Sykkelvenner og sykkelmotstandere på Stortinget

Både i for­ri­ge og inne­væ­ren­de stor­tings­pe­riode har det blitt frem­met repre­sen­tant­for­slag i Stor­tin­get for å få end­ret tra­fikk­reg­le­ne, slik at syk­lis­te­nes posi­sjon i tra­fik­ken styr­kes. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert for­sla­get om å påby en minste­av­stand på 1,5 meter ved forbi­kjø­ring av syk­lis­ter. Den and­re delen av for­sla­get, om end­ring av vike­plikt­reg­le­ne, skal jeg kom­me til­ba­ke til om ikke så len­ge. I den­ne kom­men­ta­ren skal jeg se på par­ti­enes stem­me­giv­ning, ikke på inn­hol­det i forslagene.

Da jeg skul­le vel­ge et illust­ra­sjons­bil­de til den­ne saken, ble det for fris­ten­de å vel­ge stor­tings­byg­nin­gen med Mari­an­ne Hes­kes “House of Com­mons”. Det illust­re­rer hvor­dan poli­ti­ke­re for­hol­der seg til bilis­ter og syk­lis­ter. Bilis­te­ne slip­pes inn i var­men i hoved­byg­nin­gen, mens syk­lis­ter hen­vi­ses til det falle­fer­di­ge, gam­le huset utenfor.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ven­ner og syk­kel­mot­stan­de­re på Stor­tin­get