Oslo saboterer fortsatt syklister

Det har blitt bedre å sykle i Oslo i de senere årene. Men mye står igjen. Ved byggearbeider saboteres syklistene ganske konsekvent. Nå er det byggearbeider i Torggata, mellom Youngstorget og Arbeidersamfunnets plass. Sykkelveien er for en stor del sperret av på grunn av dette. Jeg plasserte sykkelen der, for å få en målestokk på hvordan det er nå.

SIMG_2486_DxO

Det blir selvfølgelig enda verre ved at det i Oslo er mange idiotiske fotgjengere som er ute av stand til å fatte at sykkelvei er for syklister, og at forgjengere skal holde seg på fortauet.

SIMG_2492_DxO

Jeg vanligvis hensynsfull overfor fotgjengere. Men ikke når de går som her. Da gjør jeg ingen ting for å ta hensyn, og gir klar beskjed om at sykkelveien er for syklister og at fotgjengere skal holde seg på fortauet.

Dette er uakseptabelt. Ved byggearbeider i sykkelruter må det selvsagt sikres god fremkommelighet for syklister. Hvis det er noe man mener er viktig, slikt som biler, da sørger man for fremkommelighet. Som her for noen år siden, da det var veiarbeid i Frederiks gate. Da fjernet man en del av midtrabatten, for å få plass til et kjørefelt til erstatning for det som var stengt på grunn av veiarbeid.

WIMG_3170_DxO

Slik gjør man fortsatt. Her er et bilde fra Dronning Mauds gt i dag. Også her har man fjernet noe av midtrabatten, for at ikke bilistene skal bli hindret av byggearbeidene. Men syklister og fotgjengere, de har man ikke sett noen grunn til å legge tilrette for.

SIMG_2501_DxO

WSIMG_2501_DxOMan har satt opp det sedvanlige skiltet med “Vennligst benytt fortauet på motsatt side.” Fra den kanten hvorbildet over er tatt, er det fotgjengerfelt og trafikklys. Så man kan komme seg relativt trygt over gaten.

Kommer man nedenfra, fra Rådhusplassen, er det ikke noe fotgjengerfelt eller trafikklys. Man må krysse en firefeltsvei uten noen form for tilrettelegging.

SIMG_2499_DxO

Man må krysse på samme måten om man kommer ovenfra, og faktisk skal på den siden hvor byggearbeidet er. Kanskje skal man til en av butikkene langs Dronning Mauds gate, eller kanskje foretrekker man å gå på den siden fremfor å gå lang byggehullet på Vestbanetomten. Jeg sykler ganske ofte denne veien oppover. Da legger jeg meg selvfølgelig midt i kjørefeltet, med trygg avstand til sperringen mot byggearbeidene. Å krysse over og sykle på fortauet på motsatt side, er helt uaktuelt.

De to gatene som var de første i Oslo hvor man åpnet for sykling i begge retninger i en ellers enveiskjørt gate. Her har det knapt vært muilg å sykle uhindret på grunn av byggearbeider hvor man har sperret deler av sykkelfeltene, uten at man har tatt hensyn til syklister. Slik så det ut i Kirkegt i dag.

SIMG_2493_DxO

På et seminar om “Strakstiltak for økt sykkeltrafikk” i regi av Transportøkonomisk Institutt 4. februar i år, sa seniorforsker Aslak Fyhri ved TØI omtrent dette:

Da TØI skulle evaluere dette tiltaket, var også sykkelfeltene delvis stengt på grunn av byggarbeider. De ba om at dette ble fjernet i den perioden trafikken skulle observeres. Men det sa Oslo kommune nei til. “Oslo er en JA-kommune”, var begrunnelsen man fikk. Oslo sier JA til byggherrer, og synes ikke å være i stand å forstå at når man sier ja til noen, sier man også ofte nei til andre. Oslo kommunes holdning er åpenbart å si ja til byggherrer, og nei til folk som sykler.

Jeg skal tilbake til der jeg startet, i Torggt. Man kunne ha lagt langt bedre til rette her. Man kan flytte benkene og sykkelstativene mellom sykkelveien og fortauet. Det er noen trær som sikkert vil skape litt større utfordringer. De kan kanskje flyttes, eller man kan fjerne dem og plante nye, gjerne litt større trær når byggearbeidene er ferdig. Det vil sikkert koste litt mer, men ganske sikkert langt mindre enn når man fjerner deler av en midtrabatt og lager nytt kjørefelt for bilistene.

SIMG_2488_DxO

Det man har gjort i Torggt er helt uakseptabelt. Det må stilles krav til byggherrer om god tiltrettelegging også for syklister ved byggearbeider.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.