Sykkelvenner og sykkelmotstandere på Stortinget

Både i for­ri­ge og inne­væ­ren­de stor­tings­pe­riode har det blitt frem­met repre­sen­tant­for­slag i Stor­tin­get for å få end­ret tra­fikk­reg­le­ne, slik at syk­lis­te­nes posi­sjon i tra­fik­ken styr­kes. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert for­sla­get om å påby en minste­av­stand på 1,5 meter ved forbi­kjø­ring av syk­lis­ter. Den and­re delen av for­sla­get, om end­ring av vike­plikt­reg­le­ne, skal jeg kom­me til­ba­ke til om ikke så len­ge. I den­ne kom­men­ta­ren skal jeg se på par­ti­enes stem­me­giv­ning, ikke på inn­hol­det i forslagene.

Da jeg skul­le vel­ge et illust­ra­sjons­bil­de til den­ne saken, ble det for fris­ten­de å vel­ge stor­tings­byg­nin­gen med Mari­an­ne Hes­kes “House of Com­mons”. Det illust­re­rer hvor­dan poli­ti­ke­re for­hol­der seg til bilis­ter og syk­lis­ter. Bilis­te­ne slip­pes inn i var­men i hoved­byg­nin­gen, mens syk­lis­ter hen­vi­ses til det falle­fer­di­ge, gam­le huset utenfor.

I for­ri­ge peri­ode var det et for­slag frem­met av Knut Arild Hareide og and­re repre­sen­tan­ter for KrF. For­sla­get fikk ikke fler­tall i Trans­port­ko­mi­te­en. Da saken kom til behand­ling i Stor­tin­get, ble et rundt og ufor­plik­ten­de for­slag ansett ved­tatt og ble over­sendt regje­rin­gen uten rea­li­tets­be­hand­ling. Det­te ved­ta­ket lød:

«Det hen­stil­les til regje­rin­gen å øke den stat­li­ge sat­sin­gen på infor­ma­sjons­ar­beid og hold­nings­kam­pan­jer for å ska­pe bed­re sam­spill mel­lom trafikantgruppene.»

Infor­ma­sjons­ar­beid og hold­nings­kam­pan­jer, det er slikt som poli­ti­ke­re gjer­ne set­ter i gang når de vil prø­ve å vise handle­kraft, uten egent­lig å gjø­re noe. Stor­tin­get ved­tok enstem­mig ufor­plik­ten­de sva­da. Når man kom til de mer kon­kre­te og for­plik­ten­de for­sla­ge­ne, ble de, det er fris­ten­de å si selv­føl­ge­lig, ned­stemt med stort flertall.

Saken ble “ved­lagt pro­to­kol­len”, hvil­ket vil si at for­sla­get ble begra­vet i still­het. Da det ble votert over for­sla­get i Stor­tin­get, ble det for­kas­tet med 94 mot 7 stem­mer. Hvor­dan dis­se stem­me­ne for­de­ler seg mel­lom par­ti­ene, frem­går ikke. Men vi bør kun­ne reg­ne med at par­ti­ene i Stor­tin­get stem­te på sam­me måte som i Trans­port­ko­mi­té­en. Et fler­tall bestå­en­de av Arbei­der­par­ti­et, Frem­skritts­par­ti­et, Høy­re, SV og Sen­ter­par­ti­et kun­ne vise til:

imøte­kom­man­de svar i frå­seg­na frå stats­rå­den, og der det også kjem fram at for­sla­ga i doku­men­tet i stor grad er under arbeid”

Alt­så: Alt er såre godt. Stats­rå­den for­tel­ler at mye er under arbeid, og man tren­ger ikke gjø­re noe som helst. Det har gått noen år siden det­te, og vi kan kon­sta­te­re at vi som syk­ler ikke har mer­ket stort til det som ble påstått å være under arbeid.

Et annet fler­tall, bestå­en­de av Arbei­der­par­ti­et, Høy­re, SV, Sen­ter­par­ti­et og Kris­te­lig folke­par­ti stem­te også for den­ne for­mu­le­rin­gen, hvor de:

viser til for­slags­stil­la­ra­ne sine fem for­slag, og stil­ler seg grunn­leg­gjan­de posi­tiv til ini­tia­ti­va som vert foreslåtte”

For Frem­skritts­par­ti­et var det åpen­bart å gå for langt å stil­le seg posi­tiv til for­sla­ge­ne. Det er ikke noe over­ras­ken­de i det. Frem­skritt­spa­ri­et er mot sykkel.

Kris­te­lig folke­par­ti var ale­ne om å stem­me for for­sla­get i Transportkomiteen.

De som skuf­fet mest var SVSV har van­lig­vis vært et syk­kel­venn­lig par­ti, men her stem­te de mot et for­slag om å for­bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Jeg har ald­ri til­gitt SV for deres hånd­te­ring av den­ne saken. Jeg tror at man­ge SVere vil grem­mes over det som saks­ord­fø­re­ren, SVs Hall­geir Lange­land, sa i debatten:

Så er det litt meir kom­pli­sert, men like­vel kjem me òg Kris­te­leg Folke­par­ti i møte når det gjeld tra­fikk­reg­lar. Der er det nem­leg sånn at me ser på vike­plikts­reg­la­ne. Det er no ute på høring. Me har sagt, og det skriv me òg i inn­stil­lin­ga, at me skal vur­de­ra hei­le regel­ver­ket i sam­band med NTP, bl.a., og vur­de­ra å ta inn prikk­be­las­tings­sys­te­met for bil­fø­ra­rar som opp­fø­rer seg dår­leg eller kjø­rer uvet­tig mot syklistane.

Så det ein­as­te punk­tet som eg ser at me er tyde­le­ge på at me ikkje vil gje­ra noko med før ei vur­de­ring i NTP 2012, er det­te med krav om 1,5 meter avstand frå bil til sykkel.

Eg vil opp­mo­da Kris­te­leg Folke­par­ti, med utgangs­punkt i den posi­ti­ve hald­nin­ga som regje­rin­ga, stats­rå­den og regje­rings­par­tia har vist i for­hold til Kris­te­leg Folke­par­ti sine for­slag, om å vur­de­ra å ikkje lata seg stem­ma ned på for­slag som eigent­leg er tek­ne vare på i inn­stil­lin­ga frå dei raud-grø­ne partia.

Så no har Kris­te­leg Folke­par­ti i den­ne saka fått føling med kor­leis det er å vera inne i regjeringsvarmen.”

Det var i rea­li­te­ten en begra­vel­ses­tale for for­sla­get. Det som er inter­esse­ant er uan­sett at SV bidro til å ta livet av for­sla­get, ikke hva salgs tale de holdt i begravelsen.

Arbei­der­par­ti­ets Gorm Kjern­li, sa blant annet det­te om 1,5 meterforslaget:

Vi støt­ter ikke for­sla­get om 1,5 meters-regel nå, men det kan bli aktu­elt å drøf­te det­te på nytt senere. ”

Som jeg skal kom­me til­ba­ke til,  fikk Arbei­der­par­ti­et en mulig­het til å drøf­te det­te på nytt i 2016. De stem­te mot da også.

Det at man slut­ter seg til ufor­plik­ten­de fest­tale­for­mu­le­rin­ger, sier ikke noe om poli­ti­ker­nes hold­ning til syk­kel. Deres egent­li­ge hold­nin­ger viser seg når de kom­mer til det kon­kre­te, og for­plik­ten­de. Da vis­te fler­tal­let av poli­ti­ker­ne at de ikke støt­ter syk­kel like­vel, i alle fall ikke når man fak­tisk må prio­ri­te­re mel­lom syk­kel og bil. Da støt­ter fler­tal­let av våre poli­ti­ke­re fort­satt bilen og bilis­te­ne. Det var slit Høy­re og FrP hele tiden for­holdt seg i bysty­ret i Oslo. Ja til det løse og ufor­plik­ten­de, nei det det som var kon­kret og for­plik­ten­de. Skul­le bysty­ret like­vel ved­ta et for­plik­ten­de for­slag, fulg­te byrå­det bestå­en­de av Høy­re og FrP ikke opp ved­ta­ket.

Venst­re var i den peri­oden ikke repre­sen­tert i Trans­port­ko­mi­te­en. Men da saken kom til Stor­tin­get, gjor­de Venst­re det klart at de støt­tet for­sla­get. Der­med sto man til­ba­ke med føl­gen­de syk­kel­ven­ner på Stor­tin­get: Kris­te­lig folke­par­ti og Venst­re.

Syk­kel­mo­stan­der­ne var Arbei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et, SV (!), Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et — med FrP som versting.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re repre­sen­tan­ter fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et nytt for­slag som, med vis­se jus­te­rin­ger, tok opp deler av KrF-for­sla­get fra for­ri­ge stortingsperiode.

Det­te fikk hel­ler ikke fler­tall i Trans­port­ko­mi­te­en. Av komité­inn­stil­lin­gen frem­går det ikke hvil­ket av for­sla­ge­ne som Arbei­der­par­ti­ets repre­sen­tan­ter slut­tet seg til, der det var uenig­het i komi­te­en. Noen for­søk­te å få Arbei­der­par­ti­ets Sver­re Myr­li til å sva­re på Twit­ter, noe han ikke gjor­de. Om akku­rat det­te spørs­må­let har jeg hel­ler ikke fått noe klart svar fra Stor­tin­get. Så her gjen­står det å se om Arbei­der­par­ti­ets repre­sen­tan­ter vil kom­me ut av ska­pet og ved­kjen­ne seg sitt stand­punkt i saken.

Men vote­rin­gen fra da saken kom til Stor­tin­get, fin­ner vi på Stor­tin­gets nett­si­der. Dis­se viser at stem­me­ne om de deler av for­sla­get som gjaldt tra­fikk­reg­le­ne had­de SV kom­met over på den rik­ti­ge siden, slik at de som støt­tet for­sla­get var Venst­re, Kris­te­lig Folke­par­ti, SV og Miljø­par­ti­et de Grøn­ne. Syk­kel­mot­stan­der­ne bestå­en­de av de grå-grå og Trak­tor­par­ti­et stem­te mot, alt­så Arbei­der­par­ti­et, Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et.

Vi kan opp­sum­me­re det­te slik: Syk­kel­ven­ne­ne på Stor­tin­get er Venst­re, Kris­te­lig Folke­par­ti, SV og Miljø­par­ti­et de Grøn­ne. Syk­kel­mot­stan­der­ne består av blok­ken Arbei­der­par­ti­et, Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et.

Det er sik­kert noen av de som jeg har plas­sert blant syk­kel­mot­stan­der­ne, vil sik­kert pro­te­ste­re, og si at “de er vel­dig for syk­kel, men .….”. Men for å gjen­ta meg selv: Det avgjø­ren­de er ikke hva poli­ti­ke­re sier i fest­ta­ler, og hva de sier med man­ge for­be­hold. Det avgjø­ren­de er hva de gjør, her­under hvor­dan de stem­mer i spørs­mål om kon­kre­te og for­plik­ten­de vedtak.

Tra­fikk­reg­le­ne er en for­skrift, ikke en lov. Der­for hol­der det i prak­sis med en sam­ferd­sels­mi­nis­ter som er for syk­kel, vi tren­ger ikke et stor­tings­fler­tall. Sen­ter­par­ti­et har dis­tan­sert fra det såkal­te “rød-grøn­ne” sam­ar­bei­det. I de sis­te åtte åre­ne med en slik regje­ring, had­de Sen­ter­par­ti­et sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Erfa­rin­gen til­si­er at en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra SP er det ver­ste folk som syk­ler, sær­lig for folk som syk­ler i byer og bynæ­re strøk. Det er tross alt bed­re med en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP, i alle fall så len­ge den­ne sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren heter Ketil Sol­vik Olsen. Men det er selv­sagt et stort for­bed­rings­pro­ten­sia­le i samferdselspolitikken.

Hvem vil­le for få år siden ha trodd at Arbei­der­par­ti­et i Oslo skul­le kom­me til å gjø­re bed­re for­hold for syk­lis­ter til en av sine vik­tigs­te saker? Også i Trond­heim og Ber­gen frem­står Arbei­der­par­ti­et som et syk­kel­venn­lig par­ti. Vi må kun­ne håpe på at Arbei­der­par­ti­et med tiden vil kom­me over på den ret­te siden. I FrP er nok Ketil Sol­vik Olsen en gans­ke ens­lig sva­le. Som par­ti er FrP syk­kel­mot­stan­de­re. Ser vi på deres pro­gram foran kom­mune­val­get i Oslo, var det direk­te syk­kel­fiendt­lig. Høy­re er et bilist­par­ti, og vil nok for­bli det i alle fall i en real­tivt over­skue­lig frem­tid. Skjønt, jeg tror at det er en gans­ke høy andel av høyre­vel­ge­re blant folk som syk­ler. Jeg har ikke noe empi­risk grunn­lag for å mene det­te. Det er bare en anta­kel­se fra min side, basert på demo­gra­fis­ke data om hvem som syk­ler, og hvem som stem­mer Høyre.

Jeg er opti­mist på syk­ke­lens veg­ne. I hele den vest­li­ge ver­den sat­ses det på syk­kel. Nor­ge hen­ger etter i den­ne utvik­lin­gen. Selv om det er enkel­te til­bake­slag, kan man si  det med tid­li­ge­re “sam­ferd­sels­by­råd” i New York, Janet­te Sadik-Khan, skri­ver: The Bike Wars Are Over, and the Bikes Won.

Vi kan la Rol­ling Sto­nes avslut­te på veg­ne av syk­ke­len: Time is on my side.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email