I vini del Giro d’Italia 2016: 5. etappe. Praia A Mare — Benevento

Giro_2016_00-05Så ble 4. etap­pe for hard for spur­ter­ne. Tom Dumou­lin tok til­ba­ke den rosa trøy­en. Når Mar­cel Kit­tel har hav­net mer enn 8 minut­ter bak, får han ikke den rosa trøy­en igjen.

5. etap­pe går fra 4. etap­pes mål­by, Praia A Mare, til Beneven­to. Det er en små­kup­pert etap­pe med en flat avslut­ning, så det blir nok en sprintetappe.

Giro_2016_05Vi skal nå fra kys­ten og inn mot Appen­ni­ne­ne. Vi star­ter det vi end­te på sis­te etap­pe, i Cala­b­ria. Men det mes­te av dagens etap­pe går i Campania.

Cam­pa­nia betyr egent­lig noe slikt som åker, eng, bon­de­land, osv. Det er et ord vi kjen­ner i uli­ke for­mer som i champs i Champs Ellysé­es, Champag­ne, Kam­pan­je, osv. Kam­pan­je var opp­rin­ne­lig en mili­tær offen­siv hvor man skul­le erob­re land. Men jeg skal ikke dve­le mer ved språket.

Cam­pa­nia, på den ita­li­ens­ke skinn­leg­gen, er et av de mest spen­nen­de vin­om­rå­de­ne i Syd-Ita­lia. Jeg har ofte pro­ble­mer med at vin­kar­te­ne og etappe­kar­te­ne har for liten måle­stokk og ikke er til­strek­ke­lig pre­si­se, så det er ikke all­tid lett å avgjø­re om etap­pen er inn­om et vin­om­rå­de eller ikke.

I Gam­bero Ros­so Ita­li­an WInes 2016 heter det om Campania:

This region vaunts an ama­zing sce­na­rio and fasci­na­ting wealth of ter­roirs and nati­ve gra­pe varie­ties, making it one of the most inter­e­s­ting in Italy. From viney­ards at 700 meters in alti­tu­de, on the Apen­ni­nes over­look­ing the Amal­fi Coast, to the vol­ca­nic ter­roirs of Ves­uvi­us and Roc­ca­mon­fi­na, and the vol­ca­nic sands of Cam­pi Fiegrei, few other dist­ricts can offer this bre­adth of wine coun­try. Then the­re are the gra­pes: aristocra­tic fio­ano; lush greco; falang­hi­na, enjo­ing an out­right revi­val, the Medi­ter­ra­ni­an charm of bian­colel­la from the islands. Those are just the whi­te varie­ties. The redds inclu­de agli­a­ni­co, per’ ‘e palum­mo and the recent­ly redis­covered pal­lag­rel­lo nero, pal­lag­rel­lo bian­co, and red-ber­ried casa­vecchia, all enjoy­ing a reneais­san­ce in Caserta.””

Lengst syd i Cam­pa­nia, mot gren­sen til Cala­b­ria, har vi områ­det Cli­en­to. Det­te omfat­ter et stort områ­de, ute ved kys­ten, men pro­duk­sjo­nen er gans­ke beskjeden.

Etter ca 135 km kom­mer ryt­ter­ne inn i pro­vin­sen Avel­li­no, og det er her vi skal for­sy­ne oss med vin i dag. For den­ne pro­vin­sen kan by på mye godt. Vi gjør det litt bak­vendt, og star­ter med rødt før vi kom­mer til hvitt. Vi star­ter med Tau­ra­si DOCG.  Den kan laves av 100% Agli­a­ni­co, og de fles­te pro­du­sen­ter gjør det. Men det er til­latt med inn­til 15% av and­re dru­er. Det­te er Syd-Ita­lias kron­ju­vel. Noen kal­ler den Syd-Ita­lias Barolo. Det er en kra­fig ot tan­nin­rik rødvin, som både kan og bør lag­res noen år. Noen gode pro­du­sen­ter er Mast­ro­be­randi­no og Struz­zie­ro

Vi fort­set­ter to hvi­te: Fiano d’A­vel­li­no og Greco di Tufo. Vi er til­ba­ke til den vand­li­ge ita­li­ens­ke måten for å angi klas­si­fi­sert vin: [Drue] + [områ­de]. Det er Fiano fra Avel­li­no og Greco fra Tufo. Fiano-dru­en er på sitt bes­te her, og den er aller best etter at den har blitt lag­ret et år eller to.

Greco di Tufo er en utmer­ket hvit­vin som pro­du­se­res litt øst for Tau­ra­si og vest for Avellino.

Jeg har noen gan­ger nevnt at Ita­lia er under press fra Afri­ka på så man­ge måter, også geo­lo­gisk. Vi er i et uro­lig områ­de. I det­te områd­det, Ipi­ri­na, var det kraf­ti­ge jord­skjev i 1939 og i 1980, med fle­re tusen drep­te og fle­re hundre­tus­ne som ble husløse.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email