Trafikkreglenes diskrimineringsbestemmelse: Vikepliktregler for syklister

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Fot­gjen­ge­re har i det mins­te rege­len i tra­fikk­reg­le­ne § 9, med over­skrif­ten Sær­li­ge plik­ter over­for gåen­de. Her kan vi f.eks. lese føl­gen­de i No 1:

Kjø­ren­de skal la gåen­de få til­strek­ke­lig plass på vegen.

Et for­slag om en bestem­mel­se som vil­le påleg­ge bilis­ter la syk­lis­ter få til­strek­ke­lig plass på vegen, ved at fører av motor­kjøre­tøy­er plik­ter å hol­de en minste­av­stand på 1,5 meter ved pas­se­ring av syk­lis­ter, ble nylig for­kas­tet det syk­kel­fiendt­li­ge fler­tal­let på Stor­tin­get. Om noen skul­le ha glemt det, så utgjø­res det syk­kel­fiendt­li­ge fler­tal­let av Arbei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et, Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et. I for­ri­ge peri­ode stem­te også SV med syk­kel­fien­de­ne, noe det er vans­ke­lig å til­gi dem, men de var kom­met over på rik­tig side i den­ne peri­oden. De par­ti­ene som støt­ter å gjø­re det bed­re for syk­lis­ter er Venst­re, Kris­te­lig Folke­par­ti, Miljø­par­ti­et De Grøn­ne og SV. Man kan håpe på at noen av Arbei­der­par­ti­ets repre­sen­tan­ter på Stor­tin­get med tiden med tiden vil synes det er pin­lig å ha hav­net i så dår­lig sel­skap, og at de føl­ger etter Arbei­der­par­ti­et i Oslo. Men Arbei­der­par­ti­et er solid plan­tet i den grå-grå alli­an­sen, så jeg er ikke sær­lig opti­mis­tisk. Høy­re kom­mer nok dil­ten­de etter noen år etter at de bur­de ha skjønt at ver­den har gått vide­re. FrP kan man i den­ne sam­men­heng bare gi opp. De er og vil sik­kert fort­set­te å være et bak­stre­versk bilistparti.

Fot­gjen­ger­ne har også § 9 no 2 om vikeplikt:

Kjø­ren­de som krys­ser gang­veg eller for­tau, har vike­plikt for gåen­de. Det sam­me gjel­der kjø­ring på gågate eller gatetun.

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.

Syk­lis­ter har i ste­det fått dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen i § 7 nr 4 annet ledd:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.

Det er bare en grup­pe kjø­ren­de som lov­lig kan kom­me inn på eller krys­se vei fra syk­kel­vei, gang­vei eller for­tau, nem­lig syk­lis­ter. Rege­lens hen­sikt er åpen­bart å dis­kri­mi­ne­re syk­lis­ter: Syk­lis­ter må ikke på noe vis kun­ne “hind­re” bilister.

Der en gang- og syk­kel­vei krys­ser en annen vei, er det stort sett et gang­felt, men ingen opp­mer­king for syk­lis­ter. Der­med har bilis­ter vike­plikt for fot­gjen­ge­re etter § 9 no 2 annet ledd. Sta­tens veg­ve­sen gjen­nom­fø­rer i prak­sis gans­ke kon­se­kvent dis­kri­mi­ne­rin­gen av syk­lis­ter når de mer­ker opp eller lar være å mer­ke opp i kryss.

Mer­kin­gen er elen­dig, og skil­tin­gen stort sett fra­væ­ren­de. Noen gan­ger er det ikke lett å avgjø­re om man kom­mer fra syk­kel­vei ut i annen vei, eller om de gans­ke enkelt krys­ser hver­and­re slik at syk­lis­ten hele tiden er på syk­kel­vei. Er det da “natur­gitt” at de som kom­mer på syk­kel­vei­en uten vide­re har vikeplikt?

Sykkelveikryss

Over hele den del av ver­den som tar syk­lis­ter på alvor, går man nå inn for å byg­ge syk­kel­vei­er som er fysisk sepa­rert fra moto­ri­sert tra­fikk og gåen­de. Det er gans­ke enkelt den bes­te løs­nin­gen. I Nor­ge, som ikke kan reg­nes blant de land som tar syk­lis­ter på alvor, vil man ikke ha sli­ke løs­nin­ger, og det er sær­lig én grunn som anfø­res mot å vel­ge den­ne løs­nin­gen: Dagens vike­plikt­reg­ler gjør i utgangs­punk­tet gode syk­kel­løs­nin­ger dår­li­ge. Man må være gans­ke så eksos­for­gif­tet for ikke å inn­se at det da er vike­plikt­reg­le­ne det er noe alvor­lig galt med. Men sam­ferd­sels­mi­nist­re­ne i de to sis­te regje­rin­ge­ne og et fler­tall på Stor­tin­get vil ikke inn­se det­te. Her hol­der vi fast ved dår­li­ge reg­ler og dår­li­ge løs­nin­ger. Syk­lis­ter skal dis­kri­mi­ne­res i tra­fik­ken, synes å være hold­nin­gen hos dem.

Som jeg skal kom­me til­ba­ke til neden­for, ble et for­slag om å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i tra­fik­ken, her­under å bed­re vike­plikt­reg­le­ne, nylig for­kas­tet av det syk­kel­fiendt­li­ge fler­tal­let på Stor­tin­get. De to sam­ferd­sels­mi­nist­re­ne Magn­hild Mel­tveit Klep­pa og Ketil Sol­vik-Olsen, har, sam­men med byrå­kra­ti­et i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Veg­di­rek­to­ra­tet, øns­ket å opp­rett­hol­de dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen. Med det­te viser det med all mulig tyde­lig­het at de ikke øns­ker bed­re for­hold for syklister.

De få gan­ge­ne det fak­tisk er (eller til­syne­la­ten­de er) mer­ket opp en syk­kel­krys­sing, betyr de ingen ting. Med dagens reg­ler er de uan­sett verdiløse.

I kryss er situa­sjo­nen ofte for­vir­ren­de. Når man som på bil­det neden­for, fra For­ne­bu, kom­mer på en syk­kel­vei med for­tau, som ender i et fot­gjen­ger­felt der den krys­ser vei­en, må vi som syk­ler bare base­re oss på dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 annet ledd, om at den som vil krys­se vei fra syk­kel­vei har vike­plikt for all annen tra­fikk? I prak­sis at vi også har vike­plikt for and­re kjø­ren­de (fak­tisk også syk­lis­ter) som kom­mer fra kjøre­fel­tet og skal svin­ge til høy­re? Det er en håp­løs regel, som for­ut­set­ter at syk­lis­ter har øyne i nak­ken, noe de fær­res­te av oss har.

Lyskryss ved Fornebu
Lys­kryss ved Fornebu

Bare for å ha sagt det også: “Røde menn” gjel­der ikke for syk­lis­ter. Det er ikke ulov­lig å krys­se, selv om det er “rød mann”. Så ukla­re som vike­plikt­reg­le­ne er, er det kan­skje best å krys­se på “rød mann” hvis det ikke kom­mer tra­fikk på vei­en fra høy­re på bil­det. Da har også kjø­ren­de paral­lelt med syk­kel­vei­en rødt lys, og kan hel­ler ikke svin­ge inn på vei­en som krys­ser syk­kel­vei­en. Når gjel­den­de vike­plikt­reg­ler fører til at den tryg­ges­te løs­nin­gen er å krys­se når man­ge (feil­ak­tig) tror det er ulov­lig, da er det noe alvor­lig galt med vike­plikt­reg­le­ne. Men et sted som det­te er det fak­tisk tryg­gest å bru­ke øyne­ne og hodet, gi blaf­fen i “rød mann” og krys­se hvis det er klart.

Rea­li­te­ten er at annen tra­fikk som krys­ser syk­kel­vei, ikke har vike­plikt, slik de har når de krys­ser gang­vei eller for­tau. Skjønt når man har bas­tard­løs­nin­gen gang- og syk­kel­vei, da er det i så man­ge sam­men­hen­ger uklart om man skal føl­ge reg­le­ne for syk­kel­vei eller for gang­vei. Dagens reg­ler er uover­sikt­li­ge og vans­ke­li­ge å for­stå. Vi vet at syk­lis­ter er smar­te folk, og at man blir smar­te­re av å syk­le. Men vi er ikke super­menn eller ‑kvin­ner som er syns­ke og har rønt­gne­syn, slik våre vei­myn­dig­he­ter synes å base­re seg på når de utfor­mer og mer­ker opp syk­kel­løs­nin­ger. Det­te for­ster­kes av gjen­nom­gå­en­de dår­lig regu­le­ring, og fra­væ­ren­de eller elen­dig mer­king og skilting.

Knut Arild Harei­de, Lai­la Dåv­øy og Line Hen­ri­et­te Hjem­dal,  alle fra KrF, sat­te i for­ri­ge stor­tings­pe­riode fram et for­slag om sik­re­re og bed­re frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. For­sla­ge­ne kan man lese i Innst 410 S (2010–2011):. For­sla­get som gjaldt vike­plikt, lød:

5. Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re vike­plikts­reg­le­ne som gjel­der der gang- og syk­kel­vei krys­ser vei og avkjør­sel slik at syk­len­de gis prio­ri­tet og bed­re fremkommelighet.”

På slut­ten av året 2015 frem­met repre­sen­tan­te­ne Abid Q. Raja, Ketil Kjen­seth, Pål Far­stad og Ter­je Brei­vik, alle fra Venst­re,  blant annet føl­gen­de for­slag (Doku­ment 8:18 S (2015–2016)):

3. Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re for­skrift om kjø­ren­de og gåen­de tra­fikk slik at kjø­ren­de som krys­ser syk­kel­veg, gang- og syk­kel­veg eller syk­kel­felt, har vike­plikt for syk­len­de. Ved syk­kel­krys­sing hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for syk­len­de som befin­ner seg i syk­kel­krys­sin­gen eller på vei ut i den.”

Det er noen vik­ti­ge for­skjel­ler mel­lom de to for­sla­ge­ne. KrF-for­sla­get ber om at reg­le­ne end­res, uten at det sies kon­kret hvor­dan de skal end­res. Venst­re-for­sla­get går ut på at reg­le­ne skal end­res slik at krys­sen­de tra­fikk har vike­plikt for syklende.

Det er ingen tvil om at det må gjø­res noe med dis­se vike­plikt­reg­le­ne. Men jeg er ikke nød­ven­dig­vis enig i at annen tra­fikk all­tid skal ha vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei. Men det­te kom­mer jeg til­ba­ke til.

Uan­sett hvor­dan man ellers løser vike­plikt­spørs­må­let, så må i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, førs­te punkt­um, bort.

Det man da vil stå til­ba­ke med, er at de almin­ne­li­ge vike­plikt­reg­ler gjel­der også for syk­kel­vei­er. Det vil si at man har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, med mind­re annet er angitt ved skilt. Syk­lis­ter som kom­mer fra syk­kel­vei vil ha vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, og tra­fikk på krys­sen­de vei vil ha vike­plikt for syk­lis­ter på syk­kel­vei­en som kom­mer fra høy­re. Jeg kan ikke for­stå at det­te skal bli vans­ke­li­ge­re enn at høyre­re­ge­len gjel­der i and­re kryss.

SIMG_1822_DxO_raw

Pro­ble­me­ne i Nor­ge for­ster­kes av at man ikke vil skil­te. Jeg syk­ler mye i Frank­ri­ke. Jeg vet ikke hva som er hoved­re­ge­len i Frank­ri­ke om vike­plikt for syk­kel­vei­er. Men det spil­ler ingen rol­le. Det er i prak­sis all­tid skil­tet. Jeg hol­der meg til skil­te­ne. Men i Nor­ge er prin­sip­pet at man vil ha skil­tør­ken, i frykt for at det skal bli skilt­jun­gel. I Nor­ge skil­tes det for blis­ter, ikke for syk­lis­ter. Man kan skil­te at det er vike­plikt for syk­lis­ter. Det­te bil­det er fra Fin­land, hvor det­te er helt van­lig skil­ting hvor syk­kel­vei krys­ser annen vei, hva enten det er gang­felt eller ikke.

SDSC_0041

Det­te skil­tet fin­nes også i Nor­ge. I Oslo lider vi under at det syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­et len­ge had­de skilt­myn­dig­het. Også en FrP-poli­ti­ker skal få hon­nør når det er for­tjent: Det var Ketil Sol­vik-Olsen som fikk ret­tet opp i det­te. Jeg vet bare et eksem­pel på at et slikt skilt har vært satt opp i Oslo, men det er borte nå.

SIMG_5212_DxO

Det har duk­ket opp noen sli­ke skilt ved For­ne­bu. Nær­me­re Oslo har jeg ikke fun­net noen. Men om jeg har for­stått det rett, fin­ner man en del av dem på ste­der i lan­det som ikke har hatt en like syk­kel­fiendt­lig skilt­myn­dig­het som Oslo.

Vikepliktskilt Fornebu

For syk­lis­ter er det man­ge grun­ner til ikke å bru­ke gang- og syk­kel­vei der det­te fin­nes. Det­te er en av dem. I hver enes­te krys­ning har man vike­plikt. Da er det ofte bed­re å vel­ge kjøre­felt. Vi kan gi ordet til  sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen i et brev til Stortinget:

De av syk­lis­te­ne som føler seg ster­kest hem­met av dagens regel­verk, vil anta­ge­lig fort­satt vel­ge å syk­le i kjøre­ba­nen for å unn­gå kon­flik­ter og spa­re tid.”

I Oslo har man hel­dig­vis inn­sett at den stan­dar­den som det leg­ges opp til i Syk­kel­hånd­boka fra Sta­tens veg­ve­sen er for dår­lig, og vil etab­le­re en Oslo­stan­dard med en bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Skal man få fle­re til å vel­ge syk­kel, må det opp­le­ves som trygt å syk­le. Ingen føler seg sær­lig tryg­ge når man syk­ler i et alt­for smalt syk­kel­felt med bus­ser og biler som kjø­rer for­bi med liten avstand. Vi som syk­ler mer­ker ikke noe til den magis­ke beskyt­tel­sen som Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mener at en opp­malt strek i asfal­ten vil gi.

Dagens reg­ler, niti­dig vok­tet av bil­mu­se­ums­vok­ter­ne i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­sen, hind­rer man­ge gode syk­kel­løs­nin­ger, blant annet syk­kel­bane etter møns­ter fra dansk “syk­kel­sti”. Oslo øns­ker å anleg­ge en slik syk­kel­bane i Åke­berg­vei­en. Det er en “mis­sing link” i dagens syk­kel­nett, som for­bin­der Ring 2 og Grøn­land. Hvis man anleg­ger syk­kel­bane som er fysisk skilt fra kjøre­fel­te­ne, får syk­lis­te­ne vike­plikt for all krys­sen­de tra­fikk — hvil­ket i prak­sis gjør en slik løs­ning noe nær ubru­ke­lig. Hvis ikke regel­ver­ket end­res, må dagens reg­ler omgås ved å ram­pe syk­kel­ba­nen ned til kjøre­felt­nivå foran kryss, slik at det der­med blir sykkelfelt.

Den rege­len må bort. Vi kan ikke ha en regel som sier at de som kom­mer fra vei til­rette­lagt for syk­ling all­tid har vike­plikt for tra­fikk på annen vei. Man må vra­ke et regel­verk som dis­kri­mi­ne­rer syk­lis­ter på den­ne måten. Men det betyr ikke at løs­nin­gen er å snu rege­len 180 gra­der, slik at krys­sen­de tra­fikk all­tid har vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei eller på gang- og sykkelvei.

Det er en viss modi­fi­ka­sjon i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, § 7 nr 4 førs­te ledd, lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Den­ne må leses i sam­men­heng med bestem­mel­sens annet ledd, hvis and­re punkt­um lyder:

Den­ne plik­ten {vike­plikt for krys­sen­de tra­fikk] gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Sagt på en annen måte: Krys­sen­de tra­fikk som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, har vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei og gang- og sykkelvei.

Den som krys­ser en syk­kel­vei for å kom­me inn til eller kom­mer ut fra et kjøpe­sen­ter, en besn­sin­sta­sjon, en par­ke­rings­plass har vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei­en. Men det er det åpen­bart ikke man­ge som vet, til­syne­la­ten­de hel­ler ikke veg­myn­dig­he­te­ne og politiet.

De gan­ge­ne det skjer ulyk­ker hvor bilis­ter krys­ser syk­kel­vei på sli­ke ste­der, blir man gjer­ne for­talt at syk­lis­ten had­de vike­plikt. Media videre­for­mid­ler stort sett bare des­in­for­ma­sjo­nen fra poli­ti­et. Grunn­hold­nin­gen hos poli­ti­et er at syk­lis­ter har vike­plikt for bilis­ter uan­sett. Selv der det fore­lig­ger sole­kla­re brudd på vike­plikt fra bilis­tens siden, kom­mer gjer­ne poli­ti­et opp med bort­for­kla­rin­ger som unn­skyl­der bilis­ten og sky­ver skyld over på syk­lis­ten: Så som at syk­lis­ten kom i stor fart, at bilis­ten ble blen­det av solen, osv. Mitt inn­trykk er at de som utta­ler seg på veg­ne av poli­ti­et i sli­ke saker, ikke kan reg­le­ne selv.

Det kan være vans­ke­lig å avgjø­re hva som er krys­sen­de vei, og hva som er en av/innkjørsel, vei som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, osv. I et til­fel­le i Oslo (refe­rert etter hukom­mel­sen) var ingen i stand til å gi noe godt svar. Man måt­te se på regu­le­rings­ved­ta­ket om det var vei eller inn­kjør­sel, var det enes­te sva­ret ansvar­li­ge myn­dig­he­ter kun­ne gi. Selv­sagt syk­ler og kjø­rer alle rundt med de aktu­el­le regu­le­rings­ved­ta­ke­ne, og man stop­per og sjek­ker dis­se når man kom­mer til et kryss­nings­punkt hvor det kan være tvil.

Men til­ba­ke til reg­le­ne, og til de unn­skyld­nin­ger som to sam­ferd­sels­mi­nis­te­re har kokt i hop sam­men med byrå­kra­ti­et i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, for å behol­de dår­li­ge regler.

5. Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re vike­plikts­reg­le­ne som gjel­der der gang- og syk­kel­vei krys­ser vei og avkjør­sel slik at syk­len­de gis prio­ri­tet og bed­re fremkommelighet.”

Først til tid­li­ge­re sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Sen­ter­par­ti­et, Magn­hild Mel­tveit Klep­pa, i brev som er tatt inn som ved­legg i Innst 410 S (2010–2011):

“Å snu vike­plikts­reg­le­ne for syk­len­de vil etter depar­te­men­tets syn ikke ha sær­lig betyd­ning for deres fram­kom­me­lig­het. Ved krys­sing av veg fra gang- og syk­kel­veg vil syk­len­de i de aller fles­te til­fel­ler pga. mang­len­de sikt måt­te set­te ned far­ten til til­nær­met gang­fart slik at kjø­ren­de på vegen får en rime­lig mulig­het til å opp­da­ge dem. Der­med vil en end­ring av vike­plikts­reg­le­ne kun føre til en mini­mal tids­be­spa­rel­se i for­hold til dagens situa­sjon. De av syk­lis­te­ne som føler seg ster­kest hem­met av dagens regel­verk, vil anta­ge­lig fort­satt vel­ge å syk­le i kjøre­ba­nen for å unn­gå kon­flik­ter og spa­re tid.”

Nå sa ikke det for­sla­get som Mel­tveit Klep­pa her sva­rer på at vike­plikt­reg­le­ne nød­ven­dig­vis skal snus. I den grad det­te er et frem­kom­me­lig­hets­til­tak, er det i bes­te fall et sær­de­les lang­sik­tig frem­kom­me­lig­hets­til­tak. Men man kan kan­skje unn­skyl­de Magn­hild Mel­tveit Klep­pa med at for­sla­get var begrun­net med bl.a. bed­re frem­kom­me­lig­het. Flyt i syk­lin­gen er vik­ti­ge­re enn en mar­gi­nal tidsbesparelse.

En ele­men­tær­re­gel for alle som syk­ler, er den­ne: Stol ald­ri på at en norsk bilist over­hol­der tra­fikk­reg­le­ne, her­under vike­plikt. Poen­get er å gi tra­fikk som krys­ser syk­kel­vei vike­plikt, ikke å gi syk­kel­vei­en for­kjørs­rett. Det er en vik­tig nyan­se her. Selv­føl­ge­lig må man set­te ned far­ten og se seg for når man kom­mer til et kryss, selv om krys­sen­de tra­fikk har vike­plikt. Som syk­lis­ter vet vi at det er vi som kom­mer dår­lig ut av et sam­men­støt. Men å set­te far­ten ned til til­nær­met gang­fart, det gjør i alle fall ikke jeg. Det blir hel­ler til løpe­fart, om vi skal sam­men­lig­ne oss med fotgjengere.

Det som er vik­tig, er et klart og enty­dig sig­nal til bilis­te­ne om at de har vike­plikt. Det må vide­re være helt klart at bilis­ten i sli­ke krys­nin­ger har ansva­ret ved sammenstøt.

På i bes­te fall mel­lom­lang sikt, kan vi håpe på at også nors­ke bilis­ter har lært, sann­syn­lig­vis som de sis­te i vår del av ver­den. Men det for­ut­set­ter en mye bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling, at langt fle­re syk­ler (som vil kom­me når til­rette­leg­gin­gen blir bed­re), og et poli­ti som fak­tisk bryr seg om å hånd­heve reg­ler som er til for­del for syk­lis­ter. Det sis­te er det minst rea­lis­tis­ke her.

Magn­hild Mel­tveit Klep­pa fortsetter:

Det er med dagens regel­verk mulig å etab­le­re vike­plikt slik at syk­len­de får prio­ri­tet fram­for de kjø­ren­de som krys­ser gang- og syk­kel­veg. Det­te kan gjø­res gjen­nom bl.a. fysisk utfor­ming, skil­ting og opp­mer­king, og kan gjø­res der det er for­svar­lig og øns­ke­lig ut fra en lokal vur­de­ring av blant annet behov for fram­kom­me­lig­het, tra­fikk og tra­fikk­sik­ker­hets­mes­si­ge for­hold. Det­te vil bidra til å bed­re syk­len­des fram­kom­me­lig­het uten å set­te deres sik­ker­het på spill og kan for eksem­pel være egnet på vik­ti­ge sykkelruter.”

Det er ikke så vans­ke­lig å være enig i det­te, bort­sett fra punk­tet med “fysisk utfor­ming”. Fysisk utfor­ming av et krys­nings­punkt kan påvir­ke sikt og i noen grad adferd. Men det betyr ingen ting for hvem som har vike­plikt, med et mulig unn­tak: Man kan lede en syk­kel­vei inn i kjøre­ba­nen, slik at den går over fra å være syk­kel­vei til å bli syk­kel­felt. Der­med gjel­der van­li­ge reg­ler for vei­en, f.eks. om for­kjørs­rett, om vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, osv.

Neder­land er et land hvor syk­lis­ter tas på alvor. Her har man lagt vekt på å utfor­me kryss og rund­kjø­rin­ger slik at syk­lis­ter beskyt­tes, og slik at bilist og syk­list ser hver­and­re og kan ha blikkon­takt. Jeg kan ikke kom­me på et kryss i Nor­ge hvor det ser ut at man sær­lig har tenkt på syk­lis­ters sikkerhet.

Hvis man skal gjø­re noe med krys­nings­punkt mel­lom syk­kel­vei og annen vei, bør det først og fremst være til­tak som tvin­ger bilis­ter til å redu­se­re far­ten før krys­set, og som gjør at bilist og syk­list ser hver­and­re bedre.

Når Magn­hild Mel­tveit Klep­pa argu­men­ter­te som hun gjor­de, bur­de hun også ha fulgt opp pro­ble­met og tatt tak i mang­len­de skil­ting. Men det gjor­de hun ikke. Jeg tror ikke Magn­hild Mel­tveit Klep­pa noen gang syk­let. Kank­sje kan hun ikke syk­le. I alle fall var det svært så tyde­lig at hun ikke var opp­tatt av sykel.

Pro­ble­me­ne for­ster­kes også ofte ved at våre veg­myn­dig­he­ter skil­ter på måter som ska­per eks­tra uklar­het der tra­fikk fra en utkjør­sel har vike­plikt for annen vei. Et eksem­pel er utjør­se­len fra båtopplaggsplas­sen ved Bestum­ki­len i Oslo. Det er ingen tvil om at tra­fikk til og fra den­ne båtopp­lags­plas­sen omfat­tes av tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 førs­te ledd, og har vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei­en. Men vike­plikt­skite­ne er plas­sert slik at de gir inn­trykk av at bilis­te­ne ikke har vike­plikt her.

Syk­kel­vei­er, eller sna­re­re gang- og syk­kel­vei­er, anleg­ges ofte slik at der bilis­ter har vike­plikt når de kom­mer til kjøre­fel­tet, blir de stå­en­de og sper­re syk­kel­vei­en mens de ven­ter på at det skal bli klart. Det må skil­tes slik at man har vike­plikt for syk­kel­vei­en, og for hoved­vei­en, og det må være plass til at én bil kan ven­te uten å hind­re syk­lis­ter. Og det må hånd­he­ves at bilis­ter ikke kan stop­pe i sykkelveien.

Vår myn­dig­he­ter kan gjø­re mye, også uten å end­re regel­ver­ket. Men de vil ikke, når det bare drei­er seg om noe så uvik­tig som syk­lis­ters liv og helse. I en rap­port fra SINTEFUtred­ning om pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til vike­plikts­reg­le­ne for syk­lis­ter, står det:

Utfor­min­gen av veg­nett for gåen­de og syk­len­de er ikke all­tid i sam­svar med regel­ver­ket. Det­te bidrar til å ska­pe for­vir­ring mht. tra­fi­kan­te­nes plik­ter og ret­tig­he­ter i uli­ke situa­sjo­ner. Man­ge veger for syk­len­de og gåen­de har uklar sta­tus. Det­te bør det ryd­des opp i, blant annet ved å sør­ge for en utfor­ming, skil­ting og opp­mer­king som er i sam­svar med ret­nings­lin­jer og regelverk.”

Det er vel­kjent. Vi syk­ler kan­skje på noe som er skil­tet som, og som ser ut som en gang- og syk­kel­vei. Plut­se­lig for­svin­ner skil­tin­gen, og det hele begyn­ner å lig­ne mer og mer på et for­tau — og det er umu­lig å vite om det er gang- og syk­kel­vei, eller for­tau. I Nor­ge har vi ikke skilt som vars­ler at en syk­kel­vei, en gang- og syk­kel­vei eller et syk­kel­felt for­svin­ner. Det­te for­ut­set­ter de “klo­ke” hoder i Veg­di­rek­to­ra­tet at syk­lis­ter skal opp­da­ge gjen­nom de syns­ke evne­ne som myn­dig­he­te­ne har for­ut­satt at vi har. De kan ikke sva­re på hvor­for vi ikke har sli­ke skilt. Det­te er noe de har fun­net på mens de har slud­ret rundt kaffe­auto­ma­ten. Men hoved­be­grun­nel­sen er at sli­ke skilt er av begren­set betyd­ning for bilis­ter, og da mener de “klo­ke” hoder at de ikke trengs. Det er som kjent en grunn­hold­ning hos de “klo­ke” hoder at syk­lis­ter skal dis­kri­mi­ne­res. Veg­myn­dig­he­te­ne tar ikke syk­lis­ter seriøst.

Rap­por­ten er fra 2006, og Magn­hild Mel­tveit Klep­pa bur­de ha hatt god tid til å ta tak i de pro­ble­me­ne som påpe­kes. Men jeg er ikke i stand til å se noe av det­te er fulgt opp.

Til­ba­ke til Mel­tveit Kleppa:

“Det vil også være vik­tig å påse at feil skil­ting og opp­merk­ning blir ret­tet opp for å unn­gå mis­for­stå­el­ser og økt risi­ko som føl­ge av det­te. Syk­lis­te­nes sik­ker­het i tra­fik­ken er ikke bare avhen­gig av reg­le­nes inn­hold, men også av at reg­le­ne blir etter­levd. I den for­bin­del­se vil depar­te­men­tet påpe­ke at syk­len­de er en uens­artet grup­pe som det ikke stil­les for­mel­le fer­dig­hets­krav til. Barn og ung­dom utgjør en ikke ube­ty­de­lig andel av den­ne tra­fi­kant­grup­pen, som også omfat­ter per­soner med mer eller mind­re ned­sat­te fysis­ke og/eller men­ta­le funk­sjons­ev­ner. Sli­ke tra­fi­kan­ter vil lett kun­ne feil­tol­ke eller mis­bru­ke noe som de vil­le opp­fat­te som en for­kjørs­rett, og kjø­re rett ut i en krys­sen­de veg slik at far­li­ge situa­sjo­ner oppstår.”

Til det­te med feil skil­ting kan jeg bare vise til det jeg har skre­vet oven­for. Det er vit­kig at reg­le­ne blir etter­levd, her­under at bilis­ter over­hol­der den vike­plik­ten de tross alt har over­for syk­lis­ter. De fles­te syk­kel­ulyk­ker som fører til alvor­lig per­son­ska­de og død, skyl­des bilis­ter som ikke over­hol­der sin vikeplikt.

Vi som syk­ler, kan dag­lig obser­ve­re at bilis­ter er

en uens­artet grup­pe som [til tross for at det] stil­les for­mel­le fer­dig­hets­krav til [dem], som også omfat­ter per­soner med mer eller mind­re ned­sat­te fysis­ke og/eller men­ta­le funk­sjons­ev­ner. Sli­ke tra­fi­kan­ter vil lett kun­ne feil­tol­ke eller mis­bru­ke noe som de vil­le opp­fat­te som en forkjørsrett.”

Så kom­mer det mer tøv. Syk­lis­ter er en uens­artet grup­pe, javel, som det ikke stil­les for­mel­le fer­dig­hets­krav til. Javel. Barn og ung­dom utgjør en ikke ube­ty­de­lig andel av den­ne tra­fi­kant­grup­pen, som også omfat­ter per­soner med mer eller mind­re ned­sat­te fysis­ke og/eller men­ta­le funk­sjons­ev­ner. Når det gjel­der mer eller mind­re ned­satt men­ta­le funk­sjons­ev­ner, så synes det å være omtrent like utbredt hos bilis­ter som hos and­re trafikanter.

Sli­ke tra­fi­kan­ter vil lett kun­ne feil­tol­ke eller mis­bru­ke noe som de vil­le opp­fat­te som en for­kjørs­rett. Nå er det slik at fot­gjen­ge­re er en langt mer uens­artet grup­pe enn syk­lis­ter. Men like­vel har man ved­tatt en regel om at bilis­ter har vike­plikt for fot­gjen­ge­re i fot­gjen­ger­felt. Det er ikke et sig­nal til fot­gjen­ger­ne om at man bare kan løpe ut i fot­gjen­ger­fel­tet, uten å for­sik­re seg om at det fak­tisk er klart. Eller hvis man ser at det kom­mer en bilist som ikke synes å ha til hen­sikt å stop­pe? Hvor­for skal det være et så mye stør­re pro­blem med en til­sva­ren­de regel for syklister?

Tan­ken på at syk­lis­ter skal få eller opp­fat­te at de har noen form for ret­tig­he­ter i tra­fik­ken, utlø­ser panikk­angst hos myn­dig­he­te­ne. Det går an å inn­pren­te hos de det her skri­ves om at de skal stop­pe, se seg for og se at det er klart, eller at bilis­te­ne fak­tisk stop­per for å slip­pe dem over, før de krys­ser. Men at det­te skal begrun­ne at bilis­ter ikke har vike­plikt, det er tøv. Løs­nin­gen er her, som så ofte ellers, bed­re infra­struk­tur, med fær­re vei­krys­sin­ger i plan. Det er slik man gjer­ne løser det­te i sivi­li­ser­te syk­kel­land, som Neder­land. Det betyr også at man må inn­se at det slet­tes ikke er vik­tig at bilis­te­ne skal fram.

Ved den sis­te vur­de­rin­gen av spørs­må­let om end­ring av vike­plikt­reg­le­ne kom Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet til at de rele­van­te bestem­mel­se­ne i tra­fikk­reg­le­ne kan være noe ukla­re. Veg­di­rek­to­ra­tet ble der­for bedt om å utar­bei­de for­slag til ny ord­lyd med sik­te på å klar­gjø­re reg­le­nes mate­ri­el­le innhold.

Det ble fore­tatt noen ube­ty­de­li­ge end­rin­ger i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3 og 4 den 24. mai 2013. De lød tid­li­ge­re (med gjen­nom­stre­king av det som er fjernet):

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge, har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de der det skal kjø­res inn.

4. Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

I dag lyder de (med under­stre­king av det som ble tilføyd):

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skul­der. Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på for­tau­et.

Fører av spor­vogn som vil svin­ge inn i veg med gang­felt, har vike­plikt for gåen­de når fot­gjen­ger­sig­na­let lyser grønt.

4. Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Ikke sto­re end­rin­ger av betyd­ning her, og jeg kan ikke se at reg­le­ne ble noe kla­re­re. Den tid­li­ge­re nr 3 kun­ne også opp­fat­tes som om bilis­ter had­de vikte­plikt for syk­lis­ter når de sving­te inn så de krys­set en syk­kel­vei. Den tvi­len er nå fjer­net. Vike­plik­ten gjel­der i utgangs­punk­tet for syk­lis­ter som skal rett fram. Vike­plikt når man skal svin­ge er ellers snev­ret inn til bare å gjel­de krys­sing av for­tau, men dog også vike­plikt for syk­lis­ter på det­te for­tau­et. Hva som gjel­der når bilis­ter krys­ser syk­kel­vei, har for­svun­net i tåke. Og også her er det uklart hvil­ke reg­ler som gjel­der for bas­tar­den gang- og syk­kel­vei. Er det gang­vei- eller sykkelveireglene?

Nr 4 annet ledd har fått en pre­si­se­ring om at kjø­ren­de har vike­plikt for syk­lis­ter på syk­kel­vei når de svin­ger inn på eller kom­mer ut fra det som er nevnt i førs­te ledd. Sann­syn­lig­vis var det det­te som gjaldt tid­li­ge­re også, så det er ingen mate­ri­ell end­ring. Men det er i alle fall en slags klargjøring.

Når man kan vise til “worst prac­ti­se”, og peke på at det ikke er noe bed­re i and­re land, da hen­vi­ser man gjer­ne til reg­le­ne and­re ste­der. Når det gjel­der vike­plikt, er taus­he­ten om reg­le­ne i and­re land slå­en­de. Så da må man under­sø­ke litt om hva som gjel­der der. En kil­de til noe infor­ma­sjon om det­te er Sta­tens veg­ve­sens rap­port 113 fra 2012: “Tyde­lig­gjø­ring av vike­plikts­for­hold i kryss og vur­de­ring av for­kjørs­re­gu­le­ring av veger.” Her sår det på s. 23:

2.9 Vike­plikt for syk­lis­ter fra gang-og sykkelveg

En aktu­ell pro­blem­stil­ling er om bilis­ter bur­de ha vike­plikt for syk­lis­ter (kjø­ren­de) som vil krys­se kjøre­veg fra gang- og
syk­kel­veg. Det­te vil føre til mer ens­ar­te­de vikepliktforhold

over­for syk­lis­ter på gang- og syk­kel­veg i avkjørs­ler og kryss med kjøre­veg. Vike­plikts­reg­le­ne er kom­pli­ser­te og ut fra både frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for syk­lis­ter er det behov for å ta det­te opp. SINTEF-rap­por­ten fra 2006 er sam­men med dybde­ana­ly­sen av døds­ulyk­ker i Region sør, et godt utgangs­punkt for arbeidet.

Når en stor andel av syk­lis­te­ne har et avslap­pet og uvi­ten­de for­hold til dagens reg­ler, og det skjer fata­le ulyk­ker, er det god grunn til å vur­de­re end­rin­ger som bed­re sik­rer den myke trafikanten.

Det er inter­es­sant at “syk­kel­land” som Dan­mark og Neder­land i prak­sis stort sett gir syk­lis­ter fra gang- og syk­kel­veg for­kjørs­rett i for­hold til krys­sen­de veg. Det må imid­ler­tid påpe­kes at syk­kel­kul­tu­ren er helt anner­le­des utvik­let i dis­se lan­de­ne både i for­hold til Nor­ge og res­ten av Euro­pa, og at det tro­lig vil ta lang tid før man i Nor­ge even­tu­elt kom­mer så langt. Det er der­for ikke selv­klart at en bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter gjen­nom tra­fikk­reg­ler og skil­ting vil føre til fær­re ulyk­ker for syk­lis­te­ne. Sve­ri­ge har sam­me reg­ler som i Norge.”

Syk­kel­kul­tu­ren i Dan­mark og Neder­land er helt anner­le­des utvik­let for­di man der, i mot­set­ning til i Nor­ge, len­ge har tatt syk­lis­ter på alvor. Syk­kel­kul­tu­ren har vokst fram etter at man på 1970-tal­let begyn­te å ta syk­lis­ter på alvor. Det blir ikke noen syk­kel­kul­tur så len­ge man gans­ke kon­se­kvent gir bilis­te­ne fortrinn.

Så til Ketil Sol­vik-Olsens svar på det­te temaet.

Spørs­må­let om hvor­vidt vike­plikts­reg­le­ne bør end­res har vært vur­dert fle­re gan­ger de sis­te åre­ne. Senest i fjor vur­der­te en arbeids­grup­pe i Sta­tens veg­ve­sen spørs­må­let på nytt på opp­drag fra Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, og kom til at løs­nin­gen ikke var å end­re tra­fikk­reg­le­ne. I ste­det vil Sta­tens veg­ve­sen fort­set­te sitt arbeid med å sik­re kor­rekt veg­ut­for­ming, skil­ting og veg­opp­mer­king slik at regel­ver­ket knyt­tet til vike­plikt og for­kjørs­re­gu­le­ring kan kom­mu­ni­se­res på en god måte, og der­med fun­ge­re som forventet.”

Jeg har for­søkt å fin­ne utred­nin­gen det vises til, både hos Sam­ferd­sels­de­par­te­ment og Sta­tens veg­ve­sen, men fin­ner den ikke noen av stedene.

Sta­tens veg­ve­sens arbeid med kor­rekt veg­ut­for­ming, skil­ting og veg­opp­mer­king, har i alle fall ikke jeg sett mye til. Her bør det gjen­nom­fø­res syk­kel­vei­in­spek­sjo­ner, med offent­li­ge rap­por­ter for samt­li­ge vei­strek­nin­ger. Alt tyder på at det­te også bare er tomt prat, omtrent som alle and­re sykkelløfter.

Så fort­set­ter det med et opp­kok av den sup­pen som Magn­hild Mel­tveit Klep­pa ser­ver­te tidligere:

Etter min mening er argu­men­te­ne som den gang ledet til at vike­plikts­reg­le­nes mate­ri­el­le inn­hold ikke ble end­ret, like gyl­di­ge i dag. Jeg vil i den for­bin­del­se frem­heve at det å snu vike­plikts­reg­le­ne for syk­len­de ikke vil ha sær­lig betyd­ning for deres frem­kom­me­lig­het. Ved krys­sing av veg fra gang- og syk­kel­veg vil syk­lis­ter måt­te set­te ned far­ten til til­nær­met gang­fart slik at kjø­ren­de på vegen får en rime­lig mulig­het til å opp­da­ge dem. Der­med vil en end­ring av reg­le­ne bare føre til en mini­mal tids­be­spa­rel­se sam­men­lig­net med dagens situa­sjon, og de av syk­lis­te­ne som føl­ger seg ster­kest hem­met av gjel­den­de regel­verk vil der­for fort­satt vel­ge å syk­le i kjøre­ba­nen for å unn­gå kon­flik­ter og spa­re tid.”

Man spa­rer kan­skje ikke så mye tid på at det bilis­te­ne får vike­plikt. Sam­ti­dig må det da også bety at bilis­te­ne ikke taper tid av betyd­ning på om dis­se påleg­ges vike­plikt. Men det er et verdi­valg. Dagens reg­ler betyr at veg­myn­dig­he­te­ne anser bilis­ter m.m. som vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter, så syk­lis­ter får hol­de seg unna. Ketil Sol­vik-Olsen bekref­ter at han er enig i det.

Jeg mer­ker meg ellers formuleringen:

de av syk­lis­te­ne som føl­ger seg ster­kest hem­met av gjel­den­de regel­verk vil der­for fort­satt vel­ge å syk­le i kjøre­ba­nen for å unn­gå kon­flik­ter og spa­re tid”

Det­te er noe jeg skal hus­ke på når bilis­ter som tror at de eier vei­en, kla­ger av at syk­lis­ter vel­ger ikke å bru­ke en dår­lig gang- og syk­kel­vei, men hel­ler fore­trek­ker kjørebanen.

Det er også verdt å mer­ke seg at FrP i Oslo før kom­mune­val­get høs­ten 2015 gikk inn for å for­by syk­ling i kjøre­felt der det fin­nes gang- og syk­kel­vei. Det­te står i FrPs kom­mune­valg­pro­gram for Oslo for peri­oden 2015 til 2019:

Der er vik­tig å etab­le­re gang/sykkelveier for å skil­le gåen­de og syk­len­de fra den moto­ri­ser­te tra­fik­ken. Det­te gir både bed­re frem­kom­me­lig­het for de for­skjel­li­ge tra­fi­kant­grup­pe­ne, og økt tra­fikk­sik­ker­het. Sykling i vei­ba­nen skal for­bys der det er anlagt syk­kel­sti­er. Det­te vil bidra til redu­sert aggre­sjons­nivå i tra­fik­ken.

Det­te gjen­tas på tiltakslisten:

” for­by syk­ling i bil­vei­er der det er anlagt sykkelstier “

Nå er det ikke noen over­ras­kel­se at FrP er et syk­kel­fiendt­lig par­ti. At det ikke fin­nes “syk­kel­sti­er” i Nor­ge, er vel en detalj i sli­ke sam­men­hen­ger, men bekref­ter like­vel at FrPs poli­tikk ikke er kunn­skaps­ba­sert. Hel­dig­vis gjor­de FrP det meget dår­lig ved kom­mune­val­get i Oslo, og har hel­dig­vis ikke len­ger noen inn­fly­tel­se i Oslo­po­li­tik­ken. Men vi sli­ter dess­ver­re med å ha dem i regje­ring. Og i Oslo sli­ter man med å ret­te opp ska­de­ne etter man­ge års FrP-van­sty­re. Det kun­ne uan­sett vært inter­es­sant å høre hva Ketil Sol­vik-Olsen mener om et slikt for­slag som hans par­ti i Oslo har programfestet.

Til­ba­ke til Sol­vik-Olsens svar til Stortinget:

Det er også slik at syk­lis­te­nes sik­ker­het i tra­fik­ken ikke bare er avhen­gig av reg­le­nes inn­hold, men også av om reg­le­ne etter­le­ves. I den for­bin­del­se er det vik­tig å påpe­ke at syk­lis­ter er en uens­artet grup­pe som det ikke stil­les for­mel­le fer­dig­hets­krav til. Barn utgjør en ikke ube­ty­de­lig andel av den­ne tra­fi­kant­grup­pen, som også omfat­ter per­soner med mer eller mind­re ned­sat­te fysis­ke og/eller men­ta­le funk­sjons­ev­ner. Sli­ke tra­fi­kan­ter vil lett kun­ne feil­tol­ke eller mis­bru­ke en for­kjørs­rett, og kjø­re rett ut i en krys­sen­de veg slik at far­li­ge situa­sjo­ner oppstår. ”

Ketil Sol­vik-Olsen er, i lik­het med Magn­hild Mel­tveit Klep­pa, redd for at syk­lis­ter skal begyn­ne å opp­tre som bilis­ter, hvis bilis­te­ne får vike­plikt for syklister.

Selv om det stil­les krav om at syk­len­de sen­ker far­ten når de nær­mer seg en krys­sen­de veg, vil det bero på den enkel­tes sub­jek­ti­ve vur­de­ring om far­ten er til­strek­ke­lig redu­sert. Det må der­for påreg­nes til­fel­ler der syk­lis­ten hol­der en for høy fart ut fra for­tau eller gang- og syk­kel­veg til at krys­sen­de tra­fi­kan­ter på veg, ut fra sikt­for­hold mv. i krys­set, får en reel mulig­het til å opp­da­ge ved­kom­men­de i tide. Det­te kan få alvor­li­ge konsekvenser.”

En liten påmin­nel­se til sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen: I sam­me sak var det også et for­slag om å fas­tet­te en minste­av­stand på 1,5 meter ved forbi­kjø­ring av syk­lis­ter. Til det svar­te Ketil Sol­vik-Olsen blant annet:

Det er vide­re slik at en trygg avstand mel­lom kjøre­tøy­ene vil måt­te kun­ne være for­skjel­lig avhen­gig av has­tig­het ved forbi­kjø­ring og/eller hvil­ket kjøre­tøy det kjø­res for­bi med, samt motor­vogn­fø­re­rens vur­de­ring av om den syk­len­de ser ut til å kun­ne ha kon­troll over sykkelen. ”

Så når bilis­ter skal kjø­re for­bi syk­lis­ter, da har du til­lit til at bilis­te­ne kan vur­de­re hva som er for­svar­lig avstand for den syk­lis­ten som blir forbi­kjørt, mens du mener at syk­lis­ter ikke er i stand til å vur­de­re hva som er for­svar­lig has­tig­het når de skal krys­se veg med vike­plikt? Det er lett å se at du har ditt hjer­te i bilen, Ketil Sol­vik-Olsen. Og at bilis­te­ne har for høy fart, er visst noe man bare ser bort fra.

Hvor­dan bør det så være: For det førs­te må rege­len som sier at tra­fikk fra syk­kel­vei har vike­plikt, bort. Utgangs­punk­tet bør være at den almin­ne­li­ge høyre­re­ge­len gjel­der. Man har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, enten tra­fik­ken kom­mer fra syk­kel­vei eller en vei som er åpen for alle kjø­ren­de. Det må bli slutt på dis­kri­mi­ne­rin­gen av syklister.

Hvor­dan bør så vike­plikt­reg­le­ne være:

På syk­kel­vei som går langs for­kjørs­vei skal syk­kel­vei­en ha for­kjørs­rett i kryss.

Jeg har ikke noen sta­ti­stikk som sier noe pre­sist om ulyk­ker og nes­ten­ulyk­ker der syk­kel­vei krys­ses av annen vei. Men det jeg selv opp­le­ver som det far­ligs­te, er når bilis­ter som kom­mer på vei­en skal svin­ge inn over syk­kel­vei­en. Har bilisten sett degDe kom­mer ofte bak­fra og svin­ger inn foran syk­lis­ten. Vi som syk­ler ser ikke bilen før bilis­ten er i ferd med å svin­ge inn foran oss. Situa­sjo­nen er illust­rert på idiot­skil­tet til høy­re. Det bur­de ha vært et skilt der bilis­ten kjø­rer, med under­tekst: “Husk vike­plik­ten. Har du sett syk­lis­ten?” Det er fris­ten­de å leg­ge til: Bile­ne har fort­satt ikke fått øyne, så de ser ingen ting.

Hvis man mener at vi skal stan­se og se om det kom­mer noen bilis­ter langs vei­en som har til hen­sikt å svin­ge inn på den krys­sen­de vei­en, da går vike­plikt­re­ge­len vir­ke­lig ut over frem­kom­me­lig­he­ten — slik at frem­kom­me­lig­hets­ar­gu­men­tet fra de to sam­ferd­sels­mi­nist­re­ne fal­ler sam­men. Det er nok et eksem­pel på at myn­dig­he­te­ne base­rer seg på en for­ut­set­ning om at syk­lis­ter er syns­ke og har øyne i nak­ken. Den som kom­mer fra en vei og skal svin­ge inn på vei som krys­ser syk­kel­vei, skal ha vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei­en. Alt­så omtrent den sam­me rege­len som gjel­der når det er syk­kel­felt. Men krys­sen­de tra­fikk må også ha vike­plikt for møten­de syk­lis­ter, også om de kom­mer fra venst­re side på selve krysningspunktet.

Vi har en dår­lig tra­fikkul­tur i Nor­ge. Det frem­stil­les ofte som om det er en dår­lig syk­kel­kul­tur. Men først og fremst er det en dår­lig bilist­kul­tur, ved at for man­ge bilis­ter ikke aksep­te­rer syk­lis­ter som en del av tra­fikk­bil­det, og aksep­te­rer deres plass i tra­fik­ken. Det hol­der der­for ikke å end­re reg­le­ne. Vike­plikt må skil­tes, for å min­ne bilis­te­ne om det hver gang de har vike­plikt for syk­lis­ter. Det gjel­der etter dagens reg­ler ved inn­kjørs­ler hvor man har vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei, og det vil gjel­de den dagen man også i Nor­ge inn­fø­rer sivi­li­ser­te syk­kel­reg­ler. Og reg­ler og skil­ting må hånd­he­ves. Den prak­sis som Poli­ti­et i Oslo har lagt seg på, ved at det må etab­le­res en prak­sis blant bilis­ter om at man ikke behø­ver å bry seg om skil­te­ne, og så han en spo­ra­disk kon­troll, slik man har gjort i Finn­marks­gt, i Gren­sen og i Jose­fi­negt ved rund­kjø­rin­gen ved Bis­lett, det bidrar bare til å under­gra­ve bilis­te­nes respekt for tra­fikk­reg­ler og skilting.

Jeg gjen­tar avslut­nin­gen fra min kom­men­tar til for­sla­get om å inn­føre en regel om 1,5 meters avstand ved forbi­kjø­ring av syk­lis­ter:

Selv om det sto fle­re repre­sen­tan­ter bak de to nevn­te for­sla­ge­ne, har jeg opp­fat­tet det slik at hoved­ar­ki­tek­ten bak 2011-for­sla­get var Knut Arild Harei­de, og hoved­ar­ki­tek­ten bak 2015-for­sla­get var Abid Raja. Det har vel ikke så mye hen­sikt å gjen­ta for­sla­get i inne­væ­ren­de stor­tings­pe­riode. Men det er bare å fort­set­te med å frem­me syk­kel­for­slag. En dag får vi kan­skje en sam­ferd­sels­mi­nis­ter, eller til og med en regje­ring som er opp­tatt av for­hol­de­ne for syk­lis­ter, og fler­tal­le­ne kan end­re seg. I og med at tra­fikk­reg­le­ne er en for­skrift og ikke en lov, er det til­strek­ke­lig at vi får en sam­ferd­sels­mi­nis­ter som er opp­tatt av syk­lis­ter. Jeg vet at Knut Arild Harei­de tror på unde­re. Hvor­dan det er med Abid Raja i sli­ke spørs­mål, vet jeg ikke. Men hvem vil­le for få år siden ha trodd at Arbei­der­par­ti­et i Oslo skul­le gjø­re bed­re for­hold for syk­lis­ter til en av sine vik­tigs­te saker? Kan­skje et slikt under kan skje i riks­po­litkken også.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email