Sykling over gangfelt

Det er en utbredt myte at det ikke er lov å syk­le over et gang­felt. Det mest håp­løse er at de som er satt til å hånd­heve reg­le­ne ikke synes å kun­ne det­te. Et av de mest håp­løse eksemp­le­ne er lens­mann Odd­bjørn Dyr­dal i Os, som anmel­der en syk­list som var blitt påkjørt i et gang­felt.

Vi får star­te med det ele­men­tæ­re: Det er til­latt å syk­le over et gang­felt, eller fot­gjen­ger­felt som det ofte omta­les som. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, førs­te punkt­um:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de.

Vi kan mer­ke oss at det er til­latt når det ikke er til hin­der for gåen­de. Det står ikke noe om at det ikke må være til hin­der for bilis­ter.

En annen myte er at den som syk­ler over et gang­felt all­tid har vike­plikt. Det stem­mer hel­ler ikke. Det som stem­mer er at kjø­ren­de, også syk­lis­ter, etter tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, annet ledd har “vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det”.  Som syk­lis­ter er vi kjø­ren­de. Det er vel bare nok et sym­ptom på at de som har utfor­met tra­fikk­reg­le­ne har sett på biler som en selv­føl­ge, nær­mest som noe natur­gitt, når man ikke har brydd seg om å defi­ne­re hvem som skal reg­nes som kjø­ren­de. Det er bare frem­med­ele­men­ter i tra­fik­ken som er nær­me­re angitt. Syk­lis­ter er noe de i liten eller ingen grad har tenkt på, så de har man som van­lig hop­pet over.  Men det er ingen tvil om at vi, når vi syk­ler, er kjø­ren­de — her­under at vi har rett til å bru­ke kjøre­felt m.m.

Vel­ger vi å gå av syk­ke­len og leie den­ne, da er vi etter tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr 3, bok­stav c, gåen­de. Hvis vi går av syk­ke­len og tril­ler den over et gang­felt, da er vi gåen­de og kjø­ren­de har vike­plikt. Syk­ler vi over, gjel­der de almin­ne­li­ge vike­plikt­reg­le­ne. Så len­ge det ikke er til hin­der for gåen­de, vil det bes­te være å syk­le over gang­fel­tet, da det­te nor­malt vil ta kor­te­re tid enn om man skal gå av syk­ke­len og tril­le den over. Å kon­ver­te­re fra syk­list til fot­gjen­ger kan bare anbe­fa­les når det er så man­ge fot­gjen­ge­re at syk­ling av den grunn ikke kan anbe­fa­les, eller når det er så tett tra­fikk med bilis­ter av typen “jeg stop­per ikke for sykke­lis­ter”, at det kan være vans­ke­lig å kom­me over.

I prak­sis vil den som syk­ler over et gang­felt som regel kom­me fra en (gang-) og syk­kel­vei, eller et for­tau. Da føl­ger det av dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd at syk­lis­ten har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.

Men at man som bilist ikke har vike­plikt, betyr ikke at man har noen form for påkjørs­rett. Man skal all­tid utvi­se den nød­ven­di­ge akt­som­het og avpas­se par­ten etter for­hol­de­ne. Når man nær­mer seg et gang­felt, må man som bilist all­tid være for­be­redt på at det kan kom­me gåen­de ut i gang­fel­tet.

Det er avsagt minst to dom­mer hvor bilis­ter har blitt dømt etter å ha kjørt på syk­lis­ter som syk­let over et gang­felt.

I sep­tem­ber 2014 ble det avsagt en dom av Oslo ting­rett etter at en bilist had­de kjørt på en syk­list som syk­let over et gang­felt der Uelands gate og Col­lets gate krys­ser hver­and­re. Jeg har ikke klart å få tak i selve dom­men, så jeg må her base­re meg på refe­ra­tet fra dom­men i Oslo­by. Jeg gjen­gir føl­gen­de fra deres refe­rat:

Fler­tal­let i ret­ten anså det som mest sann­syn­lig at bilis­ten kjør­te på rødt. Men de kun­ne hel­ler ikke ute­luk­ke at lyset for bilis­ten akku­rat had­de blitt grønt. Der­for ble bilis­ten fri­fun­net for å ha kjørt på rødt.

Men 34-årin­gen [bilis­ten] ble dømt for å ha hand­let uakt­somt da han traff kvin­nen i fot­gjen­ger­over­gan­gen. Ret­ten vis­te til at tra­fikk­ly­set i så fall akku­rat må ha blitt grønt. Det var gode for­hold på ste­det, og det er et sær­lig krav om akt­som­het når man som bilist krys­ser en fot­gjen­ger­over­gang.

(…)

I noen grad har ret­ten tatt hen­syn til at hun ikke gikk av syk­ke­len før hun syk­let i vei­en. Men det­te har liten betyd­ning, da hun holdt lav fart.

Bilis­ten fikk 14 dagers betin­get feng­sel. På grunn av lang saks­be­hand­lings­tid fikk han ikke bot i til­legg. Han ble fra­tatt fører­kor­tet i én måned og 16 dager.”

Den and­re dom­men er avsagt av Agder lag­manns­rett LA-2005–1076. En 12 år gam­mel jen­te ble drept da hun krys­set vei­en på syk­kel i et gang­felt og ble påkjørt av en laste­bil. Laste­bil­sjå­fø­ren ble dømt for å ha over­trådt vei­tra­fikk­lo­ven § 3 ved uakt­som kjø­ring, og for uakt­somt drap. Om krys­sin­gen av gang­fel­tet, sier ret­ten:

Lag­manns­ret­ten kan ikke se at den for­ulyk­ke­des opp­tre­den kas­ter lys over sik­te­des straffe­retts­li­ge skyld. Det drei­er seg ikke om en syk­list som i stor fart har krys­set vei­en. For­sva­re­ren har, rik­tig­nok uten å trek­ke avgjø­ren­de retts­li­ge kon­se­kven­ser fra syns­punk­tet, nevnt at B syk­let over vei­en, og at hun for­melt sett var å anse som kjø­ren­de med vike­plikt etter tra­fikk­reg­le­nes § 7 nr. 4 annet ledd. Lag­manns­ret­ten anser pro­blem­stil­lin­gen uten betyd­ning slik den­ne saken lig­ger an. Etter sik­te­des for­kla­ring har det ikke fore­lig­get noen form for kom­mu­ni­ka­sjons­svikt hvor han trod­de at syk­lis­ten var opp­merk­som på laste­bi­len og vil­le ven­te til han had­de pas­sert. Døds­føl­gen var klart påreg­ne­lig og er for­år­sa­ket av sik­te­des man­gel på akt­som­het.”

Jeg tar også med en sak fra avkor­tings­nemn­da i en sak fra 2004, AKN-2179. Her kom en eld­re syk­list fra en gang- og syk­kel­vei, og krys­set en annen vei i et gang­felt. Her kol­li­der­te han med en bil. Her had­de syk­lis­ten vike­plikt dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd. Spørs­må­let var om syk­lis­ten had­de hand­let så uakt­somt at erstat­nig­nen fra bilens for­sik­rings­sel­skap måt­te avkor­tes. For­sik­rings­sel­ska­pet had­de i utgangs­punk­tet avkor­tet erstat­nin­gen med 50%. Om akt­som­hets­vur­de­rin­gen uttal­te Avkor­tings­nemn­da:

I AKN-1988 kom nemn­da til at en syk­list ikke had­de utvist grov uakt­som­het da han kom syk­len­de fra en gang/sykkelsti inn på vei­en og ble truf­fet av en bil idet han skul­le krys­se vei­en i et gang­felt. Saks­for­hol­det var paral­lelt med nær­væ­ren­de ved at nemn­da la til grunn at syk­lis­ten kom svært fort og nok­så over­ras­ken­de på føre­ren. Vide­re had­de syk­lis­ten også i den­ne saken sjek­ket vei­ba­nen mot høy­re, men had­de ikke had­de sett den bilen han kol­li­der­te med, anta­ge­lig for­di den var skjult av par­ker­te biler. I nær­væ­ren­de sak var bilen bak ikke skjult av par­ker­te biler, men av bilen foran. Man må imid­ler­tid all­tid reg­ne med at det kan kom­me en bil bak den som krys­ser først, og det er i det­te til­fel­let spørs­mål om syk­lis­ten er mer enn lite å las­te, ikke om grov uakt­som­het. Det kre­ves der­for ikke sterkt klan­der­ver­dig adferd, men en uakt­som­het som over­sti­ger en mer unn­skyl­de­lig mis­for­stå­el­se av tra­fikk­si­tua­sjo­nen. Nemn­da mener for­hol­det ikke repre­sen­te­rer en slik unn­skyl­de­lig mis­for­stå­el­se, og at ska­de­lid­te der­for er mer enn lite å las­te.

Avkort­ning kan da skje helt eller del­vis. Sel­ska­pet har avkor­tet med 50%. Nemn­da mener for­hol­det lig­ger i den ned­re gren­sen mot lite å las­te og der­for er såpass unn­skyl­de­lig at avkort­nin­gen bør redu­se­res til 30%.”

Det­te gjaldt ikke straff­an­svar som i de to fore­gå­en­de sake­ne, men om hva slags erstat­ning den uakt­som­me syk­list som had­de vike­plikt og syk­let over gang­felt, skul­le få fra bilens for­sik­rings­sel­skap.

En opp­sum­me­ring:

 • Det er til­latt å syk­le over gang­felt.
 • Hvis man tril­ler syk­ke­len over gang­fel­tet reg­nes man som gåen­de, og kjø­ren­de har vike­plikt.
 • Man har ikke nød­ven­dig­vis vike­plikt selv om man syk­ler over et gang­felt. Men i prak­sis har man det ofte, da man gjer­ne kom­mer fra for­tau eller gang- og syk­kel­vei.
 • Bilis­te­ne har plikt til å opp­tre akt­somt når man nær­mer seg et gang­felt.
 • Bilis­ter har blitt straffe­dømt for å ha kjørt på syk­lis­ter som har syk­let over gang­felt.
 • Syk­lis­ter som har kol­li­dert med bilist ved krys­sing i gang­felt har blitt til­kjent erstat­ning, selv om de selv har opp­trådt uakt­somt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email
 • Sabal Myrak

  De aller fles­te bilis­ter stop­per jo, selv når jeg har vike­plikt. Det begyn­ner å føles mer og mer lat­ter­lig å stop­pe hver gang og sjek­ke om de skal stop­pe, for så å tråk­ke seg opp i fart igjen når de all­tid stop­per. Kan man si at det er en ‘sed­vane’ at bilis­ter stop­per foran gang­felt når en syk­list fra syk­kel­vei krys­ser? Har det i det hele tatt noe å si?

 • Oslo

  Det har noe å si den dagen du blir påkjørt, noe som er en ube­ha­ge­lig opp­le­vel­se enten det er sed­vane for det ene eller and­re.
  Brems hel­ler opp og vær en defen­siv tra­fi­kant, og ta den eks­tra tråk­kin­ga som en bonus.

 • Pingback: Sykling over gangfelt, del 2 – Jan Martin Mathiassen()

 • Olav­Tor­vund

  Hva så? Det er ingen opp­ford­ring om å syk­le på den ene eller and­re måten her. Jeg er defen­siv når jeg syk­ler over gang­felt. Men jeg SYKLER over, det er bare unn­taks­vis at jeg går av og lei­er syk­ke­len. Like­vel greit å vite at alle de som synes å tro at man skal gå av, og at bilis­ter har noe i nær­he­ten av en påkjørs­rett, tar helt feil.

 • Sabal Myrak

  Jeg er tid­li­ge­re yrkes­sjå­før og i til­legg en vok­sen og erfa­ren syk­list med ca. 7000 mil bak meg og en stor andel av det har fore­gått i byga­ter. Jeg krys­ser ikke banen til en bilist der­som jeg er usik­ker på om hen er i ferd med å stop­pe. Så jeg er ikke inter­es­sant i den­ne sam­men­hen­gen.

  Hvis man hel­ler fore­stil­ler seg et barn, som har syk­let i 3–4 år, som ikke kan tra­fikk­reg­le­ne, men som vet at alle de hundre­vis av gan­ge­ne de har krys­set en bestemt vei, så har bilis­te­ne stop­pet hver enes­te gang. Hva skjer den dagen en bilist står på ret­ten over­for det bar­net?

 • Oslo

  Sann­syn­lig­vis en ulyk­ke. Så for­eld­re­ne til det­te bar­net har et ansvar for å lære dem at det all­tid løn­ner seg å være for­sik­tig. Uan­sett.

  Jeg syns ikke noen som fær­des i tra­fik­ken skal “stå på ret­ten” sin, hver­ken syk­lis­ter eller bilis­ter. Det er da det skjer ulyk­ker. Men den som er mykest er som regel også den som har mest å mis­te på å “stå på sin rett”. Det hjel­per så lite å ha ret­ten på sin side når du lig­ger under 2 tonn med SUV.

  Som bilist går jeg all­tid uti­fra at syk­lis­ter når som helst kom­mer ut i vei­ba­nen, som syk­list går jeg all­tid uti­fra at biler ikke stop­per og som fot­gjen­ger går jeg all­tid uti­fra at hver­ken biler eller syk­ler stop­per. Det er det som er å være defen­siv og jeg syns at abso­lutt alle bør tenk­te sånn. Jeg bekla­ger der­som jeg mis­for­sto hva du skrev. Og jeg håper hver­ken syk­lis­ter eller biler “står på ret­ten” oven­for barn uan­sett om de syk­ler eller går.

  Hvis alle bare kun­ne blitt flin­ke­re til å vise hen­syn tror jeg det vil­le vært fær­re ulyk­ker og mind­re aggre­sjon.

 • Oslo

  Sukk.. jeg glem­te hvil­ken blogg jeg var på. Her er det ikke noe vits å prø­ve å dis­ku­te­re noe.

 • Olav­Tor­vund

  Synes du ikke der noen grunn til å dis­ku­te­re hvis du risi­ke­rer å få mot­stand fra folk som er uenig med deg?

 • Stig Waage

  Det er til­latt å syk­le over gang­felt, men bilis­te­ne har ikke vike­plikt
  for deg. For å opp­nå sam­me ret­tig­he­ter som gåen­de, dvs. at bile­ne har
  vike­plikt og må stop­pe for deg i gang­fel­tet, må du gå av syk­ke­len og
  tril­le den.

  https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/

 • Olav­Tor­vund

  apprp­ve

  Fra: Disqus [mailto:notifications@disqus.net]
  Sendt: 20. mars 2017 21:04
  Til: olav@torvund.net
  Emne: Re: Com­ment on Syk­ling over gang­felt

  Det er til­latt å syk­le over gang­felt, men bilis­te­ne har ikke vike­plikt for deg. For å opp­nå sam­me ret­tig­he­ter som gåen­de, dvs. at bile­ne har vike­plikt og må stop­pe for deg i gang­fel­tet, må du gå av syk­ke­len og tril­le den. https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/

  Set­tings

  A new com­ment was pos­ted on Olav Tor­vunds blogg

  _____

  This com­ment is awai­ting mode­ra­tor approval.

  _____

  Stig Waage

  Det er til­latt å syk­le over gang­felt, men bilis­te­ne har ikke vike­plikt for deg. For å opp­nå sam­me ret­tig­he­ter som gåen­de, dvs. at bile­ne har vike­plikt og må stop­pe for deg i gang­fel­tet, må du gå av syk­ke­len og tril­le den.
  https://www.tryggtrafikk.no… 4:03 p.m., Mon­day March 20 | Other com­ments by Stig Waage

  Mode­ra­te this com­ment by email

  Email address: stigwaage1@gmail.com | IP address: 51.174.192.57
  Reply to this email with “Dele­te”, “Appro­ve”, or “Spam”, or mode­ra­te from the Disqus mode­ra­tion panel.

  _____

  You’re rece­i­ving this mes­sa­ge becau­se you’re sig­ned up to rece­i­ve noti­fi­ca­tions about acti­vity on thre­ads aut­ho­red by Olav­Tor­vund.
  You can unsub­scri­be from emails about acti­vity on thre­ads aut­ho­red by Olav­Tor­vund by reply­ing to this email with “unsub­scri­be” or redu­ce the rate with which these emails are sent by adjus­ting your noti­fi­ca­tion set­tings.

 • kare

  Det er vel med syk­lis­ter som alle and­re grup­per at noen bru­ker reg­le­ne litt vel run­de. Har sett syk­lis­ter på tur inn i fot­gjen­ger­felt uten å sen­ke fart evt leg­ge seg fra kjøre­bane inn i fot­gjen­ger­felt for å unn­gå vike­plikt. Det et dis­se det et vik­tig å nå med den­ne info. Selv løper jeg en del, Ikke spe­si­elt raskt men ser meg all­tid eks­tra for før jeg løper ut i fot­gjen­ger­felt da bilis­ter for­ven­ter seg gåen­de som kom­mer sene­re frem til vei­en. Ta hen­syn til hver­and­re og gjer­ne takk selv om en gjør som man skal.

 • Olav­Tor­vund

  Det er all­tid dumt å krys­se uten å se seg for. Og man skal vise hen­syn og venn­lig­het. Det gjel­der alle, bilis­ter, syk­li­ser, fot­gjen­ge­re og jog­ge­re.

 • Erik Han­sen

  Hva om gang/sykkelstien går over i et gang­fel­tet som krys­ser en vei som går til par­ke­rings­plass ben­sin­sta­sjon e.l. Man har vike­plikt når man kjø­rer inn eller ut på par­ke­rings­plass e.l.

 • Olav­Tor­vund

  Det føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, at den som skal inn på par­ke­rings­plass, ben­sin­sta­sjon mm har vike­plikt.

 • the­per­l­wal­ker

  Å syk­le over et gang­felt kan lett anse­es som rågjen­ging. Hva sier loven om det?

 • Olav­Tor­vund

  Det er ikke noe som heter “rågjen­ging”, i alle fall ikke i tra­fikk­reg­le­ne. Så det kan vi glem­me.

 • the­per­l­wal­ker

  Der tar du feil, det er abso­lutt noe som heter rågjenge­ri, og som loven sier, så må man syk­le i til­nær­met gang­fart i over­gangs­fel­tet. Alt­så, kom­mer man syk­len­de i feks 10kmt så blir det rågjenge­ri.

 • Olav­Tor­vund

  Vis meg hvor i tra­fikk­reg­le­ne hvor du fin­ner ordet “rågjenge­ri”, og hvor det står at man skal syk­le i til­nær­met gang­fart i over­gangs­felt, som anta­ge­lig er det som heter gang­felt. Hvem som helst kan fin­ne på ord som bru­kes etter eget for­godt­be­fin­nen­de. Man kan f.eks. kal­le dum­me kom­men­ta­rer for “råskri­ve­ri”, men sær­lig menings­fylt er det ikke.

 • the­per­l­wal­ker

  Nå skjøn­ner jeg jo at du bare en gret­ten gam­mel stub­be, men ok .. her:

  § 18.Særlige bestem­mel­ser for syk­len­de
  3. Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gang­fart.

  Ordet rågjenge­ri fin­nes i sitt bes­te vel­gå­en­de:
  https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5gjengeri

 • Olav­Tor­vund

  Gam­le stub­ber plei­er å ha soli­de og dype røt­ter som gir et godt fun­da­ment som bidrar til at man står støtt.

  For meg er “…gjen­ge­ri” i tra­fikk­sam­men­heng noe som har med fot­gjen­ge­re å gjø­re. Du kom­mer trek­ken­de med folk som syk­ler. De fles­te gan­ge­ne jeg syk­ler over et gang­felt er det ingen fot­gjen­ge­re der. Hvem som helst kan skri­ve sine defi­ni­sjo­ner av tøve­te ting i Wki­pe­dia, så det er ingen auto­ria­tiv kil­de.

  Det­te er min blogg. Det er mitt pri­vi­le­gi­um og si at jeg anser den­ne dis­ku­sjo­nen for avslut­tet, og set­ter strek. Du må gjer­ne mene hva du vil, men du må gjø­re de and­re ste­der.

 • Olav­Tor­vund

  Det bur­de være en selv­føl­ge­lig del av opp­læ­rin­gen. Men det er ikke alt det man skul­le ha lært, som sit­ter igjen.