Sykling over gangfelt

Det er en utbredt myte at det ikke er lov å syk­le over et gang­felt. Det mest håp­løse er at de som er satt til å hånd­heve reg­le­ne ikke synes å kun­ne det­te. Et av de mest håp­løse eksemp­le­ne er lens­mann Odd­bjørn Dyr­dal i Os, som anmel­der en syk­list som var blitt påkjørt i et gangfelt.

Vi får star­te med det ele­men­tæ­re: Det er til­latt å syk­le over et gang­felt, eller fot­gjen­ger­felt som det ofte omta­les som. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, førs­te punkt­um:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående. 

Vi kan mer­ke oss at det er til­latt når det ikke er til hin­der for gåen­de. Det står ikke noe om at det ikke må være til hin­der for bilister.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling over gang­felt