I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak

Foto på top­pen: Kje­til Ree. Wiki­me­dia com­mon, CC BY-SA 3.0.

Over­skrif­ten er hen­tet fra ingres­sen i Oslo­bys artik­kel om Sæter­krys­set, om hvor­dan man nok en gang har klart å plan­leg­ge et kryss uten å plan­leg­ge for sykling.

Da regu­le­rings­pla­nen for Sæter­krys­set på Nord­strand ble ved­tatt i 2013, var ikke syk­kel på moten. Nå håper poli­ti­ker­ne å gjø­re om på pla­ne­ne, for å få plass til sykkelfelt.

- Pro­ble­met vårt nå er at vi arbei­der etter en god­kjent plan. Behand­lin­gen tok lang tid, og nå må vi for­sø­ke å hol­de frem­drifts­pla­nen, sier Yng­var Titterud.

-Plut­se­lig fant byde­len ut at det mang­let et syk­kel­felt. I plan­leg­gin­gen var det ikke viktig,”

Det stem­mer nok at man­ge fort­satt igno­rer­te syk­kel i plan­leg­gin­gen i 2013. Men det får være gren­ser for hvor­dan man skal kun­ne skyl­de på his­to­ri­en. Her er det noen utbyg­ge­re som har sovet dypt i sin eksos­søvn. Et par små påmin­nel­ser om den nære syk­kel­his­to­rie i Oslo kan være på sin plass.

Con­ti­nue read­ing I 2013 var ikke syk­kel en stor poli­tisk sak