I vini del Giro d’Italia 2016: Innledning

Så er det på’an igjen. I mor­gen star­ter Giro d’I­ta­lia. Årets giro star­ter med tre dager i Neder­land, før sir­ku­set for­flyt­ter seg til Italia.

Kunn­skap gir stør­re utbyt­te. De som kan noe om kunst har stør­re utbyt­te av å se på kunst, enn de som ikke kan noe. De som kan noe om musikk har stør­re utbyt­te av å høre musikk enn de som ikke kan noe. Og de som kan noe om syk­kel har stør­re utbyt­te av å se på et syk­kel­ritt enn de som bare synes det er man­ge timer med inge­ting, før det hele avgjø­res i en kort slutt­spurt. Og de som kan noe om vin (og øl) av stør­re utbyt­te av det­te enn de som ikke kan noe. Jeg liker å vite. Jeg er ingen eks­pert på det­te, men jeg vil lære mer og jeg invi­te­rer dere med i den­ne lærings­pro­ses­sen. Skal man lære noe om ita­li­ensk vin, er det å føl­ge Giro d’I­ta­lia like greit som en hvil­ken som helst annen tilnærming.

Giro_2016_00Timin­gen har all­tid vært en utford­ring med dis­se kom­men­ta­re­ne. Jeg star­tet med å pub­li­se­re dem to dager før de aktu­el­le etap­pe­ne. Tan­ken var at de som øns­ket å anskaf­fe litt drik­ke til etap­pen, skul­le ha litt tid til å hand­le. Men det ble for­vir­ren­de, også for meg, hvor jeg i rea­li­te­ten end­te med å kom­men­te­re fle­re etap­per sam­ti­dig. I 2015 pub­li­ser­te dem sam­me dag. I dag har jeg valgt å pub­li­se­re dem sam­me dag som etap­pen sykles.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: Inn­led­ning