­for fot­gjen­ge­re. Men ikke når de går som her. Da gjør jeg ingen ting for å ta hen­syn, og gir klar beskjed om at syk­kel­vei­en er for syk­lis­ter og at fot­gjen­ge­re skal hol­de seg på fortauet.

Det­te er uak­sep­ta­belt. Ved bygge­ar­bei­der i syk­kel­ru­ter må det selv­sagt sik­res god frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Hvis det er noe man mener er vik­tig, slikt som biler, da sør­ger man for frem­kom­me­lig­het. Som her for noen år siden, da det var vei­ar­beid i Fre­de­riks gate. Da fjer­net man en del av midt­ra­bat­ten, for å få plass til et kjøre­felt til erstat­ning for det som var stengt på grunn av veiarbeid.

WIMG_3170_DxO

Slik gjør man fort­satt. Her er et bil­de fra Dron­ning Mauds gt i dag. Også her har man fjer­net noe av midt­ra­bat­ten, for at ikke bilis­te­ne skal bli hind­ret av bygge­ar­bei­de­ne. Men syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, de har man ikke sett noen grunn til å leg­ge til­ret­te for.

SIMG_2501_DxO

WSIMG_2501_DxOMan har satt opp det sed­van­li­ge skil­tet med “Venn­ligst benytt for­tau­et på mot­satt side.” Fra den kan­ten hvor­bil­det over er tatt, er det fot­gjen­ger­felt og tra­fikk­lys. Så man kan kom­me seg rela­tivt trygt over gaten.

Kom­mer man neden­fra, fra Råd­hus­plas­sen, er det ikke noe fot­gjen­ger­felt eller tra­fikk­lys. Man må krys­se en fire­felts­vei uten noen form for tilrettelegging.

SIMG_2499_DxO

Man må krys­se på sam­me måten om man kom­mer oven­fra, og fak­tisk skal på den siden hvor bygge­ar­bei­det er. Kan­skje skal man til en av butik­ke­ne langs Dron­ning Mauds gate, eller kan­skje fore­trek­ker man å gå på den siden frem­for å gå lang bygge­hul­let på Vest­bane­tom­ten. Jeg syk­ler gans­ke ofte den­ne vei­en opp­over. Da leg­ger jeg meg selv­føl­ge­lig midt i kjøre­fel­tet, med trygg avstand til sper­rin­gen mot bygge­ar­bei­de­ne. Å krys­se over og syk­le på for­tau­et på mot­satt side, er helt uaktuelt.

De to gate­ne som var de førs­te i Oslo hvor man åpnet for syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i en ellers enveis­kjørt gate. Her har det kna­pt vært muilg å syk­le uhind­ret på grunn av bygge­ar­bei­der hvor man har sper­ret deler av syk­kel­fel­te­ne, uten at man har tatt hen­syn til syk­lis­ter. Slik så det ut i Kirkegt i dag.

SIMG_2493_DxO

På et semi­nar om “Straks­til­tak for økt syk­kel­tra­fikk” i regi av Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt 4. febru­ar i år, sa senior­fors­ker Aslak Fyhri ved TØI omtrent dette:

Da TØI skul­le eva­lu­ere det­te til­ta­ket, var også syk­kel­fel­te­ne del­vis stengt på grunn av bygg­ar­bei­der. De ba om at det­te ble fjer­net i den peri­oden tra­fik­ken skul­le obser­ve­res. Men det sa Oslo kom­mu­ne nei til. “Oslo er en JA-kom­mu­ne”, var begrun­nel­sen man fikk. Oslo sier JA til bygg­her­rer, og synes ikke å være i stand å for­stå at når man sier ja til noen, sier man også ofte nei til and­re. Oslo kom­mu­nes hold­ning er åpen­bart å si ja til bygg­her­rer, og nei til folk som syk­ler.

Jeg skal til­ba­ke til der jeg star­tet, i Torggt. Man kun­ne ha lagt langt bed­re til ret­te her. Man kan flyt­te ben­ke­ne og syk­kel­sta­ti­ve­ne mel­lom syk­kel­vei­en og for­tau­et. Det er noen trær som sik­kert vil ska­pe litt stør­re utford­rin­ger. De kan kan­skje flyt­tes, eller man kan fjer­ne dem og plan­te nye, gjer­ne litt stør­re trær når bygge­ar­bei­de­ne er fer­dig. Det vil sik­kert kos­te litt mer, men gans­ke sik­kert langt mind­re enn når man fjer­ner deler av en midt­ra­batt og lager nytt kjøre­felt for bilistene.

SIMG_2488_DxO

Det man har gjort i Torggt er helt uak­sep­ta­belt. Det må stil­les krav til bygg­her­rer om god til­tret­te­leg­ging også for syk­lis­ter ved byggearbeider.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email