I vini del Giro d’Italia 2016: 2. etappe, Arnhem — Nijmegen

Det var en popu­lær hjem­me­sei­er for Tom Dumou­lin. Nå får han sann­syn­lig­vis syk­le i rosa til Giro­en for­la­ter Nederland.

2. etap­pe er en flat etap­pe på 190 km. Det­te blir et opp­gjør mel­lom sprin­ter­ne. Sann­syn­lig­vis kom­mer fel­tet sam­let til mål, slik at alle får sam­me tid. Det deles ut bonus­se­kun­der: 10 sekun­der til vin­ne­ren. Men de bes­te sprin­ter­ne lig­ger mer enn 10 sekun­der bak Tom Demou­lin, og tar ham ikke igjen på den­ne etappen.

Giro_2016_02Det blir fort­satt øl, men i dag hol­der vi oss unna indu­stri­ø­let. Trappi­støl er et vel­kjent begrep for ølen­tu­si­as­ter. Det er øl bryg­get i et Trappist­klos­ter. Trappist­or­de­nen sprang ut av Cis­ter­ci­enser­or­de­nen, etter at noen men­te at den­ne var blitt for libe­ral. Orde­nen ble stif­tet av abbe­den ved de frans­ke La Trap­pe-klos­te­ret i 1664. Vi kan leg­ge til at Cis­ter­ci­enser­or­de­nen ble etab­lert i 1098 av mun­ker som men­te at Bene­dic­ti­ner­or­de­nen var blitt for libe­ral, og som vil­le være mer tro mot reg­le­ne fra den hel­li­ge St. Bene­dict. Det synes som det all­tid er noen som vil være mer rettro­en­de enn de rettro­en­de.  Men vi skal hol­de oss til øl, ikke til teologi.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 2. etap­pe, Arn­hem — Nij­me­gen