I vini del Giro d’Italia 2016: 8. etappe. Foligno — Arezzo

Giro_2016_00-08En medi­um moun­tain etap­pe. I stig­nin­gen opp til Alpe di Poti, som er 6,4 km på til dels grus­vei, kan nok man­ge fal­le av. Utfor­kjø­rin­gen mot mål er anta­ge­lig for kort til å hen­te inn den tap­te tiden.

Giro_2016_08Vi star­ter der vi end­te i går, hvil­ket vil si at vi star­ter og til­brin­ger den førs­te tiden i Umbria. Etap­pen føl­ger Tiber­da­len et styk­ke oppover.

Vi pas­se­rer gjen­nom Assi­si, føde­byen til tig­ger­mun­ken Frans av Assi­si. Jeg er ikke en reli­giøs per­son. Men man tren­ger ikke være reli­giøs for å set­te pris på Sinne­ad O’Connors frem­fø­ring av Frans av Assi­sis bønn, “Make Me a Chann­el of your Peace”.

Men til­ba­ke til vin. I Assi­si DOC lig­ger vin­mar­ke­ne fra 180 til 550 meter over havet. Når de lig­ger såpass høyt, betyr det rela­tivt lave natte­tem­pe­ra­tu­rer, som bidrar til god og kon­sen­trert smak i dru­ene. Pro­du­sen­ten Sprto­let­ti er kjent for god kva­li­tet. Blant deres viner er det en hvit  Assi­si Grechet­to og en rød Assi­si Ros­so laget på San­giove­se og Mer­lot.

Vi for­la­ter Umbria gjen­nom Col­li Alt­oti­be­ri­ni DOC. Det­te er Umbrias nord­ligs­te vin­om­rå­de. Det lages for det mes­te hvit­vin av Tre­b­bia­no Tosca­no, og en rød laget av  San­giove­se og litt­Mer­lot. Fatt­oria Col­le del Sole er en pro­du­sent med et godt rykte.

Etap­pen ender i Tosca­na. Men vi kom­mer inn i et av de områ­de­ne i Tosca­na hvor det ikke pro­du­se­res klas­si­fi­sert vin. VI tar en liten sving inn­om utkant­en av Chi­an­ti, før vi ender i Abruz­zo. Men i mor­gen er det tempo­etap­pe iChi­na­ti Clas­si­co, så vi ven­ter med Chi­an­ti til i morgen.

Til 6. etap­pe nevn­te jeg Mon­te­pul­cia­no-for­vir­rin­gen. Ca 60 km syd for dag­ne måby, Abruz­zo, lig­ger byen Mon­te­pul­cia­no. Få et glass eller en flas­ke av Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no, og sam­men­lign med en Mote­pul­cia­no d’Abruzzo.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email