I vini del Giro d’Italia 2016: 12. etappe. Noale — Bibone

Giro_2016_00-12Så var det et brudd som så vidt klar­te å gå inn. Og Tom Dumou­lin har brutt giroen.

12. etap­pe er flat. Stort fla­te­re kan det ikke bli. Jeg kjen­ner ikke vind­for­hol­de­ne i den­ne delen av Ita­lia. Er det mye vind på en slik etap­pe, kan det bli splitt i fel­tet. Men ellers tyder det mes­te på at det­te blir en etap­pe hvor fel­tet kom­mer sam­let til mål, og etappe­sei­e­ren avgjø­res i en massespurt.

Giro_2016_12Vi er fort­satt i Vene­to. Jeg skrev i går at jeg vil­le ven­te med Prosecco til i dag, og det var først og fremst for­di Prosecco er en vin til å åpne med, hel­ler enn å avslut­te med. Men vi kan star­te med å gå til­ba­ke til der vi end­te i går. De litt kuper­te områ­de­ne som avslut­tet etap­pen i går, er i områ­det Col­li Aso­la­ni Prosecco DOCG, eller bare Asole Prosecco DOCG.

Vi ten­ker gjer­ne på Prosecco som en type vin. Men i utgangs­punk­tet er det en drue. Den mod­ner sent. Den har en duft av bloms­ter, eple og pære, og den har mye syre — noe som gjø­re den sær­lig godt egent til pro­duk­sjon av mus­se­ren­de vin.

Først litt om mus­se­ren­de vin. Mus­se­ren­de vin lages i utgangs­punk­tet som en stil­le vin. Den­ne blir så til­satt litt ugjæ­ret drue­saft, og gjæ­rin­gen star­ter på nytt. Gjæ­rin­gen skjer nå i en luk­ket behol­der, slik at den CO2-gas­sen som dan­nes ikke slip­per ut. Når vinen blir stå­en­de under trykk, absor­be­res CO2 i vinen, og det dan­nes kull­syre. Når flas­ken åpnes og tryk­ket slip­pes ut, fri­gjø­res dis­se boblene.

Etter­gjæ­rin­gen kan skje på flas­ke. Hver flas­ke til­set­tes da drue­most, som gjæ­rer på flas­ken.  Flas­ken ven­des sak­te, slik at alt bunn­fal­let fra den­ne and­re gangs gjæ­rin­gen, sam­les i hal­sen på flas­ken. Den­ne fry­ses, og tas ut. Der­et­ter etter­fyl­les litt vin, og flas­ken kor­kes på nytt. Champag­ne, Cre­mant, Cava og annen høy­kva­li­tets mus­se­ren­de vin lages på den­ne måten. En enk­le­re meto­de er at andre­gangs gjæ­ring skjer på tank, før vinen tap­pes på flas­ker. Det er det­te som noen gan­ger kal­les champag­ne­me­to­den, men pro­du­sen­ter uten­for Champag­ne får ikke bru­ke den­ne beteg­nel­sen. Den kal­les der­for gjer­ne tra­di­sjo­nell metode.

Prosecco etter­gjæ­res på tank. Det fin­nes visst­nok noen som lager prosecco på tra­di­sjo­nelt vis, med etter­gæ­ring på flas­ke. Men det er ikke det van­li­ge. Vi tar også med at mus­se­ren­de vin van­lig­vis pro­du­se­res med et trykk til­svarn­de seks atmo­sfæ­rer, mens prosecco pro­du­se­res til tre atomo­sfæ­rers trykk.

For meg er Prosecco en frisk, men gans­ke enkel mus­se­ren­de vin, som pas­ser godt om man vil ha noe med bob­ler en fin som­mer­et­ter­mid­dag, en ape­ri­tif til grill­fes­ten, osv.

Drar vi litt len­ger mot nord, kom­mer vi til de to del­vis over­lap­pende områ­dene Col­li di Coneg­li­ano og Coneg­li­a­no-Val­dob­bia­de­ne. Coneg­li­a­no-Vodob­bia­de­ne er det leden­de prosecco-områ­det. I 2009 ble områ­det opp­høyet til DOCG, og da tok man igjen inn Prosecco i det offi­si­elle nav­net, som er Coneg­li­a­no-Val­dob­biad­ne-Prosecco DOCG, og en til­sva­rende DOC.

Vi får gå til­ba­ke til dagens etap­pe. Som nevnt inn­led­nings­vis, er den helt flat. Der det er helt flatt, fin­ner man van­lig­vis ikke de mest spen­nen­de vine­ne. Vi star­ter i Rivie­ra del Bren­ta. Her dyr­kes mye “inter­na­sjo­na­le” dru­er, som Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot, Char­don­nay og Pinot Griogio. Det er et frukt­bart områ­de, og det kre­ves mye for å hol­de avlin­ge­ne lave, slik at kva­li­te­ten ikke blir for lav.

Vi fort­set­ter så over i Pia­ve. Pia­ve er et stort og flatt områ­de i del­taet til elven Pia­ve. Det er et frukt­bart områ­de, og et av vin­pro­duk­sjo­nens para­dok­ser er at frukt­bare områ­der ikke er de bes­te for vin­dyr­king. Det gir stort utbyt­te, men ikke like mye smak. I det­te områ­det gjør nett­opp frukt­bar­he­ten at det kre­ves en bety­de­lig inn­sats for å hol­de pro­duk­sjo­nen nede og kva­li­te­ten oppe.

Det er 12 uli­ke viner som pro­du­se­res innen­for Pia­ve DOC. De fles­te er end­rue­vi­ner, hvor det kre­ves at minst 95% er den angit­te drue­ty­pen. Mer­lot er den mest van­lige druen.

Etap­pen avslut­tes i Lison Par­ma­giore. Områ­det er omtrent som de to som er nevnt foran. Noen gode pro­du­sen­ter her­fra er San Osval­do, Mazzo­la­de og Tenu­ta S. Anna.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email