Samferdselsministres tro på den magiske streken i asfalten @ketilso @KAHareide @abidraja

WCRW_6903_DxO_rawBåde i for­ri­ge og i den­ne stor­tings­pe­rioden har det blitt frem­met repre­sen­tant­for­slag i Stor­tin­get, om å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Beg­ge gan­ger har det blant annet blitt fore­slått å inn­føre en minste­av­stand på 1,5 meter ved forbi­kjø­ring av syklister.

Beg­ge gan­ge­ne har for­sla­ge­ne blitt ned­stemt av fler­tal­let i Trans­port­ko­mi­te­en. Man har som van­lig sagt ja til ufor­plik­ten­de prat, men stemt ned kon­kre­te for­slag. Og beg­ge gan­ge­ne har de sit­ten­de sam­ferd­sels­mi­nist­re, Magn­hild Mel­tveit Klep­pa og Ketil Sol­vik Olsen, kom­met med svar som tyder på at de er ster­ke i tro­en når det gjel­der den beskyt­ten­de virk­nin­gen av en malt strek på asfalten.

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­mi­nist­res tro på den magis­ke stre­ken i asfal­ten @ketilso @KAHareide @abidraja