I vini del Giro d’Italia 2016: 3. etappe. Nijmegen — Arnhem

Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel skul­le vin­ne gårs­da­gens etap­pe, men Tom Dumou­lin fort­set­ter i rosa. Med bare et sekunds ledel­se kan den ryke etter den­ne etap­pen. Men Dumou­lin syk­ler i alle fall i rosa til giro­en skal for­la­te Nederland.

Att og fram er like langt, i alle fall nes­ten. Nå skal man til­ba­ke fra for­ri­ge etap­pes mål­by til dens start­by. Men den­ne gan­gen går ruten i en sløy­fe østover.

Giro_2016_03Det er ikke lett å fin­ne øl som er helt på høy­de med det vi had­de i går.

Etter den­ne etap­pen skal hele sir­ku­set for­flyt­te seg til Ita­lia. Da er det hvile­dag for syk­lis­te­ne. For dem er ikke trans­por­ten så vel­dig kre­ven­de. De set­ter seg på et fly på hvile­da­gen. Det sam­men gjør nok de fles­te av medie­fol­ke­ne. Men de som skal frak­te alt det tek­nis­ke utsty­ret, de får ingen hviledag.

Vi kan star­te i start­byen Nij­me­gen. I The World Atlas of Beer, anbe­fa­ler de  De Hemel Gode­lief fra Stads­brou­we­rij De Hemel i Nij­me­gen som et godt øl. Jeg har ikke smakt ølet, og har der­for ikke noen mening om det­te. The World Atlas of Beer anbe­fa­ler også  De Prael i Amster­dam. Det er et sosi­alt entre­pre­nør­skap, hvor de sys­sel­set­ter folk som har pro­ble­mer på arbeids­mar­ke­det. Bare er det er en grunn til å sma­ke på ølet, om man får sjan­sen. Det sis­te lil­le bryg­ge­ri­et jeg tar med, som også er nevnt i The World Atlas of Beer, er De Molen fra Hel & Ver­do­me­nis i Bode­gra­ven. Bode­gra­ven er omtrent midt­veis mel­lom Amster­dam og Rot­ter­dam, ca 90 km vest for der hvor Giro­en er nå. Jeg ble min­net om det­te ølset for­di jeg fikk det på syk­kel­ca­fe­en café Pelo­ton i Oslo. Det er også å få på Vinmonopolet.

Men vi tar en pau­se, og er til­ba­ke tirs­dag 10. mai.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email