En uvitende PR-rådgiver går på trynet

Jar­le Aabø, som omta­ler seg som PR- og krise­råd­gi­ver har gått etter­tryk­ke­lig på try­net, med uvi­ten­de og sær­de­les tåpe­li­ge utta­lel­ser i en blogg på Nett­avi­sen, med tit­te­len “Har MDG satt ny Nor­ges­re­kord i arro­gan­se?” Det har MDG ikke gjort. Men man kan spør­re om Jar­le Aabø har satt nor­ges­re­kord i uvi­ten­de tåpe­lig­he­ter i et offent­lig utspill fra en PR- og krise­råd­gi­ver, som synes ute av stand til å gi seg selv råd om hvor­dan han skal kom­me ut av det han har vik­let seg inn i. Og han må ha gjort seg til bran­sjens størs­te dritt­sekk. Skjønt kon­kur­ran­sen er knall­hard i beg­ge dis­se disipliner.

PR- og krise­råd­gi­ve­re er leie­sol­da­ter. Når de  frem­mer et syns­punkt i offent­lig­he­ten, er det gjer­ne for en opp­drags­gi­ver. Van­lig­vis er de svært så til­bake­hold­ne med å opp­ly­se hvem de arbei­der for. Hvis folk får vite hvor­dan ting hen­ger sam­men, da punk­te­rer hele kam­pan­jen. Vi kan jo bare min­ne om alt brå­ket rundt Syl­vi List­haus opp­drags­gi­ve­re i First House, før hun ble stats­råd. Så det spørs­må­let som mel­der seg, er: Hvem beta­ler PR-råd­gi­ver Jar­le Aabø for å dri­ve per­son­for­føl­gel­se av Lan Marie Berg?

Jar­le Aabø inn­le­der med et svært så stygt og tvers igjen­nom usak­lig personangrep:

Oslo-byråd Lan Berg (29) har på rekord­tid utvik­let seg til å bli en stil­stu­die i hoven­het og tro på egen stor­het. Det har bystyre­re­pre­sen­tant Her­man Kopp (80) fått erfa­re til gangs.”

Det hele drei­er seg om noe så ube­ty­de­lig som noen skilt om motor­syk­kel­par­ke­ring på Frid­tjof Nan­sens plass. Og at en 80 år gam­mel bystyre­po­li­ti­ker ikke har fått med seg at alt ikke er som det har vært de sis­te  åre­ne, og har fått par­ke­rings­ge­byr. Slik beskri­ver Jar­le Aabø den alvor­li­ge situasjonen:

Det nye og som irri­te­re Her­man Kopp noe så grense­løst er et nytt par­ke­rings­re­gi­me Berg har inn­ført rett uten­for kon­tor­døra på råd­hu­set. Tor­get bak råd­hu­set, Fritjof Nan­sens plass, har blitt brukt av bilis­ter som enten skal på kino, møter eller gjø­re et byæ­rend siden 60-tal­let. Joda, det­te skal det snart bli slutt på en gang for alle, for­di Lan Berg har beord­ret sin egen etat å utre­de en bil­fri Fritjof Nan­sens plass. Men, mens hun ven­ter på sin egen utre­ding så fat­tet hun et ved­tak i okto­ber i fjor, (eller var det det for­ri­ge byrå­det timer før MDG tok over, sli­ke det hev­des på Twit­ter? Uan­sett, det spil­ler ingen rol­le siden Berg for­sva­rer det­te til bei­net) mens motor­syk­kel­ses­on­gen for lengst var over at 12 bil­par­ke­rings­plas­ser nå skul­le reser­ve­res tohjulinger.”

Hel­dig­vis fin­nes det poli­ti­ke­re som har rygg­rad til å ta ansvar for det de har ansvar for. Lan Marie Bergs for­gjen­ger som byråd for bymil­jø og sam­ferd­sel Guri Mel­by, er en slik poli­ti­ker. Hun la ut det­te på Face­bo­ok, etter Jar­le Aabøs usak­li­ge utspill.

Guri_Melby_parkering

Det­te er alt­så det som Jar­le Aabø het­ser Lan Marie Berg for. Det var alt­så under det tid­li­ge­re, Høyre­le­de­de byrå­det at ved­ta­ket ble gjort.

Jar­le Aabø fortsetter:

Om det er av rent ond­sinn eller mang­len­de kom­pe­tan­se ble de nye par­ke­rings­be­stem­mel­se­ne syn­lig­gjort med det mins­te tra­fikk­skil­tet MDG had­de lig­gen­de i skuf­fen. Det­te har iføl­ge Kopp, som også sit­ter i sam­ferd­sels­ko­mi­te­en, ført til at godt­folk har par­kert der som de har gjort i 50 år, og løpen­de blitt bøte­lagt til for­ar­gel­se og for­bau­sel­se. Skil­tet er fak­tisk så lite og usyn­lig at selv ikke Kopp fikk det med seg, og der­med selv fikk en bot i til­legg til den alle­re­de betal­te parkeringsavgiften.”

Kort­tids­hu­kom­mel­sen har det med å bli dår­li­ge­re når man blir gam­mel. Det ser også ut til å gjel­de 80 år gam­le bystyre­re­pre­sen­tan­ter fra Høy­re. Man har da lett for å gjø­re som man har gjort i 50 år, og glem­me nyli­ge end­rin­ger som hans eget par­ti har vært med på.

Om det er Her­mann Kopp eller Jar­le Aabø som er den størs­te idio­ten her, er vans­ke­lig å si. Men tror de vir­ke­lig at en byråd per­son­lig er enga­sjert i stør­rel­se på og plas­se­rin­gen av skilt som set­tes opp for å gjen­nom­føre et fat­tet ved­tak? Som Guri Mel­by skri­ver: “Selve skil­tin­gen har jeg ingen for­me­ning om”. Det er fak­tisk ikke sli­ke detal­jer en byråd skal bry seg med.

Jar­le Aabø gir seg ikke med tøvet. Han har visst regist­rert at det­te kan­skje ikke var Lan Maries verk, når han skriver:

eller var det det for­ri­ge byrå­det timer før MDG tok over, sli­ke det hev­des på Twit­ter? Uan­sett, det spil­ler ingen rol­le siden Berg for­sva­rer det­te til beinet”

Hvor dum kan en PR-råd­gi­ver være, Jar­le Aabø? Tror du vir­ke­lig at en nyut­nevt byråd som blant annet er valgt på å gjø­re sen­trum bil­fritt, skal bru­ke tiden på å enga­sje­re seg i baga­tel­ler som vil gi fle­re par­ke­rings­plas­ser for biler i sentrum?

Rik­tig mot­by­de­li­ge blir Jar­le Aabø når han trek­ker fram “dum­me, lil­le pike”-argu­men­tet — om noe slikt kan kal­les et argument.

Man skul­le tro at når en herre­mann som har levd et så vel­di­ge mye len­ge­re liv enn en poli­tisk grønn­skol­ling, vil­le Lan Berg nær­met seg spørs­må­le­ne og for­sla­ge­ne med ydmyk­het. Men nei da. For­blin­det av sin nye makt og sitt alt over skyg­gen­de bil­pro­sjekt valg­te Berg en annen strategi.
For det førs­te fast­lår Berg i sitt svar at siden hele plas­sen uan­sett engang blir bil­fri, “tar jeg ikke sik­te på å til­bake­føre de aktu­el­le plas­se­ne til bilis­te­ne, uan­sett års­tid. Når det gjel­der spørs­mål om opp­mer­king, viser jeg til at alle tra­fi­kan­ter plik­ter å gjø­re seg kjent med skilt­re­gu­le­ring på ste­det”, sva­rer Berg og kate­go­risk avvi­ser noe behov for bed­re merking.”

Gun­nar Stav­rum har kom­met med et slags svar. Men få er så hår­såre og så dår­li­ge til å hånd­te­re kri­tikk som presse­folk. De er rime­lig kjepp­høye når de kri­ti­se­rer and­re, men at de selv kan gjø­re feil, er uten­for det de er i stand til å inn­se. I ste­det for å ha den selv­sag­te over­skrif­ten, “Nett­avi­sen bekla­ger”, og bekla­ge at saken var basert på svik­ten­de fak­ta, at den had­de en stygg per­son­fo­ku­se­ring, og at Jar­le Aabøs “dum­me lil­le pike” utsagn er helt uak­sep­tab­le, kom­mer Gun­nar Stav­rum med unnskyldninger:

1. PR-råd­gi­ver Jar­le Aabø er en erfa­ren repor­ter med man­ge års erfa­ring fra Dagens Nærings­liv. Han er vant til å inn­hen­te fak­ta, og blog­gen vir­ket gjen­nom­ar­bei­det og vel doku­men­tert. Men siden han også var så krass, ba vi Miljø­par­ti­et De Grøn­ne om en kom­men­tar. Det avslo partiet.

2. Oslos miljø­by­råd har det poli­tis­ke ansva­ret nå, selv om par­ke­rings­plas­se­ne ble beslut­tet av det for­ri­ge byrådet.

3. Svar­bre­vet fra mars er rela­tivt arro­gant, noe Jar­le Aabø er i sin ful­le rett til å påpeke.”

Det kan hen­de at Jar­le Aabø en gang var i stand til å inn­hen­te fak­ta. Men det må ha vært mens han var ung. Nå er han åpen­bart blitt for gam­mel til slikt — skjønt jeg skal pas­se meg litt, han er yng­re enn meg. Byrå­den har ansva­ret, også for å ret­te opp tid­li­ge­re byråde­rs even­tu­el­le feil. Men noen skilt på Frid­tjof Nan­ses plass er tøv. Hun bur­de hel­ler gå løs på Bog­stad­vei­en, og ryd­de den for biler. Det er langt vik­ti­ge­re, og vil­le bety mye mer for byen — ikke minst for Bog­stad­vei­en. Å sva­re ærlig er kan­skje “rela­tivt arro­gant”, men Nor­ges­re­kord i arro­gan­se er det ikke. Tra­fikk­be­tjen­te­ne kan hel­ler skri­ve ut geby­rer til bilis­ter som stil­ler bilen sin i syk­kel­fel­te­ne i Karens­lyst allé, på Hol­tet, på Grøn­land og ved bom­men på Galge­berg. Langt mer vik­tig, og sik­kert langt mer inn­tekts­brin­gen­de enn noen dår­lig skil­te­de motorsykkelplasser.

Mye bra i poli­tik­ken har vært utret­tet av unge folk. Lan Marie er noen få år yng­re enn det Chris­ti­an Mag­nus Fal­sen var da han fikk Grunn­lo­ven i havn på Eids­vold i 1814, den som vi nå skal fei­re på 17. mai. Han var på sam­me alder som Tho­mas Jef­fer­son var da han var hoved­man­nen bak den ame­ri­kans­ke uavhengighetserklæringen.

Av Gun­nar Stav­rums svar frem­går at Lan Marie Berg er mer vok­sen enn de gret­ne, gam­le gub­ber. For hun ser at skil­tin­gen kan­skje var litt dår­lig. Det var tross alt et lite dun i det som Jar­le Aabø og Gun­nar Stav­rum har gjort til en hel hønse­gård. Det tol­ker Gun­nar Stav­rum som om opp­sla­get var på sin plass. Mens Lan Marie Berg viser seg som en vok­sen dame, viser Jar­le Aabø og Gun­nar Stav­rum seg som for­el­de­de hanekyllinger.

Jeg hører hel­ler på unge poli­ti­ke­re med vil­je og visjo­ner, selv om de kan trå litt feil fra tid til annen, enn på 80 år gam­le poli­ti­ke­re som i 50 år har vært med på å påfø­re byen all den ska­de den har blitt påført i dis­se 50 åre­ne. Lan Marie Berg og and­re har en stor jobb foran seg når de skal ryd­de opp etter Her­mann Kopp og co.

Jar­le Aabø er visst­nok PR- og krise­råd­gi­ver. Det må bety at noen fak­tisk må beta­le for hans råd. Det må være vel­dig bort­kas­te­de pen­ger, men mind­re man vil kjø­pe noen dritt­pak­ker fra en stor drittsekk.

I mor­gen er det 17. mai. La oss rope sto­re hur­ra for at Nor­ge har hatt og har frem­syn­te, unge poli­ti­ke­re som vil gjø­re lan­det og byens hoved­stad bed­re.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email