Er det humor å oppfordre til å skade og drepe folk?

I går kom Niti­me­pro­gram­le­der Pål Tho­re­sen med en “løs­ning” på “pro­ble­met” med syk­lis­ter. Han “løs­ning” var slik:

Det er jo en løs­ning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du sen­ker far­ten ned til ca 20–30 kilo­me­ter i timen og så åpner du  dis­kret døra, så ryd­der du opp det som måt­te være langs vei­kan­ten, Ida. Og det er jo en mulig­het å gjø­re det på, og det er jo et lite «var­sko her» til syk­lis­te­ne også.”

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjor­de det der. De åpna bare pas­sa­sjer­døra gans­ke så dis­kret, og så var de bare ryd­det av veien”

Jeg kom­men­ter­te saken i går, men føl­ger litt opp i dag. NRK og and­re har vist til at det­te er spøk. Og de har vist til at alle, i alle fall alle som hører på Niti­men, vet at alt Pål Tho­re­sen sier er tøv, som ingen tar alvor­lig. Men Niti­me­re­dak­sjo­nen har fjer­net hele den­ne dis­ku­sjons­trå­den fra sine FB-sider, så jeg fin­ner ikke igjen deres kom­men­tar. Det er feigt å sen­su­re­re kri­tikk på den­ne måten. Men det viser i alle fall at redak­sjo­nen ikke er stolt over det­te inn­sla­get. Så når Pål Tho­re­sen kom­men­te­rer en sak fra nyhe­te­ne sam­me mor­gen, må vi reg­ne med at det bare er tøv. Vi må skru av radio­en, eller skif­te kanal om vi vil ha mer seriø­se kom­men­ta­rer eller bed­re humor. For egen del skrur jeg ald­ri på radio­en på NRK P1 på det­te tidspunktet.

Man kan spø­ke med alt, også syk­lis­ter. Men vi bør kun­ne ven­te såpass at det er litt humor i det som sies, og “humo­ren” ikke bare er basert på at han som sier det er en tul­ling. Det sis­te kan nok fun­ge­re om det sies av “Baron Blod”, i en sam­ta­le mel­lom “Bjar­ne og Gun­nar”, eller noen and­re av Otto Jes­per­sens typer. Eller om “Ray­mond” sier noe slikt i en kom­men­tar til et av de håp­løse utspil­le­ne fra den syk­kel­ha­ten­de redak­tør Tomm Pentz Peder­sen i Fred­rik­stad­avi­sen “Demo­kra­ten”. Han ble politi­an­meldt for det­te, for draps­for­søk iflg DN. Han bur­de hel­ler ha vært anmeldt for draps­trus­ler enn for draps­for­søk. Men det ble selv­sagt hen­lagt. I Nor­ge aksep­te­rer poli­ti­et draps­trus­ler mot syk­lis­ter. Had­de Mul­la Kre­kar sagt noe lig­nen­de om noen, had­de han blitt arres­tert med en gang.

Men det­te ble sagt av en en pro­gram­le­der med en så nor­mal stem­me som men ven­ter av en plud­re­pro­gram­le­der, av en per­son som vir­ker såpass oppe­gå­en­de og seriøs som man ven­ter av en plud­re­pro­gram­le­der på NRK P1.  Jeg gjor­de åpen­bart den fei­len at jeg tok ham rela­tivt seriøst, da han snak­ket om saker fra mor­ge­nens nyhets­sen­din­ger. Dag­finn Nord­bø er ikke på noen måte snill mot syk­lis­ter når han skri­ver “O syk­kel­sty­re, O kjær­lig­het” [den lig­ger muli­gens bak beta­lings­mur]. Hvor mor­somt det er, kan det være del­te menin­ger om. Men vi tåler da slikt, også når han mot slut­ten opp­ford­rer til noen angrep på syklister.

I tra­fik­ken er syk­lis­ter en utsatt grup­pe. De fles­te bilis­ter er hel­dig­vis høf­li­ge og hen­syns­ful­le. Mye av den bili­st­ad­fer­den som gjør livet på vei­en far­li­ge­re for syk­lis­ter, skyl­des ube­tenk­som­het og uopp­merk­som­het. Man­ge bilis­ter har f.eks. ikke for­stått at vike­plikt­reg­le­ne også gjel­der over­for syk­lis­ter, at man skal ha trygg avstand ved pas­se­ring, osv. Det er man­ge dår­li­ge sjå­fø­rer der ute, som ikke vet hvor­dan man skal for­hol­de seg til syk­lis­ter. Det er man­ge and­re tra­fi­kan­ter som må opp­dras om vi skal få en syk­kel­kul­tur i Norge.

Og det er alt­for man­ge bilis­ter som ikke bryr seg om tra­fikk­reg­le­ne. Bilis­ter som kjø­rer på rødt lys, som ikke over­hol­der vike­plikt, sær­lig ikke over­for syk­lis­ter. Det er bilis­ter som kjø­rer på syk­kel­vei og par­ke­rer i syk­kel­felt, som snak­ker i mobil­te­le­fon, som kjø­rer for fort, som spil­ler så høy musikk at de ikke opp­fat­ter hva som skjer rundt dem, osv.

Selv om de fles­te som kjø­rer bil er OK, fin­nes det like­vel mer enn nok av gær­nin­ger bak rat­tet, som skal “ta” syk­lis­ter. Å åpne døren foran syk­lis­ter er en meto­de noen vel­ger når de vil “ta” syk­lis­ter. Fle­re syk­lis­ter har opp­levd at bilis­ter bevisst pres­ser dem ut av vei­en. Akku­rat på hvil­ken måte Pål Tho­re­sen vil­le ta syk­lis­te­ne den­ne gan­gen, er helt uin­ter­es­sant. Det er hele tan­ken om å bru­ke bilen som våpen mot syk­lis­ter som er uakseptabel.

En gang jeg del­tok i en TV-debatt om syk­kel, had­de smin­kø­re­ne gjort en god jobb med å skju­le et sår i ansik­tet til en av pro­gram­le­der­ne.  Det­te had­de ved­kom­men­de fått etter å ha blitt pres­set av vei­en under en syk­kel­tur i Sørke­da­len. Det var en bilist som var lei av syk­lis­ter, og som åpen­bart men­te at han eide vei­en. Han tok det ut på den­ne til­fel­dig valg­te syk­lis­ten — og kjør­te vide­re. Så vidt jeg vet har ikke den­ne pro­gram­le­de­ren selv sagt noe offent­lig om den­ne hen­del­sen, så jeg nev­ner ikke noe navn.

Å kjø­re fort for­bi, med alt­for liten avstand er vel­kjent. Noen gjør det av sløv­het og uvi­ten­het, and­re gjør det bevisst for å “vise” syk­lis­tene. Bilis­ter kjø­rer for­bi, for så å brå­brem­se foran. Eller bilis­ter som for­føl­ger en syk­list, for å kjø­re ham ned. Jeg har sam­let man­ge eksemp­ler, så den­ne lis­ten kun­ne ha vært gjort mye lenger.

Når det tanke­tom­me pludre­ho­det Pål Tho­re­sen kom­mer med sin opp­ford­ring, da kan det hen­de at noen bor­der­line­bi­lis­ter kan få akku­rat den støt­ten og opp­ford­rin­gen de tren­ger for å gjø­re det som de len­ge har hatt lyst til å gjø­re, men som de hel­dig­vis har latt være. Eller som syk­list Mor­ten How Lode skri­ver:

Jeg har ingen grunn til å tro at noen som hør­te på Niti­men tok pro­gram­le­de­ren helt på ordet og åpnet døra for å feie ned syk­lis­ter. Men siden han på en måte bekref­tet at det å bære på det­te hatet er bitte­litt legi­timt, så ble kan­skje mar­gi­ne­ne litt mind­re når de kjør­te for­bi nes­te syk­list? Kan­skje satt det litt løse­re å bru­ke hornet?

Kan­skje skrem­te de nok en syk­list bort fra vei­en i dag?

Som nevnt inn­led­nings­vis, kan man spø­ke med alt. Det er mye ved syk­lis­ter som man kan flei­pe med. Men når en pro­gram­le­der kom­mer med opp­ford­rin­ger om å ska­de og dre­pe folk, som Pål Tho­re­sen i rea­li­te­ten gjor­de, da er det ikke humor.

Skal man spø­ke med alvor­li­ge ting, da må det gjø­res på en intel­li­gent måte og med en viss stil. Å base­re “humo­ren” på at ditt sed­van­li­ge pub­li­kum vet at du er en tul­ling som man ikke kan ta alvor­lig, det blir for pri­mi­tivt. Jeg har til nå fak­tisk hatt såpass til­lit til NRK at de ikke har lagt seg på et så lavt nivå i pro­gram­kon­sep­ter og valg av pro­gram­le­de­re. Men jeg hører stort sett bare på NRK P2, og har kan­skje blitt for­le­det til å tro at det er NRK-stan­dar­den, i alle fall når det gjel­der pro­gram­kon­sept og pro­gram­le­de­re. Jada, jeg vet at P3 har en annen, mer “ung­dom­me­lig” og “frisk” stil. Gam­lis­ka­na­len P1 base­rer seg på at deres lyt­te­re er seni­le eller sent pre­se­ni­le, slik de ikke får med seg det som sies uansett.

Jeg mener at opp­ford­rin­ger om å ska­de og dre­pe folk, som en opp­ford­ring om å “ryd­de opp blant syk­lis­ter” ved å ta dem på bil­døren, det er alvor­lig. Jeg skrev, og står for at det er som å opp­ford­re til vold­tekt, for der­et­ter å avfeie kri­tikk med at det er humor. Jeg har mer­ket at man­ge mener at det ikke er noe man kan spø­ke med.  Sjef for radio­un­der­hold­ning i NRK, Rune Lind, sier til Dagbladet:

Jeg synes den sam­men­lik­nin­ga er litte­grann drøy, for å si det for­sik­tig. Her spø­ker man med vold­tekt av en navn­gitt med­ar­bei­der. Som hen­nes sjef synes jeg ikke at det er noe hyg­ge­lig, sier Lind”

Han fort­set­ter:

Vold­tekt er noe av det gro­ves­te en per­son kan bli utsatt for. I Nor­ge er det fak­tisk et langt stør­re pro­blem enn folk som fan­ger syk­lis­ter med bil­døra, noe som nep­pe skjer — for jeg kan ikke ten­ke meg at noen behand­ler syk­lis­ter på en slik måte.”

Vold­tekt er noe av det gro­ves­te en per­son kan bli utsatt for, sier han. Det er jeg enig i. Men drap og draps­for­søk er minst like grovt. Også i Nor­ge er det bilis­ter som bru­ker bilen som våpen for å “ta” syk­lis­ter. Om de gjør det ved å døre dem eller på and­re måter, er uinteressant.

Det var for så vidt også midt poeng, og jeg mener og står for, at Pål Tho­re­sens “spøk” kan like­stil­les med det­te. Jeg pek­te på Pål Tho­re­sens kvin­ne­li­ge med­pro­gram­le­der, og skrev at det var som, bare som en spøk, å opp­ford­re til vold­tekt av hen­ne. Det blir tyde­lig­vis ube­ha­ge­lig nært når man peker på en kon­kret per­son, som var med på sen­din­gen og i alle fall det mes­te av tøvet, frem­for å ret­te en opp­ford­ring mot en grup­pe av ano­ny­me per­soner. Man kun­ne selv­sagt ha sam­men­lig­net med en opp­ford­ring om vold­tekt i sin almin­ne­lig­het, uten at jeg synes det end­rer noe sær­lig. Man kan sik­kert spø­ke med vold­tekt også, om det gjø­res på en intel­li­gent måte. Men ikke ved at man først opp­ford­rer til det, og så avfei­er kri­tikk med å si at alle måt­te for­stå at det­te var “humor”, og at det ikke var alvor­lig ment.

Men jeg synes det er inter­es­sant at Niti­me­re­dak­sjo­nen for­sva­rer Pål Tho­re­sen omtrent som for­svars­ad­vo­ka­ter noen gan­ger for­sva­rer sine kli­en­ter ved å hev­de at de var util­reg­ne­li­ge i gjer­nings­øye­blik­ket. Når en slik per­son slip­pes løs bak en mik­ro­fon, er det åpen­bart humor i NRK P1.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email