I vini del Giro d’Italia 2016: Innledning

Så er det på’an igjen. I mor­gen star­ter Giro d’I­ta­lia. Årets giro star­ter med tre dager i Neder­land, før sir­ku­set for­flyt­ter seg til Italia.

Kunn­skap gir stør­re utbyt­te. De som kan noe om kunst har stør­re utbyt­te av å se på kunst, enn de som ikke kan noe. De som kan noe om musikk har stør­re utbyt­te av å høre musikk enn de som ikke kan noe. Og de som kan noe om syk­kel har stør­re utbyt­te av å se på et syk­kel­ritt enn de som bare synes det er man­ge timer med inge­ting, før det hele avgjø­res i en kort slutt­spurt. Og de som kan noe om vin (og øl) av stør­re utbyt­te av det­te enn de som ikke kan noe. Jeg liker å vite. Jeg er ingen eks­pert på det­te, men jeg vil lære mer og jeg invi­te­rer dere med i den­ne lærings­pro­ses­sen. Skal man lære noe om ita­li­ensk vin, er det å føl­ge Giro d’I­ta­lia like greit som en hvil­ken som helst annen tilnærming.

Giro_2016_00Timin­gen har all­tid vært en utford­ring med dis­se kom­men­ta­re­ne. Jeg star­tet med å pub­li­se­re dem to dager før de aktu­el­le etap­pe­ne. Tan­ken var at de som øns­ket å anskaf­fe litt drik­ke til etap­pen, skul­le ha litt tid til å hand­le. Men det ble for­vir­ren­de, også for meg, hvor jeg i rea­li­te­ten end­te med å kom­men­te­re fle­re etap­per sam­ti­dig. I 2015 pub­li­ser­te dem sam­me dag. I dag har jeg valgt å pub­li­se­re dem sam­me dag som etap­pen sykles.

Jeg har fle­re gan­ger i de åre­ne jeg har holdt dis­se serie­ne gåen­de, vært inn­om det sto­re mang­fol­det i ita­li­ensk vin. Jeg synes topo­gra­fis­ke kart er langt mer inter­es­san­te når man skal dan­ne seg et bil­de av land og land­om­rå­der, enn vei­kart. Bilis­mens vei­er er av gans­ke ny dato. Poli­tis­ke gren­ser har end­ret seg gjen­nom his­to­ri­ens alt­for man­ge kri­ger. Fjell, daler og elver er langt mer sta­bi­le, selv om de også end­rer seg — om enn lang­somt. Dess­uten betyr fjell, daler og elver langt mer for kli­ma og jord­smonn, og der­med for for­ut­set­nin­ge­ne for vinproduksjon.

Europe_geographique_grande_topgrafisk_Italy

Vi ser at Ita­lia er skjer­met mot nord av Alpe­ne. Det­te skjer­mer mot kal­de vin­der fra nord, sær­lig om vin­te­ren. De går gjer­ne enten vest for Alpe­ne, ned Rhô­ne­da­len, hvor de utgjør Mistral­vin­den. Eller de går på øst­si­den, ikke minst gjel­der det­te kal­de vin­der fra Sibir, som kom­mer ned over Bal­kan. Appen­ni­ne­ne er Ita­lias rygg­rad. Den­ne ska­per et skil­le, også kli­ma­tisk, mel­lom øst og vest. Og kom­mer man et styk­ke opp i fjel­let, kan det være gans­ke kjø­lig, også helt syd i Italia.

Ita­lia er langt. Tori­no og Mila­no, som er hoved­by­ene i Pie­mon­te og Lom­bar­dia, lig­ger beg­ge len­ger nord enn Bor­deaux. Drar vi opp i Alto Adi­ge, er vi like langt nord som Beau­jo­lais. Sici­lia lig­ger på de sam­me bredde­gra­der som Nord-Afri­ka. Lar vi Tori­no være rote­rings­punk­tet og snur Ita­lia 180 gra­der, vil Sici­lia hav­ne omtrent på høy­de med Ham­burg. Det er sto­re kli­ma­tis­ke for­skjel­ler i Ita­lia, og til­sva­ren­de stor varia­sjon i de viner man fin­ner i det landet.

De tre førs­te dage­ne vil det bli neder­landsk øl, før vi kan åpne noen flas­ker ita­li­ensk vin.

I Nor­ge er syk­kel­kul­tu­ren i frem­marsj. I Oslo er to flot­te eksemp­ler på det­te de to syk­kel­ca­fe­ene Pelo­ton i Torggt, og Roul­eur i Ulle­våls­vei­en. Kan­skje fin­nes det sli­ke i and­re nors­ke byer også, men de kjen­ner jeg i så fall ikke. I til­legg til at det sta­dig duk­ker opp nye syk­kel­bu­tik­ker med syk­ler av typer som til nå har vært lite van­lig i Nor­ge, fle­re syk­kel­verk­ste­der og ikke minst at fle­re folk sykler.

Syk­kel­ca­fe­er mar­ke­rer selv­føl­ge­lig sto­re syk­kel­ritt. Pelo­ton har Rosa Week­end fra 6. til 8. mai, med ita­li­ens­ke rosé­vi­ner (både stil­le og sprud­len­de), edizione limi­ta­te på pizza­me­ny­en og ita­li­ensk dis­ko. Roul­eur mar­ke­rer også Giro­åp­nin­gen den sam­me hel­gen, uten at jeg kjen­ner noen detal­jer om pro­gram­met. Jeg har ikke mulig­het til å være noen av ste­de­ne den hel­gen. Men det blir helt sik­kert god syk­kel­stem­ning beg­ge ste­der. Det er først når de har syk­let noen timer at syk­kel­ritt for alvor begyn­ner å bli spen­nen­de. Ta en tur på syk­ke­len først, og legg så after bike med Giro d’I­ta­lia til en av de to sykkelcafeene.

Noen bøker om vin, særlig italiensk vin

Jeg tar med noen bøker for den som gjer­ne vil vite litt mer.

9788248913405Hvis dine vinam­bi­sjo­ner er å bli litt flin­kere til å vel­ge vin, og å ha litt stør­re utbyt­te av å sma­ke og drik­ke vin, da er min anbe­fa­ling Ing­vild Tenn­fjords bok “Skål!”. Det er ikke en bok for deg som vil bril­li­ere med vin­kunn­skap. Vil du bli vinsnobb, er det­te ikke boken for deg. Men det er en vel­dig god, venn­lig og upre­ten­siøs inn­fø­ring i vin­ver­den. Gå hit for nær­mere omta­le av boken.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines 2016

1890142174Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve. Boken er delt inn etter dis­trik­ter.  Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en bok hvor man skal bla mye fram og tilbake.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” fore­lig­ger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg vil­le kom­me på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha sis­te utga­ve.  Jeg hol­der meg her til den engels­ke utga­ven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den førs­te boken jeg går til når jeg skal gjø­re meg kjent med nye vin­land. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flot­te kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det den­ne du bør ha!

Du kan kjø­pe den fra Ama­zon UK

0198609906Jan­cis Robin­sons Jan­cis Robin­sons The Oxford Com­pa­nion to Wine er et vin­lek­si­kon hvor ten­ke­lige og uten­ke­lige tema­er er orga­ni­sert alfa­be­tisk. Det er en stor og inn­holds­rik bok som har fått man­ge pri­ser. The Oxford Com­pa­nion to Wine er en nyt­tig bok å ha i vin­bi­blio­te­ket, men det er ikke den førs­te boken jeg vil­le ha kjøpt. Den er fin som opp­slags­verk, men ikke en bok man leser så mye i for å få over­sikt over vin­om­rå­der. Den har hel­ler ikke så man­ge kart og illust­ra­sjo­ner som de to foregående.

Skal man lage god mat eller godt drik­ke er man pris­gitt råva­ren. Det er ikke vans­ke1846144469lig å øde­leg­ge gode råva­rer. Men skal man ha et topp­re­sul­tat, da må man ha gode råva­rer. De gode råva­rene skal kjen­nes igjen i det fer­dige resul­ta­tet. Når vi hol­der oss til vin, er råva­ren dru­er. Det er spen­nende og inter­es­sant å vite mer om dru­ene som vine­ne er laget av,  ikke minst i Ita­lia, hvor det fin­nes et utall av loka­le dru­er. Den vik­tigste boken for de som vil vite mer om dru­er, er  Jan­cis Robin­sons Wine Gra­pes.

Native Grapes of Italy

0520272269Noe av det jeg synes har vært spen­nen­de på mine vir­tu­el­le og noen gan­ger rel­le rei­ser i vin­om­rå­der, er at vi ser en renes­san­se for tra­di­sjo­nel­le loka­le dru­er. Len­ge var tren­den at hvis man skul­le pro­du­se­re kva­li­tet, så måt­te man plan­te “inter­na­sjo­na­le”, som i prak­sis ofte betød frans­ke dru­er som Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot, Syrah, Pinot Noir, Char­don­nay, Sau­vig­ni­non Blanc, osv. Det blir god vin av dis­se dru­ene. Viner med per­son­lig­het og lokalt preg er mer inter­es­san­te. Det betyr ikke all­tid at de er bed­re. Men det er ikke så inter­es­sant å lete opp nok et områ­de hvor de lager hvit­vin med Char­don­nay eller rødvin med Caber­net Sau­vig­non. Det kan være gode viner, men det pro­du­se­res gode viner med dis­se dru­ene på så man­ge ste­der. Sær­lig i Ita­lia er det man­ge loka­le dru­er som bare dyr­kes innen­for begren­se­de områ­der, og som vi i liten grad fin­ner uten­for Italia.

For den som er mer ner­de­te gene­relt, og når det gjel­der ita­li­ensk vin spe­si­elt, tar jeg med Ian D’A­ga­tas  bok “Nati­ve Wine Gra­pes of Italy”. Her går han gjen­nom opp­rin­ne­lig ita­li­ens­ke vin­dru­er som har blitt vik­ti­ge i ita­liesk vinprodukjon.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email