Sykling over gangfelt

Det er en utbredt myte at det ikke er lov å sykle over et gangfelt. Det mest håpløse er at de som er satt til å håndheve reglene ikke synes å kunne dette. Et av de mest håpløse eksemplene er lensmann Oddbjørn Dyrdal i Os, som anmelder en syklist som var blitt påkjørt i et gangfelt.

Vi får starte med det elementære: Det er tillatt å sykle over et gangfelt, eller fotgjengerfelt som det ofte omtales som. Det står uttrykkelig i trafikkreglene § 18 nr 3, første punktum:

Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

Vi kan merke oss at det er tillatt når det ikke er til hinder for gående. Det står ikke noe om at det ikke må være til hinder for bilister.

En annen myte er at den som sykler over et gangfelt alltid har vikeplikt. Det stemmer heller ikke. Det som stemmer er at kjørende, også syklister, etter trafikkreglene § 9 nr 2, annet ledd har “vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det”.  Som syklister er vi kjørende. Det er vel bare nok et symptom på at de som har utformet trafikkreglene har sett på biler som en selvfølge, nærmest som noe naturgitt, når man ikke har brydd seg om å definere hvem som skal regnes som kjørende. Det er bare fremmedelementer i trafikken som er nærmere angitt. Syklister er noe de i liten eller ingen grad har tenkt på, så de har man som vanlig hoppet over.  Men det er ingen tvil om at vi, når vi sykler, er kjørende — herunder at vi har rett til å bruke kjørefelt m.m.

Velger vi å gå av sykkelen og leie denne, da er vi etter trafikkreglene § 2 nr 3, bokstav c, gående. Hvis vi går av sykkelen og triller den over et gangfelt, da er vi gående og kjørende har vikeplikt. Sykler vi over, gjelder de alminnelige vikepliktreglene. Så lenge det ikke er til hinder for gående, vil det beste være å sykle over gangfeltet, da dette normalt vil ta kortere tid enn om man skal gå av sykkelen og trille den over. Å konvertere fra syklist til fotgjenger kan bare anbefales når det er så mange fotgjengere at sykling av den grunn ikke kan anbefales, eller når det er så tett trafikk med bilister av typen “jeg stopper ikke for sykkelister”, at det kan være vanskelig å komme over.

I praksis vil den som sykler over et gangfelt som regel komme fra en (gang-) og sykkelvei, eller et fortau. Da følger det av diskrimineringsbestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr 4, annet ledd at syklisten har vikeplikt for trafikant på vegen.

Men at man som bilist ikke har vikeplikt, betyr ikke at man har noen form for påkjørsrett. Man skal alltid utvise den nødvendige aktsomhet og avpasse parten etter forholdene. Når man nærmer seg et gangfelt, må man som bilist alltid være forberedt på at det kan komme gående ut i gangfeltet.

Det er avsagt minst to dommer hvor bilister har blitt dømt etter å ha kjørt på syklister som syklet over et gangfelt.

I september 2014 ble det avsagt en dom av Oslo tingrett etter at en bilist hadde kjørt på en syklist som syklet over et gangfelt der Uelands gate og Collets gate krysser hverandre. Jeg har ikke klart å få tak i selve dommen, så jeg må her basere meg på referatet fra dommen i Osloby. Jeg gjengir følgende fra deres referat:

“Flertallet i retten anså det som mest sannsynlig at bilisten kjørte på rødt. Men de kunne heller ikke utelukke at lyset for bilisten akkurat hadde blitt grønt. Derfor ble bilisten frifunnet for å ha kjørt på rødt.

Men 34-åringen [bilisten] ble dømt for å ha handlet uaktsomt da han traff kvinnen i fotgjengerovergangen. Retten viste til at trafikklyset i så fall akkurat må ha blitt grønt. Det var gode forhold på stedet, og det er et særlig krav om aktsomhet når man som bilist krysser en fotgjengerovergang.

(…)

I noen grad har retten tatt hensyn til at hun ikke gikk av sykkelen før hun syklet i veien. Men dette har liten betydning, da hun holdt lav fart.

Bilisten fikk 14 dagers betinget fengsel. På grunn av lang saksbehandlingstid fikk han ikke bot i tillegg. Han ble fratatt førerkortet i én måned og 16 dager.”

Den andre dommen er avsagt av Agder lagmannsrett LA-2005-1076. En 12 år gammel jente ble drept da hun krysset veien på sykkel i et gangfelt og ble påkjørt av en lastebil. Lastebilsjåføren ble dømt for å ha overtrådt veitrafikkloven § 3 ved uaktsom kjøring, og for uaktsomt drap. Om kryssingen av gangfeltet, sier retten:

“Lagmannsretten kan ikke se at den forulykkedes opptreden kaster lys over siktedes strafferettslige skyld. Det dreier seg ikke om en syklist som i stor fart har krysset veien. Forsvareren har, riktignok uten å trekke avgjørende rettslige konsekvenser fra synspunktet, nevnt at B syklet over veien, og at hun formelt sett var å anse som kjørende med vikeplikt etter trafikkreglenes § 7 nr. 4 annet ledd. Lagmannsretten anser problemstillingen uten betydning slik denne saken ligger an. Etter siktedes forklaring har det ikke foreligget noen form for kommunikasjonssvikt hvor han trodde at syklisten var oppmerksom på lastebilen og ville vente til han hadde passert. Dødsfølgen var klart påregnelig og er forårsaket av siktedes mangel på aktsomhet.”

Jeg tar også med en sak fra avkortingsnemnda i en sak fra 2004, AKN-2179. Her kom en eldre syklist fra en gang- og sykkelvei, og krysset en annen vei i et gangfelt. Her kolliderte han med en bil. Her hadde syklisten vikeplikt diskrimineringsbestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr 4, annet ledd. Spørsmålet var om syklisten hadde handlet så uaktsomt at erstatnignen fra bilens forsikringsselskap måtte avkortes. Forsikringsselskapet hadde i utgangspunktet avkortet erstatningen med 50%. Om aktsomhetsvurderingen uttalte Avkortingsnemnda:

“I AKN-1988 kom nemnda til at en syklist ikke hadde utvist grov uaktsomhet da han kom syklende fra en gang/sykkelsti inn på veien og ble truffet av en bil idet han skulle krysse veien i et gangfelt. Saksforholdet var parallelt med nærværende ved at nemnda la til grunn at syklisten kom svært fort og nokså overraskende på føreren. Videre hadde syklisten også i denne saken sjekket veibanen mot høyre, men hadde ikke hadde sett den bilen han kolliderte med, antagelig fordi den var skjult av parkerte biler. I nærværende sak var bilen bak ikke skjult av parkerte biler, men av bilen foran. Man må imidlertid alltid regne med at det kan komme en bil bak den som krysser først, og det er i dette tilfellet spørsmål om syklisten er mer enn lite å laste, ikke om grov uaktsomhet. Det kreves derfor ikke sterkt klanderverdig adferd, men en uaktsomhet som overstiger en mer unnskyldelig misforståelse av trafikksituasjonen. Nemnda mener forholdet ikke representerer en slik unnskyldelig misforståelse, og at skadelidte derfor er mer enn lite å laste.

Avkortning kan da skje helt eller delvis. Selskapet har avkortet med 50%. Nemnda mener forholdet ligger i den nedre grensen mot lite å laste og derfor er såpass unnskyldelig at avkortningen bør reduseres til 30%.”

Dette gjaldt ikke straffansvar som i de to foregående sakene, men om hva slags erstatning den uaktsomme syklist som hadde vikeplikt og syklet over gangfelt, skulle få fra bilens forsikringsselskap.

En oppsummering:

  • Det er tillatt å sykle over gangfelt.
  • Hvis man triller sykkelen over gangfeltet regnes man som gående, og kjørende har vikeplikt.
  • Man har ikke nødvendigvis vikeplikt selv om man sykler over et gangfelt. Men i praksis har man det ofte, da man gjerne kommer fra fortau eller gang- og sykkelvei.
  • Bilistene har plikt til å opptre aktsomt når man nærmer seg et gangfelt.
  • Bilister har blitt straffedømt for å ha kjørt på syklister som har syklet over gangfelt.
  • Syklister som har kollidert med bilist ved kryssing i gangfelt har blitt tilkjent erstatning, selv om de selv har opptrådt uaktsomt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.