Opp som en løve

Depar­te­men­tet for selv­høy­ti­de­lig­het, også kjent som Uten­riks­de­par­te­men­tet, liker ikke at noen kiler den nors­ke løven slik det kan frem­kal­le litt lat­ter. Nå er det par­ti­et Rødt som har fått UD på nak­ken. Depar­te­men­tet tru­er med bøter og fengsel.

Det er ikke førs­te gan­gen Uten­riks­de­par­te­men­tet er ute og tru­er med slikt. For noen år siden var det russe­bus­sen “Løve­bak­ken” som pådro seg Uten­riks­de­par­te­men­tets vre­de.

UDs argu­men­ta­sjon i gårs­da­gens Dags­nytt 18 var mildt sagt pate­tisk. Reson­ne­men­tet var omtrent silk: Folk har latt seg skrem­me av våre trus­ler. Det betyr at vi har hatt rett.

Nå er det hel­dig­vis ikke Uten­riks­de­par­te­men­tet som skri­ver ut fore­legg eller idøm­mer fengsel.

Som all­tid når det er snakk om ytrin­ger, må vi star­te med Grunn­lo­ven § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen art 10. Vi har ytrings­fri­het, og den står over for­skrif­ter med tvil­som hjemmel.

I 2003 bren­te man i pro­gram­met “Tors­dags­klub­ben” USAs flagg, noe som var straff­bart etter den dagjel­den­de straffe­lo­ven. Riks­ad­vo­ka­ten hen­la saken, basert på at han men­te at straff i det­te til­fel­let vil­le stri­de mot EMK art 10.

I den grad man skal tro Dag­bla­det, viser depar­te­men­tet til For­skrift angå­en­de bruk av Rikets segl og Riks­vå­be­net av 27. mai 1927. Den­ne for­skrif­ten er gitt med hjem­mel i den gam­le og nå opp­hev­de § 328 i straffe­lo­ven av 1902, hvis førs­te ledd nr 4, sa at man kun­ne straf­fe den som:

uheim­let bru­ker norsk eller uten­landsk offent­lig våpen, mer­ke eller segl eller noe våpen, mer­ke eller segl som lett kan for­veks­les med slike”

Det heter i for­skrif­ten pkt 3:

Riks­vå­be­net må kun benyt­tes av Sta­tens myn­dig­he­ter i utøvel­sen av deres offent­li­ge virksomhet.”

Pkt 4 lyder:

Det er intet til hin­der for at Riks­segl og Riks­vå­ben gjen­gis i plas­tisk frem­stil­ling eller f.eks. malet, teg­net, vevet eller bro­dert, når kun den gjen­stand hvor­på seg­let eller våbe­net er gjen­gitt, ikke benyt­tes til skilt­ning, annon­se eller rekla­me m.v., men kun til deko­ra­sjon, belæ­rel­se eller lig­nen­de. Avbil­din­gen må hel­ler ikke anven­des på en sådan måte at den urik­tig gir inn­trykk av at den som benyt­ter den, inne­har noen offent­lig stil­ling eller tjeneste.”

Det kan i høy­es­te grad dis­ku­te­res om en pla­kat med et poli­tisk bud­skap er “skilt­ning, annon­se eller rekla­me”, og den kan ikke på noen måte gi inn­trykk av at par­ti­et Rødt “inne­har noen offent­lig stil­ling eller tje­nes­te”.

Men det er mer mor­som jurist­mat her. Den for­skrif­ten som Uten­riks­de­par­te­men­tet viser til, er gitt med hjem­mel i den gam­le sraffe­lo­ven § 328. Den­ne bestem­mel­sen er opp­he­vet. Det vises vide­re til en bestem­mel­se i straffe­lo­ven av 2005 § 411, som sier at

For­skrif­ter gitt i med­hold av straffe­lo­ven 1902 gjel­der også etter at loven her har trådt i kraft.”

Det som da må være klart, er at for­skrif­ter som straffe­lo­ven av 2005 hjem­ler i bestem­mel­ser som er en videre­fø­ring av bestem­mel­ser i straffe­lo­ven av 1902, fort­satt gjel­der. Det kan ta tid å ryd­de opp i for­skrif­te­ne. Men den gam­le straffe­lo­ven § 382 er ikke videre­ført i den någjel­den­de straffe­lo­ven. Så uan­sett hva man måt­te mene om for­skrif­ten, så er selve straffe­be­stem­mel­sen opp­he­vet. Og man kan som kjent ikke straf­fe noen uten hjem­mel i lov, og at det en gang var straff­bart er ikke til­strek­ke­lig hjemmel.

Det­te er skre­vet i noen sene natte­ti­mer, og jeg har beve­get meg inn i et retts­om­rå­de som jeg van­lig­vis ikke arbei­der med. Så jeg må ta man­ge for­be­hold her. Men jeg kan ikke for­stå at bruk av riks­vå­pe­net slik Rødt har gjort, len­ger er straff­bart — uten at vi behø­ver å gå til ytrings­fri­hets­be­stem­mel­se­ne. Det er ikke len­ger hjem­mel for straff for dette.

Jeg håper at par­ti­et Rødt er litt mer prin­sipp­fast enn hva rus­sen var, og ikke lar seg skrem­me av at UD ras­ler med rik­søks­en. Her bør Rødt lene seg tbake og si: “See you in court”.

Print Friendly, PDF & Email