En uvitende PR-rådgiver går på trynet

Jar­le Aabø, som omta­ler seg som PR- og krise­råd­gi­ver har gått etter­tryk­ke­lig på try­net, med uvi­ten­de og sær­de­les tåpe­li­ge utta­lel­ser i en blogg på Nett­avi­sen, med tit­te­len “Har MDG satt ny Nor­ges­re­kord i arro­gan­se?” Det har MDG ikke gjort. Men man kan spør­re om Jar­le Aabø har satt nor­ges­re­kord i uvi­ten­de tåpe­lig­he­ter i et offent­lig utspill fra en PR- og krise­råd­gi­ver, som synes ute av stand til å gi seg selv råd om hvor­dan han skal kom­me ut av det han har vik­let seg inn i. Og han må ha gjort seg til bran­sjens størs­te dritt­sekk. Skjønt kon­kur­ran­sen er knall­hard i beg­ge dis­se disipliner.

PR- og krise­råd­gi­ve­re er leie­sol­da­ter. Når de  frem­mer et syns­punkt i offent­lig­he­ten, er det gjer­ne for en opp­drags­gi­ver. Van­lig­vis er de svært så til­bake­hold­ne med å opp­ly­se hvem de arbei­der for. Hvis folk får vite hvor­dan ting hen­ger sam­men, da punk­te­rer hele kam­pan­jen. Vi kan jo bare min­ne om alt brå­ket rundt Syl­vi List­haus opp­drags­gi­ve­re i First House, før hun ble stats­råd. Så det spørs­må­let som mel­der seg, er: Hvem beta­ler PR-råd­gi­ver Jar­le Aabø for å dri­ve per­son­for­føl­gel­se av Lan Marie Berg?

Jar­le Aabø inn­le­der med et svært så stygt og tvers igjen­nom usak­lig per­son­an­grep: Con­ti­nue read­ing En uvi­ten­de PR-råd­gi­ver går på try­net