Er stor fart målestokken på en god vei?

Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken er bil­bran­sjens lobby­or­ga­ni­sa­sjon. Det enes­te som gjel­der der er tut og kjør, stør­re fart og fle­re biler på vei­en. Som lobby­or­ga­ni­sa­sjon er de dyk­ti­ge, i og med at de klar­te å få to sider i dagens papir­ut­ga­ve av Aften­pos­ten, til resul­ta­te­ne av en rap­port de har bestilt fra Ram­bøll — i en tid da Aften­pos­ten bru­ker stor plass og sto­re res­sur­ser på en langt vik­ti­ge­re sak, The Pan­a­ma Papers.

Som det så ofte er når en kon­su­lent­sel­skap har laget en rap­port for en lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon, er rap­por­ten ikke til­gjen­ge­lig. Aften­pos­ten gir ingen opp­lys­nin­ger om hvor den er til­gjen­ge­lig. Jeg fin­ner den hel­ler ikke hos lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjo­nen eller hos kon­su­lent­sel­ska­pet som har uar­bei­det rap­por­ter. Jeg har sett en del dår­li­ge kon­su­lent­rap­por­ter. Jeg tar der­for ikke funn fra sli­ke rap­por­ter seriøst så len­ge selve rap­por­ten ikke er til­gjen­ge­lig, slik at det ikke er mulig å vur­de­re meto­de og rap­por­tens kvalitet.

Den­ne rap­por­ten kan, om vi skal tro lob­by­is­te­ne, for­tel­le at nors­ke vei­er er nest dår­ligst i Euro­pa. Og nå har Nor­ge klat­ret for­bi Alba­nia, om vi skal tro lobbyistene.

Con­ti­nue read­ing Er stor fart måle­stok­ken på en god vei?