I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. Alpago — Corvara

Giro_2016_00-14Det ble en inter­es­sant fight i går, og den rosa trøy­en skif­tet igjen skuld­re. Det er nå kam­pen begyn­ner for alvor, både om den rosa leder­trøy­en og den blå klatretrøyen.

Det går hardt til har­de­re. 14. etap­pe den førs­te av årets etap­per som er klas­si­fi­sert som “High Moun­tain”. Det­te er en av årets har­des­te etap­per, med seks klas­si­fi­ser­te stigninger.

Giro_2016_14I et områ­de høyt oppe i fjel­le­ne, hvor snø­en kan lig­ge fra sep­tem­ber til mai, kan vi ikke ven­te å fin­ne noen sær­lig vinproduksjon.

Vi star­ter i Vene­to, men nord for alle klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der, i alle fall vin­om­rå­der med­DOC eller DOCG klas­si­fi­se­ring. Jeg har ikke over­sikt over IGT-områ­de­ne i Italia.

Når jeg leter opp turist­in­for­ma­sjon for start­byen Alpa­go, nev­nes Prosecco som en lokal vin. Men vi er et godt styk­ke fra de områ­de­ne hvor det pro­du­se­res Prosecco. Dess­uten var vi inn­om Prosecco på torsdag.

Innen vi kom­mer oss over til mål­byen Cor­va­ra, har vi krys­set over til Alto Adi­ge. Turist­in­for­ma­sjo­nen for Cor­va­ra nev­ne­ren del typis­ke Alto Adi­ge viner. Pro­ble­met er: Hvis vi tår til Alto Adi­ge, utset­ter vi bare pro­ble­met til i mor­gen. For­mo­r­gen­da­gens bakke­temop i Sei­ser Alm er ikke langt unna, og nær­me­re vin­om­rå­de­ne i Alto Adi­ge enn vi kom­mer i dag.  Og tirs­da­gens etap­pe, etap­pe 16, går for en stor del gjen­nom Alto Adi­ge, så da kom­mer vi fak­tisk til vin­mar­ke­ne. Vi får spa­re vine­ne fra Alto Adi­ge til i mor­gen og tirs­dag, og hel­ler ta en øl i dag.

Ita­lia er ikke noe ølland, og det er ikke mye ita­li­ensk øl som dis­tri­bu­eres uten­for sitt områ­de. Jeg har fun­net fram til et øl som i det mins­te vir­ker inter­es­sant, men som jeg må erkjen­ne at jeg ikke har smakt.  Det er ølet Peda­vena fra Bell­uno. Det er et bryg­ge­ri som star­tet sin pro­duk­sjon i 1896, og som ble et av Ita­lias størs­te bryg­ge­ri­er. I 1974 ble det kjøpt av Hen­ie­ken. Heine­ken tru­et med å leg­ge ned pro­duk­sjo­nen. Bryg­ge­rie­ar­bei­der­ne tok oopp kam­pen mot Heine­ken, og etab­ler­te et coope­ra­tivt bryg­ge­ri. Bryg­ge­ri­et ble sene­re solgt til Cas­tel­lo, og pro­duk­sjo­nen ble opp­rett­holdt Men Cas­tel­lo er også eid av Heine­ken, så det gjen­står å se om det bare ble en kort­va­rig sei­er. Om vi skal tro omta­le­ne i RateBe­er, er ølet gans­ke ordi­nært, selv om det har en inter­es­sant his­to­rie. Men er en inter­es­sant his­to­rie er en mer enn god nok grunn for meg til å prø­ve ølet, om anled­nin­gen måt­te by seg.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email