I vini del Giro d’Italia 2016: 11. etappe. Modena — Asolo

Giro_2016_00-11Det var gans­ke sik­kert jubel i Ita­lia over Giulio Cicco­nes sei­er. En 21 år gam­me ita­lie­ner, som er første­års proff på et lite og ungt ita­li­ensk lag — så tar han sin førs­te proff­sei­er på en etap­pe i Giro d’I­ta­lia. Men Giro­en kre­ver sine ofre. Den­ne gan­gen var det en av for­hånds­fa­vo­rit­te­ne, Skys Mikel Lan­da som sa takk for seg.

11. etap­pe er i hoved­sak flat, men det er et men: Det er flatt de sis­te 200 kilo­met­re­ne. Der­et­ter er det litt kup­pert. Det ser i utgangs­punk­tet ikke så vel­dig kre­ven­de ut. Men ryt­ter­ne møter det­te etter 200 km og en og en halv ukes syk­ling. Det kan hen­de at noen gri­per mulig­he­ten og stik­ker av når bak­ke­ne begynner.

Giro_2016_11Vi star­ter i Mode­na, og skal krys­se Po-slet­ten før vi kom­mer inn i Vene­to. Det­te er et inter­es­sant områ­de, men det er ikke vinen som gjør områ­det inter­es­sant. Po-slet­ten er frukt­bart land­bruks­om­rå­de. Men frukt­ba­re områ­der er ikke egnet for vin­dyr­king. Skjønt det kom­mer vel an på hva slags per­spek­tiv man har. Man kan dyr­ke vin i frukt­ba­re områ­der. Men resul­ta­tet blir gjer­ne stort volum, men lite kon­sen­trert smak. Dru­ene, og der­med vinen, blir best når de må kjem­pe litt for til­væ­rel­sen i jord som ikke gir mye gra­tis, og som gjer­ne er dår­lig egnet til dyr­king av and­re veks­ter — kan­skje med unn­tak av oli­ven. I fruk­ba­re områ­der dyr­ker man annet enn vin.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 11. etap­pe. Mode­na — Asolo