I vini del Giro d’Italia 2016: 4. etappe. Catanzaro — Praia A Mare

Det var ingen stor over­sa­kel­se at det var Mar­cel Kit­tel som over­tok den rosa trøy­en da giro­en for­lot Neder­land, og kan star­te i Ita­lia i rosa. Min gjet­nig er at han kom­mer til å behol­de den de  to nes­te etap­pe­ne. Men etap­pe seks er ikke en etap­pe for spur­ter­ne, så etter den­ne kom­mer nok den rosa trøy­en til å skif­te skuld­re. 4. etap­pe er den førs­te på ita­li­ensk jord. Den er beteg­net som “medi­um mountain”.

For at det skal være litt let­te­re å hol­de over­sikt over hvor i Ita­lia vi befin­ner oss, tar jeg med to oversiktskart.

Giro_2016_00S_S-01

Giro_2016_00-01

 

 

 

Der­et­ter et mer detal­jert kart over dag­nes etap­pe.Giro_2016_04Vi er i pro­vin­sen Cala­b­ria. Det er for­fo­ten og tær­ne på den ita­li­ens­ke stø­ve­len. Start­byen Cata­n­za­ro, som er hoved­sta­den i pro­vin­sen Cata­n­za­no, og i regio­nen Cala­b­ria. Den lig­ger omtrent der vris­ten i den ita­li­ens­ke stø­ve­len er på sitt sma­les­te. Den omta­les som byen mel­lom de to hav. Det er ca en mil til Cata­n­za­no Lido ved det Jonis­ke hav, og det er ca 35 km til Det Tyr­re­nis­ke hav, hvor etap­pen går.

Cala­b­ria er av de mest rura­le og minst indu­stria­li­ser­te (man­ge vil si minst utvik­le­de) dele­ne av Ita­lia. Gjen­nom­snitts­inn­tek­ten i regio­nen er under halv­par­ten av det nasjo­na­le gjen­nom­snit­tet i Italia.

Calabria_SatelliteDet er et fjell­rikt områ­de, med fine stren­der langs kys­ten. Topo­gra­fi­en kom­mer fram på det­te satel­litt­bil­det.  Lite indu­stria­li­se­ring og ingen sto­re byer, gjør at van­net er rent. Det er et popu­lært turist­om­rå­de, sær­lig blant turis­ter fra and­re deler av Italia.

Cala­b­ria har lang tra­di­sjon for vin­pro­duk­sjon. Det var et gresk områ­de, og rundt 7–800 f.Kr inn­før­te gre­ker­ne sine egne drue­sor­ter og sine egne meto­der for vin­pro­duk­sjon. Det dyr­kes fort­satt mye dru­er av gresk opprinnelse.

Det pro­du­se­res mest rødvin, som utgjør ca 90% av pro­duk­sjo­nen. Dru­en Gag­li­op­po utgjør en stor del av pro­duk­sjo­nen. Det­te er en drue som sær­lig dyr­kes i det­te områ­det. Den gir en kraf­tig vin med mye alko­hol og mar­ker­te tan­ni­ner. Den tren­ger en god stund på flas­ke for å myk­ne og bli mer imøtekommende.

Man trod­de tid­li­ge­re at dru­en av av gresk opp­rin­nel­se. Men moder­ne forsk­ning knu­ser myter, også når det gjel­der dru­er. Gen­etisk tes­ting har vist at det er en drue av ita­liesk opp­rin­nel­se. Den er beslek­tet med San­giove­se og ca ti and­re ita­li­ens­ke druer.

Noen av de mest kjen­te vine­ne fra Cala­b­ria kom­mer fra områ­de­ne som lig­ger mot Det jonis­ke hav. Men vi skal ikke dit den­ne gan­gen. Vi set­ter kur­sen mot Det tyr­rens­ke hav, langs Ita­lias vest­kyst. Så vi leter etter viner i det området.

Som i så man­ge and­re områ­der, har vin­pro­duk­sjo­nen utvik­let seg mye i de sene­re år, i alle fall slik at fle­re pro­du­sen­ter sat­ser på kva­li­tet. Det er nå 12 DOC-områ­der i Cala­b­ria. Men fort­satt er det bare 4% av vinen som er klas­si­fi­sert på det­te nivå­et. Men det mes­te som pro­du­se­res er fort­satt gans­ke uin­ter­es­sant vin. De 12 DOC-områ­de­ne frem­går av det­te kartet.

Calabria_DOCEtap­pen star­ter som nevnt i Cata­n­za­ro. Her­fra set­tes kur­sen mot nord­vest, mot det Tyrens­ke hav. Vi kom­mer inn i vin­om­rå­de­ne Lame­zia, Sca­vig­na og Savuto, før syk­lis­te­ne føl­ger kys­ten og avlust­ter i vin­om­rå­det Verbicaro.

Leter vi i Bam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2016, fin­ner vi ikke så man­ge inter­es­san­te viner langs dagens etap­pe. det er mer vin å vel­ge i langs Det jonis­ke hav.

Pode­ri Mari­ni er i  San Deme­trio Coro­na, omtrent halv­veis mel­lom Det jonis­ke og Det tyre­nis­ke hav. Jeg har ikke detal­jer­te nok vin­kart for Ita­lia, så det er vans­ke­lig å sam­men­lig­ne gren­se­ne for vin­dis­trikt og ruten for syk­kel­e­tap­pe­ne. Så langt jeg kan se er San Deme­trio Coro­na litt syd for dagens etap­pe, og uten­for noen av de klas­si­fi­ser­te områ­de­ne Calabria.

Stat­ti in Lamen­zia Ter­me ser ut til å lig­ge i  Lame­zia distriktet.

G.B. Odoar­di lig­ger Noce­ra Ter­nie­se. De er sær­lig kjent for sin Vig­na Mor­til­la. Vi er nå i dis­trik­tet Sca­vig­na DOC, nær gren­sen til Savuto DOC. I Sca­vi­na lig­ger vin­mar­ke­ne 230 til 800 meter over havet. Her­fra får vi noen av de mest ele­gan­ge rødvi­ne­ne fra Cala­b­ria , laget blant annet av dru­en Gag­li­op­po. Vin­mono­po­let har en vin fra G.B. Odoar­di, Odoar­di Savuto Cala­b­ria 2013.

I Savuto DOC, lig­ger også vin­mar­ke­ne et styk­ke opp i høy­den. Her­fra får man noen av de bes­te hvit­vi­ne­ne fra Syd-Ita­lia. Her­fra må man inn i lan­det, langs elven Savuto for å fin­ne mer inter­es­sant vin. Etap­pen fort­set­ter langs kysten.

Etap­pen krys­ser en smal stri­pe av Basi­li­ca­ta, før den fort­set­ter i Cam­pa­nia. Det er ingen inter­es­san­te viner i den­ne delen av Basi­li­ca­ta. Cam­pa­nia er en av de mest inter­es­san­te regio­ne­ne i Syd-Ita­lia. Men der den­ne etap­pen ender, er det ikke så mye inter­es­sant å hen­te. Vi kom­mer inn i mer inter­es­san­te vin­om­rå­der i Capm­pa­nia i mor­gen, og ven­ter med dem til da.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email