Skal Oslo bli en sykkelby må bilister, fotgjengere, politiet, politikere og byråkrater oppdras

Det er vår i luf­ten, og man­ge fin­ner fram syk­ke­len. Noen av oss brukt den hele vin­te­ren, og det blir sta­dig fler av oss hel­års­syk­lis­ter. Et like sik­kert vår­tegn som at folk fin­ner fram syk­le­ne, er kla­ger på syk­lis­ter, som inn­leg­get i Aften­pos­ten av Dag Brat­lid, Aas­mund Ber­ner: “Skal Oslo bli en syk­kel­by, må syk­lis­te­ne opp­dras”. Det er mye i Oslos syk­kel­kul­tur som kan bli bed­re. Men morals­ke peke­fing­re er ikke vei­en dit.

Det jeg opp­le­ver som den størs­te for­skjel­len mel­lom å syk­le i Nor­ge og i land som Dan­mark og Neder­land, som frem­he­ves i inn­leg­get, er at i Dan­mark og Neder­land blir syk­lis­ter respek­tert  i tra­fik­ken, både av fotj­gen­ge­re og bilis­ter. Det blir man ikke i Nor­ge. I Nor­ge er folk som syk­ler tra­fik­kens pariakaste.

Sta­dig fle­re rei­ser kol­lek­tivt i Oslo. Det er utmer­ket. Men kol­lek­tiv­net­tet er sprengt. Det er i prak­sis ikke mulig å få fle­re T‑banetog gjen­nom sen­trum, og det er hel­ler ikke mulig å få fle­re tog gjen­nom jern­bane­tun­ne­len. Skal kapa­si­te­ten byg­ges ut så det mon­ner, trengs ny T‑banetunnel og ny jern­bane­tun­nel, i til­legg til å gjen­nføre byg­ging av For­nebu­ba­nen, få på plass mer moder­ne trik­ker, osv. Det­te lig­ger gans­ke langt inn i frem­ti­den. Nye tun­ne­ler kan visst være på plass rundt 2030, om poli­ti­ker­ne får ut fin­gern og set­ter pro­sjek­te­ne i gang.

Con­ti­nue read­ing Skal Oslo bli en syk­kel­by må bilis­ter, fot­gjen­ge­re, poli­ti­et, poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter opp­dras