Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister

I dagens (13. april. 2016) “Niti­me” på NRK P1 kom pro­gram­le­der Pål Tho­re­sen med noen av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg har hørt om syk­lis­ter på riks­dek­ken­de radio. Orde­ne falt slik:

Pål Tho­re­sen: «Vi har lyst til å gå hardt ut i dag, Ida. Vi går rett inn i den tøf­fe kon­flik­ten mel­lom bilis­ter og syklister.

Ida Kjøs­tel­sen: «Stri­dens kjer­ne. Nei­men, vi har hørt i nyhe­te­ne at kon­flik­te­ne er i gang igjen, og ulyk­kes­sta­ti­sti­tik­ken, den sti­ger dra­ma­tisk nå på vår­par­ten nå når syk­lis­te­ne, vår­syk­lis­te­ne tar fram syk­le­ne sine og det kan bli mye kon­flikt og mye tur­bu­len­te saker der ute i tra­fik­ken. Jeg fikk mer­ke det i dag, Pål: Jeg kjør­te på jobb, jeg kjør­te jo bil, og der jo ikke helt bra, kan­skje. Men jeg bru­ker nå den bilen, og i blind­sona så duk­ka dem opp, dis­se syk­lis­te­ne over alt.

PT: «Vi er ikke sånn at vi er spe­si­elt mot syk­lis­ter. Vi har tid­li­ge­re gått ut hardt og snak­ket om vin­ter­syk­lis­te­ne, de liker vi ikke. Men nå står også som­mer­syk­lis­te­ne i fare for å bli mis­likt. Det er jo en løs­ning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du sen­ker far­ten ned til ca 20–30 kilo­me­ter i timen og så åpner du  dis­kret døra, så ryd­der du opp det som måt­te være langs vei­kan­ten, Ida. Og det er jo en mulig­het å gjø­re det på, og det er jo et lite «var­sko her» til syk­lis­te­ne også. Det er fak­tisk slik at de er under­lagt de sam­me tra­fikk­reg­le­ne som bilis­te­ne er, og er det nød­ven­dig å syk­le to tre fire fem styk­ker i bredden?

IK: Hvor skal det­te ende? Hvor skal den­ne Niti­men ende?

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjor­de det der. De åpna bare pas­sa­sjer­døra gans­ke så dis­kret, og så var de bare ryd­det av veien»

IK: Vet du hva: Den­ne Niti­men, den kom­mer til å gå rett vest. Du har satt stemninga.»

Folk har blitt drept og alvor­lig ska­det når bilis­ter har gjort det som Pål Tho­re­sen her opp­ford­rer til. Det er ikke noe å “spø­ke” med. Å opp­ford­re til for­sett­lig ska­ding av syk­lis­ter, slik Pål Tho­re­sen her gjør, er en straff­bar hand­ling. Det er slikt vi som syk­ler er vant til å se nede i kom­men­tar­felt­grum­set, om vi gid­der å kas­te bort tid på å lese det. Vi ven­ter ikke å høre det fra pro­gram­le­de­ren i at av Nor­ges mest popu­læ­re radioprogrammer.

Det er ikke spørs­mål om ikke å tåle en spøk eller ikke å ha humo­ris­tisk sans. De er i alle fall ikke en bed­re “humor” enn om man skul­le opp­ford­re folk til å vold­ta Pål Tho­re­sens med­pro­gram­le­der Ida Kjøs­tel­sen, sånn bare som en spøk. Eller om vi skul­le “løse” pro­ble­met med så håp­løse pro­gram­le­de­re omtrent på den­ne måten: Skul­le du se Pål Tho­re­sen når du er ute og syk­ler, sett opp far­ten til 20–30 km/t og kjør ham ned, da er det ryd­det opp i det pro­ble­met. Pass på at du er for­be­redt når du tref­fer, slik at du ikke blir ska­det selv.

Det er full­sten­dig uak­sep­ta­belt av en pro­gram­le­der å kom­me med sli­ke utta­lel­ser. Vi kan star­te med å min­ne kring­kas­tings­le­del­sen og Pål Tho­re­sen om pres­sens “Vær var­som pla­kat” pkt. 4.15:

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal sna­rest mulig få adgang til til­svar, med mind­re angrep og kri­tikk inn­går som ledd i en løpen­de menings­ut­veks­ling. Ha som krav at til­sva­ret er av rime­lig omfang, hol­der seg til saken og har en ansten­dig form. Til­svar kan nek­tes der­som den berør­te part, uten sak­lig grunn, har avvist til­bud om sam­ti­dig imøte­gå­el­se i sam­me spørs­mål. Til­svar og debatt­inn­legg skal ikke utsty­res med redak­sjo­nell, pole­misk replikk.”

Rydd plass i sende­skje­ma­et for mor­gen­da­gens Niti­me. Be Pål Tho­re­sen om å hol­de seg hjem­me, og gi noe repre­sen­tan­ter for syk­lis­te­ne god plass til å kom­men­te­re det­te og snak­ke om hvor­dan bilis­ter skal opp­tre over­for syklsi­ter. Og kom med en bekla­gel­se fra høy­es­te hold i NRK. Og bare for å ha sagt det: Trygg Tra­fikk repre­sen­te­rer ikke syk­lis­te­ne, det er en bilorganisasjon.

Pål Tho­re­sen bør inn­vil­ges en uløn­net perm­i­sjon, hvor han må syk­le rundt i tra­fik­ken en måned eller to, med for­bud mot å kjø­re bil i den­ne perioden.

Til Ida Kjøs­tel­sen: Det er du som bilist som har ansva­ret for å føl­ge med i hva som skjer rundt bilen, også i “blind­so­nen”. Og ikke glem at syk­lis­ter har like stor rett til å være på vei­en som du har. Og husk det bilist-Ida: Pro­bel­met er at dere bilis­ter er slø­ve, og ikke opp­fat­ter at når vår­en kom­mer, da kom­mer også syk­lis­te­ne ut på vei­en. Slutt med kla­gin­gen over at noen duk­ker opp der du ikke føl­ger med. Skjerp deg!

Det er bilis­te­ne som ska­der og dre­per folk, også syklsi­ter, ikke syk­lis­te­ne. La bilen stå fram til som­mer­fe­rien, og bruk sykkel!

Hvor skal det­te ende? Hvor skal den­ne Niti­men ende? spur­te  pro­gram­le­der Ida Kjøs­tel­sen. Den bør i alle fall ende hos Kring­kas­tings­sje­fen og i Kring­kas­tings­rå­det. Om man bør ta en ny run­de om hvem som skal lede Niti­men og and­re lig­nen­de pro­gram­mer. Pål Tho­re­sen bør få et abso­lutt for­bud mot å utta­le seg om syklister.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email

73 thoughts on “Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister”

 1. Kla­ge på “vit­sing” om vold mot syklister

  14.01 (for 44 minut­ter siden) til erik.berg.hans.

  Hei,

  Pål Thoresen(har jeg hørt han heter), mann­lig vert i niti­men 13.04.2016 vit­set i dag om at “det bare er å åpne døra så har man ryd­det veiskulderen”.

  For det førs­te er det­te en eks­tremt uori­gi­nal vits. Men dår­lig humor er ikke tema for den­ne klagen.

  Det er å for­ven­te at det­te var iro­nisk ment, men sam­ta­len mel­lom de to ver­te­ne i niti­men, som beg­ge iden­ti­fi­ser­te seg som bilis­ter som had­de fått nok av syk­lis­ter, ble den­ne “spø­ken” alt­for grov til å sen­des på en radio­ka­nal på den­ne måten. “Spø­ken” ble eks­tra ille da man beskrev syk­lis­ter som noen som fri­vil­lig gikk inn i blind­so­nen til bilis­ter, gjer­ne i kom­bi­na­sjon med at de syk­ler fem i bredden. 

  Det er lett for oppe­gå­en­de men­nes­ker å for­stå at det­te er iro­nisk ment. Men det fin­nes enkel­te bilis­ter som ikke er oppe­gå­en­de i det hele tatt og del­tar i hat­grup­per på net­tet mot oss syk­lis­ter hvor det­te sies i fullt alvor. En av dis­se kan være eks­tra irri­tert og stres­set i til­legg og da er ikke vei­en lang før han gjør som Tho­re­sen sier. Jeg lurer vir­ke­lig på hva Tho­re­sen vil gjø­re der­som bare én bilist lar seg inspi­re­re av opp­ford­rin­gen. Da er et men­nes­ke hardt skadd eller i ver­ste fall drept. 

  For oss som mot­vil­lig syk­ler på vei­er som er kon­stru­ert slik at biler suser for­bi med alt­for lav kla­ring, og bilis­ter som kjø­rer for­bi, leg­ger oss i blind­so­nen og der­et­ter glem­mer at de nett­opp la oss i blind­so­nen for så å plut­se­lig svin­ge til høy­re, så er det ett trinn opp på skrekknivået.

  Mvh etc etc
  Helårssyklist

 2. Javel, Tor­vund, har du tenkt å fak­tisk gjø­re noe reellt med saken i form av å kla­ge til Kring­kas­tings­rå­det og PFU eller er det tryg­gest å “blog­ge” om det på din egen lil­le blogg? 

 3. For en idiot. Står i stil til alt det and­re han kom­mer med. Pål Tho­re­sen er en skam for NRK! Nå må kring­kas­tings­rå­det reagere.

 4. Hei jeg syk­ler og risi­ke­rer livet hver dag jeg er ute og tre­ner og OVERHOLDER tra­fikk­reg­ler! Jeg anbe­fa­ler ved­kom­men­de idiot til å for­sø­ke en ting. Prøv å stå på en traf­fi­kert vei på den hvi­te stri­pa auto­ver­net på den ene siden og 50 t trai­ler alt­så laste­bil og hen­ger pas­se­rer på 30 cm avstand! Det er ikke gøy men trai­ler leker med livet mitt og det liker jeg ikke for jeg taper uan­sett! Elen­dig spøk!

 5. Jeg had­de ald­ri trodd at jeg noen gang skul­le kom­me til å skri­ve kla­ge til Kring­kas­tings­rå­det. Men i dag har jeg fak­tisk gjort det. Jeg sen­de dem blogg­inn­leg­get, med en liten intro­duk­sjon som sa at det var min klage.

 6. Jeg plei­er gjer­ne å skri­ve her når det er noe jeg rea­ge­rer på. Og det er fak­tisk en del som leser det­te. Og ja: Jeg har i dag gjort noe jeg ald­ri had­de trodd at jeg skul­le kom­me til å gjø­re, nem­lig å sen­de en kla­ge til Kring­kas­tings­rå­det. Men Kring­kas­tings­rå­det er et suppe­råd, og en offent­lig dis­ku­sjon har stør­re betydning.

 7. Det kan helt sik­kert dis­ku­te­res om det­te er dår­lig humor fra Tho­re­sens side, men når du begyn­ner å dra i vold­tekt bør du gå litt i deg selv… Det er lavmål!

 8. Det står du selv­sagt helt fritt til å mene. Jeg synes at å opp­ford­re til å ska­de og dre­pe folk, som er det Pål Tho­re­sen gjor­de, er helt sam­men­lign­bart med å opp­ford­re til vold­tekt. Eller som Jørn Michal­sen skri­ver i Medi­er 24: http://www.medier24.com/debatt/nar-nrk-mener-at-oppfordring-til-vold-og-a-skade-syklister-langs-veien-er-humor/

  Tenk om Niti­men åpnet sen­din­gen sin med føl­gen­de formulering:??«Nå når vår­en er kom­met er det sta­dig fle­re flykt­nin­ger langs vei­en. Det liker vi ikke. Her er en løs­ning på pro­ble­met: Der­som du åpner opp bil­døra når du pas­se­rer, får du ryd­det opp langs veikanten».”

 9. Hvis du sik­ter til at jeg skri­ver “Det er bilis­te­ne som ska­der og dre­per folk, også syklsi­ter, ikke syk­lis­te­ne. “, så ser det ut til at du har mis­for­stått. Det er bilis­ter som er en fare for and­re i tra­fik­ken. Selv­føl­ge­lig har også syk­lis­ter et ansvar, men de repre­sen­te­rer ikke en fare for and­re på sam­me måte som bilistene.

 10. Man­ge syk­lis­ter repre­sen­te­rer i høy­es­te grad en fare. Først og fremst for seg selv, men også for gående.

 11. Du får kom­me med litt data, da. Hvor man­ge fot­gjen­ge­re har blitt drept og alvor­lig ska­det av syk­lis­ter? Jeg vet om ett til­fel­le hvor en fot­gjen­ger døde etter å ha blitt påkjørt av en syk­list. Men jeg for­sva­rer ikke syk­lis­ter som syk­ler hen­syns­løst på f.eks. fortau.

 12. Jeg har mye bed­re ting å bru­ke livet mitt på en å høre på pludre­ra­dio, så jeg hører van­lig­vis ikke på Niti­men eller and­re pludresendinger.

  Dør­ing er et alvor­lig pro­blem. Syk­lis­ter har blitt drept og alvor­lig ska­det av slikt. I de fles­te til­fel­le­ne skyl­des det nok uopp­merk­som­het og sløv­het fra bilis­ter, og ikke at det gjø­res med vil­je. Hel­dig­vis er de fles­te bilis­ter høf­li­ge og hen­syns­ful­le. Men det fin­nes mer en nok av gær­nin­ger i bil, som bevisst prø­ver å ska­de syk­lis­ter. Noen åpner døra med vil­je. And­re pres­ser syk­lis­ter ut av vei­en med vil­je, dri­ver snitt­kjø­ring, kjø­rer for­bi og så brem­ser hardt foran, osv. Dis­se fol­ke­ne tren­ger ikke en opp­ford­ring fra en tanke­tom radio­p­lud­rer. Man spø­ker ikke ved å opp­ford­re å ska­de og dre­pe folk, når det fak­tisk er folk der ute som er tro­en­de til å føl­ge opp­ford­rin­gen, like lite som man spø­ker med å opp­ford­re til voldtekt.

 13. Vil som laste­bil­sjå­før få lov til å kom­me med ein opp­lys­ning til syk­lis­ter, og då spe­si­elt til syk­lis­ter i byer. Blind­so­ne­ne på ein laste­bil er vel­dig sto­re, spe­si­ellt på høg­re side av bilen. Det­te vir­ker det som man­ge syk­lis­ter ikkje veit. Har sjølv opp­levd flei­re gon­ger å stå på rødt lys, blink­ly­set på mot høg­re for så å få ein syk­list på inn­si­da av bilen. Der stop­per dei gjer­ne og støt­ter seg inn­til laste­bi­len, for det er beha­ge­lig å ven­te på grønt lys på den måten. Eit par gon­ger har eg hel­dig­vis sett dei kom­me sigan­de i spei­let, men det har og vert ein del nær døden opp­le­vel­ser for stak­ka­ren når eg svin­ger mot den ret­nin­gen blink­ly­set mitt indi­ke­rer. Det­te vert ikkje gjort av ond vil­je, men enkelt og greitt for­di det for meg er umog­leg å sjå om det er nokon att­med meg. Eg kan ikkje gå ein run­de rundt bilen i kvart lys­kryss i til­fel­le det er nokon der. Blind­so­ne­ne er fak­tisk så sto­re på nokre av dei stør­re kjø­re­tøya at du kan skju­le ein per­son­bil i dei.
  Selv­føl­ge­lig har du som syk­list all rett til å fer­dast langs vega­ne på lik lin­je med alle and­re kjøre­tøy, men fak­ta er at du er vel­dig mykje meir sår­bar enn f. eks. meg i laste­bi­len på 20–30 tonn. Det­te er ikkje meint som ein trus­sel mot syk­lis­ter, men ein opp­lys­ning om at når du har sam­me ret­tig­he­ter i tra­fik­ken som meg, så har du og dei sam­me plik­te­ne. Eg har som mål å kom­ma meg gjen­nom livet uten å ha gjort meg til draps­mann og treng hjelp av mine med­traf­fi­kan­ter til dette.
  For­øv­rig er det­te stort sett den ein­as­te tin­gen eg har å utsett­je på syk­lis­ter som grup­pe, enkelt­in­di­vi­der med udø­de­lig­hets­kom­pleks og særs godt utvik­la sans for meg først finn du i alle grup­per. 99 av 100 møter med syk­lis­ter går heilt greit og er ikkje til kil­de for meir frust­ra­sjon enn tra­fikk generellt.
  Sjøl­ve humor­sa­ka har eg ikkje klart å his­se meg så vold­somt opp over. Skul­le eg latt alle dei rela­tivt usjar­me­ran­de karak­te­ris­tik­ka­ne slengt etter laste­bil­sjå­fø­rer opp gjen­nom åra gått inn på meg, så trur eg eg had­de hatt det rik­tig så ille. Var spø­ken drøy? Ja, utvil­somt. Har and­re sam­funns­grup­per fått slengt like drøye og kan­skje ver­re ting etter seg, utan at det har skapt furo­re? Opp­til flei­re gon­ger. Er du i din ful­le rett til å gå ut offent­lig å kla­ge på det­te? Selv­føl­ge­lig. Det er sånn me finn kvar gren­se­ne går. Av og til vert det tråk­ka over gren­sa, og då kjem reaksjonen.

  Venn­leg helsing
  Tård

 14. Blind­so­ner er et pro­blem som jeg har tenkt å kom­me til­ba­ke til en gang. Jeg for­står at det opp­le­ves vanskelig.

  Men det er et pro­blem som ikke bur­de ha eksis­tert. Små video­ka­me­ra­er med til­hø­ren­de skjer­mer kos­ter bare noen få tusen­lap­per. Det bur­de vært påbud om å sik­re “blin­dos­nen” ved f.eks. sli­ke kame­ra­er, samt å sik­re bile­ne med avvi­ser, alar­mer til­sva­ren­de rygge­alar­mer, osv. Dess­ver­re har laste­bil­in­du­stri­en i EU lob­bet hardt for å unn­gå krav om slik sikring.

  En løs­ning er også bed­re til­rette­leg­ging. Syk­kel­bok­ser er et til­tak som bru­kes, blant annet for å redu­se­re den­ne risi­ko­en. Men vi kom­mer uan­sett ikke bort fra at det er føre­ren av bilen, alt­så du som sjå­før, som har ansva­ret for å for­sik­re seg om at det er klart før man svin­ger, her­under at det ikke er syk­lis­ter til høy­re som skal rett fram når du skal svin­ge til høy­re. Etter tra­fikk­reg­le­ne har du vike­plikt for syk­lis­ter m.m. som skal rett fram, når du skal svin­ge til høyre.

 15. Hvis man kan spø­ke med å dre­pe folk hvor­for kan man ikke spø­ke med å vold­ta. Er vold­tekt ver­re enn drap?

 16. Det er det­te som er mitt syns­punkt også. Man opp­ford­rer ikke til vold­tekt som en spøk, og man opp­ford­rer hel­ler ikke å ska­de eller dre­pe folk som en spøk. Det er omtrent like­ver­dig, og beg­ge deler er uakseptabelt.

 17. Det fin­nes selv­sagt også uvet­ti­ge syk­lis­ter, jeg har ald­ri påstått noe annet. Men i de sake­ne er to fot­gjen­ge­re blitt påkjørt av syk­lis­ter. Det er selv­sagt to for mye. Ingen av dem ble alvor­lig ska­det. Den ene skjed­de ved en buss­holde­plass, og fel­les for de fles­te buss­holde­plas­ser i Nor­ge er at de er dår­lig utfor­met uten tan­ke på at folk syk­ler, f.eks. ved at man går fra bus­sen rett ut i gang- syk­kel­vei. Det har skjedd noen ulyk­ker sli­ke ste­der. I den and­re saken står det ikke noe hend­le­se­s­for­lø­pet. En sak, motor­syk­kel­sa­ken, skjed­de i for­bin­del­se med syk­kel­ritt. Der er sik­rin­gen ofte for dår­lig i Nor­ge, blant annet ved at vei­er ikke blir sper­ret for annen tra­fikk. Ellers er saken et parts­inn­legg. Den sis­te er bare en van­lig rant om hvor ille syk­lis­ter er.

 18. Det­te var visst bare de sam­me som i en annen kom­men­tar. Syk­lis­ter utgjør van­lig­vis ingen alvor­lig fare. Men joda, ulyk­ker skjer. Og en del ulyk­ker mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re er vel så mye fot­gjen­ge­rens som syk­lis­tens feil, selv om det ald­ri frem­stil­les slik i media.

 19. Nei. Mener du at det må være slik at bare ulyk­ker av en type hvor man er sik­ker på at alle blir drept hver gang, er verdt å bry seg om? Den enes­te medie­sa­ken fra Nor­ge som jeg har regist­rert hvor en har blitt ska­det etter å ha truf­fet en bil­dør, er ikke len­ger på nett. Jeg kjen­ner hel­dig­vis ikke til at noen i Nor­ge har blitt drept i sli­ke ulyk­ker. Men det fin­nes eksemp­ler fra and­re land.

 20. Jeg vil tro at Kring­kas­tings­rå­det må behand­le alle saker de får inn, men jeg kjen­ner ikke deres ruti­ner. Uan­sett må det være slik at jo fle­re som kla­ger, desto bedre.

 21. Jeg er ingen bil­ha­ter. Men om du par­ke­rer bilen og går over til å rei­se kol­lek­tivt, vil det uan­sett være en for­del. Ellers ser jeg ingen grunn til å kom­men­te­re dette.

 22. Man kan flei­pe med mye når det gjel­der syk­lis­ter. Men å opp­ford­re til hand­lin­ger som kan inne­bære at ska­der eller dre­per syk­lis­ter, det er ikke humor. 

 23. Da synes du bør skaf­fe deg nye briller. 

  Det er fak­tisk lov å byt­te mel­lom vei og for­tau. Selv er jeg mot­stan­der av å syk­le på for­tau. At man til­la­ter syk­ling på for­tau (som et av to land i Euro­pa), er et resul­tat av at poli­ti­ker­ne valg­te å “løse” pro­ble­met med dår­li­ge syk­kel­for­hold på den bil­ligst muli­ge måten: Ved å sky­ve det over på fot­gjen­ge­re, i ste­det for å byg­ge infra­struk­tur. Det er også lov å syk­le i fot­gjen­ger­over­gan­ger. Vel­ger man å syk­le på for­tau­et f.eks. for å unn­gå et rødt lys, er det helt lovlig. 

  Og jeg har til gode å se bilis­ter som over­hol­der tra­fikk­reg­le­ne. Du kan stil­le deg ved nes­ten ethvert lys­kryss. Når lyset skif­ter til gult, gir man­ge bilis­ter gass og kjø­rer over på rødt, når de skul­le ha stan­set. Noen så sent at det alle­re­de har blitt grønt lys for krys­sen­de fot­gjen­ge­re og krys­sen­de tra­fikk. De snak­ker i mobil­te­le­fon, over­hol­der ikke farts­gren­ser, over­hol­der ikke vike­plikt — sær­lig ikke over­for syk­lis­ter, de par­ke­rer på for­tau og i syk­kel­felt, osv osv. 

 24. Det er man­ge som liker å trek­ke fram de selv­for­skyld­te, alene­ulyk­ke­ne som van­lig­vis ikke er sær­lig alvor­lig. Ikke nød­ven­dig­vis mer enn når fot­gjen­ge­re glir på isen, snub­ler eller fal­ler av and­re grun­ner, eller når noen try­ner på ski. Sær­lig liker noen å trek­ke fram kon­stru­er­te mørke­tall for å for­tel­le hvor far­lig det er å sykle. 

  Det har vært gjort en del dybde­ana­ly­ser av døds­ulyk­ker og ulyk­ker med alvor­lig per­son­ska­de. I de ulyk­ke­ne hvor syk­lis­ter blir drept eller alvor­lig ska­det, er det sær­lig en ting som går igjen: Bilis­ter som ikke over­holdt vike­plikt for syk­list, ved enten å kjø­re ut i vei foran syk­list, eller å svin­ge til venst­re foran møten­de syklist.

 25. Ingen har sagt at syk­lis­ter all­tid er uskyl­di­ge. Men jeg har ald­ri hørt syk­lis­ter opp­ford­re and­re syk­lis­ter til å kjø­re ned fot­gjen­ge­re for å ryd­de opp i håp­løs adferd, f.eks. når de går i syk­kel­vei­er. Og man­ge har nok ofte “nes­ten blitt påkjørt av en bil”, som f.eks. ikke over­holdt sine vike­plikt. En gans­ke dag­lig opp­le­vel­se for oss som sykler.

 26. Hvor man­ge gan­ger skal du mase om det­te? En gang til, og du blir svartelistet.

 27. Nei, hel­dig­vis ikke. Jeg vet fle­re som har blitt ska­det, noen gan­ger alvor­lig. Men ingen som har blitt drept. Kjen­ner ikke til til­fel­ler fra Nor­ge hvor noen har blitt drept.

 28. Synes du det er humor å opp­ford­re til å ska­de og dre­pe folk, sagt på en måte som ikke indi­ker­te noen form for humor. De som har hev­det at det­te var humor har “argu­men­tert med” at Pål Tho­re­sen er en tanke­tom tul­ling, og at man ald­ri kan ta det han sier alvorlig.

 29. Men her­re, det­te er jo bare sagt med humor. Hvor selv­høy­ti­de­li­ge skal man være da? Jeg had­de ledd hvis det­te gjaldt en artik­ken om tre­ge fot­gjen­ge­re. Eller barne­vogn­ma­fia­en som sper­rer all ferd­sel. Det blir litt den sam­me greia. Den viser bare en frust­ra­sjon som man­ge syk­lis­ter ska­per. Og ikke bare det: de som kjø­rer som selv­mords­syk­lis­ter ska­per også far­li­ge og vans­ke­li­ge situa­sjo­ner for and­re syklister.
  Hvor­for kla­rer man ikke å foku­se­re på fle­re ting? Hvor­for er det kun bilis­te­ne som skal få skylda?

  Pro­ble­met jeg har med “syk­lis­ter”, jeg sier det gene­ra­li­sert da det selv­sagt ikke gjel­der alle, er at dere vir­ker svært lite ydmy­ke i media. Det er en vel­dig stak­kars­lig og “huffameg”-holdning som jeg vir­ke­lig ikke har noe til overs for. Det enes­te man hører fra dere er sut­ring. Og når dere ende­lig får den for­døm­te syk­kel­vei­en dere har mast på i evig­he­ter gid­der man­ge ikke å bru­ke den hel­ler. Nei, det vek­ker ikke mye sym­pa­ti fra min side.

  Og for­øv­rig, det er svært sjel­den jeg opp­le­ver å bli “nes­ten påkjørt av bil” som fot­gjen­ger. Det har selv­sagt hendt, men pro­ble­met skjer sta­dig ofte­re med syk­lis­ter. Også for­di man­ge syk­lis­ter vel­ger å syk­le der det er man­ge fot­gjen­ge­re. Selv der det er sykkelvei. 

 30. Det er selv­sagt all­tid lurt å være opp­merk­som på muli­ge farer, og opp­tre for­sik­tig. Men stra­te­gi­en må være å ta tak i det som ska­per faren, ikke å mase om at folk må pas­se seg hele tiden. Det er laste­bi­le­ne og deres blind­so­ner som ska­per faren, og da er det det­te man først og fremst må gå løs på. Krav til bed­re sik­ker­het for bile­ne, og da sik­ker­het i betyd­nin­gen å redu­se­re risi­ko­en for hen­del­ser som gjør at and­re ska­des. Vei­tra­fikk­lo­ven § 3 er all­tid der. Men det er tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3 som regu­le­rer vike­plikt ved høyre­sving, og den er helt klar. Den som skal svin­ge til høy­re har vike­plikt bl.a. for syk­lis­ter som skal rett fram http://lovdata.no/forskrift/1986–03-21–747/§7

  Man bør også for­by kjø­ring med sto­re laste­bi­ler i en del gater, ikke minst inne i byen. Det er en god del byer hvor sen­trum er stengt for sto­re biler.

  Ellers vet jeg godt at det er en vans­ke­lig jobb å kjø­re laste­bil, selv om min erfa­ring med sli­ke donin­ger ikke strek­ker seg len­ger enn til å ha kjørt en 7,5 tonn laste­bil da vi flyt­tet for en god del år siden. Jeg synes det er vondt å se at det skjer alvor­li­ge ulyk­ker ved vei­ar­beid som er dår­lig sik­ret. En per­son, kan­skje et barn, blir drept eller alvor­lig ska­det. Laste­bil­sjå­fø­ren får skyl­den i en situa­sjon hvor den vik­tigs­te årsa­ken er dår­lig sik­ring av ste­det, noe Veg­ve­se­net også inn­røm­mer. Den sjå­fø­ren som retts­lig sett har ansva­ret, kan i liten grad kland­res for det han gjor­de, men må leve med det res­ten av livet, i til­legg til å få en straff for hendelsen.

 31. Du dis­kva­li­fi­se­rer deg ved å snak­ke om “selv­mord­syk­lis­ter”. Jeg har ald­ri hørt om eller sett noen sli­ke. Der­imot fin­nes det en del selvmordsbilister.

  Had­de du syn­tes det var mor­somt om “humo­ren” var en opp­ford­ring om å kjø­re ned de tre­ge fot­gjen­ger­ne eller barne­vogns­ma­fia­en? Det er slik “humor” det­te hand­ler om. Res­ten er avsporing.

 32. Det er en form for humor, men ikke god humor etter min mening. Jeg ler ikke, men jeg rea­ge­rer ikke på den på annen måte enn jeg rea­ge­rer på pri­mi­tiv bæsj, tiss og promp-humor. Hvil­ket vil si at jeg over­ser den og kom­mer meg videre.

 33. Men hvem bestem­mer hva som er god humor eller ikke? Jeg har ihvert­fall hørt humor som er vesent­lig mer grov enn det­te. Såpass bør man tåle. Og ja, jeg tåler at vi som gåen­de får sli­ke vit­ser ret­tet mot oss. Selv­føl­ge­lig. Så hår­sår er man da hel­ler ikke.

 34. Hvor slet­ter du mine inn­legg? Ingen av dem inne­hol­der per­son­an­grep. Tåler du ikke at folk sier sin mening?
  Jeg synes også det er et pro­blem for­di dine lat­ter­lig­gjø­rin­ger av meg får lov til å stå, mens jeg ikke får opp­kla­re hva jeg mener med mine menin­ger. Ser på det­te som en meget use­riøs blogg.

  For­øv­rig var selv­mords­syk­lis­ter et uttrykk for noen typer syk­lis­ter i dagens sam­funn. Synd at du har et så svart-hvitt bil­de av and­re. Det er ikke vondt ment, det er uttrykk for enkel­te syk­lis­ters være­måte. Det ble også for­klart i mitt inn­legg. Dess­ver­re vel­ger du alt­så å slet­te inn­leg­get i ste­det for å sva­re på debat­ten. Eller, kan man kal­le det debatt når man ikke øns­ker svar som ikke sam­men­fal­ler med sine egne?

 35. Jeg har ikke slet­tet noe. Men jeg sten­ger nok snart det­te. Du er fri til å skri­ve hva du vil, men jeg har ingen plikt til å la deg gjø­re det på min blogg.

 36. Jeg avgjør selv hva jeg synes er god og dår­lig humor. Og jeg står helt fritt til å gi uttrykk for det, og til å kri­ti­se­re NRK for det jeg mener er mob­bing mer enn humor. Og det­te er min blogg.

 37. Jeg skul­le gjer­ne ha visst hvor en syk­list har syk­let for­bi deg i 100km/t. Det er en has­tig­het som bare de aller bes­te utfor­kjø­rer­ne blant proff­syk­lis­te­ne kom­mer opp i, i brat­te og ikke alt for svin­ge­te utforbakker. 

  Du er fri til å gi uttrykk for hvor­dan du selv opp­le­ver tra­fik­ken. Jeg fore­slår at du etab­le­rer din egen blogg, så kan du skri­ve det der.

 38. Jeg har hørt folk som syk­ler si at de, så sant det er klart, fore­trek­ker å krys­se på rødt lys frem­for å ven­te med en laste­bil på siden eller rett bak, eller også for å ha et for­sprang og helst ha kom­met over krys­set før star­ten går for bile­ne. Det er ikke lov, med mind­re man leg­ger inn litt nød­rett. Noen gan­ger kan det like­vel for­sva­res at man av hen­syn til egen sik­ker­het vel­ger å bry­te tra­fikk­reg­le­ne. Jeg krys­ser ikke på rødt på den­ne måten. Men jeg fore­trek­ker ofte å syk­le mot enveis­kjø­rin­gen i en gate uten tra­fikk, frem­for å syk­le med kjøre­ret­nin­gen i en sterkt tra­fik­kert gate. Det er min form for sivil uly­dig­het i trafikken.

 39. Etter et raskt søk på yout­ube fant jeg et eksem­pel på en ulyk­ke der en syk­list ble drept etter å ha syk­let inn i en bildør:
  https://www.youtube.com/watch?v=1AbD-GK74rU&spfreload=10

  Det­te er en gans­ke van­lig type ulyk­ke der det er par­ke­rings­plas­ser på inn­si­den av sykkelfeltet.

  Ellers fins det man­ge eksemp­ler på at bilis­ter med vil­je har brukt bilen som våpen for enten å true eller ska­de syk­lis­ter. Her er et eksem­pel fra Trondheim:
  http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10472134.ece

  Siden den typen hand­ling som Tho­re­sen “spø­ker” med fak­tisk skjer i vir­ke­lig­he­ten, syns jeg ikke kom­men­ta­ren hans er spe­si­elt morsom.

 40. Det fin­nes fle­re dom­mer for ufor­svar­lig syk­ling, innkludert:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/syklist-frikjent-for-uaktsomt-drap/a/10143634/

  http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Syklist-anker-dom-til-Hoyesterett-2934801.html

  http://www.osloby.no/nyheter/Enda-en-syklist-tiltalt-for-uaktsom-kjoring-7327485.html

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-trafikk/her-ble-franceso-kjoert-ned-bakfra-av-politistudent-paa-racersykkel/a/23294391/

  Trod­de for­res­ten syk­lis­ter had­de humor etter at en som kjør­te på min (par­ker­te bil med meg inni) skul­le sak­søke meg for å få dek­ket ska­de­ne på syk­ke­len sin.

 41. Da har du vel fun­net de tre dom­me­ne som fin­nes om det­te. I den fjer­de saken ble syk­lis­ten fri­kjent, så den kan vi glem­me. Tre dom­mer, hvor­av en gjaldt en døds­ulyk­ke, i løpet av syv år er ikke sær­lig mye — og gir ikke grunn­lag for påstan­de­ne om at syk­lis­ter er så farlige. 

 42. Impo­nert over hvor­dan Olav Tor­vund kla­rer å være sak­lig gjen­nom hele den­ne trå­den. jeg er nes­ten mer skremt over hold­nin­ge­ne i den­ne trå­den enn Tho­re­sens utsagn i niti­men. Vi (NCF) har inn­le­vert kla­ge sam­men med SLK til Kring­kas­tings­rå­det da NRK må stå ansvar­lig for Tho­re­sens hold­nin­ger. det er tyde­lig at vi har en lang vei å gå, det viser den­ne debat­ten. Røyke­lo­ven star­tet like tungt — i dag vil­le ingen fore­slå å aksep­te­re røy­king innendørs.

 43. Han ble fri­kjent for uakt­somt drap, men dømt for brudd på vei­tra­fikk­lo­ven. Fin­nes atskil­lig fle­re dom­mer enn det­te, jeg tok kun de 4 førs­te jeg fant.

  At du vel­ger å avfeie det­te som unn­tak er helt van­lig blandt syk­kel­me­nig­he­ten, men skyl­des i stør­re grad at poli­tier og dom­sto­ler ikke tar tak i uvet­tig­het på sykkel.

Comments are closed.