Vis oss pisken, Hallstein Bjercke

Et man­tra for Venst­res Hall­stein Bjercke har blitt at man må bru­ke mer gul­rot og mind­re pisk i miljø­po­li­tik­ken i Oslo. Det er en vel­klin­gen­de, men akk så inn­holdstom reto­rikk. Det blir som den reto­ris­ke figu­re­ne “sli­te­ren”, som fra tid til annen duk­ker opp i poli­tis­ke debat­ter. Jeg har for­søkt å spør­re hvem dis­se “sli­ter­ne” er, men ingen har til nå klart å gi et godt svar.

Nå går spørs­må­let til Venst­re og Hall­stein Bjercke: Legg fram pis­ken, eller gi oss i det mins­te kon­kre­te eksemp­ler på bruk av pisk i Oslos miljø­po­li­tikk, som Venst­re og Hall­stein Bjercke er mot­stan­der av. Poli­tik­ken inne­hol­der alt for mye gene­rell reto­risk og inn­holds­løs sva­da. Vær kon­kret, Hall­stein Bjercke, slik at vi kan se hva du egent­lig mener.

For­tell oss også hvil­ke gul­røt­ter du vil dele ut.

Con­ti­nue read­ing Vis oss pis­ken, Hall­stein Bjercke