Tabloidenes usaklige kampanjejournalistikk mot MDG. Togturer og litt til

Nett­avi­sen har tatt leder­rol­len i å dri­ve usak­lig hets­jour­na­lis­tikk mot Miljø­par­ti­et de Grøn­ne (MDG). Det er selv­sagt helt greit å være uenig med det som MDG står for poli­tisk, og kri­ti­se­re poli­tik­ken. Men Nett­avi­sen har valgt usak­lig per­son­jour­na­lis­tikk. I høst laget de en tøve­te sak om at MDGs for­hand­lings­le­der i Oslo, Lan Marie Nguy­en Berg, to taxi etter en debatt i NRK. Det var åpen­bart ikke nok for Nett­avi­sen at de tok taxi, de måt­te lage en over­skrift på at de kjør­te Mer­ce­des.  Som de fles­te som har bestilt taxi vet, så kjø­rer det gans­ke man­ge Mer­ce­de­ser som taxi, og når man bestil­ler taxi kan man ikke vel­ge hva slags bil man skal ha.

At MDG tok til orde for bil­fritt sen­trum, betød selv­sagt ikke at for­hol­de­ne var lagt til ret­te for det­te før det byrå­et de nå sit­ter i, var etab­lert. Nett­avi­sen var ikke ale­ne om å blå­se opp den­ne lil­le fjæ­ren til en hel hønse­gård. Møkka­jour­na­lis­tikk fra møkkamedier.

Jeg under­stre­ker for ordens skyld at jeg ikke repre­sen­te­rer MDG. Jeg ikke med­lem av par­ti­et. Og jeg har ikke stemt på dem, selv om jeg er enig med dem i en del saker.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen, som jeg fak­tisk har sett på som bekref­tel­sen på at det tross alt fin­nes intel­li­gent liv i FrP, kom­men­ter­te det­te på et slags russe­avis­nivå. Han, som gans­ke sik­kert ble kjørt til og fra den sam­me debat­ten i stats­råds­li­mou­sin, “rea­ger­te på at MDG Lan tok taxi”. En stats­råd som ven­ter at folk skal ta ham seriøst, kom­mer ikke med sli­ke tåpeligheter.

Men for Nett­avi­sen og Nett­avi­sens redak­tør Gun­nar Stav­rum, er det MDG-poli­ti­ke­re gjør åpen­bart galt uan­sett. I høst var det galt at de ikke sat­set på et miljø­venn­lig trans­port­til­bud som ikke fan­tes. Men nå i pås­ken var det åpen­bart også galt, eller i alle fall dumt, når de to MDG poli­ti­ker­ne Lan Marie Nguy­en Berg og Eivind Træ­dal for­søk­te å rei­se på en miljø­venn­lig påske­fe­rie, ved å rei­se til Bar­ce­lo­na og hjem igjen med tog. Damned if you do, damned if you don’t.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen kom­mer igjen med en russe­avis­kom­men­ta­rer:

Ketilso_MDG

Tog er en utmer­ket reise­måte. En av de bes­te, etter min mening. Vår fami­lie kjøp­te bil sent, en del år etter at “alle and­re” had­de bil. Jeg har vokst opp med at hvis man skul­le rei­se langt, da tok man toget. Vi til­brak­te man­ge ferier hos mine beste­for­eld­re som bod­de litt uten­for Stav­an­ger. Jeg har reist man­ge gan­ger med Sør­lands­ba­nen, inklu­dert tog­byt­te på Nora­gu­tu. Fly var den gang helt uaktuelt.

Inter­rail åpnet Euro­pa for oss som var unge på 1970-tal­let. Jeg har reist noen som­mere med tog rundt i Euro­pa. I de sene­re år har jeg sær­lig reist med tog i Frank­ri­ke. Frank­ri­ke har ledet utvik­lin­gen av høy­has­tig­hets­tog i Euro­pa. Det er ikke man­ge dager siden sist jeg tok toget fra Montpel­li­er til Paris. Det er en strek­ning på ca 750 km, og tog­tu­ren tar ca 3,5 timer. Med sli­ke tog gir det liten mening å vel­ge fly.

Utro­lig nok vel­ger folk sta­dig å kjø­re bil gjen­nom Euro­pa. For noen år siden tok jeg med bilen til Syd-Frank­ri­ke. Det var en “ald­ri mer” opp­le­vel­se. Det var rett og slett så kje­de­lig å kjø­re time etter time. Da vi skul­le hjem, var det å kjø­re ikke et reelt alter­na­tiv, selv om vi måt­te ha med bilen hjem. Vi, eller egent­lig jeg, valg­te bil­tog. Vi kjør­te til Avig­non, som er ca en times kjø­ring fra vår lei­lig­het i Frank­ri­ke. Der kjør­te vi bilen på en jern­bane­vogn, som siden ble hek­tet på toget. Vi tok toget til Ham­burg. Vi reis­te fra Avig­non en gang på etter­mid­da­gen, og var i Ham­burg omtrent ved lunsj­ti­der dagen etter, akku­rat litt for sent til å kun­ne rek­ke båten fra Kiel til Oslo. Vi over­nat­tet i Ham­burg. Dagen etter kjør­te vi til Kiel, og tok båten hjem. (Det ser ikke ut at den­ne tog­ru­ten, som star­tet i Narbon­ne og end­te i Ham­burg, kjø­res lenger.)

Toget fra Avig­non til Ham­burg var ikke et høy­has­tig­hets­tog. Det er man­ge grun­ner til at et tog med man­ge bil­vog­ner ikke kan hol­de has­tig­he­ter på 250–300 km/t. Det var mer et gam­mel­dags hur­tig­tog, ikke helt ulikt de toge­ne som kjø­rer på nors­ke spor. Men med ordent­lig spise­vogn og sove­vog­ner, som sli­ke tog skal ha. Her kun­ne vi spi­se en helt grei mid­dag med vin til, mens and­re tok seg av kjøringen.

Jeg er vel­dig langt fra så prin­sipp­fast når det gjel­der mil­jø som Lan Marie Nguy­en Berg og Eivind Træ­dal. Mitt per­son­li­ge klima­regn­skap ser gans­ke sik­kert ikke bra ut. Rik­tig­nok kjø­rer jeg lite bil, men jeg bidrar nok til å trek­ke opp gjen­nom­snit­tet for hvor man­ge gan­ger nord­menn flyr i løpet av et år. Men jeg vil gjer­ne rei­se mer med tog. Tog er rei­se, fly er bare trans­port.

I Nor­ge har tog vært for­sømt siden and­re ver­dens­krig. Toge­ne skrang­ler fram på en skinne­gang på nivå med en kjerre­vei, om man sam­men­lig­ner med moder­ne jern­bane. Hoved­an­sva­ret for det­te lig­ger selv­sagt hos det par­ti­et som har styrt Nor­ge det mes­te av den­ne peri­oden, nem­lig Arbei­der­par­ti­et. Man har sat­set på vei og bil, og det er det som fort­satt i prak­sis prio­ri­te­res. Poli­ti­ker­ne liker å snak­ke om å flyt­te trans­port fra vei til bane. Men når man skal fin­ne ut hva poli­ti­ke­re vir­ke­lig mener, da skal man ikke høre på det de sier. Man må se på hva de gjør, sær­lig hva de gjør i posi­sjon. I prak­sis ved­tar man gang på gang pro­sjek­ter som flyt­ter tra­fikk fra bane til vei.

Nor­ge har byg­get motor­vei gjen­nom Øst­fold til svenske­gren­sen. Jern­ba­nen har vært for­sømt. Man har byg­get ny motor­vei gjen­nom Vest­fold. Jern­ba­nen har blitt for­sømt. Man byg­ger motor­vei fra Lille­strøm mot Kongs­vin­ger, paral­lelt med en for­sømt jern­bane­strek­ning. Poli­ti­ker­ne ser det som en selv­føl­ge at det skal byg­ges nok en hoved­vei­for­bin­del­se mel­lom øst- og vest­lan­det, mens man synes å ha skrin­lagt jern­bane­ut­byg­ging. Hvis man had­de ment alvor med å flyt­te tra­fikk fra vei til bane, da had­de man byg­get en mor­der­ne jern­bane først. Der­et­ter had­de man even­tu­elt byg­get ut vei, om det fort­satt had­de vært behov for dette.

Jeg kan ikke hus­ke å ha hørt noen poli­ti­ke­re si at man skal flyt­te tra­fikk fra fly til tog. Nord­menn er blant de som flyr mest. Vi liker å tro at en vik­tig grunn er at avstan­de­ne er så sto­re.  Det er ikke sant. Jeg nevn­te oven­for tog­strek­nin­gen Montpel­li­er — Paris, som er ca 750 km. Jeg tok en gang utgangs­punkt i Oslo, og så hvor langt det­te er i Nor­ge. Det ble omtrent som Oslo — Maja­vatn, som er på gren­sen mel­lom Nord-Trøn­de­lag og Nord­land. Oslo — Ber­gen er ca 460 km, Oslo — Stav­an­ger og Oslo — Trond­heim ca 500 km. Tar vi med våre nabo­land er det ca 300 km fra Oslo til Gøte­borg, ca 550 km til Stock­holm og ca 600 km til Køben­havn. Med sam­me has­tig­het som toget mel­lom Montpel­li­er og Paris, vil­le dis­se strek­nin­ge­ne tatt fra 1,5 til 3 timer. Strek­nin­gen Brus­sel — Paris er omtrent som Oslo — Gøte­borg. Med toget tar det ca 1 t 20 minutter.

Fly­ru­te­ne mel­lom de størs­te byene i Nor­ge er blant Euro­pas mest tra­fik­ker­te. Reise­fre­kven­sen har nok endel å gjø­re med øko­no­mi. Vi rei­ser mye. Når Stav­an­ger og Ber­gen har vært Nor­ges olje­ho­ved­ste­der, mens Oslo er poli­tisk, admi­ni­stra­tiv og øko­no­misk hoved­stad, har det gitt mye rei­sing. Det har len­ge vært et mål for man­ge poli­tis­ke par­ti­er å flyt­te stat­lig virk­som­het ut av Oslo. I den grad det­te skjer, fører det til mer reise­virk­som­het. Utflyt­ting av stat­li­ge virk­som­he­ter blir en slags indi­rek­te stats­støt­te til fly­sel­ska­pe­ne. Det hen­ger ikke på noen måte sam­men med det nyere man­tra­et om å byg­ge kon­sen­trert rundt knute­punk­ter, blant annet for å redu­se­re trans­port­be­ho­vet. Men at sta­ten ikke gjør som sta­ten sier, det er ingen nyhet.

Når rei­sin­gen i så stor grad skjer med fly, så skyl­des det først og fremst man­gel på alter­na­ti­ver. På kon­ti­nen­tet i Euro­pa er fly­ene i stor grad utkon­kur­rert av tog på strek­nin­ger som mel­lom de stør­re byene i Nor­ge. Nor­ge har som kjent for­sømt jern­bane­ut­byg­gin­gen, slik at tog for de fles­te ikke er et reelt alter­na­tiv. Toget mel­lom Oslo og Stock­holm har blitt en suk­sess, til tross for mang­len­de sat­sing på jern­bane i Nor­ge. I ste­det for å sat­se å toget, sat­ser man i Nor­ge hel­ler på å byg­ge motor­vei paral­lelt med jern­bane­lin­jen. Toget på den­ne strek­nin­gen tar 4,5 timer. Det er nok litt i over­kant om det skal være fullt ut kon­kur­ranse­dyk­tig med fly. Skal toget være fullt ut kon­kur­ranse­dyk­tig, slik at det blir en reell trus­sel mot fly­tra­fik­ken, bør reise­ti­den helst ikke være over tre timer.

For en inves­te­ring som ikke er vel­dig mye høy­ere enn man­ge bil­gale poli­ti­ke­re vil bru­ke på ny E18 vest for Oslo kan reise­ti­den mel­lom Oslo og Stock­holm kor­tes ned til 2 timer og 40 minut­ter. Om jeg har opp­fat­tet beskri­vel­sen i Jern­bane­ma­ga­si­net rett, vil det også kor­te ned tog­rei­sen mel­lom Oslo og Nar­vik med ca to timer. Skal Nord-Nor­ge nord for Bodø få jern­bane­for­bin­del­se, blir det sann­syn­lig­vis via Sverige.

Selv om selve fly­tu­ren bare tar i under­kant av en time, tar selve rei­sen mye len­ger tid. På Gar­der­moen må man sjek­ke inn senest 1,5 timer før avgang uten­riks, og senest 1 time før avgang på innen­riks. Rei­ser man uten baga­sje og kan sjek­ke inn on-line, hol­der det van­lig­vis å være ved gaten senest 20 minut­ter før avgang. Men man skal gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len m.m., så man bør uan­sett være på fly­plas­sen en drøy halv­time før fly­et skal gå. Fra Oslo S til Gar­der­moen tar det ca 20 minut­ter med tog. Så selv om man rei­ser med små mar­gi­ner og uten inn­sjek­ket baga­sje, bør man rei­se fra Oslo S ca en time før fly­av­gang. Så kan man reg­ne med at det går minst en halv time fra fly­et lan­der til man er inne i byen på bestem­mel­ses­ste­det. Ved rei­se fra sen­trum til sen­trum er det nes­ten ikke mulig å kom­me under 2,5 timer reise­tid med fly. Ved fly­rei­se blir reise­ti­den hak­ket opp. Man skal først kom­me seg til fly­plas­sen. Så skal man stå i en kø her og en annen kø der, før man sit­ter trangt og gans­ke ukom­for­ta­belt på fly­et, før man igjen må skif­te til et annet trans­port­mid­del. På toget set­ter man seg ned og kan sit­te i ro de time­ne rei­sen tar. Man får ro til å kun­ne arbei­de, lese, sove eller utnyt­te tiden til annet, på en måte man ikke kan når man rei­ser med fly. Når toget er frem­me, er man i sen­trum på bestemmelsesstedet.

Tar vi utgangs­punkt i Oslo, er det ikke nød­ven­dig med has­tig­he­ter som de kon­ti­nen­ta­le høy­has­tig­hetes­to­ge­ne for å kun­ne nå de størs­te byene i Nor­ge, samt Stock­holm, Gøte­borg og Køben­havn på under tre timer. Fly­tog­has­tig­het bør være til­strek­ke­lig. Men det kre­ver moder­ni­se­ring av infra­struk­tu­ren i Nor­ge. Eller sagt på en annen måte: Inves­te­rin­ger må vris fra motor­vei og fly­plas­ser, til jernbane.

En annen myte er den spred­te boset­tin­gen i Nor­ge. I Nor­ge blir vi nær­mest lært opp til å tro at res­ten av Euro­pa er tett befol­ket, omtrent som en sam­men­hen­gen­de by — hvor det, til tross for befolk­nings­tett­he­ten, dri­ves indu­stri­land­bruk i stor ska­la, som pro­du­se­rer mat som vi i Nor­ge kan ta ska­de av å ha til­gang til. Det fin­nes tett befol­ke­de områ­der i Euro­pa, og man­ge av den er stør­re enn de tett befol­ke­de områ­de­ne vi fin­ner i Nor­ge. Men i det lan­det jeg kjen­ner best uten­om Nor­ge, nem­lig Frank­ri­ke, er det man­ge ste­der som er minst like avsi­des som det man fin­ner i Nor­ge. Dess­uten: Når det gjel­der jern­bane spil­ler det uan­sett liten rol­le hvor få folk som bor i de områ­de­ne man like­vel kjø­rer for­bi. Toget mel­lom Paris og Montpel­li­er stop­per van­lig­vis to ste­der: Valen­ce og Nîmes. Noen tog går uten stopp.

Vi liker også å skyl­de på den kre­ven­de topo­gra­fi­en i Nor­ge. Et av de leden­de jern­bane­lan­de­ne i Euro­pa er Sveits. Det er ikke så stort, men det har en gans­ke kre­ven­de topo­gra­fi når det gjel­der jern­bane­byg­ging og jern­bane­drift. De kan også ha har­de vin­tre. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen har sagt han er inspi­rert av Sveits når det gjel­der jern­bane. Men i Sveits er det mes­te sam­let i ett sel­skap, og jern­ba­nen er i liten grad privatisert.

Nylig ble Øster­rike kåret som Euro­pas bes­te jern­bane­land. Øster­rike er hel­ler ikke kjent for å være spe­si­elt flatt med enkel topo­gra­fi. Leg­ger vi sam­men Sveits, Øster­rike, Tysk­land, Ita­lia og Frank­ri­ke, ser vi at noe av det de har til fel­les er Alpe­ne. Den nors­ke fjell­hei­men blir ikke impo­ne­ren­de sam­men­lig­net med det­te. Men de kla­rer å få fram toge­ne der også.

Når jeg nå gjør et for­søk på få en over­sikt over jern­bane­til­bu­det i Euro­pa, er mitt inn­trykk at til­bu­det på det man kan kal­le mel­lom­dis­tam­se, som f.eks. Paris — Montpel­li­er, har blitt bed­re. Mel­lom de stør­re byene i Euro­pa blir tog­til­bu­det sta­dig bed­re. Men til­bu­det av lang­dis­tanse­tog, her­under nattog, har blitt dår­li­ge­re. Det er nær­lig­gen­de å anta at tra­fik­ken på strek­nin­ger hvor toget kon­kur­re­rer ut fly, bed­res tog­til­bu­det — alt­så på strek­nin­ger som til­sva­rer avstan­de­ne mel­lom de størs­te byene i Sør-Nor­ge, samt strek­nin­ger som fra Oslo til Gøte­borg, Stock­holm og Køben­havn. På bety­de­lig len­ger strek­nin­ger kla­rer toget i dag ikke å kon­kur­re­re med fly, ver­ken når det gjel­der reise­tid eller pris. Før valg­te folk toget for­di det var bil­lig. Med dagens lav­pris­fly kon­kur­re­rer ikke len­ger toget på pris. Skjønt tog­bil­let­ter sel­ges også til høyst uli­ke og tid­vis lave pri­ser, akku­rat som fly­bil­let­ter. Jeg tror vi betal­te 29 € per per­son for tog­rei­sen Montpel­li­er — Paris, på 1. klas­se. Vi fin­ne ikke fly­bil­let­ter på den strek­nin­gen til en sam­men­lign­bar pris.

Tog­til­bud som man tren­ger for å kun­ne ha tog­fe­rie til Bar­ce­lo­na, det synes å ha blitt dår­li­ge­re. Gun­nar Stav­rum har rett i at man ikke kan rei­se på helge­tur til Bar­ce­lo­na på den­ne måten. Men noe av pro­ble­met er nett­opp at det har blitt for lett å bil­lig å ta en helge­tur til Bar­ce­lo­na, eller and­re byer.

Det var den­ne tog­tu­ren som var aktu­ell da jeg star­tet på den­ne kom­men­ta­ren. Men tab­loid­het­sen gir seg ikke. Nå har Finans­avi­sen hengt seg opp i hvor­dan Ras­mus Hans­son fyrer opp huset sitt. Kan­skje er det med bio­b­ren­sel, også kalt ved.

Finansavisen

Jeg så en kom­men­tar om at det­te kan­skje først og fremst var et for­søk på sniks­kry­ting fra en jour­na­list som vil­le for­tel­le at han var ute og jog­get i sko­gen kl. 07.00. Blir ikke noe mind­re dumt av det.

Den sis­te saken gjel­der byrå­det i Oslo, og ikke først og fremst MDG. Tab­lo­i­de­ne har laget sak av at Oslo kom­mu­ne, etter for­slag fra Fabi­an Stang og ved­tak i det tid­li­ge­re byrå­det, har inn­ført en bil­tje­nes­te for ord­fø­re­ren og byråds­le­de­ren, omtrent som det er for statrå­der. Jeg kla­rer ikke å his­se meg opp over det. Egent­lig synes jeg det er en gans­ke for­nuf­tig ord­ning. Det­te er hva Fabi­an Stang skrev som begrun­nel­se for å inn­føre ordningen:

Fabian om bilordning

Byråds­le­de­ren og ord­fø­re­ren har hek­tis­ke dager og arbei­der hardt for fel­les­ska­pet. Det mener jeg at Sti­an Ber­ger Røs­land og Fabi­an Stang gjor­de, og det mener jeg at Ray­mond Johans­sen og Mari­an­ne Bor­gen gjør. Det mener jeg helt uav­hen­gig av om jeg er enig eller uenig i den poli­tik­ken de arbei­der for. At de skal kjø­re selv, som også vil bety at de må kjø­re bil fram og til­ba­ke til jobb, er av man­ge grun­ner ingen god løs­ning. Og jeg for­står godt at de kan sty­re sin begeist­ring for taxi­sjå­fø­rer som all­tid vet de bes­te løs­nin­ge­ne på byens og ver­dens problemer.

Den størs­te inn­ven­din­gen jeg har, er bil­val­get. Jeg er ingen til­hen­ger av bil­kjø­ring i byen. I Dan­mark ser vi at kon­ge­li­ge og statrå­der kan vel­ge syk­kel. Det bør en byråds­le­der og en ord­fø­rer også kun­ne gjø­re. Men skal det først være bil, så er elbil tross alt bed­re enn en fos­sil­bil. Så kom­mu­nen bur­de ha valgt en elbil når de først skul­le vel­ge en bil. Om jeg har for­stått det rett, var det det for­ri­ge byrå­det som stor for inn­kjø­pet av bilen, og der­med bilvalget.

At Fre­de­ric Hau­ge som van­lig rea­ge­rer, og mener at Tes­la som all­tid er løs­nin­gen uan­sett hva pro­ble­met er, det bør ikke over­ras­ke noen. Men akku­rat i det­te til­fel­let er jeg enig med ham, selv om det ikke er noe jeg rea­ge­rer sterkt på.

At Carl I Hagen også rea­ge­rer, er bare en bekref­tel­se på at man har gjort noe rik­tig. Han rea­ger nok mest av mis­un­nel­se. Nep­pe noen har drømt om å kjø­re stats­råds­li­mou­sin like mye som ham.

Jeg synes det var befri­en­de å se at Tor­bjørn Røe Isak­sen viser seg som en ansten­dig poli­ti­ker, med sin Twit­ter-kom­men­tar.

Konservativ_MDG

Print Friendly, PDF & Email