I vini del Giro d’Italia 2016: 7. etappe. Sulmona — Foligno

Giro_2016_00-077. etap­pe har en rela­tivt hard stig­ning i star­ten. Men res­ten er gans­ke flatt. De som posi­sjo­ne­rer seg til å kjem­pe sam­men­lagt, bryr seg nep­pe så vel­dig mye om etappe­sei­er her. Spur­ter­ne kan få en ny sjan­se til etappe­sei­er her.

Giro_2016_07Vi er fort­satt i Apen­ni­ne­ne. Vi star­ter i Abruz­zo, er en kort tur inn­om Lazio, før vi ender i Umbria.

Det er ikke mye å leg­ge til om Abruz­zo, fra det vi var inn­om i går. Den delen vi er inn­om i Lazio er ikke den delen hvor man fin­ner inter­es­sant vin. Så vi går til Umbria.

Vi kom­mer inn i Umbria nær Col­li Ame­ri­ni DOC . Innen­for den­ne klass­fi­ka­sjo­nen pro­du­se­res det seks viner. Den mest inter­es­san­te er en rød (Ros­so), laget av San­giove­se. Koope­ra­ti­vet Can­ti­na dei Col­li Ame­ri­ni domi­ne­rer produksjonen.

På vei mot mål går etap­pen noen kilo­me­ter øst for det som er Umbrias mest inter­es­san­te vin­om­rå­de, Monte­fal­co, hvor vi fin­ner Monte­fal­co DOC og Monte­fal­co Sagran­ti­no DOCG. Det er ingen pre­mie for å gjet­te at Monte­fal­co Sagran­ti­no er laget av dru­en Sagran­ti­no, og at and­re viner klas­si­fi­se­res som Monte­fal­co DOC.

Sagran­ti­no er en rød (eller blå eller svart, alt etter hva man fore­trek­ker) drue som er lokal i Monte­fal­co. Det er en liten drue med tykt skall, som gir mye far­ge, tan­ni­ner, syre og suk­ker. Den reg­nes som en vans­ke­lig drue å dyrke.

Monte­fal­co Sagran­ti­no lages som en tørr rødvin, og som en søt passi­to. De kan ha noe av den sam­me karak­te­ren som Ama­ro­ne og Recioto del­la Valpolicella.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email