Vis oss pisken, Hallstein Bjercke

Et man­tra for Venst­res Hall­stein Bjercke har blitt at man må bru­ke mer gul­rot og mind­re pisk i miljø­po­li­tik­ken i Oslo. Det er en vel­klin­gen­de, men akk så inn­holdstom reto­rikk. Det blir som den reto­ris­ke figu­re­ne “sli­te­ren”, som fra tid til annen duk­ker opp i poli­tis­ke debat­ter. Jeg har for­søkt å spør­re hvem dis­se “sli­ter­ne” er, men ingen har til nå klart å gi et godt svar.

Nå går spørs­må­let til Venst­re og Hall­stein Bjercke: Legg fram pis­ken, eller gi oss i det mins­te kon­kre­te eksemp­ler på bruk av pisk i Oslos miljø­po­li­tikk, som Venst­re og Hall­stein Bjercke er mot­stan­der av. Poli­tik­ken inne­hol­der alt for mye gene­rell reto­risk og inn­holds­løs sva­da. Vær kon­kret, Hall­stein Bjercke, slik at vi kan se hva du egent­lig mener.

For­tell oss også hvil­ke gul­røt­ter du vil dele ut.

Oslos poli­ti­ke­re har i man­ge tiår delt ut tonne­vis med gul­røt­ter. Men de har i hoved­sak vært gitt til bilis­ter, f.eks. i form av gra­tis par­ke­ring på fel­les­are­al, tun­ne­ler for å leg­ge bed­re til ret­te for bil­kjø­ring, osv. Mener du at en omfor­de­ling av dis­se gul­røt­te­ne, slik at mer av fel­les­area­let dis­po­ne­res til for­del for kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­kel er bruk av pisk, Hall­stein Bjercke?

Når man ende­lig tar tak i det dår­li­ge vin­ter­ved­li­ke­hol­det av syk­kel­felt m.m., og sør­ger for at dis­se blir ryd­det for snø, er det bruk av pisk, Hall­stein Bjercke? Eller mener du at det å sten­ge utvalg­te strek­nin­ger for par­ke­ring i en begren­set tid, for å gjø­re effek­tiv snø­ryd­ding mulig, er å svin­ge pis­ken over byens hardt prø­ve­de bilis­ter, Hall­stein Bjercke?

I et inn­legg i Aften­pos­ten 9. mars i år skri­ver Hall­stein Bjercke først og fremst om at alle miljø­til­tak egent­lig er Venst­res for­slag. Og Hall­stein Bjercke skri­ver blant annet:

Å få ned utslippene er mulig uten å plage folk

Vi er bekym­ret for at det­te byrå­det er mind­re opp­tatt av å sik­re de gode alter­na­ti­ve­ne enn de er av å inn­føre restrik­ti­ve tiltak.

Å få ned utslip­pe­ne er både nød­ven­dig og mulig. Å gjø­re det uten å pla­ge folk er også både nød­ven­dig og mulig. Når det blir for mye pisk og for lite gul­rot, får vi ikke folk med oss i kam­pen for klimaet.

Det for­ri­ge byrå­det, bestå­en­de av Høy­re, Venst­re og KrF var opp­tatt av å gi folk insen­ti­ver til å ta miljø­venn­li­ge valg, sam­ti­dig som vi bruk­te kon­kre­te virke­mid­ler for å begren­se bil­bru­ken. Det er en trend det nye byrå­det bur­de ha fort­satt. Dess­ver­re ser vi at Ray­mond Johan­sens byråd ikke er opp­tatt av den­ne balansen.”

Totalt inn­holdstom reto­rikk. I artik­ke­len nev­nes ikke ett av dis­se restrik­ti­ve til­ta­ke­ne, og ikke et kon­kret eksem­pel på den pis­kin­gen som Hall­stein Bjercke vil ha slutt på.

Da Hall­stein Bjercke uttal­te seg om bruk av pisk til Oslo­by 19. febru­ar i år, sa han blant annet:

Skal de nå målet om 20 pro­sent reduk­sjon i bil­tra­fik­ken, hol­der det ikke med til­tak som stru­per den. De må gjø­re det enk­le­re å benyt­te and­re trans­port­for­mer, sier Bjercke i Venst­re.

Skal det bli enk­le­re å benyt­te and­re trans­port­for­mer som syk­kel, da er det en for­ut­set­ning at det leg­ges til ret­te for syk­ling, og det er en for­ut­set­ning at det lil­le som fin­nes av syk­kel­in­fra­struk­tur drif­tes og ved­li­ke­hol­des også om vin­te­ren. Skal kol­lek­tiv­tra­fikk være et godt alter­na­tiv, da må den kom­me fram. Noe av det som hind­rer både kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­len­de er gate­par­ker­te biler. Dess­uten er til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken nød­ven­di­ge til­tak der­som man fak­tisk øns­ker å redu­se­re biltrafikken.

I sin iver etter å dyn­ge bilis­ter ned i gul­røt­ter, har tid­li­ge­re byråd gitt bilis­te­ne omtrent hele gate­area­let. Først er halve gate­area­let til­rette­lagt for at folk skal kjø­re bil, og den and­re halv­de­len har man gitt til bilis­te­ne for at de skal kun­ne bru­ke fel­les­area­let til parkering.

Gul­røt­te­ne må omfor­de­les. Man må ta gul­øt­ter fra bilis­ter og gi dem til kol­lek­tiv­trans­port og syk­lis­ter. Det er ikke å svin­ge pis­ken å redu­se­re bilis­te­nes gul­rot­for­sy­ning, selv om bilis­te­ne opp­fø­rer seg som bort­skjem­te små­barn som blir for­talt at de bare får spi­se god­te­ri i helgene.

Aften­pos­tens kom­men­ta­tor Joa­cim Lund har kas­tet seg på meta­pis­kin­gen med sin kom­men­tar “Miljø­par­ti­et de grun­ne”. Han snak­ker om

nåde­løs pis­king av bilis­ter uten at gul­røt­te­ne er å se noe sted.”

Slik skri­ver en som ser ver­den gjen­nom bil­vin­du­et, og ikke er i stand til å se gul­røt­ter som ikke til­fal­ler bilis­te­ne. Han skri­ver også:

Måking og kos­ting og kjepp­ja­ging av bilis­ter kan få fle­re til å syk­le, noe som jo iso­lert sett er bra. Til gjen­gjeld kan dis­se til­ta­ke­ne gjø­re det vans­ke­lig for byre­gje­rin­gen å gjen­nom­føre lang­sik­ti­ge pla­ner når den ikke blir gjen­valgt. Bil er og blir en del av løs­nin­gen. Den vik­tigs­te delen, fak­tisk, iføl­ge de som vir­ke­lig har satt seg inn i hvor­dan byers trans­port­be­hov kan løses på en bære­kraf­tig måte.”

Det at for­hol­de­ne leg­ges bed­re til ret­te for å syk­le, det er ikke gul­røt­ter, Joa­cim Lund? Gul­røt­ter, det er visst bare noe som til­de­les bilis­ter i din ver­den, Joa­cim Lund? Bed­re frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­tra­fikk er hel­ler ikke gulrøtter?

Joa­cim Lund høres ut som en nyfrelst “delings­øko­nom”, når han mener at bil­de­ling er det som skal løse tra­fikk­ut­ford­rin­ge­ne. Vi har trans­port­de­ling i stort omfang. Det kal­les kol­lek­tiv­tra­fikk.

Bed­re for­hold for syk­lis­ter er en vik­tig brik­ke i løs­nin­gen av frem­ti­dens trans­port­løs­nin­ger. Man ser at bed­re til­rette­leg­ging får fle­re til å vel­ge syk­kel. Joa­cim Lund benyt­ter seg av det van­li­ge, men akk så usak­li­ge reto­ris­ke grep å lage sine egne spø­kel­ser, som han så argu­men­te­rer mot:

Den dår­li­ge nyhe­ten er at bære­kraf­ti­ge trans­port­løs­nin­ger er kom­plek­se grei­er, og at syk­kel ikke er sva­ret på alt.”

Hvem har sagt at syk­kel er løs­nin­gen på alt, Joa­cim Lund? Jeg har ald­ri hørt noen si det. Ja, bære­kra­fit­ge trans­port­løs­nin­ger er kom­plek­se grei­er, og bil er ikke sva­ret på alt, selv om vi får en ny app for taxi­be­stil­ling. I Oslo­om­rå­det rei­ser de fles­te kol­lek­tivt. I Paris bru­ker nå fle­re syk­kel enn bil, selv om de fles­te der også rei­ser kol­lek­tivt eller går. Der har man lyk­kes med å redu­se­re bil­tra­fik­ken. De sis­te tal­le­ne jeg har sett, er at bil­tra­fik­ken ble redu­sert med 40% fra 2001 til 2010. Det er resul­tat av en vil­let poli­tikk, hvor det å redu­se­re bil­tra­fik­ken har vært et av måle­ne. Man har brukt en blan­ding av pisk og gul­rot. De sto­re vei­ene som har vært til­rette­lagt for bil, lev­nin­ge­ne fra Geor­ges Pomp­i­dou, som men­te at byen måt­te til­pas­se seg bilen og ikke omvendt, byg­ges ned. Fle­re av dem sten­ges. Tra­fikk­mon­st­re som Place de la Repub­li­que begyn­ner å bli et men­neske­venn­lig sted. Det sam­me skjer med de and­re av de sto­re bil­plas­se­ne og rund­kjø­rin­ge­ne i Paris. Og det sat­ses på kol­lek­tiv­tra­fikk og bed­re til­rette­leg­ging for sykkel.

Syk­kel er vik­tig. Den vik­tigs­te grun­nen til at man­ge, og sta­dig fler vel­ger syk­kel, er at det er den ras­kes­te og bes­te måten å kom­me seg rundt i byen på. At det er bra for egen helse, betyr nok også en del, sam­men med at det er bil­lig. At man bidrar til bed­re mil­jø og en bed­re by, er nok mer en bonus man gjer­ne tar meg seg, og ikke noe som sty­rer valgene.

Og til­ba­ke til den påståt­te piskingen:

Først til deg, Hall­stein Bjercke: Det har­des­te “piske­sla­get” mot bilis­ter til nå, var det din par­ti- og tid­li­ge­re byråds­kol­le­ga Guri Mel­by som sto for, da hun sør­get for å fjer­ne par­ke­rings­plas­se­ne i The­re­ses gt. Selv om det var din parti­fel­le og det byrå­det du selv var en del av, så er ikke Venst­re et par­ti som sær­lig er kjent for å være enig med seg selv. Så der­for blir et spørs­mål til deg, Hall­stein Bjercke: Mener du at det er feil å prio­ri­te­re kol­lek­tiv­trans­por­ten frem­for en hånd­full par­ke­rings­plas­ser i The­re­ses gt?

At man vil begren­se bruk av de mest for­uren­sen­de bile­ne når for­urens­nin­gen i byen er på sitt ver­ste, slik at man prio­ri­te­rer folks liv og helse frem­for bilis­te­nes “rett” til å for­uren­se byen uten å ta hen­syn til folk, er kan­skje også en pisk? Og bed­re luft, slik at barn ikke behø­ver å hol­de seg innen­dørs, er vel ikke å reg­ne for gul­rot i en slik sammenheng?

Den enes­te pis­kin­gen Joa­cim Lund kla­rer å nev­ne, er at byrå­det har sør­get for å ryd­de syk­kel­felt for snø. Det var også da Hall­stein Bjercke begyn­te å snak­ke om pis­king. Alt­så en solid gul­rot til byens syk­lis­ter. Mener dere at det er feil å prio­ri­te­re frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter frem­for gate­par­ke­ring når det kom­mer snø? Mener dere at vi skal til­ba­ke til de tider da syk­kel­fel­tet i Ulle­våls­vei­en og man­ge and­re gater var ubru­ke­lig hele året for­di snø­en ikke ble ryd­det? Mener dere at man skal fort­set­te prak­si­sen med å pis­ke syk­lis­ter, og druk­ne bilis­te­ne i gul­røt­ter? Mener dere det er rik­tig at Ulle­våls­vei­en skal se ut slik den plei­de å gjø­re under tid­li­ge­re byråd?

WIMG_6149_DxO

Joa­cim Lund gjør seg til spå­mann, og skriver:

Til gjen­gjeld kan dis­se til­ta­ke­ne gjø­re det vans­ke­lig for byre­gje­rin­gen å gjen­nom­føre lang­sik­ti­ge pla­ner når den ikke blir gjenvalgt.”

Nes­te kom­mune­valg er i sep­tem­ber 2019. Vel­dig mye kan skje innen den tid. Joa­cim Lund er nep­pe noen bed­re spå­mann enn and­re. Det bes­te byrå­det anta­ge­lig­vis kan gjø­re, er å vise at de er i stand til å gjen­nom­føre det de gikk på valg på. Å fei­ge ut for­di bilis­ter tuter, oppo­si­sjo­nen pro­te­ste­rer og en avis­kom­men­ta­tor er mis­for­nøyd, vil bare vise at de ikke er troverdige.

Hva en avis­kom­men­ta­tor måt­te mene, er ikke så vel­dig uin­ter­es­sant. Men du, Hall­stein Bjercke, du må hive sva­da­en og kom­me med noe kon­kret: Hvil­ke til­tak som byrå­det har gjen­nom­ført, mener du er å svin­ge pis­ken? Og hvil­ke gul­røt­ter mener du man i ste­det bur­de ha gitt og til hvem?

I dag får Oslos hardt prø­ve­de bilis­ter nok et piske­slag: Det blir miljø­farts­gren­se til vin­te­ren.  Tenk, de stak­kars bilis­te­ne må redu­se­re far­ten for å begren­se svevestøv.

Men san­ne­lig annon­se­res det ikke gul­røt­ter også, i form av pla­ner for ny syk­kel­vei på Bygd­øy.  Men san­ne­lig føl­ger det ikke en liten pisk med den­ne gul­ro­ten også.

Den nye syk­kel­vei­en inne­bæ­rer også at kjøre­ba­nen for biler skal snev­res inn på enkel­te strekninger.

På deler av vei­en blir der­med kjøre­ba­nen på 6,5 meter i bred­de – noe som er mini­mums­bred­de for vei­en med buss­tra­fikk. At vei­en skal bli sma­le­re vil bety redu­sert hastighet.”

Under halv­par­ten av Oslos hus­stan­der dis­po­ne­rer bil, og i de sen­trums­nære byde­le­ne er det bare ca 1/3 som dis­po­ne­rer bil. Svært få bru­ker bil når de skal til byen. Det er slett ikke sik­kert at man kan mobi­li­se­re man­ge vel­ge­re ved å spil­le på mis­for­nøy­de bilis­ter. Jeg viser ofte til utvik­lin­gen i Paris.

I Paris ved­tok man stra­te­gi­en for å sat­se på fot­gjen­ge­re, kol­lek­tiv­trans­port og syk­lis­ter i 2001. Lede­ren for det­te pro­sjek­tet, Stép­han Lecler, sier det slik til bladet Sam­ferd­sel:

Vi gir til­ba­ke til fot­gjen­ger­ne, kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­te­ne det area­let som gjen­nom åre­ne er blitt mono­po­li­sert av privatbilene.”

Det er den sosia­lis­tis­ke bor­ger­mes­te­ren Ber­trand Dela­noë som har gått i bre­sjen for den tra­fikk­om­leg­gin­gen som har skjedd. Det er i seg selv kan­skje ikke så vik­tig for byråds­par­ti­ene. Men høyre­si­den i Paris har ikke klart å mobi­li­se­re mot ham, og han ble ved val­get i 2008 gjen­valgt med god mar­gin. Og her kom­mer rosi­nen i den frans­ke pøl­sen: Også 60% av de som selv defi­ne­rer seg som kon­ser­va­ti­ve er godt for­nøyd med de resul­ta­ter Ber­trand Dela­noë har opp­nådd på med sin tra­fikk­om­leg­ging. Det er åpen­bart støt­te å hen­te fra vel­ger­ne, om man vir­ke­lig gjør noe på det­te området.

I Oslo er det ikke noen som øns­ker biler til­ba­ke på områ­der som har blitt bil­frie. Jeg tror ikke at man i 2019 vil kla­re å mobi­li­se­re man­ge vel­ge­re med mis­nøye over at gul­røt­ter har blitt omfor­delt fra bilis­ter til and­re tra­fi­kan­ter. Det blir nok en del biltut og annet spe­tak­kel innen den tid. Men det vik­ti­ge er å få gjen­nom­ført mest mulig i godt tid før kom­mune­val­get i 2019.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email