Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister

I dagens (13. april. 2016) “Niti­me” på NRK P1 kom pro­gram­le­der Pål Tho­re­sen med noen av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg har hørt om syk­lis­ter på riks­dek­ken­de radio. Orde­ne falt slik:

Pål Tho­re­sen: «Vi har lyst til å gå hardt ut i dag, Ida. Vi går rett inn i den tøf­fe kon­flik­ten mel­lom bilis­ter og syklister.

Ida Kjøs­tel­sen: «Stri­dens kjer­ne. Nei­men, vi har hørt i nyhe­te­ne at kon­flik­te­ne er i gang igjen, og ulyk­kes­sta­ti­sti­tik­ken, den sti­ger dra­ma­tisk nå på vår­par­ten nå når syk­lis­te­ne, vår­syk­lis­te­ne tar fram syk­le­ne sine og det kan bli mye kon­flikt og mye tur­bu­len­te saker der ute i tra­fik­ken. Jeg fikk mer­ke det i dag, Pål: Jeg kjør­te på jobb, jeg kjør­te jo bil, og der jo ikke helt bra, kan­skje. Men jeg bru­ker nå den bilen, og i blind­sona så duk­ka dem opp, dis­se syk­lis­te­ne over alt.

PT: «Vi er ikke sånn at vi er spe­si­elt mot syk­lis­ter. Vi har tid­li­ge­re gått ut hardt og snak­ket om vin­ter­syk­lis­te­ne, de liker vi ikke. Men nå står også som­mer­syk­lis­te­ne i fare for å bli mis­likt. Det er jo en løs­ning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du sen­ker far­ten ned til ca 20–30 kilo­me­ter i timen og så åpner du  dis­kret døra, så ryd­der du opp det som måt­te være langs vei­kan­ten, Ida. Og det er jo en mulig­het å gjø­re det på, og det er jo et lite «var­sko her» til syk­lis­te­ne også. Det er fak­tisk slik at de er under­lagt de sam­me tra­fikk­reg­le­ne som bilis­te­ne er, og er det nød­ven­dig å syk­le to tre fire fem styk­ker i bredden?

IK: Hvor skal det­te ende? Hvor skal den­ne Niti­men ende?

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjor­de det der. De åpna bare pas­sa­sjer­døra gans­ke så dis­kret, og så var de bare ryd­det av veien»

IK: Vet du hva: Den­ne Niti­men, den kom­mer til å gå rett vest. Du har satt stemninga.»

Folk har blitt drept og alvor­lig ska­det når bilis­ter har gjort det som Pål Tho­re­sen her opp­ford­rer til. Det er ikke noe å “spø­ke” med. Å opp­ford­re til for­sett­lig ska­ding av syk­lis­ter, slik Pål Tho­re­sen her gjør, er en straff­bar hand­ling. Det er slikt vi som syk­ler er vant til å se nede i kom­men­tar­felt­grum­set, om vi gid­der å kas­te bort tid på å lese det. Vi ven­ter ikke å høre det fra pro­gram­le­de­ren i at av Nor­ges mest popu­læ­re radioprogrammer.

Det er ikke spørs­mål om ikke å tåle en spøk eller ikke å ha humo­ris­tisk sans. De er i alle fall ikke en bed­re “humor” enn om man skul­le opp­ford­re folk til å vold­ta Pål Tho­re­sens med­pro­gram­le­der Ida Kjøs­tel­sen, sånn bare som en spøk. Eller om vi skul­le “løse” pro­ble­met med så håp­løse pro­gram­le­de­re omtrent på den­ne måten: Skul­le du se Pål Tho­re­sen når du er ute og syk­ler, sett opp far­ten til 20–30 km/t og kjør ham ned, da er det ryd­det opp i det pro­ble­met. Pass på at du er for­be­redt når du tref­fer, slik at du ikke blir ska­det selv.

Det er full­sten­dig uak­sep­ta­belt av en pro­gram­le­der å kom­me med sli­ke utta­lel­ser. Vi kan star­te med å min­ne kring­kas­tings­le­del­sen og Pål Tho­re­sen om pres­sens “Vær var­som pla­kat” pkt. 4.15:

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal sna­rest mulig få adgang til til­svar, med mind­re angrep og kri­tikk inn­går som ledd i en løpen­de menings­ut­veks­ling. Ha som krav at til­sva­ret er av rime­lig omfang, hol­der seg til saken og har en ansten­dig form. Til­svar kan nek­tes der­som den berør­te part, uten sak­lig grunn, har avvist til­bud om sam­ti­dig imøte­gå­el­se i sam­me spørs­mål. Til­svar og debatt­inn­legg skal ikke utsty­res med redak­sjo­nell, pole­misk replikk.”

Rydd plass i sende­skje­ma­et for mor­gen­da­gens Niti­me. Be Pål Tho­re­sen om å hol­de seg hjem­me, og gi noe repre­sen­tan­ter for syk­lis­te­ne god plass til å kom­men­te­re det­te og snak­ke om hvor­dan bilis­ter skal opp­tre over­for syklsi­ter. Og kom med en bekla­gel­se fra høy­es­te hold i NRK. Og bare for å ha sagt det: Trygg Tra­fikk repre­sen­te­rer ikke syk­lis­te­ne, det er en bilorganisasjon.

Pål Tho­re­sen bør inn­vil­ges en uløn­net perm­i­sjon, hvor han må syk­le rundt i tra­fik­ken en måned eller to, med for­bud mot å kjø­re bil i den­ne perioden.

Til Ida Kjøs­tel­sen: Det er du som bilist som har ansva­ret for å føl­ge med i hva som skjer rundt bilen, også i “blind­so­nen”. Og ikke glem at syk­lis­ter har like stor rett til å være på vei­en som du har. Og husk det bilist-Ida: Pro­bel­met er at dere bilis­ter er slø­ve, og ikke opp­fat­ter at når vår­en kom­mer, da kom­mer også syk­lis­te­ne ut på vei­en. Slutt med kla­gin­gen over at noen duk­ker opp der du ikke føl­ger med. Skjerp deg!

Det er bilis­te­ne som ska­der og dre­per folk, også syklsi­ter, ikke syk­lis­te­ne. La bilen stå fram til som­mer­fe­rien, og bruk sykkel!

Hvor skal det­te ende? Hvor skal den­ne Niti­men ende? spur­te  pro­gram­le­der Ida Kjøs­tel­sen. Den bør i alle fall ende hos Kring­kas­tings­sje­fen og i Kring­kas­tings­rå­det. Om man bør ta en ny run­de om hvem som skal lede Niti­men og and­re lig­nen­de pro­gram­mer. Pål Tho­re­sen bør få et abso­lutt for­bud mot å utta­le seg om syklister.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email

73 thoughts on “Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister”

 1. Jeg sam­ler på infor­ma­sjon om syk­kel­ulyk­ker. Det er fint at dere hjel­per meg med eksemp­ler. Det jeg har sagt er at det er få eksemp­ler på at fot­gjen­ge­re har blitt drept eller alvor­lig ska­det etter å ha blitt påkjørt av syk­lis­ter. Jeg har ald­ri sagt at påkjørs­ler ikke skjer, ei hel­ler at syk­lis­ter er uten skyld i dis­se. Men ofte har fot­gjen­ger­ne en stor del av skyl­den for sli­ke ulyk­ker, men det kom­mer ikke fram gjen­nom media. Noen for­eld­re tror f.eks. at strek­nin­ger av en hoved­syk­kel­vei er leke­plass for barn, og da må det gå galt. Og syk­lis­te­ne får skyl­den. Med det kli­ma­et det er for syk­kel­hets, får saker hvor syk­lis­ter har kjørt på fot­gjen­ge­re gans­ke stor opp­merk­som­het. I ulyk­ker som involve­rer bilis­ter og syk­lis­ter, iden­ti­fi­se­rer poli­ti­et seg gans­ke kon­se­kvent med bilis­te­ne. De sky­ver skyl­den over på syk­lis­ten med påstan­der om at “syk­lis­ten kom i stor fart” og lig­nen­de, ofte basert på vitne­ut­sagn som er like håp­løse som en eller annen som i en av kom­men­ta­re­ne hev­det at man ble pas­sert av syk­lis­ter i 100 km/t, og pres­sen brin­ger det vide­re. Og de unn­skyl­der gjer­ne bilis­ter med at de ble blen­det av solen eller lig­nen­de, som i prak­sis betyr at bilis­ten had­de for stor fart etter for­hol­de­ne (sikt er en del av for­hol­de­ne). Jeg føl­ger fak­tisk gans­ke godt med i sli­ke saker. Medie­opp­slag gir ofte ufull­sten­di­ge og mis­vi­sen­de infor­ma­sjon, så jeg søker gjer­ne etter sup­ple­ren­de infor­ma­sjon. Der­som det er avsagt dom­mer, sør­ger jeg all­tid for å få selve dom­men, for medie­om­ta­ler av dom­mer kan man ikke base­re seg på.

 2. Kom med de and­re dom­me­ne også, du.

  Rea­li­te­ten er at poli­ti­et og dom­sto­le­ne, og ikke minst media, nes­ten all­tid tar stand­punkt mot syk­lis­te­ne. Det fin­nes en del menings­løse fri­fin­nel­ser av bilis­ter etter at de har kjørt ned syk­lis­ter. Og man­ge ulyk­ker, ikke minst den tra­gis­ke ulyk­ken ved Ulle­vål syke­hus, skyl­des først og fremst elen­dig tilrettelegging. 

 3. Jeg er helt enig med deg i at utsagn som “blen­det av solen” eller lig­nen­de, ofte benyt­tes som en dår­lig unn­skyld­ning for at man egent­lig ikke har tatt hen­syn til for­ut­sig­ba­re for­hold på stedet. 

  Men du mot­si­er deg selv litt når du i for­bin­del­se med den tra­gis­ke ulyk­ken i Kirke­vei­en hev­der at den “… skyl­des først og fremst elen­dig til­rette­leg­ging”. Elen­dig til­rette­leg­ging er også i høy grad noe man må ta hen­syn til, om man skal fer­des etter forholdene.

 4. Jeg er ikke uenig i at han bur­de ha tatt hen­syn. Og jeg er mot­stan­der av syk­ling på for­tau­et. Her syk­let beg­ge på for­tau­et. Hun var mak­si­malt uhel­dig ved at hun falt ut i vei­en og ble truf­fet av en buss. Men det har hatt “topp prio­ri­tet” å gjø­re noe med syk­kel­for­hol­de­ne her siden 90-tal­let. Jeg hus­ker ikke om det var i 1991 eller 1998 det ble sagt at det­te skul­le prio­ri­te­res på topp, noe man da gjor­de for­di pla­ne­ne alle­re­de had­de lig­get alt­for len­ge, uten at noe ble gjort. 

 5. Har ald­ri sagt at det ikke er syk­lis­tens feil. Og akku­rat det gid­der jeg ikke å kom­men­te­re fle­re ganger.

 6. Tåler du ikke en spøk? Det har all­tid vært noe mob­be­re har for­svart seg med. I den grad Pål Tho­re­sen had­de tenkt, noe jeg tvi­ler på, så inter­es­se­rer det meg ikke hva han måt­te ha tenkt. Jeg hol­der meg til det han sa. Ellers gid­der jeg ikke kom­men­te­re mer.

 7. Jeg sa noe om medie­dek­ning gene­relt. Dek­nin­gen er ofte svært dår­lig, hvor sen­tra­le opp­lys­nin­ger er ute­latt. Ellers får du bare fort­set­te, for­trinns­vis et annet sted en her. 

 8. Hår­sår vil­le være å sen­de kla­ge til NRK for­di noen gjor­de narr av syk­lis­ters påkled­ning (for­øv­rig gans­ke utbrukt humor). Men å opp­ford­re til å kves­te en grup­pe tra­fi­kan­ter, hva er mor­somt med det? Humo­ris­ten syns jo ikke engang det var mor­somt selv, når man byt­tet ut opp­ford­rin­gen til vold mot syk­lis­ter med en opp­ford­ring til vold­tekt av kvinner.

 9. Må bare gi deg ros for at du tar opp dette.

  Bare så synd at se så hard­nak­ket for­sva­rer det­te. Had­de de bare vist litt ydmykhet…
  Ser det kom­mer en del i media nå. Kom­men­tar­fel­tet er jo ikke akku­rat posi­tivt, men det kan jo være bra at det tross alt kom­mer opp. 

 10. Takk for opp­he­tet dis­ku­sjon 🙂 Øns­ker deg en god helg!

 11. Tull og tøys — senest idag satt jeg og tel­te 12 syk­lis­ter som kjør­te på rødt lys ved Ope­ra­en i Oslo (uten engang å ha for­tausunn­skyld­nin­gen å kom­me med, siden det ikke fins på strek­nin­gen, i den ret­nin­gen vi kjør­te) — ikke en enes­te bil kjør­te på rødt. Da blir det litt feil å sam­men­lig­ne de to, vet du. Det er ikke til å stik­ke under en stol at syk­lis­te­ne vel­ger og vra­ker blant tra­fikk­reg­le­ne de føler for å føl­ge. Hvis du for­res­ten ikke vet hva det gule lyset betyr, så bør du nok tit­te over tra­fikk­reg­le­ne igjen (i lik­het med de aller fles­te and­re syk­lis­ter) — det er lov til å kjø­re på gult, der­som det ikke er for­svar­lig å stan­se. Jeg for­sva­rer ikke de som gas­ser på og skvi­ser seg over før (eller noen gan­ger etter at) det blir rødt, men det er dog en pro­sent­an­del gult­lys­krys­sin­ger som er legi­ti­me. I mot­set­ning til syk­lis­ter som vel­ger å over­se de tra­fikk­ly­se­ne de ikke liker.

  Syk­ling på for­tau­et har du helt rett i at er lov. Det som der­imot IKKE er lov er å pas­se­re fot­gjen­ge­re i høy­ere has­tig­het enn gang­fart, og/eller med for liten avstand. Det­te er for­ut­set­nin­ger for å få lov til å syk­le på for­tau og i fot­gjen­ger­over­gan­ger. Jeg har også til gode å se syk­lis­ter som tar nok hen­syn til fot­gjen­ge­re. Som sagt så har vi så langt i kom­men­tar­fel­tet 100% fle­re til­fel­ler av syk­lis­ter som dre­per gåen­de, enn syk­lis­ter som blir drept av “dør­ing”. Det sier sitt. 

  Igjen, inn­til syk­lis­te­ne tar ansvar for egen opp­før­sel og lov­over­hol­del­se, så har jeg ingen sym­pa­ti, og der­som syk­lis­ter i nær­he­ten av meg tar seg fri­he­ten til å vel­ge hvil­ke tra­fikk­reg­ler de føl­ger og ikke, så kom­mer jeg til å ta meg den sam­me fri­he­ten. Og jeg er stør­re, i et skall av stål og 2 tonn tyngre.

 12. Jeg har ald­ri sagt at det ikke er syk­lis­ter som syk­ler på rødt, og jeg har ald­ri for­svart dem. Ellers har jeg øyne selv, og sto­ler mer på mine egne obser­var­sjo­ner enn på mine. Hvis du ikke ser man­ge bilis­ter som kjø­rer på rødt, da vil jeg anbe­fa­le en tur til opti­ke­ren. Jeg kan tra­fikk­reg­le­ne. Jeg vet hva gult lys betyr, og jeg sik­ter til de som får gult på et tids­punkt hvor de har god tid til å brem­se, men som i ste­det vel­ger å gi gass. 

  Syk­lis­te­ne har ansvar for sin opp­før­sel. Jeg tar ansvar for det jeg gjør i tra­fik­ken. Men jeg har ikke ansvar for hva and­re syk­lis­ter gjør. I alle fall ikke mer enn du har ansva­ret for alle fylle­kjø­re­re og råkjørere.

 13. Det står mye dritt i kom­men­tar­felt. I den grad jeg skal bry meg om slikt, så måt­te det være ved å sten­ge det, ikke ved å bry meg om hva folk skri­ver der.

 14. Akku­rat. Men de som skal være mor­som­me er så håp­løst fan­tasi­løse. Det er bare resir­ku­le­ring av gam­melt, for­doms­fullt tøv. 

 15. Nå må du ta deg sam­men. Tåler du ikke en spøk. Men syk­lis­ter bur­de skjøn­ne at de IKKE skal lig­ge ved siden av hver­and­re 3 å 3 i vei­ba­nen. Far­lig for både syk­lis­ter å and­re, å BRUK syk­kel­sti­er når sån­ne fin­nes i nærheten.

 16. Hva du og like­sin­ne­de måt­te mene er helt uin­ter­es­sant. Og du her hel­ler ikke morsom.

  Strek for den­ne dis­ku­sjo­nen er satt. Ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil bli slet­tet. De som ikke respek­te­rer det vil bli svarte­lis­tet even­tu­elt regist­rert som spam­me­re. Dere må gjer­ne fort­set­te å skri­ve hva dere mener, men da får det gjø­re det et annet sted enn her. Og jeg kom­mer ikke til å lese det.

 17. Jeg ser ikke hva det­te har med den­ne saken å gjøre.

  Strek for den­ne dis­ku­sjo­nen er satt. Ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil bli slet­tet. De som ikke respek­te­rer det vil bli svarte­lis­tet even­tu­elt regist­rert som spam­me­re. Dere må gjer­ne fort­set­te å skri­ve hva dere mener, men da får det gjø­re det et annet sted enn her. Og jeg kom­mer ikke til å lese det.

 18. Hvis det er en del av van­lig fører­opp­læ­ring, da er det man­ge som glem­mer fort.

  Strek for den­ne dis­ku­sjo­nen er satt. Ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil bli slet­tet. De som ikke respek­te­rer det vil bli svarte­lis­tet even­tu­elt regist­rert som spam­me­re. Dere må gjer­ne fort­set­te å skri­ve hva dere mener, men da får det gjø­re det et annet sted enn her. Og jeg kom­mer ikke til å lese det.

 19. Man­ge bilis­ter vil sik­kert mene at det må være film­triks, for de aksep­te­rer ikke at bilis­ter kjø­rer på rødt.

  Strek for den­ne dis­ku­sjo­nen er satt. Ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil bli slet­tet. De som ikke respek­te­rer det vil bli svarte­lis­tet even­tu­elt regist­rert som spam­me­re. Dere må gjer­ne fort­set­te å skri­ve hva dere mener, men da får det gjø­re det et annet sted enn her. Og jeg kom­mer ikke til å lese det.

 20. Optikk­hen­vis­nin­gen kan bru­kes man­ge tusen gan­ger før den blir så for­slitt som mas om “konsom­syk­lis­ter” og annet tøv som sies om syk­lis­ter. Eller om å ta syk­lis­ter med bil­dører eller på and­re måter.

  Jeg har sagt før at jeg ikke har ansvar for hva and­re syk­lis­ter gjør. Men du har visst litt tungt for å for­stå det. 

  Du for­sø­ker deg med den sam­me, håp­løse reto­rik­ken som de som kre­ver at alle nors­ke mus­li­mer skal ryk­ke ut og ta avstand fra ter­ror­ak­sjo­ner som de ikke har noe mer ansvar for enn det nors­ke, hvi­te, “krist­ne” har for Anders Behring Brei­vik. Den dagen det står fram et kor av bilis­ter som offent­lig tar avstand fra and­re bilis­ter som kjø­rer for fort, som kjø­rer på rødt lys, som kjø­rer med pro­mil­le, som snak­ker i hånd­holdt mobil­te­le­fon når de kjø­rer, som ikke over­hol­der vike­plik­ten — sær­lig over­for syk­lis­ter, som kjø­rer i syk­kel­felt og par­ke­rer i syk­kel­felt, da, men ikke før, skal jeg vur­de­re om jeg offent­lig skal ta avstand fra det and­re syk­lis­ter gjør i trafikken.

  Strek for den­ne dis­ku­sjo­nen er satt. Ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil bli slet­tet. De som ikke respek­te­rer det vil bli svarte­lis­tet even­tu­elt regist­rert som spam­me­re. Dere må gjer­ne fort­set­te å skri­ve hva dere mener, men da får det gjø­re det et annet sted enn her. Og jeg kom­mer ikke til å lese det.

 21. Jeg ver­ken kan eller vil hjel­pe deg med å kom­me av den­ne verden.

  Strek for den­ne dis­ku­sjo­nen er satt. Ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil bli slet­tet. De som ikke respek­te­rer det vil bli svarte­lis­tet even­tu­elt regist­rert som spam­me­re. Dere må gjer­ne fort­set­te å skri­ve hva dere mener, men da får det gjø­re det et annet sted enn her. Og jeg kom­mer ikke til å lese det.

 22. Kring­kas­tings­rå­det avsi­er ingen dom, de kom­mer med en mening. Deres mening inter­es­se­rer meg fak­tisk så lite at jeg ikke har brydd meg med å lese resul­ta­tet eller se på opp­tak av diskusjonen.

  Dess­uten er strek satt for den­ne diskusjonen.

Comments are closed.