Er stor fart målestokken på en god vei?

Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken er bil­bran­sjens lobby­or­ga­ni­sa­sjon. Det enes­te som gjel­der der er tut og kjør, stør­re fart og fle­re biler på vei­en. Som lobby­or­ga­ni­sa­sjon er de dyk­ti­ge, i og med at de klar­te å få to sider i dagens papir­ut­ga­ve av Aften­pos­ten, til resul­ta­te­ne av en rap­port de har bestilt fra Ram­bøll — i en tid da Aften­pos­ten bru­ker stor plass og sto­re res­sur­ser på en langt vik­ti­ge­re sak, The Pan­a­ma Papers.

Som det så ofte er når en kon­su­lent­sel­skap har laget en rap­port for en lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon, er rap­por­ten ikke til­gjen­ge­lig. Aften­pos­ten gir ingen opp­lys­nin­ger om hvor den er til­gjen­ge­lig. Jeg fin­ner den hel­ler ikke hos lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjo­nen eller hos kon­su­lent­sel­ska­pet som har uar­bei­det rap­por­ter. Jeg har sett en del dår­li­ge kon­su­lent­rap­por­ter. Jeg tar der­for ikke funn fra sli­ke rap­por­ter seriøst så len­ge selve rap­por­ten ikke er til­gjen­ge­lig, slik at det ikke er mulig å vur­de­re meto­de og rap­por­tens kvalitet.

Den­ne rap­por­ten kan, om vi skal tro lob­by­is­te­ne, for­tel­le at nors­ke vei­er er nest dår­ligst i Euro­pa. Og nå har Nor­ge klat­ret for­bi Alba­nia, om vi skal tro lobbyistene.

Meto­den som er benyt­tet for å vur­de­re veikva­li­tet på Euro­pa­vei­ene, er å sjek­ke GPS-data fra Tom­Tom og Goog­le. Jo lave­re gjen­nom­snitts­has­tig­het, desto dår­li­ge­re vei. Og da får vi også tro at høy­ere has­tig­he­ter betyr bed­re vei. At gjen­nom­snitts­has­tig­he­ten lig­ger klart over høy­es­te lov­li­ge has­tig­het på noen vei i Nor­ge, er åpen­bart et kri­te­ri­um for god veistandard.

Det lan­det som top­per lis­ten er Por­tu­gal, med en gjen­nom­snitts­has­tig­het på 117,9 km/t. Jeg har ikke vært i Por­tu­gal på over 40 år, og har ikke noe inn­trykk av veikva­li­te­ten. Men min umid­del­ba­re reak­sjon på at Por­tu­gal har Euro­pas høy­es­te gjen­nom­snitts­has­tig­het på sine Euro­pa­vei­er, er at jeg ikke fris­tes til å kjø­re bil i Portugal.

Nor­ge er nest dår­ligst, om vi skal tro rap­por­ten. Bare Alba­nia er dår­li­ge­re. Tar vi med and­re inter­es­san­te tall som antall tra­fikk­drep­te per 100.000 inn­byg­ge­re, er det 15,1 i Alba­nia og 3,8 i Nor­ge. Ser vi på antall tra­fikk­drep­te per 100.000 motor­kjøre­tøy, er det 107,2 i Alba­nia og 5,2 i Nor­ge. Skal man først sam­men­lig­ne vei­er og tra­fikk i Nor­ge og Alba­nia, så synes jeg det er langt vik­ti­ge­re tall enn gjen­nom­snitts­has­tige­ten på europaveiene.

Skjønt det som er gjen­gitt fra rap­por­ten gir ikke grunn­lag for å kon­klu­de­re med at Nor­ge er nest dår­ligst i Euro­pa. En rek­ke land mang­ler. Av øst-euro­pe­is­ke land har man bare tatt med Polen, Ungarn, Kro­taia og Alba­nia. Alba­nia er sik­kert tatt med for å kun­ne gi lob­by­is­te­ne noen bil­li­ge poen­ger når de skal sam­men­lig­ne med Nor­ge. And­re land som mang­ler er Bel­gia, Neder­land, Lux­em­burg og Hellas.

Lob­by­is­te­ne vil ha mer og ras­ke­re vei, slik at de kan sel­ge fle­re biler. Vi til­freds­stil­ler ikke dagens krav til effek­ti­vi­tet i trans­port­sys­te­met, påstår lob­by­is­te­ne. Nor­ge til­freds­stil­ler ikke krav til et effek­tivt trans­port­nett. Det skyl­des først og fremst at Nor­ge ikke har et moder­ne jern­bane­nett. Det had­de vært inter­es­sant å se en over­sikt over gjen­nom­snitts­has­tig­het på tog over lang- og mel­lom­dis­tan­se. Der had­de nok Nor­ge kom­met svært dår­lig ut.

Ser vi på de pro­sjek­te­ne som er omtalt i grunn­lags­do­ku­men­te­ne til Nasjo­nal trans­port­plan, ser vi at de aller fles­te vei­pro­sjek­te­ne, her­under fle­re euro­pa­vei­pro­sjek­ter har bety­de­lig neg­a­tiv sam­funns­øko­no­misk nyt­te. I noen euro­pa­vei­pro­sjek­ter er det slik at sam­fun­net taper rundt 90 øre per inves­tert kro­ne. Jern­bane­pro­sjek­ter har stort sett posi­tiv sam­funns­nyt­te, i til­legg til at de vil gi bety­de­li­ge reduk­sjo­ner i CO2-utslipp.

I den grad Nor­ge har inves­tert i sam­ferd­sel, har inves­te­rin­ge­ne gått til vei og fly­plas­ser. En stor­stilt utbyg­ging for mer vei­trans­port, slik lob­by­is­te­ne øns­ker, er en gam­mel­dags tankegang.

 

Print Friendly, PDF & Email