I vini del Giro d’Italia 2016: 6. etappe. Ponte — Roccasaro

Giro_2016_00-06Da Mar­cel Kit­tel ikke had­de det som skul­le til mot slut­ten, var en annen tysk spur­ter klar til å over­ta. 6. etap­pe går i Appen­ni­ne­ne. Her er det mål­gang på top­pen. Rik­tig­nok er det ikke en av de aller har­des­te stig­nin­ge­ne, men det­te er ingen etap­pe for spurterne.

Giro_2016_06Vi star­ter i Cam­pa­nia. Men vi drakk de mest inter­es­san­te vine­ne fra Cam­pa­nia i går. Vi får ikke sli­ke viner hver dag.

Vi star­ter i dis­trik­tet San­nio DOC. Det inklu­de­rer vel­dig man­ge typer vin, og kan være nes­ten en hvil­ken som helst vin fra Beneven­to pro­vin­sen. Det er der­for vans­ke­lig å si noe om en typisk stil fra det­te områ­det. Noen av de bes­te loka­le pro­du­sen­te­ne er De Lucia, Fatt­oria Tor­re Gaia, Anti­ca Mas­se­ria Venditti,Nifo Ser­rapchiel­lo, Oppia­la Ami­nea og Cor­te Normanna.

Etter gans­ke kort tid kom­mer vi inn i Tabur­no, som har to DOC som dek­ker sam­me områ­de: Agli­a­ni­co del Tabur­no DOC ogTabur­no DOC. Det er ingen pre­mie for å gjet­te at  Agli­a­ni­co del Tabur­no DOC er en rødvin laget på Agli­a­ni­co, og at Tabur­no DOC er for and­re viner. Tabur­no lig­ger gans­ke høyt, hvil­ket betyr rela­tivt lave natte­tem­pe­ra­tu­rer. Det gir mer smak, sær­lig i Aglianico.

Vi pas­se­rer også gjen­nom de to mer eller mind­re over­lap­pen­de Sol­o­paca DOC og Guar­dia San­framon­di DOC. Sol­o­paca sies å være en av de kje­de­ligs­te DOC i pro­vin­sen, i alle fall ut fra et vin­per­spek­tiv. Guar­dia San­framon­di DOC er gans­ke lik Sol­o­paca. Det mes­te av vinen drik­kes loalt.

Vi for­la­ter Cam­pa­nia, og fort­set­ter i Moli­se. For å være ærlig, så er ikke Moli­se en vel­dig inter­es­sant vin­re­gione. Etap­pen går gjen­nom Pen­to d’Isernia DOC. Pro­duk­sjo­nen er liten, og vinen er vans­ke­lig å fin­ne uten­for det­te området.

Vi ender i Abruz­zo. Roc­ca­raso er et ski­om­rå­de i Apen­ni­ne­ne. I ski­om­rå­de­ne inne i fjel­le­ne, fin­ner vi ikke mye vin. Vi fin­ner nok vin i barer og res­tau­ran­ter, men den er ikke pro­du­sert lokalt. Men vi tren­ger ikke rei­se så langt for å fin­ne noen av de mer kjen­te vine­ne fra Abruz­zo: Den hvi­te Tre­b­bia­no d’Abruzzo og den røde Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo. Tre­b­bia­no er en druke som ikke gir sær­lig inter­es­sant hvit­vin. Jeg vil­le ha valgt en rød Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo.

Som jeg har sagt man­ge gan­ger. Ita­li­ensk vin har ofte beteg­nel­sen  [drue] + [områ­de]. Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo er et eksem­pel på et slikt DOC: Viner som er pro­du­sert på dru­en Mon­te­pul­cia­no, i Abruz­zo. Men det­te kan være gans­ke for­vir­ren­de. I Tosca­na er det en by som heter Mon­te­pul­cia­no, hvor de pro­du­se­rer  Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cio­ano DOC. Den­ne vinen er laget på San­giove­se. En peri­ode syn­tes jeg at do så nært beslek­te­de viner kun­ne sma­ke så for­skjel­lig. Men etter hvert lær­te jeg at de slett ikke er nært beslek­tet. Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo er en gans­ke lett rødvin, med mye frukt. Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no er en langt kraf­ti­ge­re vin.

Ta med litt vin fra start, og avslutt med Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email