I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak

Foto på top­pen: Kje­til Ree. Wiki­me­dia com­mon, CC BY-SA 3.0.

Over­skrif­ten er hen­tet fra ingres­sen i Oslo­bys artik­kel om Sæter­krys­set, om hvor­dan man nok en gang har klart å plan­leg­ge et kryss uten å plan­leg­ge for sykling.

Da regu­le­rings­pla­nen for Sæter­krys­set på Nord­strand ble ved­tatt i 2013, var ikke syk­kel på moten. Nå håper poli­ti­ker­ne å gjø­re om på pla­ne­ne, for å få plass til sykkelfelt.

- Pro­ble­met vårt nå er at vi arbei­der etter en god­kjent plan. Behand­lin­gen tok lang tid, og nå må vi for­sø­ke å hol­de frem­drifts­pla­nen, sier Yng­var Titterud.

-Plut­se­lig fant byde­len ut at det mang­let et syk­kel­felt. I plan­leg­gin­gen var det ikke viktig,”

Det stem­mer nok at man­ge fort­satt igno­rer­te syk­kel i plan­leg­gin­gen i 2013. Men det får være gren­ser for hvor­dan man skal kun­ne skyl­de på his­to­ri­en. Her er det noen utbyg­ge­re som har sovet dypt i sin eksos­søvn. Et par små påmin­nel­ser om den nære syk­kel­his­to­rie i Oslo kan være på sin plass.

I 2010 opp­ret­tet det davæ­ren­de H/FrP-byrå­det “Syk­kel­pro­sjek­tet”, og Eirik Øimoen ble til­satt som leder.  Syk­kel­prosj­ke­tet skul­le få fart på syk­kel­ut­byg­gin­gen i Oslo. Det var noen måne­der etter at davæ­ren­de byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land had­de sagt at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le være fer­dig utbyg­get innen 2012–2013.

Bymiljø­eta­ten og Plan- og byg­nings­eta­ten er en treg mate­rie som ikke så lett lar seg påvir­ke av poli­tis­ke sig­na­ler. Så selv om syk­kel kom høy­ere opp på den poli­tis­ke dags­or­den, fort­sat­te dis­se eta­te­ne omtrent som før.

Det ble ikke så mye trykk på syk­kel­ut­byg­gin­gen i den­ne peri­oden. Byrå­det fant på at Oslo skul­le søke OL, og flyt­tet Eirik Øimoen fra syk­kel­pro­sjek­tet til OL, og kom­mu­nen svid­de av mye mer pen­ger på et mis­lyk­ket OL-pro­sjekt enn de bruk­te på syk­kel­ut­byg­ging. Syk­kel­pro­sjek­tet sto da uten ledel­se, og var i ferd med å smuld­re helt opp. Som kjent falt OL-pro­sjek­tet i grus. Eirik Øimoen ble vel lei, og for­svant ut av Oslo kommune.

Byrå­det drev sta­dig og juk­set med noe de kal­te “Miljø­gate”. Det var i prak­sis gater med eks­tra dyre, bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­lom­mer, noen trær og eller gjen­nom­kjø­ring for bil. Det var ingen til­rette­leg­ging for syk­kel i H/FrP-byrå­dets “miljø­ga­ter”. Det var ren bløff. Den førs­te “miljø­ga­ten” var, så vidt jeg vet, Thor Olsens gt, en gate som fag­eta­ten fle­re år tid­li­ge­re had­de fore­slått å sten­ge for gjen­nom­kjø­ring, men som de bil­venn­li­ge poli­ti­ker­ne som styr­te byen vil­le ha åpen for gjen­nom­kjø­ring. (Nå inn­går den i de åtte nye byru­te­ne for syk­kel, som er fore­slått.) “Miljø­ga­ter” var en gedi­gen miljø­bløff. Den nes­te jeg klar­te å regist­re­re, var “Aren­dals­gt” på Sage­ne, en gate hvor det åpen­bart bur­de ha vært lagt til ret­te for syk­ling. “Sogns­vei­en” skul­le også bli “miljø­gate”, men trær som gjor­de frem­kom­me­lig­he­ten dår­lig både for fot­gjen­ge­re og syklsi­ter — noe som åpen­bart ikke spil­te noen rol­le, så len­ge bile­ne kom fram. Hel­dig­vis fikk Guri Mel­by stop­pet den gal­ska­pen, da hun over­tok ansva­ret for den­ne sek­to­ren. Men hun var med på “miljø­gate”, med dår­li­ge for­hold for syk­lis­ter, på Vei­tvet.

Så var det “Sæter­krys­set”. Det skul­le også bli “mljø­gate”, og en del av oss had­de da inn­stilt rygg­margs­re­flek­se­ne slik at alar­men gikk straks ordet “miljø­gate” duk­ket opp i noen pla­ner. (“Miljø­kva­li­tet” var en vari­ant av det sam­me, og er like tomt for mil­jø når det duk­ker opp i plan­do­ku­men­ter.) Om jeg hus­ker rett, jeg har ikke gått til­ba­ke og under­søkt, var det plan­lagt med den da så van­li­ge idiot­løs­nin­gen: Syk­kel­felt som for­svin­ner når de nær­mer seg krys­set, for gi plass til “miljø­kva­li­tet” i form av noen trær som hind­rer fot­gjen­ge­re og syklister.

Etter kom­mune­val­get 2011 for­svant FrP ut av byrå­det (hel­dig­vis), og vi fikk et byråd med H, V og KrF. I valg­kam­pen had­de det vært gans­ke mye fokus på syk­kel. Venst­res Ola Elve­stu­en ble byråd for mil­jø og sam­ferd­sel, eller hva det nå het den gan­gen. Vi var man­ge som var gans­ke skuf­fet over Ola Elve­stu­en. Folk i Syk­kel­pro­sjek­tet og Bymiljø­eta­ten sa at han gjor­de vel­dig mye for syk­kel, men det var lite syn­lig utad. Kan­skje tok skade­opp­ret­ting etter man­ge års FrP-van­sty­re så mye tid og ener­gi, at det ikke var mulig å kom­me på offen­si­ven i løpet av to år.

Så er vi ved 2013. Det året da ingen var opp­tatt av syk­kel, om vi skal tro Yng­var Tit­te­rud. Ved stor­tings­val­get 2013 ble Ola Elve­stu­en valgt inn på Stor­tin­get. Venst­res Guri Mel­by over­tok opp­ga­ven som bymiljø­by­råd. Guri Mel­by mak­tet å få satt syk­kel på dags­or­den i Oslo som ingen poli­ti­ker før hen­ne had­de klart. Som junior­part­ner i et byråd domi­nert av Høy­re, og som dess­uten had­de FrP som et slags støtte­par­ti i bysty­ret, var det begren­set hva hun kun­ne få til.  Men å si at syk­kel ikke var på dags­or­den i 2013, det er rent tøv.

Det er mulig at den­ne Yng­var Tit­te­rud i liten grad var i stand til å opp­fat­te hva som skjed­de i byen i åre­ne 2010–2013, og som har for­ster­ket seg siden. Enhver oppe­gå­en­de per­son vil­le se at syk­kel ble flyt­tet sta­dig høy­ere opp på den poli­tis­ke dags­or­den, og at å plan­leg­ge nye vei­løs­nin­ger uten å leg­ge til ret­te for syk­kel, vil­le bli en krong­le­te og dyr affæ­re. Når man først lager en dår­lig løs­ning, som inne­bæ­rer at mye etter kort tid må lages på nytt, da blir det mye dyre­re enn om man gjør det ordent­lig med en gang. Slik blir Bjør­vi­ka­ut­byg­gin­gen enda dyre­re, slik vil Dag Ham­mar­kjølds vei måt­te bli dyre­re, og slik vil Sæter­krys­set bli dyre­re om ikke Yng­var Tit­te­rud får ut fin­gern og sør­ger for en god sykke­løs­ning. Dagens byråd vil gans­ke sik­kert stil­le seg svært så vel­vil­lig til end­rin­ger i pla­ne­ne er, slik pla­ne­ne for “mljø­gate” i Sogns­vei­en ble vra­ket og vi fikk en annen løsning.

Vi kan skri­ve om det inn­le­den­de sita­tet omtrent slik:

Da regu­le­rings­pla­nen for Sæter­krys­set på Nord­strand ble ved­tatt i 2013, had­de Yng­var Tit­te­rud (og man­ge plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re) sto­re skylapper.

-Innen­for sitt svært inn­snev­re­de syns­felt, opp­fat­tet de ikke at det ikke len­ger var mulig å plan­leg­ge vei­er i Oslo uten til­rette­leg­ging for sykkel.

-Plut­se­lig opp­da­get de at ver­den had­de gått frem­over, og at plan­leg­gin­gen var basert på noen for­ut­set­nin­ger som åpen­bart ikke kun­ne holde,”

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email