I vini del Giro d’Italia 2016: 13. etappe. Palmanova — Civiali del Fruili

Giro_2016_00-13Så ble det en masse­spurt som for­ven­tet. Nå som så man­ge av sprin­ter­ne har for­latt giro­en, var det ikke akku­rat noen over­ras­kel­se at André Grei­pel tok den. Vi begyn­ner å nær­me­re oss fle­re fjell, og det er ingen etap­per igjen for sprin­ter­ne, bort­sett fra fina­len — som også kan vise seg å bli i har­des­te laget. Det er nå sprin­te­re plei­er å begyn­ne å kjen­ne gam­le ska­der, at for­men ikke er god, osv. Men når André Grei­pel bry­ter giro­en mens han har den røde poeng­trøy­en, for å for­be­re­de seg til and­re mål, da viser ikke det stor respekt for Giro­en og arran­gø­re­ne, selv om han sier noe annet. Det står mer respekt av Mark Caven­dish som i en lig­nen­de posi­sjon i 2013 valg­te å sli­te seg over alle fjel­le­ne og til mål, for å vin­ne den røde trøyen.

Det er Giro­ens pro­blem at avslut­nings­uken van­lig­vis er så hard. De som ikke har noe sær­lig mer å hen­te, og kan­skje hel­ler ikke har så mye å bidra med for laget, vel­ger å stå av for å for­be­re­de seg til Tour de Fran­ce. Dagens etap­pe, den 13., er hard, hvor man skal over fire klas­si­fi­ser­te topper.

Giro_2016_13 Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 13. etap­pe. Pal­mano­va — Civia­li del Frui­li